Başlık
Duyuru
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde yer alan 525
ada 63 ve 65 parselde Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Özet
Değişikliğinin Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Tabiat
Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve internet
sitemizde (www.csb.gov.tr) görülebileceği ve otuz (30) gün içinde
itiraz edilebileceği ilgililere ilanen tebliğ olunur.
Yayınlanma
tarihi
05.03.2015
DUYURU
Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesinde yer alan 525
ada 63 ve 65 parselde Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamı’nın 08.01.2015
tarihli ve 235 sayılı OLUR’ları ile 644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin
Duyuru Metni
Ek
Madde
1/2
ve
13/A
maddeleri
uyarınca
onaylanmıştır.
İmar planlarının, Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ilan panosunda ve
internet sitemizde (www.csb.gov.tr) görülebileceği ve otuz (30) gün
içinde itiraz edilebileceği ilgililere ilanen tebliğ olunur. 05.03.2015
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tel:(332)2354520 Faks:(332)2354527
Adres:Horozluhan M. Abdülbasri S. No:2 Selçuklu
Download

kaymakamlık makamına - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı