T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KOCAELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN
İLAN
Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık tesisine tahsisli olan aşağıda
belirtilen taşınmazda yer alan Kantin Yeri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile
aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Gölcük N. Ç. Devlet Hastanesi Kantin Yeri
Sağlık Tesisinin Adı
Taşınmazın Tapu Kayıt Bilgileri
m2
Kira Süresi (YIL)
1 yıllık tahmini kira bedeli
Geçici Teminat
İhale Tarihi ve Saati
Taşınmaz No: 10362/27011
İli: Kocaeli İlçesi: Gölcük
Mahalle/Köyü: İhsaniye Merkez Mah.
Mevkii: Örnek Bahçeler
Cinsi: Tarla Yüzölçümü (metrekare): 17.676,00 m2
Hazine Hissesi: 17.379,00 m2 Pafta/Cilt No:30L-2A/56
Ada/Sahife No:254/5494 Parsel/SıraNo:1/...
155,00 m2
3 yıl
300.371,00 TL
60.075,00 TL
04/12/2014 Saat: 10:00
Bu taşınmaza ait kiralama ihalesi Genel Sekreterlik Mali Hizmetler Başkanlığı İhale ve Toplantı Salonunda (İzmit Seka Devlet Hastanesi Alikahya Ek Hizmet Binası) yapılacaktır.
Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazda ver alan Birliğimize Bağlı Gölcük
N.Ç. Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin Alanının Kiralanması İhalesine katılabilmek için, isteklilerin;
1. Yasal yerleşim yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi
a) Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
b) Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2.TC Kimlik No ve Vergi No Bildirimi
a) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını gösteren Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus
cüzdanı fotokopisi(Aslı ile birlikte)
b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi,
3. Tebligat için, Türkiye’de adres göstermeleri (Yasal yerleşim yeri olarak gösterilen yer dışında
başka bir adres tebligat adresi olarak sunulmak isteniyorsa buna ilişkin adres beyanını da ihale komisyonuna sunacaklardır. Aksi takdirde yasal yerleşim yeri tebligat adresi olarak kabul edilecektir)
4. Geçici teminatı yatırmış olmak;
Geçici teminat olarak sadece Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde
tarif edilen ekonomik değere sahip belgeler sunulabilir. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda istekliler Kocaeli İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Halk Bankası İzmit Şubesi
TR570001200944300005000126 İban Nolu hesaba yatırmak zorundadırlar (Geçici teminatların iadesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Banka makbuzlarında; Ödemeyi yapanın adı soyadı/ticari
ünvanı- T.C.Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası- IBAN numarası, ihalenin adı ve ihaleye ait geçici
teminat olduğu belirtilmesi uygun olacaktır) Geçici Teminatın bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriği 2886 Sayılı
Devlet İhale Kanununa 27. maddesine ve bu kanun uyarınca yayımlanmış mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.
5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;
a. Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi,
b. Tüzel kişilik olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise, yukarıdaki bentlerinde belirtilen şartlardan
ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak tüzel kişiyi temsile tam yetkili olduğunu belirtir noterlikçe tasdik edilmiş belgeyi,
6. Vekaleten ihaleye katılma durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imzabeyannamesi,
7. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge
a. Gerçek kişilerde adli sicil kaydı olmadığına dair belge,
b. Tüzel kişilerde, tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığma dair belge, (adli sicil kaydı bulunanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak
zorundadır.) Ayrıca; Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık hariç kaçakçılık, resmi ihale
alımı satımlara fesat karıştırma. Devlet sınırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar,
kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunmazlığa karşı suç işleyenler, şerefe karşı suç işleyenler ile kamunun sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.
8. İsteklilerin İhaleye teklif verebilmesi ve katılabilmesi için, İhale dokümanlarına ait tasdikli örnekleri
(kira şartnamesi, kira sözleşme tasarısı ve eki) Kocaeli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Mali
Hizmetler Başkanlığı Satın Alma Biriminden (75,00 TL) bedel karşılığında satın almak zorundadırlar.
Doküman bedelleri Kocaeli İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Halk Bankası İzmit Şubesi
TR570001200944300005000126 Iban Nolu hesabına yatırılacak karşılığında alınacak makbuz/dekont
ihale teklif dosyasına konulacaktır.
Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetler Başkanlığı Satın alma Biriminde bedelsiz görülebilir.
Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noter onaylı suretlerinin istekliler tarafından hazırlanması ve
ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunludur.
Ayrıca İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin
başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir
mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının
içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak
kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
9. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. giderler ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Avans verilmeyecektir.
10. İhaleye katılamayacak olanlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve diğer kanunlardaki hükümler
gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya
dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. Bu
yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme
yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
11. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.
2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.
(Basın: 3891 23-25.11.2014 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

sağlık bakanlığı - Özgür Kocaeli Gazetesi