T.C.
ÇAL KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINIR MAL SATIŞ DUYURUSU
SIRA
NO
İLİ
İLÇESİ
1
DENİZLİ
ÇAL
NEVİ
TAHMİNİ
KG SATIŞ
BEDELİ
Adet
Bidon
0,40 TL
46
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
İHALE
TARİHİ
Alınmayacaktır. 25.09.2014
İHALE
SAATİ
10:30
Mevzuata aykırı olarak üretilerek toplu tüketime konu edildiğinden müsadere edilen salamura
yapraklar imha edilmiş olup, yaprakların içinde bulunduğu 46 adet bidon ise 1 kg 0,40 TL tahmini bedel
üzerinden 2886 sayılı Yasanın 51/a maddesine göre Pazarlık usulü ile 25.09.2014 tarihinde saat 10:30’da
satış ihalesi yapılacaktır.
1-İhale Çal Malmüdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak olup, satış
bedeli üzerinden yasal oranda vergi alınacaktır.
2-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
3-Müşteri, ihalenin kesinleşmesine ait kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş)
gün içinde satın aldığı malı bulunduğu yerden teslim alıp kaldıracaktır. Malzemenin alınması 3 günden
fazla sürmesi halinde, 3 günde teslim alınan malzemenin bedeli ertesi gün ödenecektir.
4-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)Gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (2014 yılında alınmış Adres
Bildirim Belgesi)
c)Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz
edilecektir) , tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmesi,
ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut
benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise,
yukarıdaki b) ve ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin
başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir
mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
5-Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Çal Malmüdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
6-Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden, Çal İlçesindeki
ihale bilgileri http://www.cal.gov.tr/ web adresinden öğrenilebilir.
7-Telefaks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
DUYURULUR.
Download

çal malmüdürlüğünden taşınır mal satış ihalesi