İLAN
ANTALYA İLİ GÜNDOĞMUŞ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sıra
No
Dosya No
Köyü/Mah.
Ada
Parsel
1
2
3
4
5
7070101923
7070101635
7070101921
7070101652
07070101645
Çayırözü Mah.
Kayabükü Mah.
Çayırözü Mah.
Kayabükü Mah.
Kayabükü Mah.
145
138
145
243
226
21
11
15
1
1
Yüzölçümü Haz.
m2
Hissesi
31,71
2562,52
80,32
1952,01
718,73
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Cinsi
Hali Arazi
Hali Arazi
Hali Arazi
Hali Arazi
Ham Toprak
Fiili
İmar
Durumu Durumu
Boş
Boş
Boş
Boş
Boş
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İhale
Usulü
2886/45
2886/45
2886/45
2886/45
2886/45
Tahmini Bedeli
(TL)
580,00 TL
23070,00TL
1450,00TL
31250,00TL
11500,00TL
Geçici Teminat
Tutarı (TL)
75,00TL
2750,00TL
200,00TL
3750,00TL
1750,00TL
İhale
Tarihi
İhale
Saati
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
12.03.2015
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
AÇIKLAMALAR
1.
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,İlanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve
saatlerde Gündoğmuş Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.
2.
İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde Gündoğmuş Malmüdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
3.
a-) Taşınmazların İhalelerine iştirak etmek isteyen Gerçek Kişilerin: Geçici teminat makbuzunu (banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması şarttır.) veya geçici ve süresiz
banka teminat mektubunu (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.), Yasal yerleşim yeri belgesi
(ikametgah senedi) ve nüfus cüzdan örneğini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise; bunlara ilaveten idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi
Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını
gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini, müşterek isteklilerde ise bunlara ilave olarak, taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tastikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini
(Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri
Yada 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla posta ile iadeli taahhütlü
olarak göndermeleri zorunludur.
b-) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.
c-) Tarım arazilerinin hisseli olarak satışı mümkün değildir.
4.
Satışlarda satış bedeli alınacak, Karar Pulu ve Damga Vergisi Alınmacak olup bunların haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Ayrıca 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaf olunacaktır.
5.
Talep edilmesi halinde, satış bedelinin 1/4'ü peşin tahsil edildikten sonra kalan kısmı için, 2 yılda ( 3'er aylık dönemler halinde) 8 eşit takside kadar ödenebilecektir. Taksitli satışlarda Kanuni faiz oranı
uygulanacak olup, şu an ki Kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.
6.
İsteklilerce, ihale bedelinin (satış) sertifika ile ödenilmek istenilmesi halinde bu hususu dilekçe ile ihaleden önce ihale komisyonuna bildirmeleri gerekmektedir.
7.
Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ( www.milliemlak.gov.tr) - (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) 0 242 - 781 25 04 İLAN OLUNUR.
8.
Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhtesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhtesat sahibi arasında çözülecektir.
Download

İLAN ANTALYA İLİ GÜNDOĞMUŞ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN