İLAN
ERDEK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
SIRA
No
TAŞINMAZ
NO
MAHALLESİ
PAFTA-ADA-PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
HAZİNE
HİSSESİ
1
10090200052
Karşıyaka
Devletin hüküm ve
tasarrufu altında
85.292,39
Tam
13.000,00
3.900.00
3.900,00
2
10090200078
Kestanelik
Devletin hüküm ve
tasarrufu altında
67.000,00
Tam
6.742,00
2.022,60
2.022,60
3
10090200079
Çayağzı
Devletin hüküm ve
tasarrufu altında
Tam
4.690,00
1.407,00
1.407,00
84.275,00
İLK YIL TAHMİNİ
KİRA BEDELİ TL
GEÇİCİ
TEMİNATI TL
EK
TEMİNATI TL
MÜRACAAT
TARİHİ
10/05/2014
İLA
10/06/2014
10/05/2014
İLA
10/06/2014
10/05/2014
İLA
10/06/2014
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
17/06/2014
14:00
17/06/2014
14:30
17/06/2014
15:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen ve vaziyet planında sınırları ile yerleşim durumları gösterilen balıkçı barınaklarının, (Karşıyaka Balıkçı Barınağının kontrol
noktası olarak kullanılmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne tahsisli 100,00 m2.lik kısım haricindeki
85.292,39 m2.lik kısmı), balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere, hizalarında belirtilen gün ve saatte Erdek Malmüdürlüğünde teşekkül edecek Komisyonca
Malmüdürü makam odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre 10 (On) yıl süreyle;
1- Öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az on iki aydan beri faaliyette bulunan,
münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde (10/05/2014 İLA 10/06/2014 tarihleri arası) kiralamak için müracaat eden su
ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine açık pazarlık usulü ile,
2- Balıkçı barınaklarının bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde birden fazla su ürünleri kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak
kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri
olduğu takdirde, barınak açık pazarlık usulüyle bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartları taşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar
içerisinde balıkçı gemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife açık pazarlık usulüyle, yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise
kooperatifler arasında yapılacak ihale ile,
3- Su ürünleri kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları takdirde barınak, 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere, aksi takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilere yeniden belirlenerek ilan
edilecek tarihte ihale ile,
Kiraya verilecektir.
4- Buna göre, ihaleye katılacak kooperatif veya kooperatif birliklerinin, ihale saatine kadar;
Sayfa 1 / 2
a) Yatıracakları teminata ilişkin belgeleri (Tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat
mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu
senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),
b) Kooperatif veya kooperatif birliklerinin, (a) bendindeki belgelere ilave olarak, vergi kimlik numaralarını, idare merkezlerinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulundukları ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, 2014 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile
kooperatif veya kooperatif birliği adına ihaleye katılacak kişilerin Kooperatif veya kooperatif birliklerini temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli
yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, Kooperatif veya kooperatif birliklerine vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli
vekaletnamelerini Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
c) Su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinin; şartname ve ilanda belirtilen belgelerle birlikte, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre
kurulduklarını, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda aranan şartları taşıdıklarını, idari, mali, hukuki yönden değerlendirildiklerini, yapılacak ihaleye
katılmalarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca herhangi bir sakınca görülmediğine dair İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alacakları
belgeyi Komisyon Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.
d) Kiraya verilecek balıkçı barınaklarının ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi resim ve harçlar kiracıya aittir.
e) Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir, İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış
olmak kaydıyla yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerle birlikte, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve
yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebileceklerdir.
Ancak, teklif sahibinin komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon sorumluluk kabul etmeyeceği gibi posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne
uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyecektir.
f) İhalelere ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Erdek Malmüdürlüğünde (Milli Emlak Servisi) görülebilir.
g) Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
h) İhale bilgileri www.bal-def.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:// www.milliemlak.gov.tr. adresinden de
öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
Sayfa 2 / 2
Download

erdek malmüdürlüğü balıkçı barınağı kira ilanı