Sayfa
Đ L A1 /N1
BALIKESĐR DEFTERDARLIĞI
GÖNEN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sıra
No
Taşınmaz
Dosya No
1
2
3
4
Sıra
No
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10110100666
10110100667
10110100081
10110104236
Taşınmaz
Dosya No
10110101541
10110102135
10110103042
10110104128
10110104129
10110104131
10110104132
10110104139
10110104140
10110105418
Mah./Köyü
Reşadiye Mahallesi
Reşadiye Mahallesi
Altay Mahallesi
Tırnova Mah.
Đlk Yıl
Geçici Teminat
Hazine
Đhale Tarihi
Đmar Bilgisi Tahmini Kira
(TL)
Hissesi
Bedeli (TL)
147
76
1,454.00
Tam
Đmarsız
110.00
22.00 10/12/2014
147
77
5,907.00
Tam
Đmarsız
445.00
89.00 10/12/2014
415
12
11,783.00
Tam
Đmarsız
710.00
142.00 10/12/2014
265
8
1,180.20
Tam
Đmarsız
180.00
36.00 10/12/2014
Hazine
Tahmini Satış Geçici Teminat
Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²)
Đmar Bilgisi
Đhale Tarihi
Hissesi
Bedeli (TL)
(TL)
221
3,900.00
Tam
Đmarsız
5,900.00
1,180.00 10/12/2014
348
3,900.00
Tam
Đmarsız
13,700.00
2,740.00 10/12/2014
698
3,550.00
Tam
Đmarsız
12,450.00
2,490.00 10/12/2014
155
8
484.21
Tam Konut Alanı
14,530.00
2,906.00 10/12/2014
155
9
432.10
Tam Konut Alanı
12,970.00
2,594.00 10/12/2014
157
1
308.92
Tam Konut Alanı
9,300.00
1,860.00 11/12/2014
157
3
393.04
Tam Konut Alanı
11,800.00
2,360.00 11/12/2014
157
12
271.62
Tam Konut Alanı
8,150.00
1,630.00 11/12/2014
158
1
402.33
Tam Konut Alanı
34,150.00
6,830.00 11/12/2014
1539
11
381.35
Tam Konut Alanı
47,700.00
9,540.00 11/12/2014
Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²)
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Mah./Köyü
Cinsi
Çobanhamidiye Mah.
Hacımenteş Mah.
Körpeağaç Mah.
Sarıköy Mah.
Sarıköy Mah.
Sarıköy Mah.
Sarıköy Mah.
Sarıköy Mah.
Sarıköy Mah.
Tırnova Mah.
Tarla
Tarla
Tarla
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Arsa
Đhale
Saati
10:00
10:30
11:00
11:30
Đhale
Saati
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet Đhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte
Malmüdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır.
1- Taliplilerin geçici teminat makbuzu veya ilgili bankanın teyit yazısı ile birlikte geçici teminat mektubu, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği, yasal yerleşim yerini
gösterir belge, (tüzel kişiliklerde yetki belgesi, imza sirküleri ile 2014 yılı içinde ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından alınmış sicil kayıt belgesi)
ile birlikte ihale saatine kadar komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V., karar pulu ve tapu harcı)
müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
3- Đhale dosyasının şartnamesi mesai saatlerinde Gönen Malmüdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.
Đlan olunur.
Download

(g\366nen ilan.xls)