1-
2-
345678910111213-
EKİNÖZÜ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda vasıfları yazılı listenin 1. sırasındaki aracın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile; listenin 2. sırasındaki hurda aracın satış ihalesi ise 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Malmüdürlüğü’nde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında
ihale edilecektir.
İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler )
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, ( İkametgah Belgesi )
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir. ) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı
olarak vergi kimlik numaralını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe
tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak
veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğünde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.
Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İlanın 1. sırasındaki araç için %1 KDV, ilanın 2. sırasındaki hurda otomobil için ise KDV uygulanmayacaktır.
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik'te belirtilen ve M1 sınıfında bulunan listenin 2. Sırasında bulunan aracın satış ihalesine katılacakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca
çıkarılan 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir.
Satışı yapılacak olan listenin 2. Sırasındaki araç için alıcı tarafından "Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" düzenlenecek olup, trafik tescil ve vergi kayıtları alıcı tarafından kapatılacaktır.
Satışı yapılacak listenin 2. Sırasındaki araç Karayolları Trafik Yönetmeliği 39'uncu maddesine göre tekrar trafik tescil işlemi yapılamaz. Hurdaya ayrılmış araçlar onarımla yenilenseler bile tescil
edilemezler.
Satış bedeli üzerinden her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından ödenecektir.
Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
İhale bilgileri ayrıca http://www.milliemlak.gov.tr adresinden de görülebilir.
İlân olunur. 27.10.2014
S. No
1
2
Bulunduğu Yer
Hükümet Konağı
Bahçesi
Hükümet Konağı
Bahçesi
Plakası
Modeli
Markası
Cinsi
Fiili Durumu
Tahmini Bedel
(TL)
GeçiciTeminat
( TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
46 VK 486
1997
Tofaş-Fıat
Otomobil
Tamir ile
kullanılabilir
3.500,00
875,00
19.11.2014
10:30
46 EC 138
1983
Murat
Otomobil
Hurda
450,00
115,00
19.11.2014
11:00
Download

EKİNÖZÜ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1- Aşağıda vasıfları yazılı