İLAN
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınır malların, 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 51/a maddesi
uyarınca Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
Mülkiyeti Hazineye ait Foça İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 190 ada 15 parsel numaralı
298.855,00 M2 yüzölçümlü taşınmaz ile 187 ada, 7,14,15 ve 16 parseller üzerinde ( Fransız
tatil köyü ) bulunan zeytin tohurlarının toplanması işlemi:KgX 1,25-( birlirayirmibeşkuruş
)TL bedelle satışı yapılacak olup, KDV hariç her türlü işçilik, nakliye işlemleri ile masraflar
ihaleyi kazanan kişiye aittir.
Geçici teminat bedeli 5.000,00 (Beşbin) TL dir.
İhale İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü
Taşınır Tasfiye Servisinde ( Zemin kat üstü 1. Kat ) 04.12.2014 tarihine rastlayan Perşembe
günü saat 14;00’ de 2886 sayılı Kanunun 51 / a maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihalesi
yapılacaktır.
İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için 08/09/1983 sayılı Devlet İhale Kanunun 5.
Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüze
vermeleri zorunludur.
-
-
Yasal yerleşim yerleri olmaları, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini,
Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri,
Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
Geçici teminat bedelini yatırmış olmaları,
Özel hukuk kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından yahut
benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel
kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam
yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;
kamu tüzel kişilerin ise, yukarıda şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeleri, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.
İhale bedeli üzerinden % 8 KDV ile her türlü vergi, harç vb, alıcıya aittir.
Şartname ve ekleri dosya içinde olup, mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüzde ücretsiz
olarak görülebilir.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Daha fazla bilgi için Defterdarlık Hizmet Binası C Blok 1. Kat Konak / İZMİR ( Tel:
02324894140/1159 ) adresinde bulunan Taşınır- Tasfiye Servisine başvurulabilir. Bu
ihaleye ilişkin ilan bilgileri www.izmirdefterdarlığı.gov.tr Adresinden öğrenilebilir.
İ L A N O L U N U R.
Download

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!