Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
___________ Anıt Emlak Müdürlüğünden___________
Satılacak Olan Taşınmaz
Sı
ra
Dosya No
İlçesi
Mahalcsi
Ada
V a rlık
9223
lifi.
1
06080101323 Y enim ahalle
/
Parsel
Yüzölçüm
(m2)
1.642,00
Hazine
His.nı2
1.642,00
İm ar Durumu
İ d a ıi T esis
A lanı
Talimini Bedeli
(TL)
3.355.000,00
Geçici
Teminatı
fTU
İhale
Saati
671.000,00
13:30
1-Yııkarıda nitelikleri belirtilen ta şın m a z ; 21 08/2014 tarihinde karşısında belirtilen saatinde,
2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık tek lif usulü ile A nıt Emlak M üdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale
ile sa tıla c a k tır.
2-İlıaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Tem inat Bedelinin D efterdarlığım ız M uhasebe M üdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun» (2886 Sayılı K anunun
26.m addesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Tem inat M ektubunun verilm esi halinde "Teminat M ektubunun Geçici,
Süresiz, Lim it içi olm ası" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasat yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmühaberi) ile N üfus kayıt örneği veya T.C. Nolu arkalı-önlü nüfiıs
cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare m erkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından
yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tem sile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilm iş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname
verilm esi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilm iş Örneğinin,
İh ale sa atin e k a d a r K om isyon B aşk an lığ ın a verilm esi g erek m ek ted ir.
^
3-Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz
uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilim ler halinde 8 eşit taksitlendirm e yapılabilecektir.
4-Taşınm aza ait şartnam e mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak M üdürlüğü İhale Servisinde görülebilinir.
5-Hazine taşınm azlarının satışı KDV den m üstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak V ergisine de tabi değildir.
6-Komisyoıı İhaleyi yapıp yapm amakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler w w w .ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri
ww w.m illiem lak.gov.tr adresinden Öğrenilebilinir." ( TEL: 0312-432 23 00 dan D a h ili: 1290 ) İLAN OLUNUR._________________________
Download

Satılacak Olan Taşınmaz