T.C.
V A N V A LİLİĞ İ
Van Halk Sağlığı M üdürlüğü
21.05.2014
Sayı: 27246438/102/
Konu: M op-U p Ç ocuk Felci Destek
A şılam a Çalışmaları
K A Y M A K A M L IĞ IN A
(Toplum Sağlığı Merkezi Tabipliği)
VAN
İlgi: Türkiye H alk Sağlığı K urum unun 30.04.2014 tarihli ve 131.10.01 sayılı yazısı.
Türkiye Halk Sağlığı K urum unun ilgi tarihli ve sayılı yazısına istinaden; İlimizde 2127 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2. Tur M op-U p Çocuk Felci Destek A şılam a Çalışmaları
yapılacaktır. Buna göre, uygulam anın aciliyeti nedeniyle başta Toplum Sağlığı Merkezi
olmak üzere gerekli hallerde aile hekim lerinin ve aile sağlığı elem anlarının (5258 sayılı Aile
Hekimliği K anununa istinaden yayım lanan Aile Hekimliği U ygulam a Y önetmeliğinin 7.
M addesine göre) M o p -U p Ç ocuk Felci Destek A şılam a Ç alışm alarına katılmaları zorunluluk
arz etmektedir. Bu kapsam da 21-27 M ayıs 2014 tarihleri arasında (hafta sonu da dahil) Aile
Sağlığı M erkezlerinin açık tutulması. Aile Hekim lerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının
aşılama çalışm alarına katılmaları hususunda;
Gereğini önem le rica ederim.
Dr. Y akup İM R EN
Vali a.
H alk Sağlığı M üdürü
A b d u r r a h m a n G a z i M h . B e d ü z z a m a n S k . A r a p b a b a I . S k . A y r ı n t ı l ı B ilg i İç in İr t i b a t B u l. H a s . K o n t . P r o g . Şb . M d. M . R . S A Y D A N
Tel: 0 4 3 2 2 1 5 8 4 7 6 Faks: 0 4 3 2 2 1 6 8 4 7 6
E l e k t r o n i k A ğ : w \v \v . v s ı r m o v . t r E - P o s t a : \ a n b h s m a g m a i l . e o ı n
Download

Konu: Mop-Up Çocuk Felci Destek Aşılama Çalı