&
o
o
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- C v b X - ^2.
Konu: Muratpaşa 8287 ada 1,2 parseller NİP.
liY -
EXP02016
ANTALYA
Ö & /08/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
31.07.2014 tarih ve 2014-1453/04 nolu İç Denetim İnceleme Raporuna istinaden ve
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarih ve 2013423 sayılı yazısı doğrultusunda,
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 19L nolu imar planı paftasında yer alan Alan
Mahallesi 8287 ada 1, 2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Meclis çalışma yönetmeliğinin 11.
maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınmak üzere havalesini arz ederim.
H üsam ettin/E ü
İmar ve Şehircilil^aire'sT^aşkanı V.
Uygun görüşle'arz ederir
..../08/2(X14
Bejdrullah ERÇİN
Genel Selcreter Yardımcısı V.
Uygun görüşle arz ederim.
..../Q 8/2ai4
Birol-EKICİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
....... /08/2014
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: ww w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İE Milli Eğitim Müdürlüğü
4^ *
21/05/2014
Sayı : 31749319/754/2013423
K onu: Muratpaşa 8287 ada 2 Parsel.
İlgi
: a) Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının 27.09.2013 tarih ve
754/2718856 sayılı yazıları,
b) 01.10.2013 tarih ve 2759315 sayılı yazımız.
İlgi (b) tarih ve sayılı yazımızla, İlimiz Muratpaşa ilçesi Alan mahallesi 8287 ada 2
parsel sayılı taşınmazda Muratpaşa Belediyesine ait hissenin dışında kalan özel şahıslara ait
hisselerin imar planındaki Eğitim Alanı amacı değiştirilmemek şartıyla plan tadilatı
kurumumuzca uygun görüldüğü bildirilmiş, ancak zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması
taşınmazın bulunduğu bölgede hızlı nüfus artışı ve mevcut okullarda bulunan öğrenci
sayılarının fazla olması nedeniyle Muratpaşa ilçesi Alan mahallesi 8287 ada 2 parsel sayılı
taşınmaza ait plan tadilatı yapılmamış ise plan tadilatının yapılmaması, plan tadilatı yapılmış
ise yapılan plan tadilatının iptal edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Turan EREN
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM
:
Gereği_______ :
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
- Muratpaşa B elediye Başkanlığına
B u belge, 5070 sayılı E lektronik İm za K anunu
E v rak tey id i h ttp://ev rak so rg u .m eb .g o v .tr adresinden y d /6 - 2 b e 4 - 3 t4 8 - y i V-S-eVVU kodu ile yapılabilir.
S oğ u k su M ah. H am idiye Cad. 07050 M u ratpaşa/A N T A L Y A
E le k tro n ik A ğ: w w w .m eb.gov.tr
e-p o sta:em lak k am u 0 7 @ m eb . gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Y akup H O P L A R Şb M d..
T el: (0 242) 238 60 00-158
Faks: (0 2 4 2 )2 3 8 61 11
Download

Gündemin 97.Maddesi - Antalya Belediyesi