T.C.
ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- I ^ 9 0 - 3 ? 6 ^
Konu: Serik İlçesi 173 ada 43, 52 parsel ve çevresinde UİP.
v r
EXP02016
ANTALYA
ÛL|/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 69 sayılı karan ile uygun bulunan,
Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar paftasında yer alan 173 ada 52 parsel ile
camii yeri arasında kalan 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak yolun camii alanına dahil
edilmesine ve 173 ada 43 parselin içerisinden geçen imar yolunun güneyinde kalan parsel
parçasının camii alanına dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine Jıavalesi
hususunu arz ederim.
Hüsametti:
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederir
...A
)ZEN
lel Sekreter Yardımcısı
Uygun §;ör^şle arz ederim.
>014
)1 e k ic i
Genel Sekreter
Ekler: -İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fotokopisi
-Açıklama raporu
Û 3./09/2014 Şehir Plancısı
6 J*../09/2014 Pln. Şb. Md. V.
: M .P.KINKIT *5
: M .A L K A N ./V *
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
’
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ .antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
I
K arar T arihi ı 09/05/2014
K arar No
: 69
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
'
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELÎK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BUYUKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Evrenpaşa Mahallesi Q26-a-08-d-2-fo nolu paftada yer alan 173 ada 52 parsel ve
Evrenpaşa Mahallesi Q26-a-08-d-2-fo nolu paftada yer alan 173 ada 43 parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nm iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d~2-b nolu paftada yer alan 173 ada 52
parsel ve Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-2-b nolu paftada yer alan 173 ada 43 parsel konusu ile ilgili
olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya
geçildi.
KARAR TARİHİ
09/05/2014
j,
KARAR NO :
69
Hüseyin Kasap TIRNAKSIZ’m Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-2-b nolu paftada yer alan 173
ada 52 parsel ile camii yeri arasında kalan 7.00 m ‘lik imar yolunun kaldırılarak yolun camii alanına dahil
edilmesi talebi ve Ahmet Ali TORLU’nun Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-2-b nolu paftada yer alan 173
ada 43 parselin içerisinden geçen imar yolunun güneyinde kalan parsel parçasının camii alanına dahil
edilmesi talebinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 173 ADA 43 VE 52 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08D-2B nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 173 ada 52 parsel ile cami alanı arasında kalan 7.00 m’lik yolun ve 173
ada 43 parselin içerisinden geçen 7.00 m’lik imar yolunun güneyinde kalan alanın cami alanına
dahil edilmesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
173 ada 52 ve 42 parseller, Serik İlçesi Evrenpaşa Mahallesi içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
S a y i' Ü L K E R
Sethır Plancım
Muratpass Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kai:4 0:8 Antalya
i Tel: 0242 24 7 77 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 173 ada 52 parsel ile cami alanı arasında kalan 7.00 m’lik yolun ve 173
ada 43 parselin içerisinden geçen 7.00 m’lik imar yolunun güneyinde kalan alanın cami alanına
dahil edilmesini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; 173 ada 43 parselin içinden geçen 7.00 m’lik imar yolunun güneyinde
kalan parça ve 173 ada 52 parsel ile cami arasında kalan 7.00 m’lik imar yolu cami alanına dahil
edilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 173 ADA 43 ve 52 PARSELLER
PAFTA NO: 026 - A - 08 - D - 2B
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
PLAK DEĞİŞbaJĞl StVKJ
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
Say it ÜLKER
Ş e h ir Plancısı
| Muraipasa Mh. 5 /2 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
l Tel: 0242 247 77 74 Fax:0242 247 05 46
t
Ö L Ç E K : I/IO O O
Ö N ER İ PLAN
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 173 ADA 43 ve 52 PARSELLER
PAFTA NO: 026 - A - 08 - D - 2B
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
] | r. ■- T - 7 3 I I
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 111.Maddesi - Antalya Belediyesi