r
“O
s • O V
T.C.
ANTALYA BÜYÜKSEHİR
BELEDİYESİ
.
?
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- i j , 8
_ ' I j - {>&
Konu: Serik İlçesi 111 ada 55 parsel UİP.
EXP02016
ANTALYA
Q£/ /09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 75 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Kökez Mahallesi, 026A-08A-4C nolu imar paftasında yer alan 111 ada 55 parselin üzerine
06.11.2008 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliği 2010/577 esas ve
2011/114 karar nosu ile iptal edilmiş olup mahkeme karan gereğince kadastro yolu dikkate
alınarak imar yolunun tekrar düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi
hususunu arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Sehircili
Uygun görüşle arz -
...M
ekreter Yardımcısı
Uygun
e arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler: -İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fotokopisi
-Açıklama raporu
^3-/09/2014 Şehir Plancısı
0 ^ 0 9 /2 0 1 4 PIn. Şb. Md. V.
\
1
!
\° ^ \/
: M.P.KINKIT ^
: M.ALKANC/ ^
A d res: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
’
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -p o sta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
K ara r TariM : 09/05/2014
K arar No
s 75
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
'
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Kökez Mahallesi 02<S-a-08-a-4-c nolu paftada yer alan 111 ada 55 parsel,
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARA YILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’mn iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Kökez Mahallesi 026-a-08-a-4-c nolu paftada yer alan 111 ada 55 parsel
konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin
ardından oylamaya geçildi.
KAKAR TA RİHİ
09/05/2014
:
KARAR NO :
75
Erol KELEŞ tarafından verilen dilekçe incelendi; Kökez Mahallesi 026-a-08-a-4-c nolu paftada
yer alan 111 ada 55 parselin üzerine 06.11.2008 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla yapılan imar tadilatı ile
ilgili 2010/577 esas ve 2011/114 karar nosu ile iptal edilmiş olup, m,ahlceme kararı gereğince kadastro
yolu da dikkate alınarak imar yolunun tekrar düzenlenmesinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 111 ADA 55 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08A-4C nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 111 ada 55 parsel içinden geçen 7.00 m ’lik yolun düzenlenmesini
sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1
S a y it Ü L K E R
» « ..« e ,
l Muratp'aşa Mh 572 Sk. Emine Apt. No.16İKat:4'b:8Antalve
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
!
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 111 ada 55 parsel içinden geçen 7.00 m ’lik yolun düzenlenmesini
sağlamaktır.
Bu değişiklik doğrultusunda; 11 ada 55 parsel içinden geçen 7.00 m ’lik yol kadastro yolu dikkate
alınarak yeniden düzenlenmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
SERİK BELEDİYESİ
U Y G U LA M A İM A R PLANI DEĞ İŞİKLİĞİ
A D A /PA RSEL NO: 111 A D A 55 P A R S E L
G Ö ST E R İM (LEJAND)
ÖLÇEK: 1/1000
P A FT A NO: 0 2 6 - A - 08 - A - 4C
MEVCUT PLAN
------------------PLAN DEĞlSİKÜÖlSiMRi
ÖNERİ PLAN
Saygılarımla bilgilerinize sunarım
Planevi Şehircilik SEYDİ HAN Ç A M U R
Ş e h ir P lan cısı Ş P O : 590
P la n la m a Ltd. Şti. Ö . D . T . Ü . 1 9 8 6 - 2 3 0 0 4
T M M O B Ş EH İR P LAN CIL AR ÜÜASI
B ü r o T e s c i l No: 0 6 4 0 1 7 9
M e n e v i ş S o !< a k N o : 7 2 / 1
OG&SO
A.Ayrancı / ANKARA
Tel: (0312) 426 83 29 - 4 6 7 64 00
e-mail : [email protected]
Hitit V.D. : 7 3 0 0 0 4 2 2 1 8
T ic a ı e t S i c i l No: 8 3 7 5 8
2
‘S a y İ f Ü L K E R
Şe h ir P lancısı
T M uratpaşa Mh. 572 Sk. Em ine Apt. No:'l6'Kat:4 D :8 A ntalya'
f
Tel: 0 2 42 2 4 7 17 74 F a x:024 2 24 7 0 5 46
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 111 ADA 55 PARSEL
PAFTA NO: 026 - A - 08 - A - 4C
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
=*■“ 3 I E T " ■ " ' - - 1 ı r
■
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
(
Ö L Ç E K : 1/1000
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 112.Maddesi