ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
AKEDAŞ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 113. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 70 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi, 026A-07B-4C
nolu imar paftasında yer alan 1217 Ada kuzeyinde trafo
alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 70 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi, 026A-07B-4C
nolu imar paftasında yer alan 1217 Ada kuzeyinde trafo
alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan 14. Maddenin
2ab bendinde park alanları içerisinde trafo alanlarının yer
alabileceği belirtildiğinden karar verilmesine yer olmadığı
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başka
Haşan Ali
İmar
Cenk Halil
İmar
/
t
Oytun Eyle>
İmar Ko
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
ĞiVlUŞ
Aii Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. pyesL
Reşat OKTAY
Kom. Üyesi
Selçuk SENIİRLİ
İmar Kom.
K a ra r T a r ih i: 09/05/2014
K a ra r No
: 70
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan F e\zi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
K onunun Ö z e ti: M erkez M ahallesi 026-a-07-b-4~c nolu pafta.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’mn iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Merkez Mahallesi 026-a-07-b-4-c nolu pafta konusu ile ilgili olarak
Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
K A RA R TA R İH İ
09/05/2014
:
K A RA R NO :
70
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından verilen dilekçe incelendi; Merkez Mahallesi 026-a-07b-4-c nolu paftada belirtilen trafo yerinin imar planında tahsisinin yapılması talebi ile ilgili olarak; talep
edilen trafo yerinin imar planına işlenmesinin kabulüne, trafo yerinin tahsisinin yapılmasının reddine,
oybirliği ile karar verildi.
■f
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
K O N U : TRAFO ALANI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-07B-4C nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; Merkez Mahallesinde yer alan trafo yerinin imar planında tahsisinin
yapılmasını sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
3u alan, Serik İlçesi Merkez Mahallesi içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
S a y it Ü L K E R
Şehir Plancısı
I Muıatpaşa Mh 572 Sk Emme Apt No. 16 Kai:4 D:S Antalya
| Tel 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; Merkez Mahallesinde yer alan trafo yerinin imar planında tahsisinin
yapılmasını sağlamaktır.
Bu değişiklik doğrultusunda; Merkez Mahallesindeki trafo yerinin imar planında tahsisi yapılmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PlANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: MERKEZ MAHALLESİ TRAFO ALANI
PAFTA NO: 026 - A - 07 - B - 4C
MEVCUT PLAN
Saygılarımla bil;
ÖLÇEK: 1/1000
GÖSTERİM (LEJAND)
-------------------------PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
ÖNERİ PLAN
(e sunarım
Planevi Şehircilik
Planlam a Ltd, Şti.
TM M O B ŞEHİR PLANCILAR ODASI
Su r o T e s c i l No:
M eneviş Sokak
Dr'SSO
S E Y O İH A N Ç A M U R
Şehir Plancısı ŞPO : 590
O.D.T.Ü. 1986- 23004
06 401 79
No : 7 2 / 1
A,Ayrancı / ANKARA
■el: (0312) 425 33 29 - 467 54 00
--mail : [email protected]
H i t i t V.D. : 7 3 0 004 2 2 1 8
H c a r e t S i c i l No : 8 3 7 ^ 8
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
I Muratpaşa Mlı. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
\ Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
2
SER İK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: MERKEZ MAHALLESİ TRAFO ALANI
PAFTA NO: 026 - A - 07 - B - 4C
M E V C U T PLAN
GÖSTERİM (LEJAND)
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
f
K
ÖLÇEK: 1/1000
Ö N ER İ PLAN
0 5 l O - 5oo 3 ^t v?j
/; - '
‘
\I/N^Wyv\
k JA
AKDENİZ
A K D E N İZ E L E K T ÎR İK D A Ğ ITIM A.Ş
Y A T IR IM D İR E K T Ö R L Ü Ğ Ü
İnşaat Kamulaştırma Yönetmenliği
n
Sayı : 17408197/
Konu :Trafo yerinin planda tahsisi
SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
SERİK/ANTALYA
Antalya İli,Serik İlçesinde yoğun elektrik eneıjisi talepleri olması nedeniyle ekte planda
belirtilen yerde modüler tip trafo yapılması gerekmektedir.Söz konusu trafonun yapılabilmesi için
İmar planında tahsisi gerekmektedir.
Bu itibarla ekte gönderilen öneri plandaki yerin imar planınızda tahsisi yapılarak onaylı pafta
fotokopisinin ve belediye meclis kararının Şirketimize gönderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
/ \
r KUL
Direktörü
GÜREL
fenel Müdür
Eki: 1 Adet öneri plan
Göksu M ah.A spendos B ulvarı D em okrasi Kavşağı 07260 A NTALY A K u ru m la r V.D. :8790013145 A yrıntılı Bilgi İçin İrtib a t
Telefon : (0.242) 339 55 55 F aks : (0.242 ) 339 22 22 e-posta : A n talv a -l(£ 'te d a s.gov.tr E lektronik ağ : h ttp ://a n ta ly a .tedas.gov.tr
Download

Gündemin 54.Maddesi - Antalya Belediyesi