ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 112. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 75 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi, 026A-08A-4C
nolu imar paftasında yer alan 111 ada 55 parselde
06.11.2008 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla yapılan imar
planı değişikliği, 2010/577 esas ve 2011/114 karar nolu
mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, iptal kararı gereğince
kadastro yolu dikkate alınarak imar yolunun tekrar
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı.
KOMİSYON RAPORU:
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 75 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Kökez Mahallesi, 026A-08A-4C
nolu imar paftasında yer alan 111 ada 55 parselde
06.11.2008 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla yapılan imar
planı değişikliği, 2010/577 esas ve 2011/114 karar nolu
mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, iptal kararı gereğince
kadastro yolu dikkate alınarak imar yolunun tekrar
düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş,
2010/577 esas ve 2011/114 karar nolu mahkeme kararı
doğrultusunda yol güzergahının düzenlenmesi kaydıyla
değiştirilerek uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Başkanı
Cenk Halil
İmar Ko
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom, Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Hâsaf) AliTIRBAN
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom..Üyesi
M u/tafa Reşat OKT
/İmal kKom
Vy i
K arar T a rih i: 09/05/2014
K arar No
: 75
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Kökez Mahallesi 026-a-08~a-4-c nolu paftada yer alan 111 ada 55 parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARA YILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nın iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Kökez Mahallesi 026-a-08-a-4-c nolu paftada yer alan 111 ada 55 parsel
konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin
ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHÎ
09/05/2014
:
KARAR NO :
75
Erol KELEŞ tarafından verilen dilekçe incelendi; Kökez Mahallesi 026-a-08-a-4~c nolu paftada
yer alan 111 ada 55 parselin üzerine 06.11.2008 tarih ve 52 sayılı meclis kararıyla yapılan imar tadilatı ile
ilgili 2010/577 esas ve 2011/114 karar nosu ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararı gereğince kadastro
yolu da dikkate alınarak imar yolunun tekrar düzenlenmesinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
Prdî. Dr. Ram azan ÇALİK
B elediy e JB.aşkan j
Şenay KARAYILBIRIM
MecîisnKatil
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 111 ADA 55 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08A-4C nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 111 ada 55 parsel içinden geçen 7.00 m’lik yolun düzenlenmesini
sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
1
Sayit ÜLKER i Muratpaşa Mh 572 Sk Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
Şehir Plancısı
| Tel: 0242 247 17 74 Fax 0242 2 4 7 0 5 4 6
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 111 ada 55 parsel içinden geçen 7.00 m ’lik yolun düzenlenmesini
sağlamaktır.
Bu değişiklik doğrultusunda; 111 ada 55 parsel içinden geçen 7.00 nr lik yol kadastro yolu dikkate
alınarak yeniden düzenlenmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 111 ADA 55 PARSEL
GÖSTERİM (LEJAND)
ÖLÇEK: l/IOOO
PAFTA NO: 026 - A - 08 - A - 4C
MEVCUT PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
ın o v i Sef
!
"
• C !•;
fi o ; Ot.
s f v dihan
çamur
j
r- u ıu ısı ŞPO . 590
; IG .D T .il. I 936-23004
iL:U.
10 r
ö
■'< > s. ’ C: T? 1 j
• •:
3312i \
-
i
• ■! 11 V.D. :
■c a r 2 1
i
r
-
j
73. 004
Sicil
No:
211 ü i
S^7 5 H
j
2
Sayİt ÜLKER I Muratpaşa Mh 572 Sk Emine Apt No: 16 Kat 4 D:8 Antalya
Şehir Plancısı
| ^"e<l 0242 247 17 74 Fax 0242 247 05 46
SER İK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 111 ADA 55 PARSEL
PAFTA NO: 026 - A - 08 - A - 4C
GÖSTERİM (LEJAND)
M EVC U T PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
t
K
ÖLÇEK: 1/1000
Ö NERİ PLAN
2.97
*65
D66S
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2010/477
KARAR NO : 2011/114
DAVACI
VEKİLLERİ
: EROL KELEŞ
: 1-AV. FAHRETTİN DOĞAN KÖKEN
Milli Egemenlik Cad. Kent İp Merk. Kat:3 D:48
Merkez/ANTALYA
2- AV. OKAN KÖKEN
Milli Egemenlik Cad. Kent İş Merkezi K:3
D:48/ANTALYA
DAVALI
VEKİLİ
: SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: AV. FAİK ÇITAK
Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:52/2 Vakıfbank
Yanı Serik/ANTALYA
DAVANIN ÖZETİ__________ : Antalya İli,Serik İlçesi,Kökez M ahallesi,lll ada,55 nolu
parselde tapuya kayıtlı davacıya ait taşınmazın bulunduğu alandaki imar yolunun güzergahını
değiştiren 1/1000 ölçekli imar plam tadilatma ilişkin 06.11.2008 gün ve 52 sayılı Serik
Belediye Meclisi karannın;ilgili kararla onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı
ile davacının taşınmazının bulunduğu alandaki imar tolunun güzergahının doğuya
kaydınldığı,davacının imar planı değişikliğini davalı idareden aldığı imar durumu belgesi ile
öğrendiği,plan değişikliği ile güzergahı doğuya kaydırılan bu imar yolunun su,elektrik ve
telefon şebekesinin döşeli olduğu kullanılan bir yol olduğu,imar planının uygulanması
durumunda gereksiz yere büyük harcamalar yapılacağı,davacının parselinin bir. kısmının da
yolda kalacağı ve parsel cephesinin bina yapımı için yetersiz bir duruma geleceği ileri
sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ______ : Savunma dilekçesi süresinde verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
•
t
Hüküm veren Antalya 2. idare Mahkemesi'nce, dava dosyasının tekemmül ettiği
görülerek yürütme istemi hakkında karar verilmeksizin dosya incelenerek işin gereği
görüşüldü:
Dava,Antalya İli,Serik İlçesi,Kökez Mahallesi, 111 ada,5 5 nolu parselde tapuya kayıtlı
davacıya ait taşınmazın bulunduğu alandaki imar yolunun güzergahım değiştiren 1/1000
ölçekli imar planı tadilatma ilişkin 06.11.2008 gün ve 52 sayılı Serik Belediye Meclisi
kararının iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı İmar Kanununun 5'inci maddesinde, nazım imar planlan; varsa bölge ve
çevre düzeni planlanna uygun olarak hali hazır haritalar üzerine yine \$?şa kadastral durumu
işlenmiş olarak çizilen arazi parçalanmn genel kullanış biçimlffmî, başjıcâ^bölge tiplerini,
bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklannı, gerektiğinde yapı?yo.ğunluğunı^^|e^tli yerleşme
alanlannm gelişme, yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşıJaJsiste^Mmi ve j^oblemlerin
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARARNO
: 2010/477
: 2011/114
çözümü gibi hususları gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasında esas olmak
üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan planlar,
uygulama imar planlan ise; nazım imar planlan esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin
yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama için gerekli imar
uygulama programlama esas olacak uygulama etaplannı ve diğer bilgileri aynntılan ile
gösteren planlar olarak tanımlanmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesinde, "plan değişikliği";
plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini
bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının
zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeler olarak tanımlanmıştır.
İmar planları, planlanan yörenin bu günkü durumunun, olanaklannın ve ilerideki
gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı,
donatımi ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmalan sonucu
elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek
olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve
koşullan sağlamak amacıyla hazırlanır.
imar planlarının yargısal denetiminde taşınmazın yerinin, büyüklüğünün, konum ve
işlevi açısmdan aynldığı amacın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı
açısmdan uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden; 15/04/2010 tarihinde alman imar durumu belgesi
üzerine Antalya İli,Serik İlçesi,Kökez M ahallesi,lll ada,55 nolu parselde tapuya kayıtlı
davacıya ait taşınmazm bulunduğu alandaki imar yolunun güzergahını değiştiren 1/1000
ölçekli imar plam tadilatma ilişkin 06.11.2008 gün ve 52 sayılı Serik Belediye Meclisi
kararının iptali isteğiyle bakılan davarım açıldığı anlaşılmaktadır.
Mahkememizin, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptınlması karan uyarınca
re’sen seçilen bilirkişiler Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Aliye Emel Göksu ve Dr. Levent Unverdi ile
Harita ve Kadastro Mühendisi Seher Arzu Sezer’in katılımıyla gerçekleştirilen keşif ve
bilirkişi incelemesi sonucunda naip üye tarafından bilirkişilere yöneltilen İhtilaf konusu
parsellerin bulunduğu alanda 06.11.2008 tarih ve 52 ayılı meclis karan ile yapılan 1/1.000
ölçekli imar plan tadilatının yapımım zorunlu kılan sebeplerin bulunup bulunmadığının bu
çerçevede yapılan plan değişikliği ile üst ölçekli planla uyumun sağlanıp sağlanmadığının,.
ihtilaf konusu parselin bulunduğu yerdeki imar yolunun kaydınlması yönünde yapılan plan
değişikliğinin, parsel özelinde ve plan bütününde kamu yaran, şehircilik esasları ve planlama
ilkeleri bakımından değerlendirilmesi yapılarak, imar Kanunu ve yönetmeliği hükümlerine
uygun olup olmadığı"sorusu doğrultusunda düzenlenen bilirkişi raporunda özetle;,davaya
konu olan ve plan değişikliği ile güzergahı değiştirilen 7 m'lik yaya yolunun, 1/ 5000 ölçekli
nazımn imar planında da aynı biçimde gösterilmiş olduğunun görüldüğü, bu nedenle de
1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar plam kararlanna uygun
olduğunun izlendiği,ancak mevcut 1/1000 ölçekli imar planı incelendiğinde, planın 111 ve
112 nolu imar adalarını oluştururken, mevcut kadastral düzeni dikkate almadığının
görüldüğü, Planm adalar arasmda kuzey-güney ve doğu-batı yönünde uzanan kadstral yollan
ada formlan içerisinde tanımlayarak, mevcut ada yapısını tamamen değiştirendir ada düzeni
oluşturduğu,.dava konusu imar planı değişikliğinin ise, 7 metrelik yayâ'^oj^Hin kadastro
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARAR NO
: 2010/477
: 2011/114
düzeninin mevcut kadastral parsel ve ada düzenine daha uygun hale getirilmesini
amaçladığı,Dolayısıyla, imar planı değişikliğinin bilimsel, nesnel ,ve teknik bir nedene
dayandığmı ve ayrjca plan kararlarının bütünlüğünü etkilemediğini söylemeni mümkün
olduğu, Plan değişikliği ile önerilen yeni yol güzergahı incelendiğinde, imar yolunun
kadastral yol güzergahını yol gövdesi olarak kabul ettiği ve kadastral yolu her iki yönde de
genişleterek 7 metrelik genişliği elde ettiğinin görüldüğü,yerinde yapılan incelemelerde de,
27, 26 ve 1 nolu parselde yer alan mevcut yapıların, kadastral yolu esas alması nedeniyle
aslmda yol güzergahının zaten bu bölümde kadastral yapıya uygun olarak şekillenmiş
olduğunun tespit edildiği,bu nedenle, imar yolunun güney kısmının kadastral yol güzergahını
ve bu yol güzergahına göre oluşmuş yapı kitlesini dikkate alarak oluşturulmasının planlama
tekniği açısından, son derece doğru bir yaklaşım olduğu, ancak imar yolunun plan değişikliği
ile önerildiği biçimde geçirilmesi durumunda, yolun kuzey kısmı için aynı şeyleri söylemenin
mümkün olmadığı,zira, yol güzergahının kaydırılması durumunda dava konusu 11 ada, 55
parselin cephe genişliği azaldığı için müstakil olarak inşaat yapmaz duruma gelirken,
mevcutta üzerinde yapı bulunan 112 ada, 6 parselin de herhangi bir yola cephesi olmayan ara
parsel durumuna geldiği, dolayısıyla, plan değişikliği ile 112 ada 7 ve 2 parseller yol
gövdesinde kalmaktan kurtarılarak mağduriyetleri önlenirken , 55 ve 6 parseller için yeni
çözümsüzlükler yarattığı, Oysa ki dava konusu 55 parselin mevcut plan kararlarına göre 34
nolu parselin ifrazı ile oluştuğu,Bu nedenle de plan değişikliği ile doğuya kaydırılan 7
metrelik yaya yolunun kadastral yol gövdesine oturtulan güney kısmının plan tekniğine
uygun bir çözüm oluştururken, kuzey kısmının eski plan kararlarına göre ifraz edilerek
oluşturulan dava konusu 55 ve 112 ada 6 nolu. parseller açısından yeni çözümsüzlükler
oluşturması nedeniyle planlama ilkelerine uygun olmadığı,sonuç olarak;Antalya İli, Serik
İlçesi, Kökez Mahallesi, 111 ada, 55 nolu parselin bulunduğu alandaki imar yolunun
güzergahını değiştiren 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin;.Ust ölçeğini oluşturan 1/5000
ölçekli nazım imar plam kararlan ile uyumlu olduğu,.7 metrelik yaya yolunu doğu yönünde
kadastral yol üzerine kaydırarak, kadastral yolun değerlendirilmesini ve uygulama ile
oluşacak ada düzenin mevcut kadastral parsel ve ada düzenine daha uygun hale getirilmesini
amaçlaması nedeniyle yasada belirtilen zorunlu sebeplere dayandığı, Güney kısmında,
kadastral yol güzergahını dikkate aldığı, bu kadastral yol güzergahına göre oluşmuş 111 ada,
27,26,19 ve 112 ada, 1 nolu parsel düzenini ve yapı kitlelerini koruduğu ve 112 ada, 7
parselin mağduriyetini ortadan kaldırdığı için mevcut yapılaşmaya uygun bir çözüm
oluşturduğu, Ancak, kuzey kısmında, imar plam kararlarına göre 34 parselin ifrazı ile oluşmuş
dava konusu 55 parselin cephe genişliğini daraltarak müstakil inşaat yapamaz duruma
getirmesi ve mevcutta üzerinde yapı bulunan 112 ada, 6 parselin yola olan cephesini ortadan
kaldırarak ara parsel konumuna getirmesi nedenleriyle planlama ilkelerine, şehircilik
esaslarına ve plan tekniğine uygun olmadığı belirtilmiştir.
Yukanda özetlenen bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup, yasal süresi
içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.
Bu durumda;Antalya İli, Serik İlçesi, Kökez Mahallesi, 111 ada, 55 nolu parselin
bulunduğu alandaki imar yolunun güzergahını değiştiren lAO^O .ğlçekli imar planı
değişikliğinde,planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve plan teksifi açisîlMân^hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.
3/5
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
KARARNO
: 2010/477
: 2011/114
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İP T A L İN E , aşağıda dökümü yapılan
yargılama giderleri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca belirlenen 550,00 TL
avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, YD istemi hakkında karar
verilmediğinden 28,15 TL YD harcı ile artan posta ücretinin ve artan keşif ve bilirkişi
giderinin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliği tarihim izleyen günden itibaren
(30) gün içerisinde Danıştay Başkanlığı’na temyiz yolu açık olmak üzere, 24/02/2011
tarihinde usul^pçünden oyçokluğuyla, esas hakkında oybirliğiyle karar verildi.,
ÜLKÜ KÖfSS&AYa JSIT
Üye
MAHMUT NEDİM EPİK
94893
AYg]
(X)
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvuru Harcı
Karar Harcı
Vekalet Harcı
Keşif ve Bil. Gideri
Posta Gideri
TOPLAM
17,15 TL
17,15 TL
2,75 TL
1.935,00 TL
87,00 TL
2.059,05 TL
KARŞIOY
(X): 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi"
başlıklı 7.maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen
hallerde Danıştayda ve İdare Mahkemelerinde altmış gün olduğu; ilam gereken düzenleyici
işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı
kurala
bağlanmıştır.
Özel Kanun olan 3194 sayılı imar Kanununun, "planların hazırlanması ve yürürlüğe
konulması" başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde ise, "İmar Planlan; Nazım imar Planı ve
Uygulama imar Planmdan meydana gelir. Mevcut ise bölge plam ve çevre düzeni plan
kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama
imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak
yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tesbit edilen ilan
yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir.
Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi
onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlar" kuralı yer almaktadır.
4/5
T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2010/477
KARAR NO : 2011/114
Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 sayılı
Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için, 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir
itiraz süresi getirildiği anlatılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık
askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu
başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihinden itibaren 60 gün
içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60
günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen 60 gün içinde cevap verilmek
suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihinden itibaren 60 günlük dava açma
süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden; Antalya üi, Serik ilçesi, Kökez Mahallesi, 111 ada, 55
nolu parselde tapuya kayıtlı davacıya ait taşınmazın bulunduğu alandaki imar yolunun
06.11.2008 gün ve 52 sayılı Serik Belediye Meclisi kararıyla yapılan 1/1000 ölçekli imar
plam tadilatıyla güzergahının değiştirildiği ve bu plan değişikliğinin 31.12.2008-30.01.2009
tarihleri arasında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edildiği, davacı tarafmdan askı süresi içinde
bu karara itiraz edilmemesi nedeniyle yukarıda açıklanan yasa kuralları ve yapılan
değerlendirmeler doğrultusunda, son ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde dava
açılması gerekirken, bu süre geçirilerek 19.04.2010 gününde açılan davanın süre yönünden
reddi gerekmektedir.
Bu durumda süreaşımı olan davada işin esasının incelenmesine olanak
bulunmadığından, davanın süreaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken işin esası
hakkında bir karar verilmesine katılmıyorum.
M.D.U.
05/05/2011
5/5
• /Y\.Ç/2. \ ! e
r if i/ J J /v '/ M
û / ' L f f r 7/ ' a j £ / ,
O b / 41j l ö o B
İLİ: ANTALYA
İLÇESİ: SERİK
MAHALLE: KÖKEZ MAHALLESİ
PAFTA NO: 20K-H-a
ADA NO: 112
_
ÖLÇEK: 1/1000
MEVCUT PLAN
//? : 5*2.
t)M 6 (0
TADİLAT GEREKÇESİ:
7 m.’lik imar yolunun mülkiyete ve yapılaşmaya uygun
olarak kaydırılması
• •
t.
i
fr
W
ÖLÇEK: 1/1000 ...
i ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 53.Maddesi - Antalya Belediyesi