T.C.
ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
.
K y -y
EXP02016
9
Sayı : 90852262-301.03- 1b T 'tl ~ '5 T"5 '
Konu: Serik İlçesi 155 ada 67 parsel UİP.
ANTALYA
0.(^/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 129 sayılı karan ile uygun bulunan,
Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-1B nolu imar paftasında yer alan 155 ada 67 parselin
doğusundan geçen 10 metrelik imar yolunun artık parsel kalmayacak şekilde parsel sınırına
kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsam
İmar ve Sehi
Uygun görüşle arz edem
__/09/20İJ
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
İNE
ıadır Y ^ N T A t
füyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler; -ilçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fotokopisi
-Açıklama raporu
<2^./09/2014 Şehir Plancısı
Q 2>-/09/2014 Pln. Şb. Md. V.
: M .P.K IN K IT^»
: M.ALKAN ?Â
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
’
F ax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
Karar Tarihi: 07/08/2014
Karar No
: 129
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: İlçemiz Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-l-b nolu paftada yer alan 155 ada 67
nolu parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 31/07/2014 günlü ve 57794418-301.02-533-4647
sayılı çağrı yazısına istinaden 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Ağustos ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN, Ramazan
GUNER, Mahmut YAĞCILAR, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye
YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nm iştiraki ile
toplandı. Meclis üyelerinden Ergüven YILMAZ, Bekir KUMBUL ve Hüseyin Barış ÜNSAL toplantıya
katılmadı.
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar
Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatları içerisinde bulunan İlçemiz Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d1-b nolu paftada yer alan 155 ada 67 nolu parsel konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından
yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
07/08/2014
KARAR NO
129
Meclis gündemine ilave edilmekle gündemin 13. Maddesinde yer alan İlçemiz Evrenpaşa
Mahallesi 026-a-08-d-l-b nolu paftada yer alan 155 ada 67 nolu parsel konusu ile ilgili olarak Belediye
Meclisinin 07/08/2014 günlü oturumunda hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama
neticesinde;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilen Mustafa KIRMIZIKAN isimli vatandaşın
25.06.2014 tarihli müracaatına istinaden Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-l-b nolu paftada yer alan 155
ada 67 nolu parselin doğusundan geçen 10.00 m’lik imar volurmn^artılcparsefk-almavacak^eldîde^parser
smırma kaydırılma|'ria}ebi ile ilgili olarak; 155 ada 67 parsel içerisinde kaydırılması talebinin kabulüne,
oybirliği ile k^ar%erîİdK?
,,
3 ..
^
■j?
p
Pro£ Dr. İ^amazin ÇAJLIK
Belediye Başkanı f
rr
,
*
'a . •*
Şenay KARAYILDIRIM
Meclis Katibi
*$* m
ı\\m \
VaKA<Jas|po/
>.
* «*
Aslından Föföfopi
Edilmiştir
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 155 ADA 67 PARSEL
1/1000 Ö LÇEK Lİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08D-1B nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 155 ada 67 parselde 7 metrelik yol düzenlemesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
155 ada 67 parsel, Serik İlçesi Evrenpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
1
S a y it Ü L K E R
Şehir Plancısı
■ Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
f Te/;
-------^
.
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 155 ada 67 parselde 7 metrelik yol düzenlemesini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; 18. Madde uygulaması mümkün olmayan 155 ada 67 parselin ortasından 7
metrelik yol geçerek artık parsel bırakmaktadır. Parsel sahibinin bu mağduriyetinin giderilmesi için
7 metrelik yol hattı artık parsel kalmayacak şekilde parsel sınırına kaydırılmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 155 ADA 67 PARSEL
PAFTA N a 0 2 6 - A - 08 - D - 1B
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
----------------- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SJMRİ
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
-'ianeyi Şehircilik SE Y D I H A N Ç A M U R
Plancısı ŞPO : 590
P lanlam a Ltd. Şti. Şehir
O.D.T.Ü. 1986-23004
fM M O B ŞEHİR PLANCILAR ODASI
Oda
GSM
Seyil ÜLKER
Şehir Plancısı
05 46
Bür o T e s c i l N o: 0 6 4 0 1 7 9
,Jl e n e v i ş S o k a k N o : 7 2 / 1
6690
A.Ayrancı / ANKARA
« I : (0 31 2) 42 5 83 29 - 467 64 00
•mail : [email protected]
-, i ti t V.D. : 7 3 0 0 0 4 2 2 1 8
•c a re t S ic il No: 8 3 7 5 8
Muratpaşa Mh. 572 Sk. emine Apt. No: 16 Kât:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 77 74 Fax:0242 247 05 46
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 155 ADA 67 PARSEL
PAFTA NO: 026 - A - 08 - D - 1B
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
E = 3
I E ‘ . - . •,'"^-1 1 r—
~
PLAN D E Ğ İŞİK LİĞ İ SINIRI
!
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
Download

K y -y - Antalya Belediyesi