• •
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 1 3 ° °
Konu: Alan Mahallesi
2528 Ada 16 parsel
~ «
* \o ı *0
®
EXP02016
A N TA L V A
O.W/09/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 01.08.2014 gün ve 278 sayılı kararı ile reddedilen
Alan Mahallesi 20L-IIId nolu imar plan paftasında yer alan 2528 Ada 16 parselde kütle yapı
nizamı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsametti:
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim*
...J0 9 İz
îN
creter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
İYE MECLİSİNE
ıadır ¥ a NTAÇ
Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -İlçe Beiediye-Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
02/09/2014 Şehir Plancısı
O U ./0 9 /2 0 1 4 Pln. Şb. M d. V.
: Y .U .A Y D E M İR \JT f
: M.ALKAN^
ü
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
Tel : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
01.08.2014 TARİH VE 278 SAYILI KARARI
Gündemin 12.Maddesi
Karar No.278
Özü: Planlama ve İmar Komisyonu Raporu
doğrultusunda, 3669,1 Plan İşlem Numaralı
2528 ada 16 parseldeki plan değişikliği
talebinin reddine oy birliği ile karar verildiği
hk.
Gündemin 12. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, Ticaret Alanı
kullanımındaki E=0.80 yapılanma emsalli, a, maxh=4,5 yapılanma koşullu 2528 ada 16
parselde, emsalin kaldırılarak bodrum sınırının değiştirilmesi, subasman kotunun +2.50m.
uygulanması ve güneyden maxh=14,50m., kuzeyden maxh=5,50m. olmak üzere kütle yapı
nizamı getirilmesine ilişkin 3669,1 Plan îşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Planlama ve îmar Komisyonunun 04.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş, uygun
bulunmamıştır. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini isteyen 24.07.2014
gün ve 3945 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkanım komisyon raporunda da belirtildiği üzere
hem çekme mesafelerinin ve bodrum sınırlarının kaldırılmasının imar yönetmeliğine aykırı
olması hem de inşaat kütlesinin arttırılması nedeniyle ilgili teklif uygun bulunmamıştır biz de
komisyon raporuna iştirak ediyoruz, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon raporu uygundur, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım bize göre de komisyon raporu uygundur,
dedi.
Başkan, evet gündemin 12. Maddesinin komisyon raporu içeriğince yani komisyondan
geldiği şekliyle kabulünü yani talebin reddini oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler,
oybirliği ile kabul edilmiştir, dedi.
Yapılan oylamada;
Planlama ve îmar Komisyonu Raporu doğrultusunda, 3669,1 Plan İşlem Numaralı
2528 ada 16 parseldeki plan değişikliği talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.
Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
CenTKOTAN
Divaa Katibi
'V
A l^ îO Z T U R K
Geçici Divan Katibi
PLAN NOTU:
MURATPAŞA BELEDİYESİ
*
-Subasman kotu+2.50m uygulanabilir.
-Yapının ruhsat aldığı tarihteki, yapılaşma
hükümlerinin lehte olanları uygulanacaktır.
ADA/PARSEL NO:2528/16
PAFTA NC):20L-IVc / 20L-llld
PARSEL ALAN:1.216 m2
I
..
K
ÖLÇEK: 1/1000
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
;
S5SSŞS55SSSS!
r
.
!&«**«:•
UlaSıTRilC-a' •
cj uûWiv~ •’. .
ı'kvrjıp:- •
i ite -îfe v n
SEv.S'-!J£l.
I K. SFS“ii ••
S .il s,' ':i!C :
Çttiüü*. i.:.
K «S(*'V?İ>SS*
Fİ itti*»#*
T I A : 1620 2
V l A : 1620 2
i a :Ka*.-25sv
geefrLMt7» ! '
iM ö B â s 'a O
uiffleBaE.iî*
IU S İb tfilV |
ı’üSIS&llMl 3
[«.VAiU’n i ;
:S î ı t f İ f t i H "
i« « £ k »>1Eü ;
IH kiU K huH l
iBüîifeü-^gK
ntnü;»».’
I*** .ı!i
IBMS*»
■.
ılAtett;#-»*:.E8te»«»0w:- ■
îS
-«*•»»
»#Î9SÜJ«»"
maxh= U
ili* «»»&*-:'a l
«■»mst»
A İS !'
•fciSBS-
-AN
■■'
’ rl.. ,
l«R«A>AK-i> ■.
1115i f .V 'i:* *■ - .
ıa; a s i*» ıv-»a w
ıitSeae^>.M«
ı* mm~ ,.u ^
ıa a *« a « j*» '
, ,,
3 FS<ARY4K4-?^7^5ERVjŞ-T:
n
H SJÂSYONUl44TLL^em~;
* m S ^W
\ 3
F m R Y A K + T ^ 7 E rS E R V I
GÖSTERİM (LEJAND)İ ' t 1> T^SY0,NU
I
.
\r \ )
PLAN ONAMA SINIRI
I ALANI
TİCARET ALAN
ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ),MURATPAŞA BELEDİYESİ,
KONU; KIZILTOPRAK MAHALLESİ, 2528 ADA 16 PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1 .PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Kızıltoprak mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2528 ada 16 parsel 1/1.000
ölçekli imar planında Aspendos Bulvarı üzerinde ticaret alanında kalmaktadır. Konut alanından ticaret
alanına dönmek üzere hazırlanan revizyon imar planı, söz konusu parseldeki yapının ruhsat alarak
yapılaşmasından (1996) sonra 17.12.2005 yılında M.paşa belediyesinden, 13.02.2006 yılında B.şehir
Belediyesinden onaylanmıştır.
; ;
j
i
.
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
2528ada 16 parsel parsel maliki, ruhsatlı yapısının, mevcut kullanım fonksiyonları gereği değişiklik
yapmak zorunda kaldığı, ancak yürürlükteki yönetmelik hükümleri ile çeliştiği bazı mevcut yapılaşmalarının
ruhsata bağlanamadığı, ayrıca yıkılmasının kamusal anlamda zarar verdiği gerekçesiyle plan tadilatı
talebinde bulunmaktadır.
3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
2528 Ada 16, nolu parsel imar uygulaması ile oluşmuş olup, parsellerin içerisinde bir adet ruhsatlı yapı
bulunmaktadır.
«
M
il
4.PLANLAMA KARARLARI
Yapılan plan tadilatı 2528 ada 16 nolu parselin içerinde bulunan mevcut ruhsatlı yapı yerinde
aplikasyonu yapılarak, yoldan çekme mesafeleri korunarak kütle olarak plana işlenmiştir. Ayrıca ruhsatlı
yapının kuzeyinde ilave olarak yapılan maxh=5.50 m. yüksekliğindeki bina çekme mesafeleri korunarak
yine kütle olarak işlenmiştir. Ayrıca bodrum katları ise yoldan 5 m. çekme mesafesi konularak
sınırlandırılmıştır.
Plan üzerinde plan notları önerilerek yapının ruhsat aldığı tarihteki yönetmelik hükümleri ile
değerlendirilmesi sağlanmıştır. Yine yapının konut alanı iken ruhsat almış olması dikkate alınarak "2.50 m.
su basman kotu uygulanabilir.” plan notu eklenmiştir.
P L A B M -S A N
P la n la m a M tm .M ü h . İ| f f^ a L 'l'u jh . ı j m ı ı . lu r ı
O to K ir a la m a
Tahılpazan Malı. 4 7 7 1
K.:2 No:5
Tel.: 0242 243 61
Ant.Kurumlar No; 730
Mersis No:07!
ı U M-îf!ı .
f i
NJLÜPfR/OPCUOĞLU
Ş<bnr Planet
Yeterlilik Karne GİUbu |A)
Dip.No: 59,01 ODTÜ 1973
Octe Sicft No: 127
Download

Gündemin 106.Maddesi