İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNCELEME RAPORU
3
)
Belediye
Mahalle
Pafta
Ölçek
: Serik Belediyesi
: Evrenpaşa mah.
: 026A-08D-2B
:1/1000
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar paftasında yer alan 173 ada 52 parsel ile
camii yeri arasında kalan 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak yolun camii alanına dahil
edilmesine ve 173 ada 43 parselin içerisinden geçen imar yolunun güneyinde kalan parsel
parçasının camii alanına dahil edilmesine ilişkin plan işlem numarası bulunmayan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli
toplantısında gündemin 111. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiştir.
Plan değişikliği teklifi müdürlüğümüzce incelenmiş, mülkiyetinin özel şahsa ait olduğu,
parselin uygulama görmemiş olduğu tespit edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.10.2014 tarihinde yaptığı toplantıda 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş, Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün
ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar
paftasında yer alan 173 ada 52 parsel ile camii yeri arasında kalan 7 metrelik imar yolunun
kaldırılarak yolun camii alanına dahil edilmesine ve 173 ada 43 parselin içerisinden geçen
imar yolunun güneyinde kalan parsel parçasının camii alanına dahil edilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, parselin kadastral
parsel olması, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre uygulama
işleminin yapılmadığı, öncelikle bütüncül arazi ve arsa düzenlemesinin yapılması gerektiği,
münferit olarak önerilen plan değişikliklerinin bölgesel bazda yapılacak imar uygulamasını
olumsuz yönde etkileyeceği, parsel ölçeğinde yapılacak terklerle planda umumi hizmetlere
ayrılmış donatı alanlarının kamu eline geçmesini güçleştireceği ve kamulaştırma sorunu ile
karşı karşıya kalınacağı ileriki tarihlerde yapılacak olan bütüncül 18. Madde uygulaması
sonrası mülkiyetlerin değişebileceği ve hisselenebileceği bu şekilde parsel bazında terk
oranlarının adaletsiz olacağı gerekçeleriyle uygun olmadığı görüşüne dair raporu
bulunmaktadır.
Söz konusu parsel yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanı
olarak planlıdır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale
edilmiştir.
1/1000 ölçekli Uygulama
bağlanması hususunu;
İmar Planı değişikliği teklifinin
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 03.12.2014
Merve Pınar KINKIT
A.Lale DARICI
Planlama\Sube Müdür V.
görüşülerek karara
®
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:30.10.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
>
j
TALEP SAHİBİ
ÖZEL SAHIS
J
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli toplantısında
gündemin 111. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 69 sayılı kararı ile
uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar
paftasında yer alan 173 ada 52 parsel ile camii yeri arasında
kalan 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak yolun camii alanına
dahil edilmesine ve 173 ada 43 parselin içerisinden geçen imar
yolunun güneyinde kalan parsel parçasının camii alanına dahil
edilmesine ilişkin plan işlem numarası bulunmayan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 69 sayılı kararı ile
uygun bulunan, Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08D-2B nolu imar
paftasında yer alan 173 ada 52 parsel ile camii yeri arasında
kalan 7 metrelik imar yolunun kaldırılarak yolun camii alanına
dahil edilmesine ve 173 ada 43 parselin içerisinden geçen imar
yolunun güneyinde kalan parsel parçasının camii alanına dahil
edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, parselin kadastral parsel olması,
yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre
uygulama işleminin yapılmadığı, öncelikle bütüncül arazi ve arsa
düzenlemesinin yapılması gerektiği, münferit olarak önerilen
plan
değişikliklerinin
bölgesel
bazda
yapılacak
imar
uygulamasını olumsuz yönde etkileyeceği, parsel ölçeğinde
yapılacak terklerle planda umumi hizmetlere ayrılmış donatı
alanlarının
kamu
eline
geçmesini
güçleştireceği
ve
kamulaştırma sorunu ile karşı karşıya kalınacağı ileriki tarihlerde
yapılacak olan bütüncül 18. Madde uygulaması sonrası
mülkiyetlerin değişebileceği ve hisselenebileceği bu şekilde
parsel bazında terk oranlarının adaletsiz olacağı gerekçeleriyle
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmustur.
------------------S------------------------------------------------------------------------------------------Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Haşan Ali İRBAN
IC A
m Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim
BASKAPTAN
■
>
İmar Kom. Üyesi
Mustafa
Reşat
OKTAY
■
1 >■
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Selçuk SENİRLİ
|
Toplantı
Birleşim
Oturum
Dönem
: 2014
Karar Tarihi: 02/10/2014
Karar No
: 173
: 10
:1
:1
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet. OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAÖLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Antalya Büyükşehir Belediyesinden bazı Meclis kararlarının iadesinin istenmesi.
Dilek ve temenniler, kapanış.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 26/09/2014 günlü ve 57794418-301.02-601-6101
sayılı çağrı yazısına istinaden 02/10/2014 Perşembe günü saat 15.30 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Ekim ayı Meclis toplantısına devam etmek üzere Belediye Başkanı Prof, Dr. Ramazan ÇALIK
Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM, Niyazi YILDIRIM,
Ferudun ÇELÎK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi
YILMAZ, Ragıp OKUDAN, Ergüven YILMAZ, Mustafa ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL,
Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut
ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Kam DEMİR ve Abdullah
AKBABA’mn iştiraki İle toplandı. Meclis üyelerinden Ramazan ETLİ, Ömer GÜRLER, Adnan
AKPINAR, Recep BÜYÜKGEBİZ ve Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ toplantıya katılmadı.
Meclis gündeminin 16, Maddesinde yer alan konunun karara bağlanmasının ardından Meclis
gündeminin 17. Maddesinde yer alan ve daha önce Meclis İmar Komisyonuna havale edilen Antalya
Büyükşehir Belediyesinden bazı Meclis kararlarının iadesinin istenmesi konusu ile ilgili olarak Belediye
Meclis üyeleri.tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHÎ
02/10/2014
KARAR NO
173
Meclis gündeminin 17. Maddesinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesinden bazı Meclis
kararlarının iadesinin istenmesi konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 02/10/2014 günlü oturumunda
hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama neticesinde;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 3477 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin
09.05,2014 tarih 59, 69 ve 80 nolu, 05.06.2014 tarih ve 99, 100, 102 nolu ve 07.08.2014 tarih ve 129, 140,
141 nolu meclis kararları Antalya Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2014 tarihli toplantısında görüşülerek
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmiş olup; Belediyemizce görülen lüzum üzerine anılan
meclis kararları ve eki dosyalarının iadesinin istenmesi ile ilgili olarak; Söz konusu Meclis Kararlarının
onay için Büyükşehir Meclisinde görüşülmesine, iadesinin istenmesinin reddine, oybirliği ile karar verildi.
Daha sonra Meclis gündeminde görüşülecek başka konunun olmadığı görüldü ve Belediye Başkanı
Prof, Dr, Ramazan ÇALIK söz alarak “Değerli Meclis üyeleri, Meclis toplantımıza katılımlarınızdan
dolayı hepinize jeşfefâçÖr’^diyor, almış olduğumuz kararların hayırlı .olmasını temenni ediyorum” dedi ve
Ekim ayı Meefts
•w*
Şenay KARAYILDIRIM
[r* I& nıa® ı ÇÂLIK
Meclis Katibi
hediye Balkan? 5
l ’J
E W °N
!S3A!03138 M 3S
HOJ 'PO'Ol
K a ra r T a r ih i: 09/05/2014
K a ra r No
: 69
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
K o n im in Ö z e ti: E vrenpaşa M ahallesi 026-a-Q8-d~2-fo noîu p aftada yer alan 173 ada 52 parsel ve
E vrenpaşa M ahallesi 026-a-08-d-2-b noîu p aftada yer alan 173 ada 43 parsel.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARA YILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nm iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha öncc İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08~d~2-b nolu paftada yer alan 173 ada 52
parsel ve Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d~2-b nolu paftada yer alan 173 ada 43 parsel konusu ile ilgili
olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya
geçildi.
K A RA R T A R İH İ
09/05/2014
:
KA RA R NO :
69
Hüseyin Kasap TIRNAKSIZ’m Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-2-b nolu paftada yer alan 173
ada 52 parsel ile camii yeri arasında kalan 7.00 m ‘lik imar yolunun kaldırılarak yolun camii alanına dahil
edilmesi talebi ve Ahmet Ali TORLU’nun Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-d-2--b nolu paftada yer alan 173
ada 43 parselin içerisinden geçen imar yolunun güneyinde kalan parsel parçasının camii alanına dahil
edilmesi talebinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 173 ADA 43 VE 52 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08D-2B nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 173 ada 52 parsel ile cami alanı arasında kalan 7.00 m ’lik yolun ve 173
ada 43 parselin içerisinden geçen 7.00 m ’lik imar yolunun güneyinde kalan alanın cami alanına
dahil edilmesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
173 ada 52 ve 42 parseller, Serik İlçesi Evrenpaşa Mahallesi içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
Sayit ÜLKER S M uratpasa
Ş ehir P lancısı
Mh 572 Sk. Em ine Apt. No 16 Kat:4 D:8 Antalya
j Tel 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 173 ada 52 parsel ile cami alanı arasında kalan 7.00 m ’lik yolun ve 173
ada 43 parselin içerisinden geçen 7.00 n rlik imar yolunun güneyinde kalan alanın cami alanına
dahil edilmesini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; 173 ada 43 parselin içinden geçen 7.00 n rlik imar yolunun güneyinde
kalan parça ve 173 ada 52 parsel ile cami arasında kalan 7.00 m ’lik imar yolu cami alanına dahil
edilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 173 ADA 43 ve 52 PARSELLER
PAFTA NO: 0 2 6 - A - 08 - D - 2B
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
--------- PLANOEĞİŞİKUĞISİKİR!
ÖLÇEK:1/1000
ÖNERİ PLAN
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
Pianevi Ş e h irc ilik
Planlama Ltd. Şti.
r n O E ScHiF: P LA K C İU R OHASi
B i.ro
T :s c l!
No:
Ob
SuiYDIH;' N Ç A M U R
Ş‘ :ıir Plancısı S ° 0 : 590
ö.D.T.Ü . 1986-23004
1 0 1 79
Meneviş Sokak No: 721
i;?'LO
A.Ayrancı / ANKARA
d : (0312) 426 <3 23 - 467 64 GO
•ma!l : iı!a-;e irtfplansvi.com.tr
ı t i t V.D. : 7 3 0 0 0 4 2 2 1 8
c a r e t S i c i l fJ o : 8 3 7 53
2
Say/f ÜLKER
Şehir Plancısı
M uratpasa Mh 572 Sk Em ine A p t No: 16 Kat 4 D 8 Antalya
Tel 0242 247 17 74 Fax 0242 247 05 46
SER İK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 173 ADA 43 ve 52 PARSELLER
PAFTA NO: 026 - A - 08 - D - 2B
GÖSTERİM (LEJAND)
M E V C U T PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
î
K
ÖLÇEK: 1/1000
Ö N E R İ PLAN
4 088 778.96
ÎTRF 96 I
EPOĞUNû
LT D ^Tİ •
TARİHİNDİ
MEVCUTC
8<
Download

Gündemin 59.Maddesi - Antalya Belediyesi