V
T.C.
ANTALYA BÜYÜKSEHIR BELEDİYESİ
imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03—
Konu: Serik İlçesi 171 ada 62,63,64 parseller UİP.
T
f ,© \{ n "O
• I*
S
y
1Si ' °v»y
^'
EXP02016
antalya
OC/ . . / 09/ 2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 99 sayılı karan ile uygun bulunan,
Evrenpaşa Mahallesi, 026A-08A-3D nolu imar paftasında yer alan 171 ada 63 ve 64
parsellerin güneyinden geçen 12 metrelik imar yolunun parsel sınırına kadar genişletilip 171
ada 62, 63, 64 parsellerin kadastro sınırına göre cep konulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye
Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz edep
..../omou
)ZEN
'Sekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
..../O9^0T4
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
iy e
m e c lis in e
sahadır YANTAÇ
îlyi Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fotokopisi
-Açıklama raporu
*£2/09/2014 Ş ehir Plancısı
€?.>./09/2014 Pln. Şb. M d. V.
: M .P.K IN K IT *
: M .A L K A N
A d res: Antalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T el : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
i?
Karar Tarihi: 05/06/2014
Karar No
: 99
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: İlçemiz Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-a-3-d nolu paftada yer alan 171 ada 63
nolu parselin güneyinden geçen 12.00 m’lik imar yolunun parsel sınırına kadar
genişletilmesi talebinin görüşülmesi.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 29/05/2014 günlü ve 57794418-301.02-398-3067
sayılı çağrı yazısına istinaden 05/06/2014 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Haziran ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkam Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Mustafa TÜRKMEN, Mithat
KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN, Ergüven
YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL,
Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut
ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’mn iştiraki ile toplandı.
Meclis üyelerinden Adnan YILMAZ, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ali KUŞ ve Pınar ÇAĞLIYURT toplantıya
katılmadı.
Meclis gündeminin 18. Maddesinde yer alan ve daha önce Meclis İmar Komisyonuna havale
edilen İlçemiz Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-a-3-d nolu paftada yer alan 171 ada 63 nolu parselin
güneyinden geçen 12.00 m ’lik imar yolunun parsel sınırına kadar genişletilmesi talebinin görüşülmesi
konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin
ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
05/06/2014
KARAR NO
99
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilen Salih ARICAN isimli vatandaşın 15.05.2014 tarih
ve 355 sayılı müracaatına istinaden İlçemiz Evrenpaşa Mahallesi 026-a-08-a-3-d nolu paftada yer alan
171 ada 63 ve 64 nolu parsellerin güneyinden geçen 12.00 m’lik imar yolunun parsel sınırına kadar
si ile ilgili olarak 171 ada 62, 63, 64-parsetteıiıı kadastro sınırına göre cep konulmasının
kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
v>
Prof. Dr. Ramazan'
Belediye Başki
%
Şenay KARAYILDIRIM
Mecli;
A s lın d a ^
A:
a
^
Jjj,
\
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 171 ADA 64-a ve 64-d PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-08A-3D nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 171 ada 62, 63, 64 parsellerde gereksiz ihdas yapılmasının önüne
geçilmesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
171 ada 64 parsel, Serik İlçesi Evrenpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 171 ada 62, 63, 64 parsellerde gereksiz ihdas yapılmasının önüne
geçilmesini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; 171 ada 63 parselin güneyinden geçen 12.00 m’lik imar yolunun 62, 63, 64
parsellerin kadastro sınırına göre cep konulmuştur.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.___________
SERİK BELEDİYESİ
I
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 171 ADA 64-a ve 64-d PARSELLER
PAFTA NO: 026 - A - 08 - A - 3D
K
Ö L Ç E K : 1/1000
GÖSTERİM (LEJAND)
MEVCUT PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
ÖNERİ PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
sunarım.
Pianevi Şehircilik
Planlama Ltd. Şti.
T M M O B Ş EH İR P L A N C I L A R ORASI
R
Biiıo
Tescil
M eneviş
06690
A NT AL YA
17 74
No:
06
Sokak
No:
Â.Ayrancı
/
SEYDI HAN. Ç AMUR
Şehir Plancısı ŞPO : 590
O .D .T .Ü . 1 9 8 6 - 2 3 0 0 4
40179
7 2/1
ANKARA
T e l : ( 0 3 1 2 ) 4 2 S 33 2 9 - 4 6 7 64 OÛ
e - ma i l : p l a n e v i @ p l a n e v i . c o m . t r
Hitit V.D. : 7 3 0 004 2 2 1 8
Ticaret
Sicil
No:
83758
2
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:S Antalya
\ Tel: 0242 247 1 i 74 Fax:0242 247 05 46
SERİK BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 171 ADA 64-a ve 64-d PARSELLER
PAFTA NO: 026 - A - 08 - A - 3D
MEVCUT PLAN
GÖSTERİM (LEJAND)
=
n
ı g -.
ı ı t__
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
(
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
Download

Gündemin 115.Maddesi - Antalya Belediyesi