-1T.C.
SALIHLI BELEDIYESi
MECL1S KARARI
Evrak Dairesi
YAZI i§LERi MUDURLUGU
KararNo
KararTarihi
02/12/2014
Konusu
Medis IJyesi Koray KAPLAN'IN
,. .
talebinm gorusulmesi.
EvrakNo
685105
Saat
20.00
Geli§Tarihi
02/12/2014
Kesinle$tirme Tarih 06/12/2014
Tekrar Gbru^ulecek mi?
H
BELEDIYE BA$KANI
DIVAN K A T i l f i
MECLIS i'JYERLERi
:Zcki K.AYDA
:Bcray ERIM.Zcyncl Abidin ALPASLAN
:Zcki KAYDA.Zchra TtRYAKi.Siibahattin TEKDAL.Yahm $ENKAYA,Osman
VURAL.Ccvdct ZURNACI.Bcray ERIM.Nuri KAYA,Sc<;il CAN.Huseyin Einre
EROL.Basri ERSOY,Yiicel KASlKCLGiirol ERSOY,Hasan DORGA.isa
YlLDlRIM,Yunus CANDAN.Mustafa MERMl.Cem YALVAC-Mesut
CEYLAN.Mural GiRGIN.Koray KAPLAN.Zcyncl Abidin ALPASLAN.Mchmct
CAKIR.Mustafa BULUT.Mehmel SANVER,Cilian SARI.Volkan
GOKMENER.Hidayet DENIZ.Mcvli PEHLIVAN.Alpaslan BALCI.Fcraji
ASLAN.Abdiilkadir AKKAPLAN
GE(;ici DIVAN KATIBI
.
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayth Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan gorii§up karara baglamak uzere 02/12/2014 giinii
saat 20.00
'de Belediye Meclis Salonunda Ba§kan dahil 32 meclis mevcudunun 32
iiyesinin katilimiyla toplandi
GifNDEMMADDESi: 16- Meclis Uyesi Koray KAPLANUN talebinin goriisulmesi.
Yazi l§leri Mudtirii; Belediye Ba§kanhgma; Imar plan notlannin 25 ve 27. Maddelerinde
belirtilen bina derinlikleri ve arka bahce Qekme mesafelerinin geni§ cepheli parsellerde
uygulanmasi sonucu ortaya $ikan kan§ikligm giderilmesi i^in bu iki maddenin duzenlenmesini
talep etmekteyim Koray KAPLAN, Belediye Meclis uyesi.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet, bunu imar komisyonuna havale
edecegiz.
Konu hakkmda sbz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi g6rii§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Imar plan notlannin 25 ve 27.
Maddelerinde belirtilen bina derinlikleri ve arka bahce cekme mesafelerinin geni§ cepheli
parsellerde uygulanmasi sonucu ortaya ctkan karisikligm giderilmesi icin bu iki maddenin
diizenlenmesi taiebinin imar komisyonuna havalesini kabul edenler? 31 oy. Kabul etmeyenler0
Yok (^ekimserler? Yok Oybirligiyle kabul edilmi§tir.
Ecrny ERIM
Meclis Vycsi
Divan kalihi
,. ^Jg^
W. •
*"^
«
4,
* ' > "*
*
Zeyncl Abidin ALPASLAN
IMccli Uyesi
Divan Katibi
Download

,. ^Jg^ - Salihli Belediyesi