T.C
EDİRNE
BELEDİYE BAŞKANllGI
İmar ve Şehireilik Müdürlüğü
SA YI :52859614.43850340.310.303.07.10
KONU: Askı
UIı
11.02.2014
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne
05.02.20 I4 tarihli Belediye Meclis Toplantısında karara bağlanan; 20 i4/4 i. 2014/42.
2014/43. 2014/44, 2014/45, 2014/46, 2014/47, 2014/48, 2014/49, 2014/50, 2014/51, 2014/52,
2014/53,2014/54,2014/55,2014/56,2014/57,
2014/58, 2014/59, 2014/60, 2014/61, 2014/62,
2014/63,2014/64,2014/65,
2014/66, 2014/67, 2014/68, 2014/69, 2014170 ve 2014!7f sayılı
Belediye Meclis Kararlarının, 3 ı94 sayılı İmar Kanununun Sb maddesine göre 1(bir) ay
süreyle askıda bırakılmasını. Belediye hoparlöründen duyurulmasını ve intc t ort mında
yayınlanmasını arz ederim.
ı
ad.V.
Eki: 30 Adet Meclis Kararı
rm....., __
EDiRNE BELEDİYESİ MEClis
Karar Tarihi
0510212014
m-=
Q-=
KARARI
Karar Sayısı
2014nı
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.01.2014 tarih ve 2014/28 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
31.01.2014 tarih ve 641 saydı yazısı ekinde meclis gtlndcmine oybirli~i ile alınarak yapılan
mOzakcrede;
Filiz ÖZSARlGÖL'On Tapunun Edirne Merkez pufta 87, ada 9l2, parsel 5 sayılı
taşınmazım n daha önce yol terk işlemi ilc arsa konumuna gelen bir yer olmasına raimıcn
Karaağaç Mahallesinde yapılan revizyon imar planında taşınmazının üzerinden tekrar yol
geçmesinden dolayı yolun eski haline getirilmesi şeklindeki talebi üzerine daha önce yapılan
parselasyon işlemine uygun olarak plan tadilatının tarafımıza iletilmesi şeklinde 05.06.2013
tarih ve 2013/242 sayılı Belediye Meclisi Karan alınmış olup, tarafınuza iletilen tadilat
üzerine yapılan inceleme neticesinde; tt:'klifedilen plan uıdilaunın daha önce yapılan yola terk
işlemine uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup, imar hattının kaydınldıgı plan
ladiJatının uygun olduguna oybirli~i ile karar verilmiştir.
~--Sa,'aş ÜN :n.
Meclis K ibi
EDiRNE BELEDiYESi MECLis
Karar Tarihi
05/0212014
KARARI
Karar
Sa"'151
2014nO
tmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.01.2014 tarih ve 2014/27 sayılı imar komisyon karan lmar ve Şehireilik MüdürlüğünUn
31.01.2014 tarih ve 641 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirligi ile alınarak yapılan
müzakerede;
Meriç ve Tunca Nehri kenarında rekreasyon alanlan oluşturarak kentimizde nehir
kenan rekreatif kullarumlann arttmlması amacıyla hazırlanan Meriç ve Tunca Nehri kenan
yaya bölgesine ait tadilat ve İlave imar planı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde; Meriç ve
Tunca Nehri kenarında Ada:IOn. Parscl:26. 28. 29 ve 30 ""yılı, Ada: 1093. Pnrsel: 4, 5. 6, 7
ve 8 sayılı taşınmazlann bir kısmı ve nehir ile taşınmazlann arasındaki kadastral veya yol
boşluklarının yaya alanı olarak dUzenJendi~i. teklif edilen planda herhangi bir yapılaşma
önerilmedi~i ve 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında nehir kenarlannın öncelikle rekreatif
kullanıma )'önelik düzenlemnesi yönünde hükümler bulunduğU tespit edilmiş olup, teklif
edilen imar planı tadilatına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Imar Planlannın uygun oJdu~una
oyhirliği ile karar verilmiştir.
B.NenerTAVGA F.-~AN
1\ c1isK3 ibi
EDİRNE BELEDİYESİ l\IECLİS KARARI
Kar.ır Tarihi
Karar 8a\'151
2014/68
05/0212014
Ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 404,39 ml'lik kısmın imar adası içinde kalmalarından
dolayı parkıan ihdas edilerek cinsi "park" olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlanması, ekli
fOlj'esinde (b) harfi ile gösterilen 2.321,00 ml' lik kısmın, ekli falyesinde (c) harfi ile gösteriiçn
1.212,16 m2'lik kısının, ekli falyesinde (d) ham ile gösterilen 8A4 mJ' lik kısmın imar adası içinde
kalınalarındıın dolayı yoldan ihdas edilerek cinsleri "Arsa" olarak Edirne Belediyesi adına senede
bağlandıktan sonra mUlkiyeti Şerafettin TANÖZ vs'ye ait Edirne Merkez, ıskenderköy, Parta:El1d.
13e-2d. Ada:171. Parsel:l sayılı taşınmazın ekli falyesinde (o harfi ile gösterilen 286,59 mJ'lik
kısmının şar1SIZ ve bedelsiz olarak yola tcrki yapıldıkıan sonra mnıkiyeti Şerafettin TANÖZ ••'s'ye ait
Edirne Merkcz.,lskendcrköy, Paftn:EI7d-13c-2d, Ada:2582, Pa~el:1 sayılı taşınınu.Jn ekli folyesinde
(g) harfi ile gösterilen 1.284,90 mı'lik kısmının şartsız 'o'ebedelsiz olarak yola terki yapıldıktan sonra
ekli folyesintlc (e), (h) ve
harflcri)'lc gösterildiği şekilde 3'e imzı yapılarak mfilkiyeri Şerafettin
TANÖZ \'s'ye nit Edirnc /l.ferkez, ıskenderköy, Pafia:EI7d.13c~2d, Ada:257S, Parsel:2 sayılı taşınmaz
ile ekli folyesinde (a) ve (i) harfleriyle gösterilen kısımların ekli fol)'esinde (m) harfi ile gösterildigi
şekilde tevhidinin yapıhnası ve Edirne Belediyesi adına park olarak sicilinden lerk edilmesi, mülkiyeti
Şerafenin TANÖZ vs.'ye aiı Edirne Merkez, ıskenderköy, Jlafta:EI7d.13c-2d, Ada: 171, Parsel: ı
sayılı l,ışınmu ile ddi folyesinde (b), (d) ve (h) harfleriyle gösterilen kısımların ekli folyesinde (k)
harfi ile gösterildiği şekilde tevhidinin yapılması, ckli folyesinde (c) ve (e) harfi ile gösterilen
kısımların ekli folyesinde (L) harfi ile gösıerildiği şekilde tevhid edilmesinden sonra Ada:2578,
Parsel:2 sayılı 1.909.53 mı yOzôlçllmlU taşlilmaz, ekli falyesinde (t) harfi ilc gösterilen 286,59 ml'lik
kısım, ekli folyesinde (g) harfi ile gösterilen 1.284,90 ml'lik kısım ve ekli folyesinde Gl harfi ile
gösıerilen 60,58 mı'lik kısımlar ilc ekli folyesinde (b) harfi ile gösterilen 2,321,00 mı'lik kısım, ekli
folyesinde (c) harfi ile gösterilen 1.212,16 ml'lik kısım ve ekli folyesinde (d) harfi ilc gösterilen 8,44
mJ'lik kısımların trampa edilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye
t\feclisindc gÖri!şülmesi ile ilgili Imar ve Şehireilik Müdürlil~ün{ln 29.01.2014 tarih ve 61 i sayılı
yausı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 404,39 ml' lik kısmın imar adası içinde kalmalanndarı
dolayı parktan ihdas edilerek cinsi "park" olarak Edirne Belediyesi adına senede baA:lanmasına, ekli
folyesinde (b) harfi ilc gösterilen 2,321,00 mrlik kısmın, ekli folyesinde (c) harfi ile gösterilen
1.212,16 ml'lik kısmın, ekli folyesinde (d) harfi ile gösterilen 8,44 ml'lik kısmın imar adası içinde
kalmalanndan dolayı yoldan ihdııs edilerek cinsleri "Arsa" olarak Edirne Belediyesi adına senede
bağlandıktan sonra millliyeti Şerafcttin TANÖZ vs.'ye ait Edirne Merkez, ıskenderköy, Pafta:E17d.
13c-2d, Ada:17L. Parsel:I sayılı taşınmazın ekli folyesinde (i) harfi ile gösterilen 286,59 ml'lik
kısmının şartsız ve bedelsiz olarak yola lerki yapıldıktan sonm mülkiyeti Şerafenin TANÖZ \'s.'ye aiı
Edirne Merkez, ıskenderköy, Paf\a:EI7d.13c~2d, Ada:2582, Pa~el:1 sayılı taşınmazın ekli folyesinde
(g) harfi ilc gösterilen 1.284,90 m2'lik kısmının Şartsız ve bedelsiz olarak yola terki yaplldlı..1an sonra
ekli folyesinde (e), (h) ve (j) harfleriyle gösıcrildigi şekilde 3'e ifrazı yapılarak mOlki)'eti Şerafettiıı
TANÖZ vs.'ye ait Edirne Merkez, Iskcndl,..-rköy,l'ana:E17d.13e-2d, Ada:2578, Parsel:2 sayılı
taşınmuz ile ekli folyesinde (.11) ve
harfleriyle gösterilen kısım lan n ekli folyesinde (m) harfi ile
gösterildi~i şekilde tevhidinin yapılmasına ve Edirne Belediyesi adına park olarak sicilinden terk
edilmesine, mOlkiyeıi Şerafettin TANÖZ vs.'ye ait Edirne Merkez, ıskenderköy, Pafta:E17d.13c-2d,
Ada: 171, Parsel:! sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (b), (d) ve (h) harfleriyle gösterilen kısımlann ekli
(olyesinde (k) harfi ile gÖsterildig:i şekilde tevhidinin yapılmasına, ekli folyesinde (c) ve (e) harfi ile
gösterilen kısımların ekli folyesinde (l) harfi ile gösterildi~i şekilde tevhid edilmesinden sonra
Ada:2578, Parsel:2 sayılı :1.909,53 mı yüzölçümlü taşınmaz, ekli falyesinde (t) harfi ile gösterilen
286.59 m2'lik kısım, ekli [olyesinde (g) harfi ile gösterilen 1,284,90 m2'lik kısım ve ekli (olyesinde
harfi ife gösterilen 60,58 mı'lik kısımlar ile ekli folyesinde (b) harfi ile gösterilen 2.321,00 mı'lik
kısım, ekli folyesinde (c) harfi ile gösterilen 1.212,16 mı'lik kısım ve ekli folyesinde (d) harfi ile
gösterilen 8.44 ml'lik kısımların trampa edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
m
o)
u>
•.-=",
4'
:
-T. c.'~\_
f,Ua;ı»:l*;DEFÇl
~.~~
"
: :,
""i"
~.
~.
,.,:'
~
rB.N,,'scrTAV
"ÇıERASLAN
eclis Katibi
EDİRNE BELEDİYESİ MECLis
KararTarihi
0510212014
KARARI
Karar Savısı
2014/67
Imar komisyonuna havsle edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.01.2014 tarih ve 2014125 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehireilik MUdUrlüğüniln 28.01.2014
tarih ve 57 ı sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müz.akerede;
Teba Trakya Özel EA,itim Bilgisayar AraŞtırma ınş. Tic. Ltd.Şti:nin 22.08.2013 tarihli
dilekçesi ilc Tapunun Edirne Merkez Pafia:lO, Ada:76. Parscl:311 sayılı taşınmazmın 1988 tarihinde
onaylanan imar planında 4 kat olan yOksekliğinin Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkilcme Geçiş
Bölgesi RcviZ)"on ve İlave Konıma Amaçlı Imar Planında 3 kat olarak onayıandı~ı ayrıca milzc
denetiminde yapılan kazılarda sur duvarının temellerinin çıktı~ı 29.09.2009 tarih ve 2696 sayılı kurul
kararı ile onaylanan projede Ali Paşa Çarşısından 5 metre çekildigi bu nedenle arsanın yapılaşma
alanının auldığı belirtilerek 2863 sayılı Kültür ve Tabint Varlıklarını Koruma Kanununun 5226 sayılı
Kanun ile Degişik 17. maddesine göre $cnnaye Piyasası Kurulunca onaylı gayrimenkul degerlerne
uzmanı tarafından kayıpların belirlenerek balıse konu madde,ye göre yo~unluk artışı sağlanarak
zararının relati edilmesi talebi Uzerine rayiç bt."<IeIdenkleştimıesi için gerekli çalışmaların
başlatılmasına ve aktarım alanlarının belirlenmesine şeklinde Belediye Meclisinin 02,10.2013 tarih ve
2013/389 sayılı karan alınmış olup, alınan karar gereği Dc~crlcme Uzmanları tarafından rapor
larafımıza ulaşmış olup. yapılan inceleme neticesinde oluşturıılan imar komisyonu kararının Ocak ayı
olapn Belediye Meclisi toplantısında geri çekilmesi üzerine yapılan yeniden degerlendinne
sonucunda; söz konusu taşınmazın 2007 yılından önce yürUrlOktebulunan imar planlılda 4 kat oldu~u.
2007 yılında onaylanan koruma amaçlı imar planı ile 3 kala indirildiği. taşınınazda sur hattı çıkması
nedeni ile bazı çekme mesafelerinin delliştirildi~i ve Alipaşa Çarşısından çekme mesafesi hırakıldığı
tespit t."<Iilmişolup. 2&63 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17, Maddesinin "c"
bendinin 1. ve 2. fıkralarında "Yapılanma hakları kısıtlanmış tescilli taşınmu kUltür varlıklarına veya
bunların koruma alanlarında bulunan ya da koruma amaçlı imar planlarıyla yapılanma hakları
kısıtlanan taşınmazıara ait miııkiyet veya yapılanma haidarmill kısıtlanmış bölllmOnO. imar planlarıyla
yapılanmaya açık aklarım alanı olarak a)"rılmış, mülkiyetlerindeki veya llçUncUşahıslam ait alanlara.
aktıırımdan yararlanacak öncelikli haklan belirleyerek bir program dahilinde aktarmaya, belediye
sınırları ve mÜc.Dviralanlar içinde belediyeler, bunların dışında valilikler yetkilidir, Aktarım işleminde
Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı gayrimenkul değcrlenıe şirketlerince yapılacak rayiç değer
denkleştinnesi esastır, Ancak aklanma konu hak tescilli taşınınaz küıtür varllAına ilişkin ise yapı
degeri dikkate alınmaz."," dcnmekte olup, buna göre Sennaye Piyasası Kurulundan onaylı
gayrimenkul dc~erleme uzmanlarınca yapılan hesaplamalara ve Belediyemiıce ek açıklamalar talep
edilmesi Uzerine dcllerlemc şirketincc tarafıml7.a gönderilen 23.01.2013 tarihli yazılanna göre yapılan
işlemler sonucunda Maarif Ca.ddesinde 2134 mı inşaat alanı kaybı oldu~u tespit edilmiş olup, hak
aktanmı yapılacak alanlar olarak Tapunun Edirne Merkez 2442 ada. i pal'5cI, 2454 ada, 8 parsel. 1389
ada. 38 ve 39 parseller teklif edilmiş olup, hak aktanmı teklif edilen parseller yeni gelişim bölgesinde
olması eırananııda yapılaşma olmaması ve imar uygulamasına girerek tamamen yeni gelişim
bölgesinde bulUJuıeak olması dolayısıyla u)'gun görülmüş olup. farklı yerlerde olsun veya aynı
yerlerde olsun 3194 sayılı Imar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılması durumunda
toplam 29.109 012 arsa olarak dönfişece~i tespit edilmiş olup. sonuç olamk haZlrlanan gayrimenkul
de#erleme raporuna göre 2863 sayılı KülWr ve Tabint Varlıklarını Koruma Kanununun 17.
Maddesinin "c" bendinin I. ve 2, fıkralarına istinaden 2442 ada. i parsel, 2454 ııda. 8 parsel, 1389 ada.
38 ve 39 parsellerin imar uygulaması yapıldıktan sanm oluşacak yerlerinin aklarım alanı olarak
belirlenmesinin uygun oldu~unn. imar uygulaması sonucu oluşacak taşınmazlarda 0.52'lik emsal artı~ı
yapılmasının uygun olduguna o)'birligi ile karar verilmiştir.
Savaş ÜNER
Meclis Kat
j
---------------------------
~,~.
..
EJliRNE IIELEJliYESi ~IECLıS KARAIII
Karar Tarihi
05/0212014
Karar Sayısı
2014/66
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.01.2014 tarih ve 2014/24 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik MüdUrlil~ünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Hüseyin MOLE adına mirasçısı Emre MOLE. Demir Ali MOLE, HUsnOMOLE. Esma
ÇAVDAR ve Emine ESKIKAPLAN'ın 25.12,2013 tarihli dilekçelen ile 2007 yılında yapılan
imar uygulamasına açmış olduklan davayı kazandıkJan buna göre uzlaşma talepleri uygun
görülmeyerek yeniden uygulama yapılması yönünde 07.11.2012 tarih ve 2012/417 sayılı
Belediye Meclisi Kararı alındl~l, ancak alınan kararı kabul etmemeleri Uzerine ŞUkrUpaşa
Amu Altında olan yerlerinin tek bir imar adasında toplanması ve Kavgaz.Kjmyalar Reviz)'on
İmar Planında özel plan notları olan emsal 1.40 yükseklik serbest alanına dönüştürülmesi ve
Dörtkaya Mevkiinde kalan yerlerine karşılık 248 i ada, 1 parsel ve 2482 ada, 3 parsel
önündeki park alanından aynı büyOklükte yer verilmesi talebi üzerine alınan imar komisyonu
karannın geri çekilmesi üzerine yeniden yapılan inceleme neticesinde; öncelikli olarak 5393
sayılı Belediye Kanununun "Belediyenin Yetki ve İnıtiyaıJarl" başlıklı kısmının 15 k
maddesinde "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıklnrın anlaşmayla
tasliyesine karar vcnnek." denmekte olduğu. dava konusu imar uygulamasında anıt altında
iki adet olınak üzere 2429 ada, 2 parsel (3672,66 m2) ve 2430 ada, 2 parselin (2032,05012)
vcrildi~i, bunun dışında Dörtkaya Mevkiinde 2400 ada. 3 parsel (2136,27 m2) ve 2399 ada, 5
parsel (541 m2) başkn alan verildiği, imar uygulamasına açılan 2009/13 esas nolu ve
2009/780 nolu kararın Belediyemiz aleyhine sonuçlandıg.ı tespit edilmiş olup. davacılarla
uzlaşmaya gidilmeyerek yeniden tüm alanda imar uygulaması yapılması düşünüldügOnde
imar uygulaması için ödenecek ücret. imar uygulamasında karşı karşıya kalınabilecek bazı
kamulaşurmalar ve alan içinde alınan ruhsatlardan ve yapılan işlemlerden dolayı alan içindeki
inşaat bina sahiplerinin mağdur olacagı göze alındı~ında, uzlaşma yoluna gidilmesinin
Belediyemizin maddi ve manevi çıkarları açısından uygun olacağı kanaatine vardmış olup_ bu
nedenle; I) 2430 ada. 2 parsel ve 2429 ada, 2 parselin Kavgaz-Kimyalar çevresiride yapılan
rcviz)'on imar planındaki aynı plan notları ile emsal 1.40 yükseklik serbest olması için söz
konusu revizyon imar planı sınınndan bu taşınmazların bulundugu alana kadar bu
taşınmazlan da kapsayacak şekilde davacının uzlaşmasında talep ettiği gibi re\'i7.)'on imar
planı çalışması yapılmasına. 2) Tapunun Edirne Merkez 2400 ada, 3 parsel ve 2399 nda. 5
parsel sayılı taşınmaZtn imar planında park alanına dönüştürülmesine. taşınmazJann
büyükliiği1yle aynı alan kadar 2481 ada, i parsel ve 2482 ada, 3 parsel önünde kalan park
alanlanndan konut alanı aynımasının 2399 ada, 5 parsel, 2400 ada, 3 parsel ve imar planında
egitim kamptisO alanında kalan 2509 ada, i parseldeki 1155.54 m2.1ik hissesine karşılık
takasının yapılması şartıyla uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
~
II,Nevs.r TA VtlAç.ERASLAN
j
eclis ~atibi
Sa\'aş ÜN
n
I\
Ji
EDiRNE BELEDiYESi MECLİS KARARI
Karar Tarihi
0510212014
Karar Sa,'ısı
2014165
(mar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.01.2014 tarih ve 2014123 sayılı imar komisyon kararı lmar ve Şehireilik MQdilrlü~ünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
mw.akerede;
Belediye Meclisinin 04.12.2013 tarih ve 2013/495 sayılı kararı ile geriye çekilen
Teeimen ÇAÖLAR PetrolOtom. Trz. !ıh. Ihr. Ltd. Şti.'nin 30.05.2013 taıihli dilekçe,; ile
Tapunun Edirne Merkez pafta 50 L ııı b, ada 2034, parsel i sayılı taşınmazında
Fast1oodlRcsloran yapmak için plan tndilau yapılması talebi Uzerjne yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında akaryakıt istasyonu alanında kaIdlgı tespit
edilmiş olup ticaret ajanı olarak ayrılmak istenen kısımda getirilen yapılaşma şartları
incelendiğinde, karayolu çekme mesafesine ve TS 12820 "Akaryakıı Istasyon lan-Emniyet
Kuralları" standartlarına uyulduğu tespit edildiğinden akaryakıt istasyonundan kısmen
akaryakıt istasyonu kısmen emsal:l,50 h:5 kat ticaret alanı olarak düzenlenen plan tadileıtı
teklifinin uygun oldu~una oybirligi ile karar verilmiştir.
B.Ne\'scr TA V
Meclis
f
Ç'ERASLAN
atibi
---
;::ıo:: c
1==
a' mm
•••••••
EDiRNE IIELEllivESİ
MECLis KARARI
Karar Tarihi
0510212014
Karar Sansı
2014164
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih vc 2014122 sayılı imar komisyon karan tmar ve Şehireilik MUdürlügünUn
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündemind~ yer almakla yapılan
mUzakerede;
fmar komisyonunca Belediye Meclisinin 02. t 0.2013 tarih ve 2013/377 sayılı karan ile
ilgili olarak: yapılan dcğerlendirme neticesinde; Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve
2013/377 sayılı karan ile "Imar planında Kavgaz, Kimyalar. Fınnlarsırtı ve Arnavutköy
Mevkiilerinde veya Şükrüpaşa Mahaııesi. Fatih Mahallesi ve i. Murat Mahaııesi sınırları
içinde imar planında kaı yüksekligi belirtilmeyerek yfikseklik serbest verilen imar adalannda
yükseklik en fazla 12 kat uygulanacaktır. Ancak her durumda yapılacak yapının kotu 147
metre kotunu geçemez. Kot uygulamalan sonucunda taşınmazda emsal hakkı kullanılmaması
durumunda Belediye Meclisince taşınma7-aözel koı veya taban alanı belirlemesi yapılabilir."
denmektc olup. anenk uyguJamada 147 metre kotuna göre ııkattan daha fazla kat yüksekliği
(13.14 kat vb.) yapabilen alanlar bulundugu ve Planlı Alanlar Tip Imar Yönetmeliğinin geçici
7. maddesi gt:reginee 01.06.2013 tarihinden hibarcn i yıl içinde yapılan başvurularda
01.06.2013 tarihinden önceki imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılabileceği belirtilmiş
olduğundan, yükseklik düzenlemesinde farklı haklar dolluracağt tespit edilmiş olup bahse
konu plan notunda ıı kat uygulamasının kaldınlarak yalnızca kot sınırlamasının
uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
\
8.Nevscr TA C' Ç-ERASLAN
i\- cdi~
atibi
Savaş ÜNER
~K~~
EDiRNE BELEDiYESi MECLis K,\RARI
Karar Tarihi
05/0212014
Kar.ır Sayısı
2014/63
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonwıca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/21 sa}11ı imar komis)'on karan Imar ve Şehireilik Müdadüğünllo
2R.Ol.ıOI4 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gOndeminde yer almakla yapılan
müz.-u:erede;
Ertuğrul DEMİR'in 27.11.2013 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez
Arnavutköy Mevkii Pafta:Et7d-7a~2b Ada:2661 Parsel:! sayılı taşınmazımn imar planında
akaryakıt istasyonu alanına dönüştüriHmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde; söz
konusu taşınmazın imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kaldığı, taşınmaza aynı
yönde 1 km. mesafe içinde başka bir akaryakıt istasyonu bulunmadığı tespit edilmiş olup.
taşınmazın imar planında konut dışı kentsel çalışma alanından akaryakıt istasyonu alanına
dönilştürülmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
Savaş ÜNER
d'.~b
"'"""'-T~
.~..:ı.::~Wı
--_.~----------------
EIJiRNE BElEIJi\'ESi
~IEcLİs
Kurur T:nihi
05/0212014
KARARI
Karar Sansı
2014/62
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014120 sayılı imar komisyon katan fmar ve Şehireilik Müdarlügünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Imar Komisyonunun 03.01.2014 tarih ve 2014/21 sa)11ı Belediye Meclis Kararı ile
ilgili olarak yapmış olduğu incelemeler neticesinde; S"elediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve
2014121 sayılı kararında "Ada:2215. Parsel:4 ve 9 sayılı taşınmazlann emsal: 1.50 blok nizam
8 katlı konut adası oldu~u tespit edilmiş olup, çevredeki yapılaşmalar gözönüne alındığında
Bayındırlık Bakanlığının 19.07.2006 tarih ve 2006/13 sayılı genelgesinin (c) maddesi
gerC'~ince degişikliğe esas jeolojik ctüt yapılması kaydıyla 2215 adada emsal sabit kalmak
şartı ilc h:serbest olarak plan deg:işikligi yapılmasının kabulUne karar verilmiştir." Bahse konu
karann "Ada:2215, Parsel:4 ve 9 sayılı taşınmazların cınsal:I,SO blok nizam 8 katlı konut
adası olduğu tespit edilıniş olup çevredeki yapılaşmalar gözönüne alındıgında Bayındırlık
Bakanlı~ının 19.07.2006 tarih ve 2006/13 sayılı genelgesinin (c) maddesi gcrc~ince
dcı?;işikliğe esas jeolojik etüt yapılması kaydıyla 2215 ada, 2, 3, 4, 9 ve 10 parsel sayılı
taşınmazıarda emsal sabit kalmak şanı ile h:scrbest olarak plan degişikliği yapılması"
şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar vcrilmiştir.
i
i
~
ERASLAN
ihi
..
Sa •.• ı VNER
-J- ~
EDiRNE BELEDiYESi MECLis KARARI
Karar Tarihi
0510212014
Imar komisyonuna
Karar Sansı
2014/61
havale edilen konular ile ilgili oLarak imar komisyonunca
alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/19 sayılı imar komisyon kamrı İmar ve Şehireilik MUdUrlO~üniln
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
mOzakerede;
Mehmet TAŞÇIOOLU'nun
11.06.2013 tırihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
YM:32 Buçuktepe Mahallesi Pafia:126. Ada:159. Parscl:24 sayılı taşınmazın imar planında
nelerliye Hizmet Alanından ticaret ve konut alanına dönüştüralınesi talebi İ1c ilgili Belediye
~:Ieclisinin 04.09.2013 tarih ve 2013/347 sayılı kararı ile ilgili müdürlüklerin görüşU
alınmasma karar verilmiş olup. yerinde inceleme yapılmış olup, Su ve Kanalizasyon
MOdUrlOğünün 27.01.2014 tarih ve 97 sayılı yazılarında taşınmazın Belediye Hi7Jnet
Alanından çıkanlması uygun buıundu~undan söz konusu taşınmazın imar planında Belediye
Hizmet Alanından çıkanlarak kısmen park. kısmen z.emİn kat ticaret, Ust katlar konut. bitişik
nizam 4 katlı konut alanına dönüşıün.Hdügu plan tadilatı teklifinin kabulUne oybirliği ile karar
verilmiştir.
B.Nc\'scrTAV~.tRASLAN
(;ptihi
ElliRNE HELEiliYESi
MECLis KARARI
Karar Tarihi
05/0212014
Karar Sayısı
2014/60
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/17 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik MUdUrlüğüniln
28.01.2014 tarİh ye 571 sayılı Ya7ısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Arıkan ınşa ve Dekorasyon Gıda Tem. Nak. İth. ılır. San. Tic. Ltd. Şti:nin
13.01.2014 tarihli dilekçesi ile Edirne Merkez. Kavgaz Mevkii Pafta:E17d-07c-2b. Ada:2459
Parsel:! sayılı taşınmazında bölgedeki işyeri ihtiyacının karşılanması amacıyla bodrum katta
ve zemin kana arsanın 0/040taban olurumunu geçmeden önerilen şekilde kitle ettirlUn imar
planına işlenmesi talebi Uzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınma7..ın
mevcut imar planında emsal: 1.40 h:serbcst konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup. önerilen
kitle etüdü plan tadilatında emsaloranının aşılmadığı 7.emin katta yapılacak uygulamanın
cephe uzunluğu nedeniyle kitle etütli.i olarak öncrildigi ve emsal şartının aşılmadığı tespit
edildiginden. mevcut plan notlarındaki emsal şartının aşılmaması kaydıyla önerilen kitle
ctOtlU plan tndilatının uygun oldu~una
oybirligi ile kamr verilmiştir.
ERASLAN
aıihi
-------------------------
EoiRNE DELEııivESI
MECLis KARARI
Karar Tarihi
Kanır Sayısı
2014/59
05/0212014
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 larm ve 2014/16 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik MüdürHig,ünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gundeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Imar komisyonunca plan natlarının pazar alanı plan noıları ile ilgili olarak yapılan
değerlendirme neticesinde; plan notlannda "26.14. Pazar Alanı: 26.14.1. Kent içerisinde scmı
ölçe~indc pazar ihtiyacının karşıl:ınaca~ı aIanlardır. Açık ve kapalı olarak düzenleme yetkisi
bdt'diycyc aittir. Kapalı olarak düzenleme yapılması halinde aşağıdaki yapılaşma şartlanna
uyulur. Maksimwn Bina Boyu "" 30,00 Metre Maksimum Bina Yüksekligi"" 6.50 Metre
Maksimum inşaat Alanı (Emsal)= 0,50" şeklindeki plan notunun 26.14. Pazar Alanı:
"26.14.1. Kent içerisinde semt ölçeğinde pazar ihtiyacının karşılanaca~ı aJanlardır. Açık ve
kapilli olarak düzenleme yetkisi belediyeye aittir. Bu alanlarda kapalı Pazar yeri yapılması
dunununda Belediyesi tarafından uYh'lln garülecck vaziyet planına göre uygulama
yapılacaktır:' şeklinde de~iştiriımesiJlin uygun olduğuna oybirligi ile karar verilmiştir.
-
H.Ncvser TA V AÇ"ERASLAN
Meclis
atihi
.'
EnlRNE BELEniYESi
Karar T.ırihi
0510212014
MECLis KARAlU
Karar Saı' ısı
2014/58
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014115 sayılı imar komisyon kararı troar ve Şehireilik MUdürlUgünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerecle;
Turan MENCİK'İn 01.10.2013 tarihli dilckçcsi ile Edirne Merkez. Abdurrahman
Mahaııesi, Ada:599. Parsel:9 sayılı taşınmazımn aynı ada 4 ve 8 parsel sayılı taşınmazlarla
hirleşrnek istemediklerine dair taahhütnameler dikkate alınarak şuyulandınlmaııın
kaldınlması ve parseline yapmak istediği yapının kitle ettltIü olarak plana işlenmesi talebi
üzerine Belediye Meclisinin 06.11.2013 tarih ve 2013/434 sayılı karan ile yerinde inceleme
yapıldıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiş olup, yerinde yapılan
incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın aynk ni7..anı5 katlı konut alanında bldığı ve
Ada:599, Parscl:9. 4 vc 8 S<1.)'lh taşınmazlann maliklerinin şuyulandınlmak istemediklerinc
dair taahhütnamelerinin bulundugu tespit edilmiş tesciııi taşınmaza komşu parseller
olduklanndun Edirne Kültür Varlıklannı Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınmak
kaydıyla Ada:599, Parsel:9. 4 ve 8 sayılı taşınmazlan için hazırlanan öneri kitle elÜtlü plan
tadilatının kabulüne oybirli~i ilc karar verilmiştir.
p~ıibi
n.Ncncr TAXGA~\SLAN
-====
Sa\'ıış ÜNER
MCdiSKa~
O[)J.W!
EOİRNE IlELEJ>İYESİ ~IECLis KARARI
Karar Tarihi
05/02nol~
Karar Sayısı
201~/57
Imar komisyonWl;] havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/14 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı ya7.Jsı ekinde meclis gündeminde yer alınakla yapılan
müzakeredc;
Mahnıut YALÇINKAYA'nın 11.10.2013 tarihli dilekçesi ik Edinıe Merkez. Medrese
Alibey Mahallesi. Pafla: 37, Ada: 1613, Parsel: 77 sayılı la>uunazının güneyinden geçen
yolun kaldırılması ve blok olan nizaınının bitişik olarak değiştirilmesi talebi Uzerine Belediye
Meclisinin 04.12.2013 tarih ve 2013/475 sayılı kararı ile yerinde inceleme yapıldıktan sonra
konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiş olup. yerinde yapılan incelemeler
neticesinde; söz konusu taşınmazın kısmen yolda, kısmen park alanında ve kısmen de blok
nizam 6 kal zemin kat ıicaret üst katlar konut alanında kaldı~ı tespit edilmiş olup taşınınazlıı
bulundugu adada arka ve yan bahçe mesafelerinin bazı parsellerde bımkılmadığı diğer
parsdlerdc ise dü;r..ensizoldu{;u, komşu adalarda yapı nizamının bitişik olarak uygulandıgı
tespit edilmiş olup parselin park alanında kalan kısmının şartsız ve bedelsiz olarak terk
edilmesi kaydıyla zemin kaua ticaret kısmının parsel derin1i~ince, ön bahçe mesafesinin
mevcut teşekkale göre bırakıldığı Dst katlarda kapalı çıkma şartının uygulandığı, arka
bahçeden 2 metre çekilen ve komşu parsellere bitişik olarak önerilen kitle etütlU tadilatın
uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
B.Nc\"ScrTAVG~6AN
Savuş
~tibi
V
~
t
ÜNER
[email protected]
EııiRNE BELEııiYESi
MECLis
Karnr Tarihi
KARARI
Karar Sansı
2014156
05/0212014
lmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/13 sayılı imar komisyon karan İmar ve Şehireilik MOdürlü~ünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede:
imar Komisyonunun
mülkiyeti Belediyemize ait olan tapunun 2216 ada. 5 parsel sayılı
taşınmazın emsal ve kat yüksckligi ile ilgili yapmış oıdu~u incelemeler neticesinde; söz
konusu Ada:22I6.
Parsel:5 sayılı taşınmazın emsal:I.50
blok nizam 8 katlı konut adası oldu~u
tespit edilmiş olup. çevredeki yapılaşmillar göz önUne alındı~ında Bayındırlık Bakanlığının
19.07.2006 tarih ve 2006/13 sayılı genelgesinin (c) maddesİ geregince değişikliğe esas
jeolojik etüt yapılması kaydıyla 22 ı6 ada, ı. 2, 3, 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlarda emsal
sabil kalmak şartı ilc h:serbcst olarak plan de~işik1i~ yapılmasının kabulUne oybirliği ile
karar verilmiştir_
..~"'~,,7
::."')-.~
••.. ~• ., 'i..
-.
._-
.\
l-anı<!\SEIlEFÇI,
._• 'diy'e:.Jlaşkanı
t
, .'~.,
it
.'
Plibi
U.NevserTAVG~SLAN
Savaş ÜNEJ
Meclis Kali
•
EoiRNE BELEDİYESi MECLis
Karar Tarihi
05/0212014
KARARI
KararSan'!)
2014/55
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014112 Sa}llı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik MOdildUğUnUn
28.0 ı.20 14 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
milzakercdc;
Vega Otelcilik Emlak Yatınmlan San. ve Tic. A.Ş:nin 23.12.2013 tarihli dilekçesi ile
tapunun Edirne Merkez Pafta:EI7d. 7c-1 a Ada:243 ı Parsel:2 sayılı taşınmazın imar planında
hmax:9.50 yüksekliğinin emsal sabit kalmak kaydıyla h:J6.50 metrcye çıkanlması talebi
üzerine yapılan inceleme neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında emsal: 1,57
hmax:9.50 metre olan özel proje alanında kaldığı tespit edilmiş olup talep edilen h:36.50
metre yüksekligin bölgenin siluctini olumsuz etkilcyeceğindcn talebin reddine oybirliği iı~
karar verilmiştir .
. ~.
.
.
..
" '..•' .. ' ;. ç
,-~ .......,...,
-',,~-.
,.--"
EuiRNE BELEUİYESİ MECLis KARAlU
Karar Tarihi
05/02/2014
Karar Sayısı
2014/54
İmar komisyonuna havale edilen konular ilc ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 201411 ı sayılı imar komisyon karan imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Fehmi ÖZTÜRK'Un 24.12.2013 tarihli dilekçesi ilc tapunun Edirne Merkez.
Medresealibey Pafta:EI7d-7a-3d. Ada:44 ı. Parsel:35 sayılı taşınmazın imar planında 3 kattan
4 kata çıkanlması talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde; söz konusu taşınmazlann imar
planında aynk ni7.am 3 katlı konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde "Imar planında verilmiş olan İnşa:ıt emsalinin.
kaı adedinin. ifraz şartlaoom değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunıu~unun arttırılmasına dair
imar planı dcgi~ikliklerindc: a) Artan nUfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları
EK.ldc belirtilen standartlam uygun olarak plan de~işikli~ine konu alana hizmet vermek
üzere ayrılır vc/veya anırılır. b) Kat adedi arturılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat
adetlerinjn tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri
arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır." dendiğinden yol genişliğinin sağlanması ve ilave
yeşil alan ihtiyacının karşılanması mümkün olmadığından talebin reddine oyhirliği ile karar
verilmiştir.
B.Ncvscr TA V. .AÇ...E.R;(Si.AN
1\1(' i Katibi
Sanış ON R
Meclis Katı ıi
EnIRl"E BELEDiYESi MECLis KARARI
Kar.ırTarihi
05/021201~
Karar Sayısı
20W53
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/10 sayıh imar komisyon karan Imar ve Şehireilik MOdürlü~ünün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
mü:t.akcredc;
Saniye Zuhal AKGüN'ün 10.12.2013 tarihli dilekçesi ile tapunun Edirne Merkez
Kinıh""e Mahallesi Pafta:50ı-ıııc. Ada:2253. Parsel: iO sayılı taşınmaz ve Pafuı:EI7d-Q7d.
2d. Parsel:6079 sayılı taşınmazın plan notlannın 7.3.1. maddesinde "minimum taban alanı
omnı (minıaks)=0.30 maksimum taban alanı oranl=0.40 degerleri aşılmamak koşulu ile
parselde ve/veya adada hesaplanacak kaks de~eriaşılroadan bu deger emsal kabul edilerek
h:scrbest yapı yapılabilir." dendiğinden emsal i kuııanamadığından kat yüksckli~inin 6 kat
olarak değiştirilmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde; bahse konu plan notu 7501500 m2, 1501 m2 ve üzeri. ada bazında uygulamalarda geçerli oldugu tespit edilmiş olup,
Parta:50L-IIIe, Ada:2253. ParseUO sayılı taşınınaz ve Pafta:E17d-07d.2d, Parscl:6079 sayılı
taşınmazın toplam yüzölçümü 750 m2'den az oldugu için plan notlarının 7.3. ı. maddesi
u)'gulanamayacagından karar üretilmesine gerek olmadıgina oybidigi ile karar verilmiştir.
c-
Il.Ne",er TA VGr\ÇEIlASLAN
Meeli~ '"atihi
EDiRNE RELEDiYESi MECLis KARARI
Karar Tarihi
Karar Sansı
05/0212014
2014/52
Imar komisyonuna
havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca
alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/09 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik MüdUrıngilniln
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerecle;
Fikrcı DİŞllLER'in 06.12.2013 tarihli dilekçesi ilc tarla vasını taşınmaziannın yan
yana olmasına rağmen imar uygulaması sonucu 2683 adada hisseli parseller verildiği
hissedarlığı kaldıolması için gerekli düzenlemenin yapılması talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde; Delediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014108 sayılı karanııda hissedarlı~1J1
giderilebilmesi için 2683 adada bulunan parsel maliklerinin muvafakaınamesi alınarak gerekli
plan tadilatı ve imar uygulaması }'apıldıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine
karar
verildigi tespit edildiğinden bahse konu meclis knrannın geçerli olduğuna oybirliği ile karar
verilmiştir.
.•'0
~-~
.~1'\
..1: ~.::.(,\
I, ",:-'''
-, "
~~di
'.
.
S~EF.9J
i' diye 'Başkan
'.
s:
,,'
-"'...
D
.0.
-
.:. '~oo
S:H'aş ÜNER
o:'
-,,,;~"'''''''''-'.b''''l
-----'
'\~~
.
EoiRNE BELEDiYESi MECLis KARARI
K.uar Tarihi
Karar Suyısı
05/0212014
2014/51
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/08 sayılı imar komisyon karan İmar ve Şehireilik MOdOrlü~ünOn
::!8.0I.ıol-ı tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
mÜ7.akerecle;
Yeşil Vadi Site Yönelimi adına Ekrem UYGUR ve Adem TURNA'nın 06.11.2013
tarihli dilckçesi ilc binaJarın arkasında bulunan yolun ve bu yola paralel olan yolun
kapatılarak park alanına dahil edilmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde; söz
konusu yollann yerinde İncdemesi yapıldıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine
oybirlig:i ile karar verilmiştir .
•~I-".-...••.
;," .1' .•.....
'-\
/,~ .,'._ - , \ .
_./
•..•
ıi.llamdi Sl}pEFQ
~in~
Başkan]
t",f
..
.• .':7
'. .'
.,~
••••.
! .,"
"
.''.
~". ~
';.:.,"" ..• ~
paı;h; j;~_
B.I\'ener TAvett\!; ',RASLAN
Savaş Ül\"F.R
EDİRNE DELEDIYESi MECLIs KARARI
Karar Tarihi
05/0ı120ı~
İmar komisyonuna
KararSan'il
ıo 1~/50
havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca
alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/07 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik MüdürlüğOnün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gilndeminde yer almakla yapılan
müzakerede:
Cengiz ŞEFLEK'in 27.11.2013 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Ortaçukur
r.,'lahallcsi Pafta:137. Ada:327. Parsel:7 sayılı taşınmazlnm imar planında 3 kattan 5 kata
çıkarılması talebi Uzerine yapılan İnceleme neticesinde; söz konusu taşınmazin ayrık nizam 3
katlı konut alanında ada ortasında kaldığı imar yoluna cephesi buıunmadı~ tespit edilmiş
olup_ Plan Yapımına Ait Esaslara Dair YönetmeJig,in 28. maddesinin 2. fıkrasında "Kal adedi
arnırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde K==[(HI + H2}12]+7
ın. fonni1lüne göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık.
sa~lanacaktır." denmckte olup taşınmazın herhangi bir imar yoluna cephesi buıumnadı~ından
talebin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
i
....•.......•. ~,....._."'.
,.,r ı-i~' ;'" ""-.\'~
..
-
ir •••••••••
')
•
00;.
('
~,
~:."'~.'''ı",~'
.. L
.:,.
,/
•..
-..
.
:".,
ç-
~,
lI'ıııılJSEDEFÇI
.' 'Başkanı
,
.
eredh'
.
Il.N."•• TA V<:l\ç.ERASI..AN
eclis
atihi
Sa\'aı ÜNER
M.elisK.'if-
.~
ElliR!'"E IlELEIlİnsİ
MECLis KAItARI
Karar Turihi
I{arar Ss\"lsı
2014/49
05/0212014
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca aJınan
27.01.2014 tarih ve 2014/06 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik MUdUrlüğünUn
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapıhın
müzakerede;
Levent ADRiYATIK ve BUIent ADRIYATiK'in 03.10.2013 tarihli dilekçe,i ile
Tapunun Edirne Merkez Demirkapı Mevkii
Pafta:227, Ada:1467, Parscl:32 sayılı
t.aşınma7Jnın imar planında p<"lfk alanından çıkanlması talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında kısmen park alanında ve kısmen de
ağaçlandınlacak alan (Universite) kaldığı tespit edilmiş olup. park alanının farklı işlevli bir
alana dönüştürülmesi durumunda aynı bölgede başka hir yeşil alan ayrılması gcrekmekte
olup, bölgede yeni yeşil alan yaratılması mümkün olmadığından tadilat teklifinİn Karayollan
Bölge MOdilrlOğünUngörüşü alındıktan sonra ycnidcn deı1:erlcndirilmesineoybirligi ile karar
vcrilmiştir.
8.Nc\'scr
vii'
\
TA VGAÇ;ERASLAN
K'libi
1
ElltRNE DELEiliYESi
l\IECLIS KARAlU
Karar Tarihi
05/0ı120ı~
Karar SU\'1sı
201~/~8
İmar komisyonuna hava1c edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
17.01.2014 tarih ve 2014/05 sayılı imar komisyon kararı Imar Ve Şehireilik MUdUrıogUnUn
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde ffiı"Clis gUndeminde yer almakla yapılan
müzakerecle:
Tayfun Sitesi Yönetimi adına Orhan YILMAZ'ın 27.09.2013 tarihli dilekçesi ile
Şükrüpaşa Mahaııesi Bahriye Üçok Caddesi 230. Sokagm imar planında taŞıı yolundan yaya
yolunu dönüştürülmesi talebi üzerine yapılan İnceleme n<ticesinde; söz konusu eski adı 230.
Sokak yeni adı Şehit Tuncay GÜDÜCO olan sokagm imar planında 7 metrelik yololarak
kısmen oluştugu ve giriş alan konutlar olduğu tespit edilmiş olup, yolun imar planındu
kapatılması mümkün olmadığından talebin reddine oybirli~i ile karar verilmiştir.
~
B.:'icner ~:;~ç-elt.ASLAN'
~Uatibi
(J
Sa,,'ltş ÜNEU
edi!! Ka "bi
i
EDİRNE "ELEDiYESİ
MECLis KARARI
KlIrar T:ırihi
05/0ılıoı~
Karar Sa,,'ısı
ıOW~7
imar komisyonuna havule edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
17.01.2014 tarih ve 2014/04 sayılı imar komisyon kamn imar ve Şehireilik MüdürlUgOnün
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
milzakerede:
Rahmi ÇELİK vs.'nin 12.12.2013 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez
Kirişhanc Mahallesi Panu: ı6, Parse1:5342 sayılı taşınmazının imar planında tercihli kullanım
alanında kaldığı bu alanlarda taban alanı kısıtlamasından dolayı ı5 katlı yapı ortaya
çıkacağından bu durumdan Selimiye Canıinin siluetinin olumsuz etkileneceği siluetin
korunması için taban alanı şartının kaldırılarak ı2 metrelik yoldan çekme yapılmaması ve ön
bahçe mesafesinin mevcut teşckküle göre belirlenmesi talebi Ü7.erinc yapılan inceleme
neticesinde; söz konusu taşınmı:ızm imar planında tercihli kuııanım alanında kaldıg.ı plan
noılarında "zemin ve ı. normal katlarda taban alanı maksimum %50'yi geçemez," dendiği
tespit edildi~inden bu şartlara göre parselde 15 katlı yapı ortaya çıkaca~ı anlaşılmış olup, kent
merkezi siluetinin olumsuz ctkilenmemesi amacıyla taban alam Şartı gözetmeden kitle ctütlü
olarak hazırlanan plan tadilatınm uygun oldu~una oybirligi ile karar verilmiştir.
r--
B.Ncı'scr TA v6'Aç k,RASLAN
KittJi;"i
p0
l\h'clis
EDiımE
MELEDiYESI MECLIs KARARI
Karar Tarihi
Karar
05/0212014
Sll\'lsı
2014/46
imar komisyonuna havale edilen konular ilc ilgili olanık imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/03 sayılı imar komisyon karan Imar ve Şehireilik MüdOrl0IlOnl.in
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Itelediye Başkanı Hamdi SEDEFÇi'nin imar komisyonuna havale edilen konular ile
ilgili olarak imar komisyonunca alınan 27.01.2014 tarih ve 2014/03 sayılı imar komisyon
karannın plan ladiIat! Belediyenıize i1etildiginden kabulUne şeklindeki sözlü önerisi aynen
benimsenecek yapılan oylama sonucunda: Fatma KILKIŞ vs:nin 04. ı2.20 i J tarihli dilekçesi
ile Tapunun Edirne Merkez Sancapaşa Mahallesi Pafta:60, Ada:425, Parsel:15 sayılı
laşlI1mnz.ı.nın 16 Parsel ile şuyuJandınlması olduğu ancak Ada:425, Parsel:16 sayılı taşmmaz
üzerinde ruhsath bina bulundugundan şuyulandınlmanm kaldırılması için plan tadilatı
yapılması talebi UZerine yapılan inceleme neticesinde; söz konusu Ada:425, Parsel: 16 sa)1lı
ıaşınmazm imar planında kısmen yolda kısmen de ayrık nizam 4 katlı konut alanında kaıdı~:ı
ancak üzerinde ruhsath )'3PI bulunduğu tespit edilmiş olup, 16 Parsel sayılı taşmmaz üzerinde
bulunan binayı kapsayacak şekilde yolun yeniden dUzenlendiği plan tadilatı Bclediycmize
iJetildi~inden plan tadilatının kabulUne oybirligi ile karar verilmiştir.
sve , ç
B.N'cvscr TA
EHASLAN
leclis Katibi
Savaş ÜNEn
ı'll't'lis
K~
~\~
ElliIL'iE IlElElllvESi
"
Karar Tarihi
(J5102nOı~
~IEcıis
KARARI
Karar Sayısı
2(Jı~I~5
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı imar komisyon kararı Imar ve Şehireilik Müdür10g.ünOn
28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede';
Refia KÜPYAPAN'ın 03.11.2013 tarihli dilckçesi ile Tapunu" Edirne Merkez
Kirişhane Mahaııesi Pafta:22 parsel:5841 sayılı taşırunazının konut alanı olarak imar planı
içerisine alınması talebi Uzerine yapılan inceleme neticesinde; söz konusu taşınmazin 1/5000
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçckJi uygulama imar planı dışında kaJdlgı tespit edilmiş
olup ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine oybirliği
ilc karar verilmiştir.
~_.~~~~~~---_...
EDiRNE BELEDiYESi MECLis KARARI
Karar Turihi
05/11212014
Karnf Sayısı
2014/44
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/01 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik MUdürlilğOnUo
28.01.2014 larih ve 571 sayılı yazısı ekind~ meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Nurten ÖZA Y'ın 10.12.2013 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edime Merkez Demirkapı
Mcvkii Pafta:EI7d-13c-Ia Ada:1477, parsel:85 sayılı taşınmazının imar planının konut dışı
kentsel çalışma alamndan tercihli kullanım alanına dönüştürillerek otcl işlevi olan emsal:3
hmax:serbcst olar.ık degiştirilmesi talebi Uzerine yapılan inceleme neticesinde; söz konusu
taşınmazın imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kaldı~ tespit edilmiş olup
bölgenin konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlandı~ı, tereibIi kullanım alanlarının alin
Yağ Fabrikası ile Sanayi Sitesi arasında kalan bölgede bulundugu tespit edildi~inden talebin
reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
Pibi
B.NcvserTAVG~AN
Elliu.. •••.
E BELEIlİYESi MECLis KARARI
Karar Tarihi
Kardr Sa\'ısı
05/02/2014
2014/43
Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 .sayılı ve 02.02.201 ı tarih ve
2011/42 sayılı kararları ilc kurulan sokak isimleri komisyonunun almış oldugu 28.01.2014
tarih ve 2014/02
S8}11ı
kararı Imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
29.01.2014
tarih ve 570 sayılı
yazısı ekinde meclis gOndeminde yer almakla yapılan mOzakerede;
Belediye Meclisinİn 04.09.2013 tarih ve 2013/368 sayılı kamrının ii. Sırasındaki i.
Murat Mahallesi ıo. Sokag,a Basri Başlijrk Sokak ismi ve 6. sırasındaki ı. Muraı f\.lahallesİ
4 t. Soka~a da selıven Basri Baştürk Sokak ismi \'erildi~inden ı. Murdt Mahallesi ıO. Sokağın
isminin İbrahim Soyan Sokak olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
II.N.",.r
,--
TA VG("'ç ERASLAN
'" eclis Kıitibi
"
------.------------------"
F.DiRNE BELEDİYESİ MF.CliS KARARI
Karar Tarihi
Karar Saı'ısı
05/0212014
2014/42
Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih Ye 2009/t95 sayılı ve 02.02.201 ı tarih ve
2011/42 sayılı kararları ile kurulan sokak isimleri komisyonunun almış oldu~u 28.01.2014
tarih ve 2014/01 sayılı karan ımar ve Şehireilik MHdOrlüğüniln 29.01.2014 tarih ve 570 sayılı
yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
04.09.2013 tarih ve 2013/368 sayılı BeIedi)'c Meclis Kanmnın 77. sırasındaki ı.
Murat Mahallesi, 29. Soka~ın ismi Hasan Kuzu Sokak olarak sehvcn yanlış yazıldıgmdan
sokak isminin Hasan Kuzucu Sokak olarak düzeltilmesine- oybirligi ilc karar verilmiştir.
r-
iPIibi
B.l\'evser TA VaAç.f:RASlAN
EDil~'1E nELEIlİYESi ~IECLis KARARI
KararTarihi
05ıuınOl4
Karar Saı,"ısı
l014/41
Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014124 sayılı kararının "Maıkiyeti Olger
AKSOY'a ait tapunun Edirne. Merkez. Hacılarezaııı Mcvkii. Pafta:218, Ada:I401. Parsel:76
sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 64,32 ml'lik kısmın ve ekli
[alyesinde (B) harfi ile gösterilen 92.52 ml'lik kısmın imar adası içinde kalmalarından dola}1
yoldan ihdas edilerek cinsleri "Arsa" olarak Edirne Belediyesi adına senede baglandıkıan
sanrıı ekli [alyesinde (C) harfi ile gösterildiği şekilde tcvhid edilmesinden sonra ekli
[alyesinde (D) ve (E) parseller olmak Ü7..crC ikiye ifrazı, iff"dZ edildikten sonra ekli falyesinde
(E) harfi ile gösterilen kısmın "Arsa" olan cinsinin "Trafa Yeri" olarak değiştirilmesi, ekli
folyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 m2'lik kısım imar planında yolda kaıdı~ından şartsız
ve bedelsiz olarak yola terk edilerek. ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 64,32 m2'Iik
kısım ve ekli [olyesinde (B) harfi ile gösterilen 92.52 ml' lik kısımlar ekli folyesinde (F) harfi
ile gösterilen 228,66 ml' lik kısım ile trampa edildikten sonra ekli folyesinde (D) harfi ilc
gösterilen kısmın "Arsa" olarak. (E) harfi ile gösterilen kısmın ••..
Trafo Yeri" olarak Diger
AKSOYadına
tapuya tescili" şeklinde tasrnh kararı alınmasının 5393 sayılı Bekodiye
Kanununa güre Belediye Meclisinde görüşUlmesi ile ilgili İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
28.01.2014 tarih ve 573 sayılı yazısı meclis gOndeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014124 sayılı karannın "MOIkiyetİ Ülger
AKSOY'a aiııapunun Edirne. Merkez, Hacılarc7..anıMcvkii, Pafta:218. Ada:1401, Parscl:76
sayılı laşınmaz ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 64.32 ml'lik kısmın ve ekli
folyesinde (B) harfi ile gösterilen 92.52 ml'lik kısmın imar ada<;ıiçinde kalmalarından dolayı
yoldan ihdas edilerek cinsleri "Arsa" olarak Edirne Belediyesi adına senede bag,land.ı...1an
sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterildigi şekilde tevlıid edilmesinden Sonra ekli
folyesinde (D) ve (E) parseller olmak üzere ikiye ifrnzına, ifraz edildikten Sonra ekli
folyesinde (E) harfi ile gösterilen kısmın "Arsa" olan cinsinin "Trafo Yeri" olarak
değiştirilmesine, ekli falyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 m2'lik kısım imar planında
yolda kaldı~ndan şansız ve bedelsiz olarak yola terk edilerek, ekli folyesinde (A) harfi ile
gösterilen 64,32 ml'lik kısım ve ekli falyesinde (B) harfi ilc gösterilen 92,52 ml' lik kısımlar
ekli falyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 ml'Jik kısım ilc trampa edildikten sonra ekli
folyesinde (O) harfi ile gösterilen kısmın "Arsa" olarak, (E) harfi ile gösterilen kısmın "Trafo
Yeri" olarak Diger AKSOYadına tapuya tesciline" şeklinde !ashilı edilmesine oybirliği ilc
karar verilmiştir.
B,NcvserTAVGS\G-E~AN
.leclis Kalibi
Savaş ÜNF.R
~~
Download

şubat - Edirne Belediyesi