13?
0*EEN
• •• #-V ®m85
I \
*1
\ J ( ' J
ş •
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Serik, Kadriye 1900 ada 1,2 p. UİP.
EXP02016
A N T A L Y A
0 .1/ 40/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 07.08.2014 gün ve 123 sayılı karan ile uygun bulunan,
18I-4A, 18I-4D nolu imar paftalarında yer alan 1900 ada 1,2 parsellerde Rehabilitasyon ve
Bakım Merkezi alanının Tercihli Kullanım Alanına dönüştürülmesine ilişkin plan işlem
numarası bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsametti:
İmar ve Sehircili*
Bedrul
Genel Seki
Uygun görüşle arz ederim.
..../O
Birdi EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Karan
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot
Adres: A n taly a B ü y ü k şe h ir B eled iy esi, K araalioğlu P ark ı İçi 0 7 1 0 0 A N T A L Y A
A y rın tılı b ilg i iç in irtib at: A .L ale D A R IC I
T e l : 0 2 4 2 241 2 8 66
Fax : 0 2 4 2 243 0 6 28
W eb : w w w .a n ta lv a .b e l.tr
E-posta: in fo @ a n ta lv a -b ld .g o v .tr
p la n la m a@ a n ta lv a .b e l.tr
Karar T arihi: 07/08/2014
Karar No
: 123
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARA YILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
Konunun Ö zeti: Kadriye Mahallesi 1900 ada 1 ve 2 parsel Plan değişikliğinin görüşülmesi.
Serik Belediye Meclisi, Belediye Başkanlığının 31/07/2014 günlü ve 57794418-301.02-533-4647
sayılı çağrı yazısına istinaden 07/08/2014 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Ağustos ayı Meclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında üyelerden Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARA YILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN, Ramazan
GÜNER, Mahmut YAĞCILAR, Ayşegül SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye
YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT, Kani DEMİR ve Abdullah AKBABA’nın iştiraki ile
toplandı. Meclis üyelerinden Ergüven YILMAZ, Bekir KUMBUL ve Hüseyin Barış ÜNSAL toplantıya
katılmadı.
Meclis gündeminin 8. Maddesinde yer alan konunun karara bağlanmasının ardından Meclis
gündeminin 9. Maddesinde yer alan ve daha önce Meclis İmar Komisyonuna havale edilen Kadriye
Mahallesi 1900 ada 1 ve 2 parsel Plan değişikliğinin görüşülmesi konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis
üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi.
KARAR TARİHİ
07/08/2014
:
KARAR NO :
123
Meclis gündeminin 9. Maddesinde yer alan Kadriye Mahallesi 1900 ada 1 ve 2 parsel Plan
değişikliğinin görüşülmesi konusu ile ilgili olarak Belediye Meclisinin 07/08/2014 günlü oturumunda
hazır bulunan üyeler tarafından yapılan açık oylama neticesinde;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce verilen Kadriye mahallesi 1900 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Fizik
Tedavi ve Reabilitasyon merkezi olarak planlanan alanın Tercihli Kullanım Alanına dönüştürülmesi talebi
ile ilgili olarak; Kadriye mahallesi 1900 ada 1 ve 2 nolu parselin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi
olarak planlanan alanın Tercihli Kullanım Alanına dönüştürülmesi için Şehir Bölge Plancısının yapmış
olduğu çalışmanın kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
„
3 /»
rçspM'
!W<’
»00
ff l
_0^ ^ S & s*''
„
a ı ,
V
V I ' V - ''
4 . PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 1900 ada 1 ve 2 parsel üzerinde turizm ve konut alanı yapılabilmesini
sağlamaktır.
Planlama alanı içerisinde; rehabilitasyon merkezi olan 1900 ada 1 ve 2 parseller komşu adalar
olduğu gibi turizm ve konut alanı olarak fonksiyonu değiştirilmiştir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
SER İK B ELED İYES İ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 1900 ADA 1 ve 2 PARSELLER
PAFTA NO: 18İ - 4A ve 18İ - 4D
GÖSTERİM (LEJAND)
M E V C U T PLAN
--------------------- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ S U İRİ
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpasa Mh 572 Sk. Emine Apt. No: 16 Kat 4 D 8 Antalya
Tel 0242 247 17 74 Fax 0242 247 05 46
ÖLÇEK: 1/1000
Ö N E R İ PLAN
mnnT^İTriııMC
---- £-8 R A K L A N A K ft Nf i l I
-TVTT
t ~0 R A K L Â P IA K A M A L I
OOA
l^ f^ İT S -d p &
,
jfHT r r r n T l
1‘tTP~| r ?n t t h t t pn n n t ^ j i l
f, -
irrnm uni
.
7/5^Öo*=>
^İ6tf«nU^
. looG
SEREN DİV
^K U Ş L A R -
E Ş İL V U
&ANAKÇI
Ö : IO'
o\
_,£X.; OJ
V I/K A
r
'O
f
A
X / ^ ^ ' R^ÇAlij
ft^ NÇV <
5 * ^ S, / «■ tt— F
O /j ft, . I .<?/
g —
^DİKMEN/}
■
^ v y .
»ADLİYE/
UİMKÖY,
Download

Gündemin 138.Maddesi