ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:23.09.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ELMALI BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.09.2014
tarihli
toplantısında gündemin 103. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Elmalı Belediye Meclisinin 01.07.2014 gün ve 68 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle Mahallesi, 20M-4A,
20M-4D, 20L-3C nolu imar paftalarında yer alan 85 ada 19,
20, 21, 22, 30, 53, 64 ve 479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 parsellerin Terminal ve Belediye Hizmet alanı olarak
yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan plan işlem
numarası bulunmayan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Elmalı Belediye Meclisinin 01.07.2014 gün ve 68 sayılı
kararı ile uygun bulunan, Yenimahalle Mahallesi, 20M-4A,
20M-4D, 20L-3C nolu imar paftalarında yer alan 85 ada
19, 20, 21, 22, 30, 53, 64 ve 479 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 parsellerin Terminal ve Belediye Hizmet alanı
olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan plan
işlem numarası bulunmayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, söz konusu
alanın konut, terminal, belediye hizmet ve park alanı olarak
yeniden
düzenlenmesinin
uygun
olduğu
görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Can KASAPOG
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
(Toplantıya Katılmadı)
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Reşat OKTAY
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar K im . Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
T.C.
ELM ALI İLÇESİ
BELEDİYE M ECLİS KARARI
\
\
t a r ih i
:01/07/2014
YILI:2014
NOSU
:68
AYI: TEMMUZ
MADDE
:02-a
KONU
: İmar Planında yapılacak tadilatların görüşülmesi.
BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLER :
Belediye Meclisi^Belediye Başkanı Av. Ümit ÖZTEKÎN,Halil ÖZTÜRK, İsmail LÖK, Halit AKAR,
Erdal Ramazan ALTACA, Mehmet ÇETİN, Osman DURDEMİR, Salih ARI, Ramazan ADIGÜZEL,
Ahmet Fatih KAPLAN, Süleyman GEZEYİŞ,Hıdır AYHAN,- Raüp ARIKAN, İsmail DEMİR, Kamuran
ÜNAL, Fatih ÖZGÜR ‘ün iştirakleriyle,
Gündemin bu maddesini teşkil eden konunun, Belediye Meclisinin daha önceki gündemlerinde
Belediye Meclisince İmar Komisyonuna havale edilen İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 85 ada
19,20,21,22,30,53,64 ve 479 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsel nolu taşınmazlarda imar planı değişikliği
yapılması konusu Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarihinde saat 10.00’ da ki oturumunda gündeme
gelmiş olup,
-İlçenin Yeni Mahalle mevkiinde bulunan 85 ada 19,20,21,22,30,53,64 ve 479 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsel nolu taşınmazların terminal ve Belediye Hizmet alanı olarak yeniden
düzenlenmesini sağlamak için hazırlatılan imar planı değişikliğinin onaylanması konusu incelenerek,şehir
plancısının hazırlamış olduğu 20L-HIC,20M-IVA,20M-IVB pafta nolu YATAY=31 300-31 900,
DIKEY=28 900-29 500 koordinatları arasında yer alan imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
Bu hususla ilgili işlemlerin uygulanması ve kararın bu açıklamalar doğrultusunda uygun
olduğunun oy birliği ile kesinleşmesinin kabulüne,Kararın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23.
Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Mülkiye Amirliğine
sunulmasına ve aynca Belediye Meclisinin Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
^GUR
îîs Tutanak Katibi
Ahmet Fatih I
Meclis Tutat & atibi
ASU GİBİDİR
mÖM&slİ
ANTALYA
EUMALI BELEDİYESİ
-85 ADA 19, 20, 21, 22, 30, 53 VE 64 PARSELLER İLE
479 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 11 PARSELLER
UYGULAMA İMAR PLANI
ÖLÇEK : 1 /1000
LEJAND
KONUT ALTI TİCARET ALANI
PARK ALANI
TERMİNAL ALANI
BELEDİYE HİZMET ALANI
öfJ£ei
, 'f/tooo uıP
«ou
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(ELMALI BELEDİYESİ)
KONU: 85 ADA 1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,3 0 ,5 3 ve 64 PARSELLER ile 479 ADA 1 ,2 ,3 ,5 ,6 , 7, 8 ,9 ,1 0
ve 11 PARSELLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İM AR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya îli Elmah ilçesi sınırlan içerisinde 20L-3C, 20M-4A ve 20M-4D 1/1000 ölçekli uygulama
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 85 ada 19,20,21,22, 30, 53 ve 64 parseller ile 479 ada 1,2, 3, 5, 6, 7, 8
9,1 ö ve 11 parsellerde bulunan konut alanlarının, oluşturulan terminal ve belediye hizmet
alanlarına göre yeniden düzenlenmesini sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
85 ada 19,20,21, 22, 30, 53 ve 64 parseller ile 479 ada 1,2, 3 ,5 ,6 , 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller,
Elmalı İlçesi merkez içerisinde yer almaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
“
' -
-
.
* ‘
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
•
v-
-
‘
‘
*
--T.-
~.v
’
'" \ v
r
r • ..v :v r
; Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 f=ax:0242 247 05 46
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 85 ada 19, 20, 21, 22, 30, 53 ve 64 parseller ile 479 ada 1,2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10 ve 11 parsellerde bulunan konut alanlarının, oluşturulan terminal \ e belediye hizmet
alanlarına göre yeniden düzenlenmesini sağlamaktır.
Yeni yapılan düzenlenme sonrası, toplam 61735 m2 olan planlama alanındaki alan dağılanı şu
şekildedir:_____________ ________________
Kullanım
Aîan(m2)
Konut Alanı
30673
Park Alanı
4647
Terminal Alanı
6230
Belediye Hizmet Alanı
3077
Yol
17108
Konut alanlarının emsal değeri 1,50 olarak verilerek, konut altı ticaret kullanımı verilmiştir.
PLAN NOTU:
- Planlama alanı içerisinde konut altı ticaret kullanımı gösterilmeyen konut alanlarında, isteğe
bağlı olarak zemin katta ticaret yapılabilir.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
Şekil 3.Plan Örneği: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpaşa Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
2
Download

Gündemin 35.Maddesi - Antalya Belediyesi