e
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Sayı : 33773O88-feö2.0&XM —
-lı^ K »
Konu : 2015 Yılı Performans Programı.
o. %
İ
^
% ff /
anta2l°y
1a
O3/f$/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan “2015 Yılı Performans
Programı”nın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereği, Büyükşehir Belediyesi
Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.
—
JL.
Selahattin ARTUN
Mali Hizmetler Dairesi Bşk.
Uygun görüşle arz ederim.
JgJ 10/2014
M&ffiet^VCT
Geıjel Sekreter Yrd. V.
Uygun görüşle arz ederim.
..... /J/0/2014
Bilöl EKİCİ
Genel Sekreter
iy e m e c l is in e
../l 0/2014
Büyükşehir Belediye Başkanı
EKLER:
1-2015 Yılı Performans Programı Taslağı (1 Adet)
2-Encümen Kararı (1 Adet)
A d r e s: A n taly a B ü y ü k şe h ir B eled ij'e si, K araalioğlu Parkı İçi
M u ratp aşa/ A N T A L Y A
T el: 0 2 4 2 249 52 82
F a s : 0 2 4 2 2 4 9 52 85
İrtibat: Ö .G Ö K K U Ş -5 2 8 7
W e b : w w w .a iita lv a .b e l.tr
E -P o sta : sg @ a n ta lv a .b e l.tr
k alite @ a n ta lv a .b e l.tr
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİK BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI
Toplantı Yılı
Toplantı Aja
____ 2014
08/ AĞUSTOS
Toplantı Tarihi ve Gönü
28.08.2014/Perşembe
ilgili Müdürlük
MALI HİZMETLER DAİ. BŞKL
Evrak Tarihi/No
28.08.2014/3766
Evrakın Konuşa
Performans Programı
Karar Tarihi/No
28.08.2014/830
TEKLİF:
“5216 Sayılı Büyiikşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan Belediyemizin “2015 yılı Performans Programı” nın 5393
Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi (a) bendi gereği, meclise görüş bildirmek üzere encümene
havalesini arz ederim.” deyimli Başkanlık Makamından 22.08.2014 tarihinde havale edilen Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığının 28.08.2014 tarih ve 3766 sayılı teklif yazıları incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR:
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve K ontrolK anunu gereğince hazırlanan ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi (a)
bendi gereği Encümenimizce incelenen Belediyemiz “2015 yılı Performans Program ı” nm Büyükşehir
Belediye M eclisine havalesinin UYGUN BULUNDUĞUNA,
Gereği için kararın ve ilgili evrakın Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine 28.08.2014
tarihinde toplantıya k a tık la r ın oybirliği ile karar verildi.
^.bdurrahiren Y tU
B.Şehir BM. Bşk.V.
ENCÜMEN BAŞKANI
Ih
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Üye
'E^at
Mehmet BAŞARAN
Mec!
MesüfKOCAGO.
Meclis Üyesi
Üye
Selahattüt^RTUN
MaSSHi^Dai.Bşk.V.
f Üye
Uğurcjm^CEMIŞ
Zab4^Dai. Bşk.
Üye
:. Betül UÇAR,
Müşaviri V/
Üye
feİfSUai-
T .C .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARI
Toplantı Yılı
2014
Toplantı Ayı
08 /AĞUSTOS
Toplantı Tarihi v e Gönü
28.08.2014/Perşembe
flgili Müdürlük
M A L İ H İZ M E T L E R D A İ. B ŞK .
Evrak Tarihi/No
28.08.2014/3765
Evrakın Konusu
B ütçe
Karar Tarihi/No
28.08.2014/831
TEKLİF:
“ 5393 Sayıİı Belediye Kanununun 62. maddesi ile 10.03.2006 tarih 26104 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ye M uhasebe Yönetmeliği kapsamında Belediyem izin 2015 yılı bütçesi
hazırlanmıştır.
Belediyemizin 2015 Mali Yılı Gelir-Gider hazırlık bütçe teklifi, izleyen iki yılın bütçe tahminleri ve
hazırlık bütçesini oluşturan cetveller 5393 Sayılı Yasanın 62 nci maddesi gereği yazım ız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.” deyimli Başkanlık M akamından 22.08.2014 tarihinde havale edilen Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.08.2014 tarih ve 3765 sayılı teklif yazılan incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ile 10.03.2006 tarih 26104 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsam ında hazırlanan 2015 M ali Yılı GelirGider hazırlık bütçe teklifi, izleyen iki yılın bütçe tahm inleri ve hazırlık bütçesini oluşturan cetvellerin
Encümenim izce İNCELEM EYE alınmasının U Y GU N BULUNDUĞUNA,
Gereği için kararın ve ilgili evrakın M ali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilm esine 28.08.2014
oybirliği ile karar verildi.
Download

Gündemin 69.Maddesi - Antalya Belediyesi