t
»«HU M ,
T.C.
ANTALYA BÜYÜ KŞEH İR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube M üdürlüğü
u: -*•-»v\!
■
V
^ /
EXP02Ö16
AN rA L VA
31/07/2014
Sayı : 20928151-301.01- S 6 ^ / 3
Konu : Gelir Tarifesi
B AŞKA N LIK M A K A M IN A
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kurulan ve 5216 sayılı yasanın 26. Maddesi
çerçevesinde 16.06.2014 tarih ve 311 sayılı Belediye Meclis kararıyla işletmesi ANSET
(Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi)’e verilen Antalya Bisiklet
Sistemi (ANTBİS) için fiyat tarifesinde değişiklik yapılması planlanmaktadır.
Söz konusu sistem için 11.02.2014 tarih ve 95 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis
Kararıyla belirlenen fiyat tarifesi ekte gönderilmiş olup, güncel fiyat tarifesi için önerilen
tutarların Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek 2014 yılı Gelir Tarifesi’ne eklenmesi
hususunun;
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere havalesini arz ederim.
Faruk: K A
ARI ^^Ç
( AY
■Genel "Seki tsler-V^A*. k
C
Ek :
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 31.07.2014 tarih ve 92/370 sayılı yazısı
MECLİS’E
A d res: A n taly a Büyükşehir BId. G elir Şb. M d .
K araalioğlu Parkı tçi 07100 / A N T A L Y A
T el: 0 242 249 51 00
Fax : 0 242 249 51 15
W e b : w w w .antalva.bel.tr
E-Posta:
r.c.
''■ıy: '
A N T A L Y A B U Y U K Ş E H IR B E L E D İY E S İ
Ulaşım-PIctftlaiî-'m-ve-Raylı-Si-steiTr Dairesi Başkanlığı Tr-afi-k-Ş^fee-MüdüPİüğü
H
( K 5 İ > 1 ^
•W"
EXPO^
Sayı
: 40184468-730.06.02-32.
Konu
: A N T B İS Fiyat Tarifesi D eğişikliği
3 1 /0 7 /2 0 1 4
M ALİ H İZM ET LER DAİRESİ BAŞKA N LIĞIN A
Antalya Biiyükşehir Belediyesi U laşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi B aşkanlığı ve
Dış
İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
işbirliği
ile kurulan ve 5216 sayılı yasanın 26.
M addesi
çerçevesinde 16.06.2014 tarih ve 31 1 sayılı Belediye M eclis kararıyla işletmesi A N S E T (Antalya
Özel Sağlık E ğitim K ültür İnşaat Ticaret Lim ited Şirketi)’e verilen A ntalya B isiklet Sistemi
(A N T B İS ) için fiyat tarifesinde değişiklik yapılması planlanm aktadır.
Söz konusu sistem için 1 1.02.2014 tarih ve 95 sayılı Belediye M eclis Kararıyla belirlenen
fiyat tarifesi aşağıda belirtilm iş olup, güncel fiyat tarifesi için önerilen tutarların Biiyükşehir
Belediye M e clisi’ nde görüşülm esi gerekmektedir.
K onunun Meclise havale edilmesi için gerekli işlem lerinin yapılm ası hususunda gereğini
Önerilen Fiyat Tarifesi
2 014-Y ılı
Kredi Kartı Bloke Ücreti
50TL
A b o n e K art Ücreti
5 TL
S a a tlik K u l l a n ı m Ü c re tle ri
1 Saat
1 TL
2 Saat
3 TL
3 Saat
5 TL
3 Saatten Son rası Her Bir Saat için
5 TL
A d re s : Antalya Biiyükşehir Belediyesi A B İlişkileri ve Proje Şube M ü d ü rlü ğ ü
Kılıçarslaıı M ahallesi Cam i Sokak No: S K aleiçi 0 7 1 0 0 / A N T A L Y A
Tel: 0 242 247 39 55
FaUs: 0 242 2-İ7 39 45
W c l ) : w w w .am alva.bel.lr
K-I’ osta: hekici.'tf1•' talya.bcl.lr
Fiyat Tarifesi -(11.02.2014 tarih ve 95 sayılı Belediye Meclis Kararı)
2014 Yılı
Kredi Kartı Bloke Ücreti
Abone Kart Ücreti
50 TL
5 TL
Saatlik Kullanım Ücretleri
1 Saat
2 Saat
3 Saat
3 Saatten Sonrası Her Bir Saat için
ÜCRETSİZ
3 TL
5 TL
5 TL
Önerilen Fiyat Tarifesi
Kredi Kartı Bloke Ücreti
Abone Kart Ücreti
2014 Yılı
50 TL
5 TL
Saatlik Kullanım Ücretleri
1 Saat
2 Saat
3 Saat
3 Saatten Sonrası Her Bir Saat için
1TL
3 TL
5 TL
5 TL
Download

Gündemin 87.Maddesi - Antalya Belediyesi