27 2 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
26 Şubat 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28925
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRM E
LİM İTED ŞİRKETİNİN ONAYLANM IŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLM ESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2009/5)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: SGM 2013/20)
MADDE 1 – 7/4/2009 tarihli ve 27193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ALBERK QA Uluslararası Teknik
Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin adı,
“ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin,
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) kapsamında, 25/11/2012 tarihinden itibaren akreditasyon süresinin
bitmesi nedeniyle bu maddenin Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar geçen zaman sürecinde adı geçen Yönetmelik
kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü askıya alınmıştır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140226-7.htm
1/1
Download

Resmî Gazete