Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
19 Aralık 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayfa 1 / 1
Sayı : 29210
DÜZELTME
18/12/2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, İşyeri Hekimi ve Diğer
Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 25 inci maddesinde sehven yazılan “iş güvenliği uzmanı” ibaresi, “işyeri hekimleri” olarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18/12/2014 tarihli ve 35804503/010.03/16496 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141219-6.htm
19.12.2014
Download

Düzeltme