u rtf
T.C.
A NTA LY A BÜ YÜ K ŞEH İR BELEDİYESİ
M ali H izm etler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube M üdürlüğü
v ^
/
EXP02Ö18
A N T A L V A
Sayı : 20928151-301.01Konu : İlçe Halleri G elir Tarifesi
Ö İ/0 8 /2 0 1 4
BA ŞK A NLIK M AKAM INA
6360 sayılı Kanun gereği 31.03.2014 tarihinden sonra Belediye Başkanlığım ız bünyesine
dahil edilen Gazipaşa ve Kahyalar, Alanya, Demirtaş, P a y a la r ve Konaklı, M anavgat ve Taşağıl,
Serik ve Çandır, K orkuteli, Elmalı, Kumluca, M avikent ve Beykonak, Finike Sahilkent, H asyurt ve
Turunçova, Dem re ve Beym elek, Kaş Yeşilköy, Ova ve K ınık Toptancı Hallerinde 31.03.2014
tarihinden itibaren 5393 ve 5216 sayılı kanun gereğince tahsil edilecek gelirlerin fiyat tarifesi ekte
gönderilmiş olup, güncel fiyat tarifesi için önerilen tutarların Büyükşehir Belediye M eclisi’nde
görüşülerek 2014 yılı G elir T arifesi’ne eklenmesi hususunun;
Büyükşehir Belediye M eclisine havalesi hususunu arz ederir
PINAR
M ali Hizm etler Dairesi Başkan V.
“Uygun görüşle arz ederim .”
“U ygun görüşle arz ederim .’
J8/2014
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
II
\
B ELED İY E M E C L İSİN E :
ût./08/2014
M enderes TÜREL
A ntalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek : Toptancı Hal Şube M üdürlüğünün
01.08.2014 tarih ve 482-2078 sayılı yazısı.
A d res: A ntalya Büyükşehir Bld. G elir Şb. Md.
' TSE^Sa SN ’
saatr
Karaalioğlu Parkı İçi 07100 / ANTALYA
T el: 0 242 249 51 00
F ax: 0 242 249 51 15
W eb : www .antalva.bel.tr
E -P osta:
T.C.
A NTA LY A BÜ Y Ü K ŞEH İR BELEDİYESİ
Zabıta Dairesi Başkanlığı Toptancı Hal Şube M üdürlüğü
Sayı..:92800895-321.99-14/ ^
Konu: İlçe halleri gelir tarifesi.
EXP02016
A N T A ı. Y A
- 2-<=> 3" S~
.'.J../08/2014
M ALİ HİZM ETLER D A İR ESİ BA ŞK A N LIĞ IN A
6360 Sayılı Kanunun “Biiyükşehir ve İlçe Belediyeleri Görev ve Sorum lulukları”
başlıklı 7. m addesinin (z) fıkrası gereğince İlçe ve Belde Toptancı hallerinin idare ve
yönetiminin Büyükşehir Belediyelerince yürütüleceği belirtilm iştir
6360 sayılı K anun gereği 31.03.2014 tarihinden sonra bünyem ize dahil edilen
Gazipaşa ve K ahyalar, A lanya, Demirtaş, Payallar ve K onaklı, M anavgat ve Taşağıl, Serik ve
Çandır, Korkuteli, Elm alı, Kumluca, M avikent ve B eykonak, Finike Sahilkent, H asyurt ve
Turunçova, Demre ve Beym elek, Kaş Yeşilköy, O va ve K ınık Toptancı H allerinde 31/03/2014
tarihinden itibaren 5393 ve 5216 sayılı kanun gereğince tahsil edilecek gelirlerin 2464 sayılı
Belediye Gelirleri K anununa uygun tahakkuk ve tahsilatı için 5018 sayılı K anunun ilgili
maddesi gereğince M eclis kararı alınması gerekm ektedir.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
_ _ -----
Zabıta D airesi B aşkanı
EKLER:
1- Klasör. ( 23 adet dosya)
Q *lif Şud
No
—
E
E
0
j
û
( ^
I
2
Ozltıi. S e rv i';
rahatıkuk Svfv ısı
•ctiı Servisi
o l
\
V sflie S ö r/isi
. clÇÎc*
Tu.-'.üne'.lür
S
A d res: Güneş M ah.Toptancı Hal Kompleksi İdare Binası 07260 ANTALYA
Tel
: 0 242 338 01 01
W eb
: w w w .a n ta lv a .h e l.tr
Faks: 0 242 338 01 02
E -P o sta:tontancihal@ antalva.bel.tr
a
r ((ce>r
-Ar ŞA
Download

Gündemin 88.Maddesi - Antalya Belediyesi