T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu D üzenlem e Genel M üdürlüğü
ANKARA
¿ST/09/2014
Sayı : 58909176-220- 01-
Konu: 2010/KUGM-1 O/GENEL numaralı Genelgenin
5 inci Maddesi Kapsamında Bulunan Belgeler
BAKANLIK MAKAMINA
Malumlan olduğu üzere, Bakanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe giren 26.04.2010
tarih ve 2010/KUGM-10/GENEL numaralı Genelgenin 5 inci maddesi gereği, 25.02.2004
tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan karayolu taşımacılık faaliyetleriyle ilgili
yetki belgesi alanlardan, yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine kadar Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin (KTY) 13 üncü maddesinde yer alan asgari kapasite şartı dışındaki şartların
aranmaması hususu uygun görülmüş, «ancak söz konusu Genelge, 14.12,2012 tarih ve
2013/KDGM-04/GENEL numaralı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.
4
Bakanlığımız kayıtlarında ve U-Net Otomasyon sisteminde yapılan inceleme
neticesinde; 2010/KUGM-10/GENEL numaralı Genelgenin 5 inci maddesi kapsamında
bulunan ve henüz yenilenmemiş bir kısım yetki belgesi ile ilgili, 2013/KDGM-04/GENEL
numaralı Genelgenin 14.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi sonucunda, KTY'nin 13 üncü
maddesinde yer alan asgari kapasite dışındaki şartların kaybedilmiş olmasına rağmen; söz
konusu yetki belgelerinin henüz iptal edilmediği gibi, yetki belgesi işlem dosyalarının
bulunduğu Bölge Müdürlüklerimizce, bazı firmaların unvan, nevi, adres, taşıt ilave/düşüm ve
benzeri taleplerinin karşılandığı sırada, ilgili Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve
kaybedilen şartın/şarüann sağlanması gerektiğinin ilgili firmalara hatırlaülmadığı veya
KTY’nin 78 inci maddesinin 9 uncu fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilmek üzere yetki
belgesi işlem dosyalarının Bakanlığımıza intikal ettirilmediği tespit edilmiştir.
Hakla Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Telefon: 0 (312) 2Ö3 10 OD - 1337
E-posta: kerim.ciciogî[email protected]
Bağlı Kuruluşlar
Faks: 212 0849
Internet Adresi: www.ubak.gov.tr
İlgili KunAuşiar
Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:
Kerim CİCİOĞLU
Memur
İRşldü K u r u m /K u ru lla r
T.C
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolu D üzenlem e Genel M üdürlüğü
ANKARA
45T/09/2G14
Sayı : 58909176-220-01Konu: 2010/KÜGM-10/GENEL numaralı Genelgenin
5 inci Maddesi Kapsamında Bulunan Belgeler
Bu itibarla, Bakanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe giren 26.04.2010 tarih ve
2Ö1Ö/KUGM-10/GENEL numaralı Genelgenin 5 inci maddesi kapsamında bulunmaktayken,
2013/KDGM-04/GENEL numaralı Genelgenin 14.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi
neticesinde, KTTnin 13 üncü maddesinde yer alan asgari kapasite dışındaki şartı/şartlan
kaybetmiş ve bunun neticesinde iptal edilmesi gereken yetki belgesi sahiplerine, durumlarını
Yönetmeliğe uygun hale getirmek-için, KTY’nin 78 inci maddesinin 9 uncu fıkrası uyarınca
90 günlük süre tanınmasının uyğuri olacağı değerlendirilmekte olup, bahse konu hususu
tensiplerinize arz ederim.
OLUR
/.S./09/2014
Talat AYDIN
Bakana.
Müsteşar Yardımcısı V.
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Em ek ! Çankaya i ANKARA
Telefon: 0 (312) 203 10 00 - 1337
E-posta: [email protected]
Bağlı Kuruluşlar
Faks: 212 0849
Internet Adresi: www.nbak.gov.tr
ilgıîı Kuruluşlar
Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:
Kerim CÎCİOĞLU
Memur
lllşkiU Kurum/Kumkışlar
Download

Bakanlık Oluru için tıklayınız