YENİ TÜRKİYE
YOLUNDA
BiDAHA
BAĞCILAR
Lokman ÇAĞIRICI
Bağcılar Belediye
Başkan Adayı
AK PARTİ
BAĞCILAR
İLÇE BAŞKANLIĞI
YENİ TÜRKİYE
YOLUNDA
Bi'DAHA
BAĞCILAR
Lo km a n ÇAĞIRICI
B ağcıla r B elediye
Başkan A dayı
Kıym etli Hem şehrilerim ,
Bağcılar, ilçe olduğu 1 9 9 2 yılından itibaren çok değişti, gelişti, güzelleş­
ti... 21 yıl öncesinin köyü ya da bazılarının deyim iyle; varoşu olan Bağcılar’ ın değişim ve gelişim sürecini en iyi sizle r biliyorsunuz. Ben bu vesile
ile Kurucu Belediye Başkanımız ve İstanbul M illetvekilim iz Sayın Feyzullah
KIYIKLIK Bey’e çok teşekkür ediyorum .
1 9 9 9 'd a n itibaren Belediye Başkan Yardımcısı, 2 0 0 7 'd e n itibaren de
Belediye Başkanı olarak sîzlerden aldığım ız vekaletle “Gelecek seçim için
değil, gelecek nesil için belediyecilik” anlayışımızla, Bağcılar’da hayallerin
ötesinde h izm e tle r gerçekleştirdik. Bağcılar; eğitim , sağlık, çevre, şe h ir­
cilik, altyapı ve kültürel h izm e tle r açısından, “ Marka Ş ehir” olma yolunda,
emin adım larla ilerliyor.
Bağcılar Belediyesi olarak; çocuklarım ızın ücretsiz faydalanacağı yüzm e
havuzları ve Bilgi Evleri, 8D Sinema ve Planetaryum , N ostalji Bahçeleri
adını ve rd iğ im iz m eyve bahçeleri, engellilerin istihdam ına da vesile olan
Engelliler Sarayı, kadınların m eslek öğrendikleri Kadın ve A ile K ü ltü r Sanat
Merkezi, b ir vefa gereği olarak M ehm et A kif Ersoy K ü ltü r Sanat M erkezi ve
Tacettin Dergahı Müzesi inşa ettik.
İstanbul’un en büyük meydanı olacak olan Bağcılar Meydanı, yeni belediye
hizm et binası, yeni hüküm et konağı, yeni m etro hatları, bilim müzesi, amfi
tiya tro , İngilizce ve Arapça'nın p ra tik olarak öğretileceği Dil Kafe, Ulus­
lararası Kongre M erkezi p rojelerim iz, bundan sonraki beraberliğim izin
orta k hedeflerinden sadece bazıları... O yüzden diyoruz ki; Yeni Gelecek
Bağcılar...
Bizi te kra r göreve layık gören AK Parti Genel Başkanımız ve Başbakanı­
mız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, büyük başarı ve hizm etle ri beraber
ge rçekleştirdiğim iz ve Bağcılar’ ı b irlikte yö n e ttiğ im iz siz kadirşinas hem ­
şehrilerim e çok teşekkür ediyorum .
B irbirinden önem li ve hayırlı çalışmaları sizlerle b irlikte gerçekleştirm iş
biri olarak; h izm et etm ekten büyük onur duyduğum Bağcılar’a beş yıl daha
hizm et etm e talebi ile huzurlarınızdayım . M etro başta olm ak üzere birçok
hizm eti ilçem ize kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sa­
yın Kadir TOPBAŞ’a ve şahsıma yeni dönem de de destek ve dualarınızı
bekliyorum .
Selam ve saygılarımla.
DAİMAMİLLET
\NSANlAR DA MA HİZMET
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
ri® DtiMA BAĞCILAR
\nsaNI^r DAİMA HİZMET
r
%
İTİ
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
02"03
Bağcılar’da Hizmet Teknolojisi
^ BAĞCILAR İLETİŞİM
MERKEZİ- BİLMER
B ü n ye sin d e b a rın d ırd ığ ı 7 fa rklı b ö lü m le ve en g e lişm iş
ile tiş im y ö n te m le riy le h iz m e t veren BİLMER, b e le d iye n in
halkla daha e tk ili b ir ile tiş im ku rm a sın a im kân ta n ıyo r.
• Çağrı M erke zi (4 4 4 0 0 9 2 )
• İŞKUR K a riy e r B irim i
• Genel H iz m e t B irim i
• M obil Ç özüm Ekibi
• Halkla iliş k ile r B irim i
• Yaşam a D estek B irim i
• Sosyal H a klar B irim i
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
^ ELEKTRONİK BELGE
YÖNETİM SİSTEMİ-EBYS
b a g c ila r .b e l.tr /e b y s
B e le d iye iş le m le ri için a rtık b e le d iye ye g e lm e n ize g e re k
yok. B a ğ cıla r B e le d iye si, b ü ro k ra tik iş le m le ri b e le d iye ye
g e lm e d e n y a p a b ile c e ğ in iz e le k tro n ik b ir s is te m le işin izi
k o la y la ş tırıy o r. Bu s is te m ile in te rn e te bağlı b ilg is a y a rı­
nızın ya da akıllı m o b il cih a zla rın ızın old u ğ u h e r yerden,
e v in iz d e n veya iş y e rle rin iz d e n s is te m e g ire re k h iz m e t
a la b ilirs in iz . Bu s is te m sayesinde, e le k tro n ik o rta m d a ,
in te rn e t veya çağrı m e rke zi ü ze rin d e n b a şvu ra b ilir, b a ş­
v u ru n u z u n d u ru m u n u ve hangi aşam ada o ld u ğ un u ta kip
e d e b ilirs in iz . B e le d iye h iz m e tle rin in in te rn e t ü ze rin d e n
u la ş ıla b ilir olm ası zam an ve işgücü, b ilg i ve be lg e kaybını
ö n le m e n in yanında, h iz m e t alanlara şe ffa f ve g ü v e n ilir b ir
a lt yapı sunuyor. EBYS ile v e rile n h iz m e tle rd e aksayan
veya tıka n a n n o k ta la rın te s p iti anlık o la ra k y a p ılıy o r ve
buna y ö n e lik ç ö z ü m le r ü re tiliy o r.
Bürokrasiyi tuşladık!
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
04"0 5
Bağcılar’da Modern Şehircilik
^ PRESTİJ CADDELER
VE SOKAKLAR
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
f e DAİMA BAĞCILAR
\N
SAN^R DAİMA HİZMET
AHMET KABAKLI CADDESİ
B a ğ cıla r'a yeni so sya l a la n la r k a za n d ırm a k ve ilçe m izi
m o d e rn b ir ke n t yapısına k a v u ş tu rm a k am acıyla. P re stij
Cadde d ü z e n le m e le rim iz e de va m e d iyo ru z. Bu kapsam da
A h m e t Kabaklı C a d d e si’nde g e rç e k le ş tird iğ im iz ça lışm a ­
larda; e le k trik ve te le fo n h a tla rın ı y e r altın a aldık. Cadde
ze m in in i, sokak k a ld ırım la rın d a ki p a rke ta şla rın ı y e n ile ­
dik. C addeyi, ışıkla n dırm a s is te m i ile a yd ın la ttık. K a m e ­
ralı g ü ve nlik s is te m i ile c a d d e m iz in g ü v e n liğ in i sağladık.
A h m e t Kabaklı Caddesi, d ü z e n le d iğ im iz haliyle, ilç e m izin
yeni ç e kim m e rk e z le rin d e n b iri oldu.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
06"07
Bağcılar’da Modern Şehircilik
FATİH MAHALLESİ PAZAR CADDESİ
P re s tij cadde d ü z e n le m e le ri kapsam ında, Pazar Caddes i’ni re vize e d e re k ya ya la ştırd ık. Yağm ur suyu kanallarını
ye n ile d ik. E le k trik ve te le fo n h a tla rın ı y e r altın a alarak,
cadde z e m in in i ta m a m e n d e ğ iş tird ik . Cadde boyunca,
yeni b ir ışıkla n dırm a s is te m i kurduk. Tüm bu d ü ze n le m e ­
le r ile Fatih M a h a lle si’ne m o d e rn b ir g ö rü n ü m k a za n d ır­
dık. Kam eralı s is te m ile g ü v e n liğ in i de sa ğladığım ız Pazar
C addesi; yeni e s te tik y ü zü yle Fatih M a h a lle si’nin ca zibe
m e rk e z i oldu.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
f e
\NS
DAİMA BAĞCILAR
r-
DAİMA HİZMET
in ı%
YENIGUN MAHALLESİ 10 . SOKAK
H e m ş e h rile rim iz ile esn a fım ızın kaynaşm ası ve d o stlu k
o rta m ı o lu ş tu ru lm a sı a m a cıyla 10. Sokak'ın ze m in in i b a ­
zalt, g ra n it ve kü p taş ile kapladık. B ü tü n lü ğ ü n sağlanm ası
için aynı işle m i b a ğ la ntılı so ka kla rd a da yaparak, ya ğ m u r
suyu ızgaralarını ye n ile d ik. G ö rü n tü k irliliğ in i g id e rm e k
için e le k trik ve te le fo n kab lo la rın ı y e r a ltın a aldık. 10.
Sokak'ı ve ara sokakları, d e k o ra tif a yd ın la tm a sis te m i ile
ışıklandırdık. Daha e s te tik ve canlı b ir g ö rü n ü m ka za n dı­
ra b ilm e k için sokağa b ir de şelale yaptık.
■ n ı^ T l
Bağcılar’da Modern Şehircilik
YÜZYIL MAHALLESİ BİSİKLET
VE YÜRÜYÜŞ YOLU
B a ğ cıla r'd a a lte rn a tif sosyal o rta m la r o lu ş tu rm a k ve
halkım ızı sp o ra y ö n le n d irm e k a m a cıyla Yüzyıl M ahal­
lesi Y ü rü yü ş ve B is ik le t Yolu’nu inşa e ttik. Yeni d ikile n
a ğ a çla rla y e ş ille n d irile n 3 1 . 5 0 0 m 2 alanda, 3 bö lg e
o la ra k ta m a m la n a n p ro je d e ; p ikn ik alanları, çocuk
o yu n g ru p la rı, açık alan s p o r a le tle ri, b a ske tb o l sa­
hası ve y ü rü y ü ş yo lla rı ye r alıyor.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
f e DAİMA BAĞCILAR
\N
SAN^R DAİMA HİZMET
MAHMUTBEY MAHALLESİ
YELKEN VE TANYELİ SOKAKLARI
PRESTİJ YOLU
B a ğ c ıla r’da cadde ve so ka kla rı g ü z e lle ş tirm e k için
ç a lışm a la rım ızı s ü rd ü rü yo ru z. A lış v e riş m e rk e z in in
e tra fın d a bulunan Yelken ve Tanyeli so ka kla rın ın ze ­
m in in i iy ile ş tirip , p a rke ta şla rın ı y e n ile d ik te n sonra,
b u radaki iş m e rk e z le rin in yo ğ u n lu ğ u se b e b iyle açık
o to p a rk alanları o lu ştu rd u k.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
10 " 1 1
Bağcılar’da Modern Şehircilik
SANCAKTEPE BAĞCILAR KÜLTÜR
MERKEZİ ÇEVRESİ PRESTİJ YOL
ilç e m iz in y ü rü y ü ş yo lla rın ı g e n iş le tm e k am acıyla;
B a ğ cıla r K ü ltü r M e rk e z i’nin ç e vre sin d e y e r alan s o ­
ka klarda z e m in iy ile ş tirm e çalışm ası y a p tık ve p a rke
ta ş la rın ı ye n ile d ik. A yrıca e le k trik h a tla rın ı da ye r
a ltın a alarak, alana e s te tik b ir g ö rü n ü m kazandırdık.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
&î, DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZj
MAHMUTBEY MAHALLESİ KÖY İÇİ
PRESTİJ CADDE VE SOKAK
DÜZENLEMESİ
P re s tij cadde d ü ze n le m e si kapsam ında, M a h m u tb e y
M ahallesi K ö y iç i’nde ya p tığ ım ız ça lışm a yla 5 . 0 0 0
m 2 alanı b a z a lt ta ş la rla d ö şe d ik ve havai h a tla rı da
y e r altın a aldık. A yrıca cadde d ü ze nlem e si ka p sa ­
m ında. alana 7 1 5 m e tre y a ğ m u r suyu kanalı yaptık.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
12" 13
Bağcılar’da Modern Şehircilik
SAAT KULESİ
Saat Kulesi, B a ğ cıla r ın 2 0 . ku ru lu ş y ıld ö n ü m ü a n ısı­
na, G üneşli M ah a lle si’ne inşa e ttiğ im iz sim g e se l b ir
yapıdır. M ardin taşın da n , 4 cepheli ola ra k p ro je le n ­
d irile re k , ilç e m iz in 2 0 . yaşında, B a ğ cıla r ın ye n ile n e n
m im a ri d o kusuna uygun ola ra k inşa e ttiğ im iz Saat
Kulesi, m o d e rn b ir se m b o ld ü r.
I >14'
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
. c û '- v a f .
A
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
HÜRRİYET MAHALLESİ
KAPALI PAZAR YERİ
H ü riy e t M ah a lle si’ne ya p tığ ım ız Kapalı Pazar Yeri, m a ­
h alle s a k in le rim iz in a lışve riş ih tiya çla rın ı karşılayacağı
te m iz ve p ra tik b ir alan ola ra k inşa ed ild i. 5 .2 1 8 m 2 alan
ü z e rin e k u ru la n p a za r alanına 3 a yrı g iriş var. A n a g iriş te
güvenlik, za b ıta noktası ve sa tış b üfesi b u lu n uyo r. D iğ e r
g iriş le rd e ise g ü ve nlik k a b in le ri y e r alıyor. Tek katlı olan
p a za rd a 8 7 3 a d e t sa tış te zg ah ı bu lu n uyo r.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
14 " 1 5
Bağcılar’da İdeal Çevre
^ PARKLAR VE BAHÇELER
NOSTALJİ BAHÇELERİ
KAYISI BAHÇESİ VE MALATYA
BEŞ KONAKLAR SOSYAL TESİSİ
B a ğ cıla r'd a ki N o sta lji B a h ç e le ri’nden b iris i olan K ayı­
sı B a h ç e s i’nde, 8 7 a d e t b o d u r kayısı ağacı bulunuyor.
Bahçe iç in d e bulunan sosyal te s is binasını, M alatya Beş
K o n a k la r M im a ris i’nin aslına u ygun o la ra k inşa e ttik . B a h ­
çede ayrıca, açık alan s p o r a le tle ri ve ço cu k oyun g ru p la rı
da m evcut...
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
NOSTALJİ BAHÇELERİ
KESTANE BAHÇESİ VE ŞERİFE BACI
KONAĞI SOSYAL TESİSİ
K e sta n e B a h ç e s i’nde, ço ğ u nluğ u ke sta n e o lm a k üzere;
2 0 0 'ü n ü z e rin d e fid a n b u lu n u yo r. Bahçede bu lu n an ve
K a sta m on u ye re l m im a ri ö z e llik le rin e u ygun o la ra k inşa
e ttiğ im iz Ş e rife Bacı Konağı ile p e rg o la la rın ta m a m ın ı
k e s ta n e k e re s te s in d e n yaptık.
T e s is te b u lu n a n b ö lü m le r:
•
Ş e rife Bacı Konağı
• S e y ir Terasları
S osyal Tesisi
• P iknik A lanları
•
Y ürüyüş Yolu
• Şelale ve Havuz
•
Çocuk O yun G rupları
• D eniz A k v a ry u m u
• A çık A la n S p o r A le tle ri
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
1 Ğ >" 1 1
Bağcılar’da İdeal Çevre
NOSTALJİ BAHÇELERİ
FINDIK BAHÇESİ VE SOSYAL TESİSİ
Yeni M ahalle’de inşa e ttiğ im iz b a h çeyi fın d ık a ğ a çla rıyla
y e ş ille n d ire re k , N o sta lji B a h ç e le ri’ne b ir y e n isin i daha e k­
ledik. Bahçe iç in d e y e r alan sosyal te s is binasını da. Doğu
K a ra d en iz E v le ri'n d e n e s in le n e re k inşa e ttik.
T e s is te b u lu n a n b ö lü m le r:
• Sosyal Tesis
K a radeniz Y ö resine A it
• A h şa p Teras
S e ra n de r
• Havuz
O tu rm a M ekanları ve
• A çık A la n S por A le tle ri
Piknik M asaları
• Ç ocuk O yun Alanı
N o sta ljik Fırın
• Çardak
Y ü rü yü ş Yolları
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA BiDAH A BAĞCILAR
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HiZ
A
A
ŞEHİTLER PARKI VE MÜZESİ
Ç anakkale'yi, S a rıka m ış’ ı ve K u rtu lu ş S avaşı’nı h a tırla ­
ta c a k u n s u rla r ih tiva eden Ş e h itle r Parkı'nda, sa va şla rın
ca n landırıldığı rö ly e fle r b u lu n uyo r. S a fra nb o lu Evleri m i­
m a ris in e uygun o larak inşa e ttiğ im iz so sya l te s is in ze m in
k a tın da ka fe te ry a ; b irin c i ka tın da Ş e rife Bacı h e yke lin in
de old u ğ u Ş e h itlik M üzesi; ikinci katında ise g ö s te ri ve
ko n fera n s salonu y e r alıyor.
T e s is te b u lu n a n b ö lü m le r:
•
Sosyal Tesis
• Ç a rda kla r
•
Ş e h itlik M üzesi
• G ö ste ri Salonu
•
R ölyef C a n la n d ırm a lar
• K o n fe ra n s Salonu
•
B a s k e tb o l Sahası
• Y ü rü yü ş Yolları
• Çocuk O yun G rupları
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
18
"
19
Bağcılar’da İdeal Çevre
ERTUĞRULGAZİ PARKI VE
OSMANLI KONAĞI
E rtu ğ ru lg a z i Parkı'nı, ilçe s a k in le rim iz in sağlıklı ve n ite ­
likli zam an g e ç ire b ilm e s i a m a cıyla inşa e ttik . P arkta b u ­
lunan O sm anlı Konağı'nı, g ö rü n tü s ü ve ta rih î d o kusuyla
p a rkım ıza g e le n le rin se ve re k z iy a re t e d e b ile ce ğ i b ir so s­
yal te s is o larak ta sa rla d ık.
P arkın iç in d e b u lu n a n h iz m e tle r:
• Sosyal Tesis
• Spor Alanları
• Piknik Alanları
• Yürüyüş Yolu
• Oturma Grupları
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
HİCRET PARKI VE SOSYAL TESİSİ
M a h m u tb e y M ah a lle si’ne inşa e ttiğ im iz park, ilçe m ize
n e fes aldıran do ğ al ve m o d e rn a la n la rım ızd a n biri... Park
iç in d e y e r alan sosyal te s is binasını, M arm a ra B ö lg e s i’nin
m im a rî d o ku sun a uygun o la ra k inşa e ttik . P arkta ayrıca
ilçe s a k in le rin in k e yifli v a k it g e ç ire b ile c e ğ i p ikn ik m a sa ­
ları, ç o c u k la r için oyun a lanları ve sp o r için uygun a la n la r
da m evcut...
P arkın iç in d e b u lu n a n h iz m e tle r:
• Sosyal Tesis
• Yapay Buz P isti
• H avuz
• Y ü rü yü ş Yolları
• P iknik A la n la rı
• K ö p rü le r ve G ö le tle r
• Ç ocuk O yun G rupları
• Koşu P arkuru
• A çık A la n S p o r A le tle ri
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
20"2 1
Bağcılar’da İdeal Çevre
M o d e rn
k e n tle ş m e
vizyo n u
d o ğ ru ltu s u n d a
B a ğ cıla r’a
1 7 5 p a rk kazandırdık. Parklarda açık alan s p o r a le tle ri,
o tu rm a g ru p la rı, ço cu k oyun alanları, süs havuzları, ka­
fe te ry a la r ve s p o r sahaları b u lu n uyo r. P arkların bakım ve
on a rım ını sık sık yaparak; bu a lanları sağlıklı, güvenli, m o ­
dern, ışıl ışıl p a rk la r olarak, ilçe s a k in le rim iz in h iz m e tin e
su n u yoru z.
•
1 0 0 . Yıl B ö lg e Parkı B is ik le t ve Y ü rü yü ş Yolu
• Saraybosna Parkı ve Ö ğ re tm e n Evi
• O rha n g a zi Parkı
• Fatih Sultan M eh m e t Parkı
• Sağlık Parkı
• Soğuksu Parkı
• Ç iftlik M eydan D üzenlem esi
• Çınarlı Park
• B a ğ la r Plevne Parkı
• Şelaleli Park
• Z eyn e l A b id in Cam ii Parkı
• N a s re ttin Hoca Parkı
• B a ğ la r B is ik le t Yolu
• M erkez 3 . S okak T ra m vay Yolu D üzenlem esi
• Y e ld e ğ irm e n i Süs Havuzu
• G önül Y uvam Parkı B a ske tb o l ve V o le yb o l Sahası
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
riSffi CAiMA BAĞCILAR
\nsan^r DAİMA HİZMET
'' '
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
2 2 -2 3
B ağ cılard a Sosyal Tesisler
^ ENGELLİLER SARAYI
Toplam alanı 1 6 .5 0 0 m 2 olan te sisi, 2 .5 0 0 m 2 alan ü z e ­
rin e inşa e ttik . Z e m in le b e ra b e r 5 k a tta n o lu şu yo r. A yrıca
1 8 0 araçlık o to p a rk ı b u lu n uyo r.
Tüm d e ta y la rın ı e n gelli b ire y le ri d ü şü ne re k ta s a rla d ığ ı­
m ız te s is te ; 2 fa rk lı p ro je kapsam ında to p la m 2 5 farklı
b ra n şta m esleki k u rs la r v e riliy o r. Tüm e tk in lik le ri ü c re ts iz
olan te s is im iz d e , aynı zam anda re h a b ilite edici sa n a t e t­
k in lik le ri de d ü ze n le n iyo r.
YENİ TÜRKİYE YOLUND/ Bİ DAHA BAĞCILAR
DAiMÀ BÀGCILAR
DAiMÂ HiZMET
AK PA
PARI
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4 2 4
00 BAGCILAR ¡LÇE BAÇKANLIGI
24"25
Bağcılar’da Sosyal Tesisler
^ KADIN VE AİLE
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
B a ğ c ıla r’da y a şa ya n kadınların, sosyal ve kü ltü re l ih ti­
ya çla rın a cevap v e re n te s is im iz d e ; m esleki e ğ itim ve el
sa n a tla rı ku rsları v e riliy o r. P siko lo jik A ile Danışm a M e r­
kezi ile b e ra b e r a yrıca sp o r, tiy a tro , m ü zik ve sin e m a gibi
e tk in lik le r d ü z e n le d iğ im iz te s is te k i tü m
h iz m e tle rim iz
ü cretsiz...
T e s is te b u lu n a n b ö lü m le r:
S p o r Salonu
Fuaye
M utfa k
K a fe te rya
Ürün T eşh ir Salonu
S atış S ta n tla rı
E ğitm en O daları
A ile Danışm a M erkezi
Sınıflar
Ç ocuk Yuvası
Çok A m a çlı Salon
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
&T, DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
W
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
w r
PARTİ
AK PAI
2Ğ>"2"7
Bağcılar’da Sosyal Tesisler
► MEHMET AKİF ERSOY
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
VE MÜZESİ
T esisin K ü ltü r S anat M erke zi b ö lü m ü b o d ru m , ze m in ve
iki k a tta n o lu şu yo r. M üze b ö lü m ü n ü ise M illi Ş a irim iz
M eh m e t A k if E rso y’un, istik la l M arşım ızı yazdığı Taceddin D ergahı'nın b ir b e n ze ri o larak inşa e ttik.
T esiste, ko n fera n s ve se rg i gibi kü ltü re l a k tiv ite le r ya p ılı­
yor. M üze b ö lü m ü ise b a şta ö ğ re n c ile r o lm a k ü ze re g ü n ­
lük o rta la m a 3 0 0 z iy a re tç iy i a ğ ırlıyo r.
T e s is te b u lu n a n b ö lü m le r:
• Kulis
• iç Bahçe
• Teknik B irim le r
• K ü tü p h a ne
• Çok A m a çlı Salon (2 2 i kişilik)
• K a fe te ry a
• VIP Çalışm a Odası
• S e m in e r S alonları
• Taceddin Dergahı
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
*
T U )
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
r
%
İTİ
I M EH M E D A K İF
I
ERSOY
K Ü L T Ü R SANAT
M E R K E Z İ v c M ÜZE Sİ
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
28"29
Bağcılar’da Sosyal Tesisler
^ 8D SİNEMA SALONU VE
PLANETARYUM
T ürkiye ’nin en b ü yü k 8 D sin e m a sa lo n u du r. Sinem a sa­
lonu ile b irlik te 3 D film le rin te k n ik altya p ısın ın o lu ş tu ru l­
m ası h iz m e tle rin i ka p sıyor. Bina; 8 D sim ü la syon salonu,
sin e m a salonu ve fu a ye alanından o lu şu yo r.
B a ğ cıla r B e le d iye si, bu p ro je ile sanal g e rç e k lik te k n o lo ­
jile rin i e ğ itim d e kullanan ilk b e le d iye ola ra k d iğ e r b e le ­
d iy e le re ö n cü lü k e d iyo r. Sanal g e rç e k lik m o d ü lü ile farklı
ile tiş im te k n o lo jile rin i, eğle n ce ve e ğ itim i b ir araya g e ti­
rere k h iz m e te su n u yor. Bu te k n o lo ji, iz le y ic ile rin 5 d u y u ­
suna h ita p edecek, h a re ke tli sim ü la syo n a sahip... iz le y ic i­
ler, 6 h a re k e tli ro b o t p la tfo rm ve 3 D s te re o g ö zlü kle rle ,
film s e y re d e rk e n ; rüzg a r, sis, d o ku nm a hissi, kar, koku
e fe k tle ri ve 3 b o y u tlu o rta m heyecanını b ir arada yaşıyor.
A y rıc a b inada; güneşin, yıld ızla rın , g e z e g e n le rin ve d iğ e r
g ö k c is im le rin in y a p a y g ö rü n tü s ü n ü n ya n sıtıldığ ı b ir de
p la n e ta ry u m b u lu n uyo r.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
|> BAĞCILAR
GENÇLİK MERKEZİ
B a ğ cıla r G ençlik M erke zi iki b o d ru m , ze m in ve
üç n o rm a l k a tta n o lu şu yo r. M erke zd e ; 3 kulva rlık
b o w lin g oyun alanı, b ir m in i tiy a tro , iki a d e t cep
sinem ası, jim n a s tik salonu, çok am açlı salon, id a ri
b irim le r, şa rk odası, m ü zik odası, b ila rd o , la n g ırt,
m asa te n is i, 1 7 a d e t d e rslik, k ü tü p h a n e ve b ilg is a ­
y a r d e rs liğ i, 8 0 k iş ilik ka fe te rya , lo ka n ta ve hazır
ye m e k alanı y e r alıyor.
B a ğ cıla r G ençlik M erkezi, İsta n bu l B ü yü kşe h ir Be­
le d iye si ta ra fın d a n ya p tırıla ra k, b e le d iy e m iz e te s ­
lim e d ilm iş tir.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
30"3 1
Bağcılar’da % 1 0 0 Eğitim
^ BİLGİ EVLERİ
B ilgi E vle ri’nde, branş ö ğ re tm e n le rin in e ş liğ in d e ço cu kla ­
rım ızın okul d e rs le rin e d e s te k o lu yo ru z. T iy a tro Kulübü,
M edya Kulübü, İn g ilizce Kulübü, S a tra nç Kulübü, M e h te r
Kulübü g ib i 2 2 fa rklı kulüple, ö ğ re n c ile rim iz in s o s y a lle ş ­
m e s in e katkı sağlıyoruz.
3 6 5 gün b o yu n ca e ğ itim e de va m eden m e vcu t 1 3 B ilgi
E vim izd e n 3 0 b in e yakın ö ğ re n ci ya ra rla n ıyo r. “ H er M a­
h a lle m iz e B ir B ilgi Evi” ka za n dırm a ça lışm a la rım ız d e ­
va m e d iyo r.
A y rıc a ilç e m iz d e k i tü m M ah a lle K o n a k la rı’nın B ilg i
E v i’ne d ö n ü ş tü rü lm e ç a lış m a la rın ı da s ü rd ü rü y o ru z .
• Fatih B ilgi Evi
• D e m irka p ı B ilgi Evi
•
Fevzi Çakm ak B ilgi Evi
• Yavuz Selim B ilgi Evi
•
Kazım K a ra b e kir B ilgi Evi
• G ö zte pe B ilgi Evi
•
K em alpaşa B ilgi Evi
• İnönü B ilgi Evi
•
Koca Y u su f B ilgi Evi
• M erkez B ilgi Evi
•
M a h m u tb e y B ilgi Evi
• H ü rriy e t B ilgi Evi
• Yüzyıl B ilgi Evi
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
www.akpartibaqcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
3 2 “3 3
Bağcılar’da % 1 0 0 Eğitim
^ ENDERUN YETENEKLİ
ÇOCUKLAR MERKEZİ
B a ğ la r M ah a lle si’nde a çtığ ım ız Enderun Y etenekli Ç ocuk­
la r M e rk e z i’ni, ü stü n zekâlı ve ye te n e kli ço cu kla r için özel
e ğ itim veren b ir m e rke z o la ra k g e rç e k le ş tird ik . M e rk e z i­
m izd e, ilç e m iz d e k i o ku lla rd a n seçile n 8 - 1 4 yaş a ra lığ ın ­
daki ö ze l ye te n e k li 2 0 4 çocuk e ğ itim g ö rü yo r.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA BiDAH A BAĞCILAR
► OKULLARA YAPILAN
YATIRIMLAR
B e le d iye m iz, e ğ itim a lanında ya p tığ ı ça lışm alarla, ilç e m i­
zin e ğ itim k a lite s in i a rtıra ra k, ö ğ re n c ile rim iz in çok daha
m o d e rn o rta m la rd a ö ğ re n im g ö rm e le rin i sa ğ lıyo r. Ç alış­
m a la r kapsam ında; ye n i o k u lla r inşa e ttik , o ku lla rım ıza
yeni k o n fera n s sa lo n la rı ve sp o r sa lo n la rı kazandırdık.
Okul d e rs lik le rim iz i te k n o lo jik a ltya p ıyla d o n a ttık, ilç e ­
m iz d e k i ö ğ re n c ile rim iz , yeni, m o d e rn ve d onanım lı o k u l­
larında, güven için d e e ğ itim le rin i sü rd ü rü yo r.
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
34"35
Bağcılar’da % 1 0 0 Eğitim
► OKULLARA YAPILAN
YATIRIMLAR
B a ğ c ıla r’a dünya
sta n d a rtla rın d a
n ite lik li
ve
m o d e rn
b ir e ğ itim a ltya p ısı kazandırdık. Çünkü ço cu kla rım ızı ve
g e n ç le rim iz i ö n e m siyo r, onları g e le ce ğe iyi h a zırla m a k
is tiy o ru z .
• 5 a d e t yeni okul yaparak, İlçe M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü ­
m üzün h iz m e tin e sunduk.
• ilçe d e ya p ıla n tü m o ku lla ra a rsa te m in e ttik.
• İlçe m izde ki 4 8 a d e t okulun dış ce p h e sin d e g ö rü n tü
ıslahı ya p tık.
• 5 0 o ku lu m u za ko n fera n s salonu yaptık.
• B a ğ cıla r'd a yeni yapılan ve ye n ile n e n tü m okul d e rs ­
lik le rin e p ro je k s iy o n sis te m i ve b ilg is a y a r h e d iye e ttik.
• Tüm o k u lla rım ızın çe vre d ü ze n le m e le rin i ve ta d ila tla ­
rını yaptık.
• ilç e m iz d e k i tü m o ku lla rım ıza kam eralı g ü ve nlik s iste m i
kurduk.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
30~3Y
Bağcılar’da % 1 0 0 Eğitim
J/ OKULLARA YAPILAN
DIŞ CEPHE ÇALIŞMALARI
• A k ş e m s e ttin Lisesi
• Dr. C em il ve Fevziye Ö zkaya ilkokulu
• G aziosm anpaşa ilko ku lu
• H a y re ttin K aram an Kız im a m H a tip Lisesi
• K o ca yu su f ilkokulu
• M a h m u tb e y ilkokulu
• M a h m u tb e y Lisesi
• M ün ir N u re ttin Selçuk ilko ku lu
• Nene H atun ilkokulu
• O sm angazi Lisesi
• S an ca kte p e ilkokulu
• Şükrü S a vaşeri ilkokulu
• Yavuz Sultan Selim Lisesi
• A şık Veysel ilkokulu
• is to ç ilkokulu
• K o caragıppaşa ilko ku lu (2 B ina)
• A şka le li İb ra h im P o la t ilko ku lu (2 Bina)
• A k y iğ it ilkokulu
• Gaspıralı İsm ail ilko ku lu
• Evren ilko ku lu (2 Bina )
• İsa Yusuf A lp te k in ilkokulu
• A b d u rra h m a n -N e rm in B ilim li ilko ku lu
• İnönü ilko ku lu (2 B ina)
• V a kıfla r ilkokulu
• A n a fa rta la r ilkokulu
• Yunus Em re Lisesi
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
r
İT İ
• Y ıld ız te p e ilkokulu
• A r if N ih a t A sya ilkokulu
• A hi Evren im a m H a tip Lisesi
• A ta tü rk ilkokulu
• Fatih ilkokulu
• Haşan Kağnıcı ilkokulu
• Hoca A h m e d Yesevi ilkokulu
• ibni Sina Lisesi
• Kirazlı ilkokulu
• M a la z g irt ilkokulu (2 Bina )
• Necip Fazıl K ısakürek ilkokulu
• O rhan Gazi Lisesi
• S e b a h a ttin Z aim im a m H a tip Lisesi
• Yavuz S elim Lisesi
• Z iya G ökalp O rta Okulu
• B a ğ cıla r ilkokulu
• İTO ilkokulu
• Ragıp A kın ilkokulu
• Z ü b e yd e H anım A n a o ku lu
• Firuzan S adıkoğlu ilkokulu
• içdaş ilkokulu
• 6 0 . Yıl U ça n e vle r ilkokulu
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
38"39
Bağcılar’da Herkese Sağlık
[> SAĞLIK ALANINDA
YAPILAN YATIRIMLAR
B a ğ cıla r'd a 4 7 sağlık ku ru m u h iz m e t v e riy o r. B u n la rd an
4 0 ’ ı A ile Sağlığı M erkezi ola ra k s iz le re h iz m e t sunuyor.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ
H er m ah a lle ye b ir A ile Sağlığı M erke zi inşa e ttik ; İkin c ile ­
rin in yapım ı ise devam e d iyo r.
Yapılan A ile S ağlığı M e rk e z le ri:
• B a rb a ro s A ile Sağlığı M erkezi
• D e m irka p ı A ile Sağlığı M erkezi
• B a ğ la r A ile Sağlığı M erkezi
• İnönü A ile Sağlığı M erkezi
• Evren 7 5 . Yıl A ile Sağlığı M erkezi
• Fevzi Çakm ak A ile Sağlığı M erkezi
• M a h m u tb e y A ile Sağlığı M erkezi
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
»
a
s
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA Hü
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
4 0 -4 1
B ağ cılard a H er Yaşta Spor
^ SPOR ALANINDA
YAPILAN YATIRIMLAR
B a ğ cıla r B e le d iye si olarak, ya p tığ ım ız ça lışm a la rın fo n k ­
siyo n e l ve faydalı olm ası için çok yö n lü te s is le r inşa e d i­
y o ru z. B ire y le rin , g e n ç le rin ve ço cu kla rın s p o r ya p m a
alışkanlığı k a za n ab ilm e si için, h e r te s is e b ir s p o r salonu
inşa e d iy o r, insanım ızın sağlıklı ve zin d e b ir h a ya t s ü re ­
b ilm e s in i h e d e fliy o ru z.
Park ve Bahçelerde Spor İmkanı
Y aptığım ız p a rkla rd a , ilçe halkına ve g e n ç le rim iz e ; b a s­
k e tb o l, vo le yb o l, y ü zm e havuzu, te n is k o rtu ve b is ik le t
yo lu g ib i a la n la r inşa ederek, fa rklı b ra n şla rd a sp o r y a p a ­
b ilm e le ri için, ç e ş itli s p o rtif sa h a la r o lu ştu rd u k.
A y rıc a B a ğ cıla r g e n e lin d e ki 1 2 0 n o kta ya açık alan s p o r
a le tle ri y e rle ş tire re k , ilçe s a k in le rim iz e sp o r ya p a b ilm e
im kan sağladık.
Yapılan Spor Salonları
• Yavuz Sultan Selim Lisesi S p o r Salonu
• N ilü fe r K a d a yıfçıo ğlu K.M.L. S p o r Salonu
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
42"43
Bağcılar’da Her Yaşta Spor
^ 10 YÜZME HAVUZU
B a ğ c ıla r’a 10 a d e t yü zm e havuzu inşa e deceğiz. Bu ha ­
v u zla rd a n B a ğ cıla r B e le d iye si Kapalı Y üzm e Havuzu ve
Kazım K a ra b e kir Y üzm e H avuzlarını b itire re k h e m ş e h ri­
le rim iz in h iz m e tin e sunduk.
Yakın zam anda Yüzyıl M ahallesi S p o r Salonu ve Y üzm e
Havuzu, D e m irka p ı, Evren, K em alpaşa, Y ıld ızte p e ve Çı­
n a r m a h a lle le ri yü z m e ha vu zla rı o lm a k ü ze re 6 yeni y ü z ­
m e h avuzunu da b itire re k ilçe s a k in le rim iz in h iz m e tin e
sunacağız.
E b u b e kir Y üzm e Havuzu, İsta n bu l B ü yü kşe h ir B e le d iye ­
m iz; G ö zte p e M ahallesi Y üzm e H avuzu ise il Özel id a re si
ta ra fın d a n ya p ılm a kta d ır.
İlçem izde eğ itim gören 2 0 0 bin öğrencim iz, yüzm e
havuzlarım ızdan ü cretsiz olarak faydalanm aya baş­
ladı.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
^ BAĞCILAR ENGELLİLER
SPOR KULÜBÜ (BESK)
B a ğ c ıla r E n g e llile r S p o r Kulübü, e n g e llile rin kü ltü re l ve
s p o rtif e tk in lik le re ka tıla ra k sosyal h a ya tla b ü tü n le ş m e ­
le rin i sağlayıp, d iğ e r e n g e llile re u m u t ve heyecan a şıla ­
m ak a m a cıyla kuruldu. D ernek b ü n ye sin d e çalışm alarını
sü rd ü re n e n gelli s p o rcu la r, y u rtiç i ve y u rtd ış ın d a k i ç e şitli
e tk in lik le re , s p o r m üsa b a ka la rın a ve o lim p iy a tla ra k a tıla ­
rak m a d a ly a la r alıyor.
E n g e lli s p o rc u la rın b a ş a rıla rı:
• Uluslararası A v ru p a B edensel E n g e llile r A tle tiz m
Ş a m p iy o n a s ı’nda 2 0 0 M e tre B a ya n la rda A vru p a
Ş am p iyo n lu ğu
• 3 5 . A vra sya M a ra to n u ’nda b a ya nlard a b irin c ilik , ik in ­
c ilik ve üçüncülük: e rk e k le rd e ise ü çüncülük
• Uluslararası İta lya B edensel E n g e llile r A tle tiz m Ş am ­
p iy o n a s ın d a 6 altın, 3 g ü m ü ş ve 2 b ro n z m adalya
• E n g e llile r T ürkiye Ş a m p iyo n ası'n d a 13 ’ü a ltın o lm ak
ü ze re to p la m 3 5 m adalya
w w w .akpartibaqcilar.com .434 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
4 4 ‘4 5
Bağcılar’da Kesintisiz Hizmet
^ MUHTARLIK BİNALARI
H er m ah a lle d e bulunan ve 6 0 m 2 kullanım alanına sahip
M u h ta rlık b in a la rın d a ; m u h ta r odası, b e kle m e salonu ve
a rş iv y e r alıyo r.
Yapılan M u h ta rlık la r:
• B a ğ la r M ahalle M uhtarlığı
• B a rb a ro s M ahalle M uhtarlığı
• Ç ınar M ahalle M uhtarlığı
• D e m irka p ı M ahalle M uhtarlığı
• Evren M ahalle M uhtarlığı
• Fatih M ahalle M uhtarlığı
• Fevzi Çakm ak M ahalle M uhtarlığı
• G ö zte pe M ahalle M uhtarlığı
• Güneşli M ahalle M uhtarlığı
• H ü rriy e t M ahalle M uhtarlığı
• İnönü M ahalle M uhtarlığı
• Kazım K a ra b e k ir M ahalle M uhtarlığı
• K em alpaşa M ahalle M uhtarlığı
• Kirazlı M ahalle M uhtarlığı
• M erkez M ahalle M uhtarlığı
• S an ca kte p e M ahalle M uhtarlığı
• Yavuz Selim M ahalle M uhtarlığı
• Yenigün M ahalle M uhtarlığı
• Y enim ahalle M ahalle M uhtarlığı
• Y ıld ız te p e M ahalle M uhtarlığı
• Yüzyıl M ahalle M uhtarlığı
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
V
X
'
n ı \ i « ı^T l
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
46"47
B ağcılar’da İbadethanelere
Yapılan H izm e tle r
^ CAMİ YAPIMI VE
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
B a ğ cıla r M üftülüğü ve h a y ırs e v e rle rim iz in d e s te ğ iy le
ilçedeki c a m ile rim iz e kü tü ph a n e , şadırvan, çay ocağı ve
aşevi inşa e ttik . A y rıc a c a m ile rim iz in çe vre d ü z e n le m e ­
sini de yaparak, ilç e m izd e ki tü m c a m ile rim iz e kam eralı
g ü v e n lik s is te m i kurduk.
Yapılan C a m ile r:
• H ic re t C am ii ve Çevre D üzenlem esi
• Hz. H am za C am ii ve Ç evre D üzenlem esi
• Kazım K a ra b e k ir C am ii ve Çevre D üzenlem esi
• S aid-i N ursi C am ii ve Ç evre D üzenlem esi
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
w
n ı%
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0
i n ı^ T l
4 8 -4 9
B ağcılar’da İbadethanelere
Yapılan H izm e tle r
^ CAMİLERE YAPILAN
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
• Enes Bin M alik C am ii Kuran Kursu, Şadırvan,
K ü tü p h a ne Yapımı ve Ç evre D üzenlem esi
• Hoca A h m e t Yesevi Cam ii, K ütüphane, Şadırvan ve
Çevre D üzenlem esi
• Plevne (B a ğ la r) Cam ii K ütüphane, Ş adırvan ve
Çevre D üzenlem esi
• Z eliha H atun C am ii K ütüphane, Ş adırvan ve
Çevre D üzenlem esi
• E rtu ğ ru lg a z i C am ii Çay Ocağı, K ü tü p h a ne Yapımı ve
Çevre D üzenlem esi
• H a z re t-i O sm an C am ii Çay Ocağı, K ü tü p h a ne Yapımı
ve Çevre D üzenlem esi
• Hacı M eh m e t C am ii Çay Ocağı, K ü tü p h a ne Yapımı ve
Çevre D üzenlem esi
• Veysel Karani Cam ii, Çay Ocağı, K ü tü p h a ne Yapımı ve
Çevre D üzenlem esi
• İb ra h im Ethem C am ii K urs Binası ve Çevre
D üzenlem esi
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
Fetih C am ii Ş adırvan Yapımı ve Ç evre D üzenlem esi
im a m -ı A z a m C am ii Şadırvan Yapımı ve
Ç evre D üzenlem esi
Çınar C am ii K ü tü p h a ne ve Çevre D üzenlem esi
Esma H atun C am ii Ş adırvan ve K ü tü p h a ne
Gönenli M eh m e t Efendi C am ii Ş a d ırvan ve K ü tü p h a ne
im a m A li C am ii Çevre D ü ze n le m e si
im a m -ı B u hari C am ii Ç evre D üzenlem esi
im a m -ı Gazali C am ii T ad ila t ve Ş adırvan Yapımı
Kirazlı M erkez C am ii K ü tü p h a ne ve Ç evre
D üzenlem esi
M eh m e t A k if Cam ii Çevre D üzenlem esi
M evlana C am ii T ad ila t ve Çevre D üzenlem esi
M im a r Sinan C am ii Şadırvanı
Yed-i B eyza C am ii A şe vi Yapımı ve Çevre
D üzenlem esi
Y ıld ız te p e Ulu C am ii Ç evre D üzenlem esi
rrHl
Zeynel A b id in Cam ii Ç evre D üzenlem esi
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
50"5 1
Bağcılar’da Kamu Binaları
^ YÜZYIL MAHALLESİ
POLİS MERKEZİ
ilç e m iz in a sa yiş ve güve nliğ i için inşa e ttiğ im iz m e rke zi,
ilçe E m n iye t M ü d ü rlü ğ ü m ü zü n h iz m e tin e verdik. Yüzyıl
M ah a lle si’ne inşa e ttiğ im iz P olis M e rk e z i’nde; s p o r sa lo ­
nu, a rşiv, k o n d is y o n salonu, n e z a re th a n e le r, id a ri odalar,
b e kle m e salonu, açık b ü ro la r, ye m e kh a n e , çok am açlı sa­
lon ve b ilg i işle m m e rke zi bu lu n uyo r.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
A
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
► BAĞCILAR EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ TADİLATI
B a ğ cıla r ilçe E m n iye t M üd ü rlü ğ ü binasının g iriş katını b ü ­
y ü te re k ; d anışm a ve p a rm a k izi odası ya p tık. A yrıca m e ­
ka n ik ve e le k trik te s is a tla rın ı döşedik.
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
5 2 _5 3
Bağcılarda
Doğrudan Demokrasi
^ İSTİŞARE
TOPLANTILARI
Yılda d ö rt kez g e rç e k le ş tirile n is tiş a re T o p la n tıla rın d a ,
ilçe n in y ö n e tim iy le ilg ili k u ru m la n b ir a ra ya g e liy o r; halka
daha k a lite li ve e tk in h iz m e t su n a b ilm e k için çalışıyoruz.
T op la n tıla rd a B ele d iye y ö n e tim iy le resm i ku ru m la r, STK
ve d iğ e r siya si p a rti te m s ilc ile ri b ir araya g e liyo r. İstişa re
T oplantılarım da, ö n ce de n te s p it e dilen g ü n d e m le r ü z e ri­
ne konuşarak, u yg u la m a ya y ö n e lik o rta k k a ra rla r a lıyo ­
ruz. B ö y le lik le ilçe s a kin le rin e daha güzel b ir B a ğ cıla r için
b irlik te n e le r y a p a b ile c e ğ im iz i ta rtış a ra k , o rta k ç ö z ü m le r
ü re tiy o ru z .
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
► HALK MECLİSİ
TOPLANTILARI
iyi y ö n e tiş im ve d o ğ ru d a n d e m o kra si anlayışıyla Bağcıla r’ın 2 2 m a h a lle sin d e p e riy o d ik o la ra k g e rç e k le ş tird iğ i­
m iz to p la n tıla rd a , m ah a lle sa kin le riy le b ir araya g e liy o ­
ruz. T op la n tıla ra katılan B e le d iye Başkanı, kam u ku ru m u
te m s ilc ile ri, Başkan Y ardım cıları ve b irim m ü d ü rle ri m a ­
h alle s a k in le rin in istek, ş ik a y e t ve ö n e rile rin i d in le ye re k,
s o ru n la rı y e rin d e te s p it e d iy o r ve çö zü m ü için hem en g i­
riş im d e b u lu n u yo r. H alk M eclisle ri, 2 0 0 9 yılında, M a rm a ­
ra B e le d iy e le r B irliğ i'n in d ü ze n le d iğ i “ Ö rnek B e le d iye cilik
P ro je Y a rış m a s fn d a b irin c ilik ö d ü lü ne layık g ö rü ld ü .
E C U
s
In
e
E L D İN İZ
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
5 4 " 5 5
Bağcılarda
Doğrudan Demokrasi
t HALK GÖRÜŞ
GÜNLERİ
H er hafta salı günü g e rç e k le ş tird iğ im iz Halk G örüş G ünleri'n d e B ağcılarlı h e m ş e h rile rim iz , B e le d iye b aşkanım ızla
yü z yü z e g ö rü ş ü p ; iste k, şika ye t ve ö n e rile rin i d ile g e ti­
riy o r. Başkana ile tile n ta le p le r, d u ya rlı y ö n e tim a n la y ış ıy ­
la; m üm kü n olan en kısa sü re d e çö zü m e k a vu ştu ru lu yo r.
B e le d iye Başkanı, Başkan Y ardım cıları ve B irim M üd ü rle r i’nin katıldığı to p la n tıy a , dile ye n h e rke s randevu a lm a ­
dan k a tıla b iliy o r. Halk G örüş G ünleri, d o ğ ru d a n d e m o k ra ­
si anlayışım ızın en ö n e m li u n su rla rın d a n biri...
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
w
n ı%
■ n ı^ T l
BAĞCILAR BELEDİYESİ
S iv il T o p lu m K u ru lu şu T o p la n tıla rı
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
5 6 " 5 7
Bağcılarda
Doğrudan Demokrasi
^ KADINLAR MECLİSİ VE
ŞÛRALARI
B a ğ c ıla r’da ya şa ya n kadınların sosyal, k ü ltü ­
rel ve e k o n o m ik h a ya ta ka tılm a la rı am acıyla
o lu ş tu ru la n K a d ın la r M eclisi, h e r yıl d ü ze n le ­
d iğ i şûralarda, kadınların yaşadığı p ro b le m le ri
ta rtış ıy o r ve ç ö z ü m le r a rıyo r. K adınlar Şûrası'nda; “ A ile içi ile tiş im , M edyanın A ile Ü z e rin ­
deki E tkile ri, Okul Ö ncesi E ğ itim ” gibi ko n u la r
m asa ya y a tırılıy o r.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
Si
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
) ÇEVRE MECLİSİ VE
ŞÛRALARI
Ç evre M eclisi, çe v re ko n u la rın d a b ilin ç le n m e k ve s o ru n ­
lara çö zü m b u lm a k a m a cıyla ku ru ld u . B a ğ cıla r Çevre Ku­
lübü ve Ç evre M eclisi ta ra fın d a n o rg a n ize e d ile n Çevre
Ş û ra la rı’nda, ilçede e ğ itim g ö re n ö ğ re n cile r, çe vre te m iz ­
liği ve du ya rlılığ ı ü ze rin d e s u n u m la r ya p ıyo rla r. “ Küresel
Isınm a, O kullarda Ç evre E ğ itim i, A tık la rın A yrışım ı ve
E ko n o m iye K a tkısı” g ib i ko n u la rın işle n d iğ i şû ra la r g e r­
ç e k le ş tiriliy o r.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
5 8 " 5 9
Bağcılarda
Doğrudan Demokrasi
^ İZCİLİK MECLİSİ VE
ŞÛRALARI
iz c ilik M eclisi, B a ğ cıla r'd a fa a liy e t g ö s te re n iz c ile rin b ir
araya g e le re k o lu ş tu rd u ğ u b ir m e c lis tir, iz c ilik K ulübü ve
iz c ilik M e c lis i’nin ça lışm a la rıyla d ü ze nlen e n iz c ilik Şûrala rı’nda b irlik -b e ra b e rlik , dayanışm a, p aylaşım ve çe vre
s o ru n la rın a kalıcı ç ö z ü m le r ü re tm e k ü ze rin e su n u m la r
y a p ılıyo r, iz c ilik Ş û ra la rı’nda; “ Ç evreye Karşı D uyarlı O l­
m ak, K ö tü A lışka n lıkla rd a n U zaklaşm ak, B irlik, B e ra b e rlik
ve K a rd e şlik D uygularını G e liş tirm e k ” g ib i ko n u la r ko n u ­
ş u lm a kta d ır.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
\N S A N l ^ R
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
W
AK PAI
PARTİ
www.akpartibagcilar.com «
6 0 -6 1
Bağcılarda Sosyal Hizmet
^ YAŞAMA DESTEK
PROJESİ
Evde ya ln ız yaşayan, yaşlı veya e n gelli bakım a m u h ta ç
k iş ile rin genel ev te m iz liğ in i ya p ıyo ru z. K işile ri, kendi
m ü ra c a a tla rı ya da k o m şu la rın ın b ild irm e s i ü ze rin e b e ­
lirliy o ru z . Saç ve c ilt bakım için ku a fö re g ö tü rü y o r, aynı
z a m a n d a hanede y a şa ya n la rın g iyim , gıda ve ev eşyası
g ib i ih tiy a ç la rın ı ka rşılıyo ru z.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA BiDAH A BAĞCILAR
. c û '- v a f .
A
D4 İMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
^ HAYIR ÇARŞISI
H a y ırs e v e rle rim iz in ya p tığı bağış ve ka tkıla rla h iz m e t
ve re n H a yır Çarşısı'nda, ih tiya cı olan h e m ş e h rile rim iz e
g iy im ko n u sun d a ya rd ım cı o lu yo ru z. Ç ocuktan ye tişkin e ,
h e r yaşa uygun k ıy a fe tle rin y e r aldığı çarşı, B a ğ cıla r h a l­
kının b irb iriy le d ayanışm asının en güzel ö rn e ğ in i te şkil
e d iyo r.
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
62"Ğ >3
B ağcılar’da Sosyal H izm e t
T oplu D ü ğün Ş ö le n le ri
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
fîffi DAİMA BAĞCILAR
W5 " DAİMA HİZMET
AK PARTİ
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
6 4 -6 5
Bağcılar’da Eğitici Geziler
^ İSTANBUL YOLCUSU
KALMASIN
B a ğ c ıla r’da e ğ itim g ö re n lise ö ğ re n c ile rim iz e , yaşadıkları
şe h ri ta n ıtm a k am acıyla k ü ltü r g e z ile ri d ü ze n liyo ru z. D ö rt
uzm an re h b e r e ş liğ in d e S u lta n a h m e t Cami, A y a s o fy a ve
Bo ğ a z tu ru ile K a b a ta ş’ta n P aşabahçe’ye ka d a r g ezen
ö ğ re n c ile rim iz , hem ta rih i hem de doğal g ü ze llik le ri ta n ı­
yo r. G e z ile rim iz e şim d iye ka d a r ya kla şık 1 2 bin ö ğ re n ci
k a tılm ış tır.
^ BAŞKANLA SÜPER GEZİ
B a ğ c ıla r’ ı, ilç e m iz d e ki çocu kla ra ta n ıtm a k a m a cıyla g e r­
ç e k le ş tird iğ im iz p ro je d e , "B a şka n ’la S üper G ezi” isim li
b ir kita p hazırladık. K itabı o ku ya n ço cu kla r arasında b ir
ç e k iliş yaparak, kazanan çocu kla ra B e le d iye B aşkanım ız
Lokm an Ç a ğ ırıcı’nın da ka tılım ıyla g e rçe kle şe n b ir h e li­
k o p te r g e zisi düze nled ik. K ita b ım ızd a n ilçe m izi ta n ıya n
ço cu kla r, h e lik o p te r g e z isiyle de İs ta n b u l’u g ö kyü zü n d e n
s e y re tm e im kanı buldu.
3
¡ ? -'V, ,
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
66"Ğ >7
Bağcılar’da Eğitici Geziler
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
©ıra
m u j
‘« e » « * '
D4 İMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
=■
A K PARTİ
PAI
K a z a k is ta n lı H a cıla rla İs ta n b u l G ezisi
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
68"Ğ >9
Bağcılar’da Özel Etkinlikler
^ GENÇLİK ŞÖLENLERİ
G ençlik Ş ö le n le ri'n d e o ku lla rın d a b irin c i olan; SBS, YGS
ve
LYS’de d e re ce ye
g iren
ö ğ re n c ile rim iz i. T ürkiye ’de
uluslararası m üsa b a ka la rda başarılı olan sp o rcu la rım ızı
a ltın la ve ç e ş itli h e d iy e le rle ö d ü lle n d iriy o ru z . Sevilen b ir
san a tçım ızın da k o n se r v e rd iğ i e tk in lik te , başarılı g e n çle ­
rim iz e coşkulu b ir şölen ya şa tıyo ru z.
A y rıc a a m a tö r s p o r k u lü p le rin e m a lze m e ya rd ım ın d a b u ­
lu n u yo ru z.
Lm».«a^j^BHBaBnıiawıa«P'ggg.ı
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
A
W
n ı%
■ n ı^ T l
| GEZGİN KİTAP
B a ğ cıla r B e le d iye si olarak, B a ğ cıla r K aym akam lığı ve
B a ğ cıla r M illi E ğ itim M üd ü rlü ğ ü ile o rta k la ş a g e rç e k le ş tir­
d iğ im iz G ezgin K ita p P rojesi kapsam ında; 2 8 0 bin kitabı,
A n a d o lu ’nun Van, Şırnak, B itlis, S iirt, B atm an, Yozgat, S i­
vas, Erzincan, E rzurum , Kars, B ilecik, E skişehir, Kütahya,
A fy o n k a ra h is a r, Z onguldak, Karabük, Sinop, K a sta m on u
ve Ç o rum ille rin d e ki, ya kla şık 2 5 0 bin ço cukla b u lu ş tu r­
duk.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
7 0 -71
Bağcılar’da Özel Etkinlikler
^ BİR DİLEK BİR GELECEK
PROJESİ
ilç e m iz in
viz y o n u n u n
b e lirle n m e sin d e ,
ço cu kla rım ızın
d ü ş ü n c e le rin e de y e r verdik. P ro je kapsam ında, Bağc ıla r’daki tü m o ku lla ra ve ilçe m izd e ki 3 5 fa rklı n o ktaya
“ D ilek K u tu la rı” y e rle ş tird ik . D ilek K u tu la rfn a ç o c u k la rı­
m ız ta ra fın d a n 5 0 bin m e ktu p atıldı. Ç o cuklarım ızın dilek,
şika ye t, ö n e ri ve h a ya lle rin i yazdığı bu m e ktu p la rı te k te k
o kuyarak, d e ğ e rle n d ird ik . Ç ocuklarım ızın d ile kle ri, h iz ­
m e tle rim iz e ilham ve rd i ve o n la rın h a ya lle ri, g e le c e ğ im i­
ze ışık tu ttu .
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
A
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
nı% ■n ı^T l
| GENÇLİK KAMPI
B e le d iye m iz, h e r yıl, ilç e m iz d e e ğ itim g ö re n ö ğ re n c ile ri­
m izd en ; yıl iç e ris in d e başarı g ö ste re n 8 0 0 ö ğ re n c im iz i
ö d ü lle n d irm e k am acıyla, kam pa g ö tü rü y o r. Kız ve e rke k
ö ğ re n c ile rim iz ayrı a yrı 2 0 0 'e r k iş ilik g ru p h a lin d e g ittik ­
le ri ka m p ta ; 7 gün bo yu nca e ğ le n iyo r, d in le n iy o r ve s p o r
y a p a ra k s tre s a tıy o r.
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
7 2 -7 3
Bağcılar’da Özel Etkinlikler
^ ÇANAKKALE GEZİLERİ
Ç anakkale'ye h e r yıl, ya z a yla rın d a g e z ile r d ü ze n liyo ru z.
U zm an R e h b e rle r e şliğ in d e , Çanakkale Savaşı’nın y a şa n ­
dığı y e rle r ve Çanakkale S avaşı’nda kullanılan e s e rle rin
b u lu n du ğ u S e d d ü lb a h ir M üzesi, N am azgah ta b y a la rı, Sey id Onbaşı, S o ğ anlıdere, A b id e , 5 7 . A la y, C onkbayırı ve
S a rg ıyeri Ş e h itlik le ri g e ziliyo r. G eleneksel hale g e tird iğ i­
m iz g e z ile rim iz e , h e r yıl, ya kla şık 1 2 bin kişi ka tılıyo r. Bu
g e z ile rle , B ağcılarlı h e m ş e h rile rim iz in Ç anakkale Ruhunu
anlam asını ve ta rih im iz i ye rin d e ö ğ re n m e sin i sa ğ lıyo ru z.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
A
n ı%
■ n ı^ T l
| EDİRNE GEZİLERİ
B e le d iy e m iz in sosyal ve kü ltü re l h iz m e tle rin d e n b iri olan
E dirne G ezisi, g ü nde üç o to b ü s le ve gezi p ro g ra m ı s e r­
tifik a lı re h b e rle rle d ü ze n le n iyo r. G eziye ka tıla nlar, başta
M im a r S in a n ’ın u s ta lık e se ri S e lim iye C am ii o lm a k ü z e ­
re; O sm anlı D e v le ti’ne b a şke n tlik ya p m ış olan E d irne’nin
ta rih i ve k ü ltü re l z e n g in lik le rin i z iy a re t ederek, b ilg i alı­
y o rla r. ilçe s a k in le rim iz Edirne G e zisi’ne yo ğ u n ilgi g ö s ­
te riy o r.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
7 4 " 7 5
Bağcılar’da Özel Etkinlikler
'-İtti'
D ünya Ç ocuk K o ro s u R ekoru
2 bin 8 4 0 Bilgi Evi öğrencimiz tarafından oluşturulan koro,
Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Dünya Çocuk Rekorları
Hakem Heyeti tarafından dünyanın en büyük çocuk korosu ola­
rak tescillendi. Koro, “ Hayat Bayram Olsa” şarkısını seslendirdi.
O lim pik Spor Salonu'nda b ir araya gelen 4 bin anne, çocuk­
larıyla b irlik te kitap okuyarak, “ En Çok Anneyle Kitap Okuma
Rekor” unu kırdı. Rekor, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki
Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescillendi.
YENİ TÜRKİYE YOLUIND 3 Bi'DAHA BAĞCILAR
A
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
W
n ı%
■ n ı^ T l
A n m a ve A n (la )m a P ro g ra m ı
5 0 . yılında, dem okrasi şeh itle rim iz m erhum Adnan M ende­
res ve arkadaşlarını. Anm a ve Anlam a Programı düzenledik.
Program da Yassıada ziyareti, özgürlük meşalesi ve dem ok­
rasi nöbeti gibi sem bolik etkin likle r gerçekleştirdik.
Kampanya ile Bilgi Evi Ö ğrencileri Kirazlıbent Piknik alanın­
da ve toplu taşıtlarda kitap okuyarak, farklı b ir etkin lik dü­
zenledi ve her yerde kitap okunabileceğini gösterdi. Etkinlik­
ler, Bilgi Evi kütüphanelerinde devam etm ektedir.
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
7Ğ >"77
Bağcılar’da Özel Etkinlikler
B ele d iye m iz, C u m h u riye tim izin 8 7 . K u ruluş Yıl Dönüm ü ’nde, b ir ilke im za atarak, “ H er eve b ir bayrak, h e r ev
b ir b a yra k” p ro je s iy le , ilçe s a kin le rin e 5 0 bin Türk bayrağı
dağıttı.
Belediyemiz, her yıl, 2 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı, büyük b ir coşku ile kutluyor. “ 2 3 Nisan Çocuk Fes­
tiv a li” adıyla kutladığımız bayramda, 3 gün boyunca, ilçem izin
farklı noktalarında çeşitli çocuk etkinlikleri düzenliyoruz.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA BiDAH A BAĞCILAR
ilçemizdeki, anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa yeni kayıt olan öğ­
rencilerim izin, okul fobilerini yenmeleri için “ Okula Merhaba”
şenliği düzenledik. Okulla ilk defa tanışan m iniklerim izin, okul
bahçesine kurulan oyun gruplarında eğlenmelerini sağladık.
Program da, Gençlik Meclisi üyeleri OsmanlI’nın kuruluş to p ­
rakları ve Milli Mücadele'nin yapıldığı şehirleri gezdi. 19 Ma­
yıs sabahı Samsun’daki tö re n in ardından; Am asya, Erzurum,
Sivas, Ankara, Bursa, Bilecik ve Çanakkale gezildi.
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
7 8 " T 9
B ağ cılard a Uluslararası
Sem pozyum lar
>
^ 5 YILDA 7 ULUSLARARASI
SEMPOZYUM
B a ğ cıla r B e le d iye si, kü ltü re l e tk in lik le rin i uluslararası b ir
b o y u ta ta şıya ra k, ilç e m iz in e n te le k tü e l g e liş im in e katkı
sağladı. D ü z e n le d iğ im iz se m p o zyu m la ra y u rt için d e n ve
y u rtd ış ın d a n pek çok d e ğ e rli konuk katıldı. S e m p o zyum
o tu ru m la rı so n u cun d a te b liğ le r sunuldu.
U lu s la ra ra s ı S e m p o z y u m la r
• Hoca A h m e t Yesevi S e m p o zyum u
• B a b Iâ li’den B a ğ cıla r’a, K ü re se ld en Yerele;
5 N 2 K U luslararası M edya S e m p o zyum u
• Balkan Savaşlarının 1 0 0 . Yılı U luslararası
Balkan S e m p o zyum u
• Uluslararası A h m e t Z iya e d d in G üm üşhanevi
S e m p o zyum u
• Uluslararası ibn H aldun S e m p o zyum u
• V efatının 1 O. Y ılında Uluslararası A liy a iz z e tb e g o v iç
S e m p o zyu m u (S araybosna)
• Türk D ünyasını A yd ın la ta n la r M eh m e t A k if Ersoy,
H üseyin C avit U luslararası S e m p o zyum u
(A z e rb a y c a n )
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
DAİMA BAĞCILAR
wŞk> DAİMA Hi:
. j a
»
¿ ■ '« ce nte n a ry o f Balkan Wars
Balkan Savaşlarının
100. yılı
U LUS LAR AR AS I
SE
INTERNATlONı
BALKAN SYMP
SİYASET VE İK T İS A T
f M ED EN
11- 12-13M A Y IS / MAY irİSTANBULGRANOCEVAHİRHOTELKONGREMER
•YGULAMALI İBN H A L D U N C
it i )
ENIIR
İZ / WELC
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
8 0 -8 1
B ağ cılard a Uluslararası
Etkinlikler
>
^ KÜLTÜR KÖPRÜLERİ
KURDUK
B e le d iye m iz, B a ğ cıla r'd a g e rç e k le ş tird iğ i uluslararası e t­
k in lik le rin yanı sıra, fa rklı ülke ve ş e h irle rd e de ö n e m li e t­
k in lik le re katıldı. Ç alıştay, fu a r, kongre, fe s tiv a l ve K ü ltü r
K ö p rü sü g ib i e tk in likle , ilç e m iz in uluslararası iliş k ile rin i
g e liş tird ik .
U lu s la ra ra s ı E tk in lik le r
• Uluslararası iz c ilik J a m b o re e s i (İsveç)
• Saraybosna U luslararası Balkan B e le d iye le ri
Çalıştayı ve Fuarı (Bosna H ersek)
• Yedi Renk, 8 . Renkle B u lu şu yo r E tkin liğ i (B a ğ cıla r)
• M o ğ o lis ta n “ B eyaz A y B a yra m ı” F estivali (B a ğ cıla r)
• 5. Dünya G ençlik K o n g resi (B a ğ cıla r)
• Uluslararası II. B ilim O lim p iy a tla rı Ödül Töreni
(B a ğ c ıla r)
• A B B ö lg e le r K o m ite s i T ürkiye Ç alışm a G rupları
B rüksel T oplantısı (B e lçika )
• A lm a a ta -A lm a lı ve Ç im ke n t K ü ltü r K ö p rü sü E tkin liğ i
(K a z a k is ta n )
• Ham m K ardeş Ş e h ir K ü ltü r K ö p rü sü E tkin liğ i
(A lm a n y a )
• Bişkek K ardeş Ş e h ir K ü ltü r K ö p rü sü E tkin liğ i
(K ırg ız is ta n )
• Uluslararası Türk Dünyası N e vruz Şenliği (B a ğ cıla r)
• B a ğ cılar'dan B e ra t'a K ü ltü r K ö p rü sü F estivali ve
Çalıştayı (A rn a v u tlu k )
• B rüksel A B A ç ık G ünler E tkin liğ i (B e lçika )
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
■“ ’
»
t i u
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA Hi;
r
*T i
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
8 2 -8 3
B ağ cılard a
Uluslararası Projeler
^ ÜCRETSİZ
GÜVENLİ İNTERNET
P ro je kapsam ında, B ağ cıla r'd a ki halka açık alanlarda,
p a rk la rd a ve ca d d e le rd e dış o rta m e kip m a n la rıyla VVİ-Fİ
g üvenli in te rn e t e riş im i su n u yoru z. P ro je ile h e m ş e h ri­
le rim iz , açık ala n la rd a ü c re ts iz in te rn e tte n fa y d a la n a b i­
liyo r. A y rıc a G üvenli in te rn e t p ro je s iy le B a ğ cıla r B e le ­
diye si ile b e le d iy e te s is le ri arasında in te rn e t ü ze rin d e n
ba ğ la ntı ku ru la ra k; fa rklı n o kta la ra y e rle ş tirile n KİOSK’la r
aracılığıyla e -b e le d iy e c ilik h iz m e ti v e riliy o r, ilç e m iz in 2 2
m ah a lle sin d e , to p la m 7 0 e riş im noktası bu lu n uyo r.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
A
DAİMA BAĞCILAR
M
N
m
k m
k tB m
n ı%
■ n ı^ T l
► AVRUPA BİRLİĞİ VE
FONLU PROJELER
• “ G öçle Gelen A ile le rin Ş e h ir H ayatına A d a p ta s y o n la rı
için B e le d iy e le r A rası D iy a lo g ” P r o je s i(AB)
• S o ğ u tm a ve K lim a S e rvis Elem anı M eslek E ğitim i
P r o je s i(AB)
• B oru Kaynakçılığı M eslek E ğ itim i P ro je s i<AB)
• “ H er Ev B ir A n a o k u lu ” P r o je s i(AB)
• Ö ğ re n m e k için A sla Geç D eğil P r o je s i(AB)
• B e n im le B e n im için Oku A n n e P ro je s i<ISTKA)
• E n g e llile r A k a d e m isi P ro je s i<|STKA)
• Engelsiz E ğ itim P r o je s i(İSTKA)
• Y e te n e ğ im G eleceğim P ro je s i<|STKA)
• Sigaraya D eğil H a ya ta B ağlan P ro je s i(AB)
• M esleğ im i S e ç iy o ru m P r o je s i(İSTKA)
• M esleksiz Genç Kalm asın P r o je s i<IŞKUR)
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
8 4 " 8 5
Bağcılarda
Devam Eden Yatırımlar
^ HAŞAN NAİL CANAT KÜLTÜR
MERKEZİ VE BİLGİ EVİ
Evren M a h a lle s i’nde inşa e ttiğ im iz K ü ltü r M erke zi ve B ilgi
Evi, ze m in ve 3 k a tta n o lu şu yo r. K ü ltü r M erke zi ve B ilgi
E vi'nde s p o r sa lo n la rı, h o b i o daları, kü tü ph a n e , d e rs lik le r
ve 2 0 0 k iş ilik ko n fera n s salonu y e r alıyor. Yeni B ilgi Evi­
m izle , ö ğ re n c ile rim iz in sosyal ve kü ltü re l g e liş im in e katkı
sa ğ lıyo ru z.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0
BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
8 6 -8 7
B ağcılar’da
Devam Eden Y atırım lar
>
^ ÇANAKKALE GEZİLERİ
• Göztepe Mahallesi Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzu
• İSKİ Şube Binası
• Ceviz Bahçesi ve Sosyal Tesisi
• Saraybosna Parkı ve Öğretmenler Sosyal Tesisi
• Soğuksu Parkı
• Nasrettin Hoca Parkı
• Yüzyıl Mahallesi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu
• Demirkapı Mahallesi Yüzme Havuzu
• Kemalpaşa Mahallesi Yüzme Havuzu
• Evren Mahallesi Yüzme Havuzu
• Durak Kütüphaneleri
• Kirazlı Mahallesi Uhud Camii
(Kentsel Dönüşüm)
• Evren Mahallesi Kazak Kent Altay Camii
• Sancaktepe Camii
(Kentsel Dönüşüm)
(Kentsel Dönüşüm)
• Evren Mahallesi Kayıkçıoğlu Hacı Salih Camii
• Demirkapı Mahallesi Vuslat Camii
• Yunus Emre Camii
• Orhangazi Camii Çevre Düzenlemesi
• Bağcılar Geneli Okulların dış cephe görüntü ıslahı ve tadilat
• Yavuz Selim Mahallesi Kapalı Çocuk Parkı
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
r
İT İ
Bağcılar ilçe Sağlık Müdürlüğü ve
Mustafa Dinç Polikliniği
Yüzme Havuzu
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
8 8 " 8 9
Bağcılar’da Yeni Projeler
^ YENİ PROJELER
• Hükümet Konağı
• Belediye Hizmet Binası
• Amfi Tiyatro (1500 kişilik)
• Kent Parkı
• Masal Parkı
• Bilim Merkezi ve Planeteryum
• Çınar Mahaltesi, Yıldıztepe Mahallesi Yüzme
Havuzu
• Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi
• Güneşli Mahallesi Hacı Bayram Veli Camii
• Yavuz Selim Camii
• Kadın ve Çocuk Konuk Evi
• Trafik Eğitim Parkı
• Mahmutbey Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi
• Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Parkı ve Sosyal Tesisi
• Merkez Mahallesi Bilgeler Parkı
• Cadde Düzenlemeleri
• Kavşak Çalışmaları
• 22 Mahalleye Bilgi Evi Yapılması
• Ulubatlı Haşan Parkı Yenilenmesi
• Demirkapı Katlı Otopark ve Pazar Yeri
• Yenimahalle Katlı Otopark ve Üzeri Park Alanı
• Yıldıztepe Katlı Otopark ve Üzeri Pazar Yeri
• Göztepe Mahallesi Katlı Otopark ve Pazaryeri
• Kavşak Süs Havuzları Yapılması
• Yavuz Selim Mahallesi Ahmet Ziyaüddin
Gümüşhanevi Camii
• Plevne Parkı ve Sosyal Tesisi
• Medya Parkı ve Balon Kafe
• Bağcılar Panorama Belediye Hizmetleri
Tanıtım Merkezi
• Hürriyet Mahallesi Gazi Osman Paşa Parkı
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
V
vtffi DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HİZMET
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
9 0 " 9
1
Bağcılar’da Marka Şehircilik
^ KENTSEL DÖNÜŞÜM
6 3 0 6 Sayılı A fe t Riski A ltın d a ki A la n la rın D ö n ü ş tü rü l­
m esi Hakkında K anun'daki ye tki çe rçe ve sin d e A lty a p ı ve
K e n tse l D önüşüm H iz m e tle ri Genel M ü d ü rlü ğ ü ’ne lisansla n d ırm a m üra ca a tın d a bulunan B a ğ cıla r B e le d iye si iş ti­
ra k le rin d e n B aşak A.Ş., riskli ya p ıla rın te s p iti ko nusunda
Ç evre ve Ş e h irc ilik Bakanlığı ta ra fın d a n lisanslandırıldı.
Kasım ayından itib a re n K e n tse l Tasarım M üd ü rlü ğ ü b ü n ­
ye sin d e , riskli ya p ıla rın ye r aldığı ta şın m a zla rı ka p sa ya ­
cak şe kilde; im a r du ru m u , yapı ruhsatı, k o t-k e s it ve is ti­
k a m e t v e rilm e y e başlandı.
Riskli y a p ıla rın ızın te s p iti ve ke n tse l d ö n üşü m ko nusunda
a yrın tılı b ilg i için B e le d iye m izin , ü c re ts iz o la ra k h iz m e t
veren, K entsel D önüşüm B ü ro su ’na m ü ra c a a tta b u lu n a ­
b ilirs in iz .
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
K e n ts e l D ö n ü ş ü m B ilg ile n d irm e Ç a lış m a la rı
K e n tse l D önüşüm çalışm alarını, “ R iskli A la n ” ve “ R iskli
Yapı” ka vra m la rın ı; ya sa l sü re ci a n la tm a ve halkım ızı b il­
g ile n d irm e am acıyla; 5 . 0 0 0 a d e t K entsel D önüşüm Tanı­
tım K itabı bastık.
Halk M e clisle rin d e , ye re l to p la n tıla rd a ve B e le d iye m izd e
va ta n d a ş la rım ız ın
b ilg ile n d irilm e s i
am acıyla;
5 0 .0 0 0
a d e t K e n tse l D önüşüm Tanıtım Filmi yaparak, v a ta n d a ş ­
la rım ıza dağıttık.
İLETİŞİM İÇİN:
TEL: 021 2 4 7 4 9 0 1 0 FAX: 0 2 1 2 4 7 4 4 0 1 0
h ttp ://k e n ts e ld o n u s u m .b a g c ila r .b e l.tr
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
9 2 " 9 3
Bağcılar’da
Büyükşehir Yatırımları
^ ULAŞIM YATIRIMLARI
Tramvay
İstanbul B ü yü kşe h ir B elediyesi tarafından ke sin tisiz hat
haline g e tirile re k K a b a ta ş-B a ğcıla r tra m va y h a ttıyla Bağc ıla r’a ulaşım kolaylaştı.
Metro
İs ta n bu l B ü y ü k ş e h ir B e le d iye si ta ra fın d a n g e rç e k le ş tiri­
len m e tro ça lışm a la rıyla Esenler ü ze rin d e n gelen m e tro
h a ttı. B a ğ cıla r M ed ya m 'nd a n g e çe re k Kirazlı M ah a lle si’ne
ve oradan H alk Sarayı, M ah m u tb ey, İSTOÇ ü ze rin d e n Baş a k ş e h ir’e ulaştı.
A yrıca ; M e c id iy e k ö y -M a h m u tb e y M e tro H a iti'n in te m e li
atıldı, ya p ım ça lışm a la rı de va m e d iyo r. 6 ilçe yi b irb irin e
b a ğ la yan bu hat, 2 0 1 7 yılın d a h iz m e te açılacak.
B a k ırk ö y İDO H attı ve Hava A lanı B a ğ cıla r m e tro h a ttı ça­
lışm aları de va m e d iyo r.
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
Çğk DAİMA BAĞCILAR
\NSM^LAR DAİMA HİZA
^ METRO HATLARI
B a ğ c ıla r-K a b a ta ş T ra m vay H attı <HizmeteGird'>
B a ğ c ıla r-O to g a r (M e n d e re s-Ç için D e resi- B a ğ cıla r
M eyd a n ı-K ira zlı) H attı <Hizn* teGlrd'>
K ira z lı-O lim p iy a t-B a ş a k ş e h ir H attı <Hiz™teGirdi>
B a ğ cıla r-E se n le r-G a zio sm a n p a şa -E yü p K a ğ ıth a n e -M e c id iy e k ö y H attı
B a ğ c ıla r-B a k ırk ö y İDO H attı
K irazlı-H alkalı H attı
Kabataş - Bağcılar Metrosu
Yenikapı - Aksaray - Bağcılar - Başakşehir Metrosu
Yeşilköy - Bağcılar - İkitelli Metrosu
Yenikapı - Aksaray - Bağcılar Metrosu
Bakırköy
İDO
Yenikapı-Bağcılar-Halkalı Metrosu
W
Kabataş
Bağcılar
Tramvay Hattı
Bakırköy
İNŞAATI DEVAM EDEN
PROJESİ BİTEN
ETÜD AŞAMASINDA
w w w .akpartibaqcilar.com .434 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
9 4 ‘ 9 5
Bağcılarda İstanbul
Büyükşehir Yatırımları
N A M IK KEMAL CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Cadde d ü ze n le m e si kapsam ında havai h a tla r y e r altın a
alındı. K a ld ırım la r sö kü le re k, a n d e z it ta ş la rla döşendi.
EVREN CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Cadde d ü ze n le m e si kapsam ında havai h a tla r y e r altın a
alındı. K a ld ırım la r sö kü le re k, a n d e z it ta ş la rla döşendi.
D ü ze n le m e yle c a d d en in b ir kısm ı araç tra fiğ in d e te k yöne
d ö n ü ş tü rü ld ü .
KİRAZLI CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
C addedeki havai h a tla r y e r altın a alındı. K a ld ırım la r sö kü ­
lerek, a n d e z it ta ş la rla döşendi. D ü zenlem e kapsam ında
ca d d e n in b ir kısm ı te k yö n e d ö n ü ş tü rü le re k , d iğ e r kısm ı
da y a ya la ştırıd ı.
MENDERES CADDESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Havai h a tla rın y e r altın a alınm ası, k a ld ırım la rın s ö k ü le ­
rek, a n d e z it ta ş la rla d ö şe nm e si iş le rin i kapsayan çe vre
d ü ze n le m e si ve y a y a la ş tırm a ça lışm a la rı, devam e d iyo r.
Y Ü Z Y IL BİLGİ EVİ ve SPOR SALONU
Yüzyıl M ah a lle si'n d e y e r alan te sis, kapalı s p o r salonu
o la ra k h iz m e t v e riy o r.
HAŞAN KAĞNICI ORTAOKULU SPOR SALONU
Okul yanına inşa ed ile n kapalı s p o r salonu, okul ö ğ re n c i­
le rim iz in boş v a k itle rin i s p o rtif fa a liy e tle rle g e ç irm e s in e
im kan ta n ıyo r.
Tam am lanan D iğ er Y a tırım la r
• M a h m u tb e y Caddesi M a la z g irt Kavşağı
• M eh m e t A k if B ulvarı Ç iftlik M eydanı ve Yunus Em re
K öprü Kavşağı
• M a h m u tb e y Taş Ocağı Yolu B ahar Caddesi A lt G eçiti
• M İA B ö lg e si Yol inşaatı
• İk ite lli V iyadük inşaatı
• G ülbahar Caddesi D üzenlem esi
• M a h m u tb e y C addesi D üzenlem esi
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
Parkımızda; Anadolu Kültürleri Meydanı, 7 adet bina, spor alan­
ları, çocuk oyun grupları, pergolalar ve yer oyun alanları bulu­
nuyor. Zeminaltı otoparkı ve kapalı havuz inşaatı devam ediyor.
BA Ğ C ILAR GENÇLİK MERKEZİ
M erkezde; 3 kulvarlık bowling salonu, m ini tiya tro , iki adet
cep sineması, jim n a stik salonu, çok amaçlı salon, idari b irim ­
ler, şark odası, m üzik odası, kafeterya, bilardo, langırt, masa
tenisi, 1 7 adet derslik, kütüphane, bilgisayar dersliği, lokan­
ta ve hazır yem ek alanı bulunuyor.
Devam Eden Y a tırım la r
• M eh m e t A k if B ulvarı D üzenlem esi
• B a ğ cıla r A s fa ltı Caddesi D üzenlem esi
• K oçm an Caddesi Kavşağı
• İk ite lli Kavşağı
• M a h m u tb e y K ö p rü Kavşağı
• M a h m u tb e y TEM Yan Yolu K avşak ve B ağlantı Yolları
• Fatih Caddesi D üzenlem esi
• M İA B ö lg e si Yol Çalışm aları
• Hoca A h m e t Yesevi ve B a ğ cıla r Cadde D üzenlem esi
www.akpartibaqcilar.com » 4 3 4 2 4 00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
9Ğ >"97
Bağcılar’da
Açılışlar, Ziyaretler ve Ödüller
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan:
“ H A LE P O R A D A Y S A ,
A R Ş IN B A Ğ C IL A R ’ D A ”
"B a ğ c ıla r'ın im a rın d a e m e ğ i geçenlere,
h u z u rla rın ız d a ç o k çok te ş e k k ü r e d iy o ­
rum . D iy o ru m ya: H alep o rd a ysa arşın
B a ğ cıla r d a !’ Bugün b ü tü n bu e s e rle r
daha güzel, daha m o d e rn b ir B a ğ cıla r
için y a p ılm ış ve halkım ızın h iz m e tin e
s u n u lm u ş tu r, hayırlı o lsu n .”
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HiZı
www.akpartibagcilar.com • 4 3 4 2 4 0 0 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
9 8 -9 9
Bağcılar’da
Açılışlar, Ziyaretler ve Ödüller
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
www.akpartibaqcilar.com» 4 3 4
24
00 BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI
100-101
Bağcılar’da
Açılışlar, Ziyaretler ve Ödüller
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi'DAHA BAĞCILAR
ffiT, DAİMA BAĞCILAR
DAİMA HiZi
AK PAI
PARTİ
B ağcılar’da
ISO 2 7 0 0 1 Belgesi
>
D ünyada sadece 2 bin k u ru lu ş ta bulunan, Türkiye'de ise
2 3 ku ru m u n sahip o ld u ğ u ISO 2 7 0 0 1
se rtifik a s ın ı a l­
m ayı hak kazanan n a d ir k u ru m la rd a n ve iki b e le d iye d e n
b iri olduk. Bu s e rtifik a y la b ilg i g ü ve n liğ in d e ve k e s in tis iz
ile tiş im sağlam ada uluslararası s ta n d a rtla ra sahip o ld u ­
ğu m u z te s c ille n d i.
CERTIFICATE OF REG ISTR A TIO N
T .C . B A Ğ C ILA R B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I
GÜNEŞLİ MAH. KİRA/.l.l (
00 BAĞCILARİSTANBUL
Sertifika No: AQ/27001/009
ISO/IEC 27001:2005
BAĞCILAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM VARLIKLARI VE SÜREÇLERİ
UYG U LANABİLİRLİK B İLD İRG ESİ
20.09.2010 TARİH (REVİZYO N NO: 1.0,
Sertifika Düzenleme Tarihi
: 16 Aralık 2011
Sertifika Geçerlilik Tarihi
: 15 Ekim 2012
Sertifikasyon Bitiş Tarihi
: 15 Ekim 2013
Belgelendirme Periyodu
: 3 Yıl
YENİ TÜRKİYE YOLUNDA Bi DAHA BAĞCILAR
w
»
w
■«c
r
m
“ 19 9 0 'd a , ah b e n im se vgili g e n çle rim , se vgili y a v ru ­
larım . S iz daha yo ktu n u z. 2 0 ya şın da ki g e n ç le r için
ko n u şu yo ru m . A m a bu B a ğ cıla r’da şu g ö rd ü ğ ü n ü z
c a d d e le r de yo ktu . B u ra la r bataklıktı. B u ra la rd a ça ­
m urd a n g e çilm ezd i. A m a şim d i bu m o d e rn B a ğ cıla r
var. 1 9 9 4 ’de B ü yü k ş e h ir B e le d iye Başkanı o ld u m . O
za m a n burada B e le d iye Başkanı şu anki M ille tv e k ili­
m iz Feyzullah K ıyıklık beydi. B e ra b e r çalıştık. El ele
v e rd ik. O m uz o m u za v e rd ik ve B a ğ cıia r’ ı ayağa k a l­
dırdık. Daha sonra g ö re vi Lokm an ka rd e ş im iz d e v ra l­
dı. Ve onunla b e ra b e r d u rm a k y o k yola de va m dedik.
Şu anda da daha ile ri g id iy o ru z . Bu da b ize ye tm e z
y e ş iliy le , h e r şe yiyle . A ca b a 2 0 yıl önce d e n seyd i ki
B a ğ c ıla r’dan m e tro g e çe cek in a n ır m ıydınız? B u yu ru n
işte b u gün A K P arti ik tid a rıy la b u ra ya m e tro da geldi.
M esele bu. iş b ile n in kılıç kuşananın. O lay bu.”
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
Download

DAİMA HİZMET - Lokman ÇAĞIRICI