.6*«"U/r.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- V & o —
Konu: Manavgat 2030 ada 1 p. UİP.
K
A N TA LY A
Q İrİ& /2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediye Meclisinin 26.09.2014 gün ve 81 sayılı kararı ile uygun bulunan,
026-b-24-b-2-c nolu imar paftasında yer alan Yukarı Pazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselin
İbadet Yeri alanından Resmi-İdari Tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim
./09/2014
Bedrullah E R j
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun
arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
/
BEL EDÎYE MECLİSİNE
' ..../..../2014
^
V
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK: -1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TALYA
A yrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ .antalva-bld.gov.tr
planlama@.antalva.bel.tr
T.C.
MANAVGAT
BELEDİYE MECLİS KARARI
Kararın Tarihi: 26.09.2014
“
S a y ısı: 81
Konu: Y.Pazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parsel
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği talebi.
Manavgat Belediye Meclisi; 26.09.2014 tarihinde Cuma günü saat 11.00’de Meclis toplantı
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, Haşan
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Ayşe Çetin Önal, Nilsu Müzeyyen Cengizler
Gündüz, Mustafa Yapır, Füsun Yılmaz, Abdullah Önel, Osman Sarıkaya, Ali Coşkun, Mehmet
Hakan Süral, Hüseyin Erol, Mustafa Erkan Ersoy, Cenk Halil Bayaz, Ömer Şahin, Ahmet Güven,
Fazıl Öz, Eda Temur Tansak, Cemil Yiğit, Demir Durar, Ünsal Çiviler, Hadiye İnci ve Hilmi
Uslu’nun iştirakiyle olağanüstü toplandı. Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.
Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.Meclis Başkanı konunun Yukarı Pazarcı
Mahallesi 2030 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi olduğunu
söyledi.
Meclis Başkanı, Meclis Katibine İmar Komisyonu raporunu okuttu.
İmar Komisyonu raporu: 02.09.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısında görüşülerek İmar
Komisyonuna havale edilen, 026B-24b-2c nolu imar paftasında yer alan 2030 ada 1 nolu parsele
ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.06.2014 tarih ve 2014-321 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda “İbadet Yeri”nden “Resmiİdari Tesis Alanı”na (Müftülük) dönüştüren, Blok Nizam 3 kat (BL-3) kütle önerilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon
raporu imza altına alınarak Meclisin takdirine sunulmuştur.
Meclis Başkanı konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Meclis Başkanı, Gündem maddesini İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya
sundu.
Yapılan oylama sonucunda; Yukarı Pazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygunluğuna, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar
verildi.
Meclis Katibi
Meclis Katibi
Nilsu Müzeyyen CENGİZLER GÜNDÜZ
MANAVGAT (ANTALYA)
l.ETAP (MERKEZ BÖLGESİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ
İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU
(YUKARIPAZARCI MAH., 2030 ADA, 1 PARSEL)
1-PLANLAMA ALANININ TANIMI
YERİ VE KONUMU
Plan değişikliğine konu alan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Yukarıpazarcı Mahallesi sınırları içinde
bulunm aktadır. Alan M anavgat Merkez bölgesinde, M anavgat Irmağının doğusunda kalmaktadır.
M anavgat belediye binasının kuzey doğusunda kalmakta olup yakın çevresinde ticari ve remi-idari
kullanımlar bulunm aktadır. Alanın güney tarafında M anavgat’ın en büyük cam ilerinden biri olan
Merkez Selim ehatun Camii (yakınlığı 200 metre), kuzey-doğu tarafında Fatmahatun Camii
(yakınlığı 250 metre) Camileri bulunmaktadır.
Şekil 1: Plan Değişikliğine Konu Alanın Uydu Görüntüsü
MERİ PLAN DURUMU
Alan M anavgat l.E tap (Merkez Bölgesi) onaylı ilave+revizyon imar planları dahilinde, meri 1/5000
ölçekli nazım imar planı paftalarından 026b-24b paftasında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
1
paftalarından ise 026b-24b-2c paftasında kalmaktadır. Meri uygulama imar planında kullanım
kararı "İbadet Alanı" olarak işaretlenmiştir.
Şekil 2: Meri İmar Planı
MÜLKİYET DURUMU
Değişikliğe konu taşınmaz tapuda Antalya İli, M anavgat İlçesi, Yukarıpazarcı M ahallesi 2030 ada
1 parselde kayıtlı olup mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına aittir. Toplam büyüklüğü 449 m2'dir.
Şekil 3: Kadastral Durum
2
MEVCUT YAPILAŞMA VE KULLANIMI DURUMIU
İlgili parselde daha önce Kur'an Kursu binası yer almakta iken, yakın dönemde yıkılm ıştır. Bunun
dışında mevcutta yapı bulunmamaktadır.
2- PIAİM DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI
M anavgat İlçe Müftülüğünün mevcut kullanılan binasının yaptırılan performans analizinde
deprem e dayanıklı olmadığının anlaşıldığı belirtilmiştir.
Yine İlçe Müftülüğünün daha merkezi konumda ve ulaşılabilirliği yüksek olan bir alanda ivedi
olarak yeni bir bina ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bina kapsamında resmi-idari birimlerin yanı sıra
bunların tam am layıcısı mescit, kuran kursu ve sosyal birimlerde yer alması düşünülm ektedir.
Değişikliğe konu parsel konum, m ülkiyet durumu ve ulaşılabilirlik yönünden bu kullanıma uygun
bir yapıdadır.
M anavgat İlçesi Yukarıpazarcı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan söz konusu plan değişikliğine
konu
alan,
içinde daha önce
kuran kursu
am açlı kullanılan yapıda dikkate
alınarak
M anavgat(Antalya), l.E ta p (Merkez Bölgesi) İlave-fRevizyon imar planında İbadet Yeri olarak
işaretlenm iştir. Mevcuttaki yapı yıkılm ış olup, imar mevzuatı gereği de en küçük ibadet yeri alanı
2500 m2 olarak tanım lanm ıştır.
Yine yukarıda belirtildiği üzere yakın bölge içinde, bölgeye ve kente hizmet veren M anavgat'ın en
büyük cam ilerinden biri olan Merkez Selim ehatun Camii (yakınlığı 200 metre), kuzey-doğu
tarafında Fatmahatun Camii (yakınlığı 250 metre) Cam ileri bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak, kentsel ihtiyaçlar ve taleplerin karşılanm ası, İlçe
Müftülüğünün acil bina ihtiyacı da göz önünde bulundurularak plan değişikliğine konu alanda
im ar planı kararlan yeniden irdelenerek, ortaya çıkan zorunluluk ve kamu yararı doğrultusunda
yeni bir düzenleme ve değişikliğe gidilm iştir.
Bu kapsamda öncelikle üst ölçekli plan olan 1/5000 ölçekli nazım imar planında söz konusu alana
ilişkin yapılan değişiklikle 2030 ada, 1 parselin bulunduğu alan "Resmi-İdari Tesis Alanı
(Müftülük)" düzenlenmiştir.
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarında yeni düzenleme ve değişiklik yapılmıştır.
3
Bu kapsamda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da 2030 ada, 1 parselin bulunduğu alan
"Resmi-İdari Tesis Alanı (Müftülük)" olarak düzenlenmiştir.
Resmi - İdari Tesis Alanı ( Müftülük) olarak düzenlenen bu alanda resmi-idari yapılar ile mescid,
kurs, lojman, toplantı salonu, yem ekhane vb. tam amlayıcı kullanım lar yer alabilecektir.
Alandaki yapılaşma koşulları ve düzeni belirlenirken parselin büyüklüğü, içinde kaldığı imar
adasındaki yapı düzeni, kat adetleri ve yaklaşma mesafeleri de dikkate alınmıştır.
Bu kapsamda parsel içinde yaklaşık 270 m2 büyüklüğe sahip bina kütlesi işaretlenmiştir. Yapı
nizamı ve kat adedi BL-3 olarak belirlenmiştir.
Şekil 4: Öneri İmar Planı
;lj
w;
f a v 'â H A R İT ; \ IN Ş . V . I
ı*n A t& .
T ‘.î A R C il L U J Ş T İ
4
Download

Gündemin 133.Maddesi - Antalya Belediyesi