LifCı
f-« 'Y
E
0©
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 S 0 9 Konu: Manavgat 2114 ada 1 parsel NİP.
.
O
EXP02016
ANTALYA
0^/12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 026B-24B nolu imar paftasında yer alan
Hisar Mahallesi 2114 ada 1 parselin ticaret alanından akaryakıt ve LPG servis istasyonu
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek,
BELEDİYE MECLİSİNE
î
v /12/20lU
, I ı
y j
.
ieres.tÖREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
I
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot.
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
planlama@.antalva.bel.tr
ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( MANAVGAT )
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
MAHALLESİ : HİSAR
^ D^
rSEL. N0_:
PAFTA NO : 026B-24B
11
MEVCUT PLAN
------------------ -----------
t
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
ONAMA SINIRI
AKARYAKIT VE LPG
SERVİS İSTASYONU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MANAVGAT İLÇE BELEDİYESİ
2114 ADA 1 PARSEL
1 /5 0 0 0 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI D EĞ İŞİK LİSİ
AÇIKLAMA RAPORU
PLANLAMA A LANININ KONUSU
Antalya ili, Büyükşehir, Manavgat Belediyesi sınırları içinde Hisar Mahallesinde
tapunun 2114 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınm azın 2000 m2'İik kısmında, 1/5 0 0 0
ölçekli 024B -24B nolu 1 /5000 ölçekli Nazım Paftasında y er alan imar planı değişikliği
hazırlanması.
PLANLAMA ALA N IN IN BÖLGESİ İÇİN D EK İ T A N IM I
Planlama alanı Manavgat Belediyesi sınırları içinde H isar Mahallesinde, şeh ir
merkezinde y e r alm aktadır.
Resim 1 : Uydu fo to ğ rafı
MEVCUT İMAR PLANI DURUMU ( î /5 0 0 0 Ölçekli ve 1 /1 0 0 0 Ölçekli )
Manavgat Belediyesi 024B-24B nolu 1 /5 0 0 0 ölçekli Nazım İm ar Planı Paftasında
plan değişikliğine konu alan tic a re t alanı olarak tanımlıdır.
s » , komşu parsel 1/1000 < M «
İm a r Pkm P rfM .» * . 6 1 * 0 .
k at tic a re t alanı olarak tanımlıdır.
mm
mm
Resim ~2 : 1/1000 ölçekli mevcut Uygulama İm ar Plan, örneği
w Ak
r^ srm T d fe
Resim 3 i 1/5000 ölçekli mevcut Hazım im ar Plans ormg
AMAÇ KAPSAM VE GEREKÇE
Söz konusu parsel Manavgat kent m erkezinde yer alm aktadır. Manavgat îlçem iz
gerek turizm gerekse tic a re t nedeniyle yılın her mevsimi yoğun bir araç trafiğ in e sahne
olmaktadır.
Söz konusu parsel, tamamen tic a re t bölgesinde yer alması nedeniyle, konut
nüfusunun y er almadığı gündüzleri konut dışı amaçla kullanılması, e trafın ın yol olması ve
yollardan yapacağı çekme ile gerekli ve y eterli güvenlik m esafelerine sahip
bulunmaktadır.
Hazırlanan vaziyet planı ve proje kapsamında TSE.11939 veTSE.12820
standartlarını sağlayan, bölge içinde önemli bir ihtiyaç olan Akaryakıt ve Lpg Servis
İstasyonu tesislerini de elde etmeyi amaçlayan bir düzenleme yapılmıştır.
Planlama alanında yapılacak te sis ile Manavgat kent merkezinin önemli bir ihtiyacı
olan araç yakıt teminine olanak sağlanacaktır.
Bu nedenle bölgenin, yapılmak istenen te sis anlamında bir te s is ihtiyacının
Download

Tam sayfa faks yazdırma