1306RSfNLlFg
.. .. T C -.
.
.
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.031*2.39
Konu: Manavgat 1366 ada 6 p. UİP.
v
v
EXp£
.
ANTALYA
C1/Ü9/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediye Meclisinin 02.09.2014 gün ve 72 sayılı kararı ile uygun bulunan,
026-b-24-b-l-d, 026-b-24-a-2-c nolu imar paftalarında yer alan Kavaklı Mahallesi 1366 ada
6 parseldeki konut alanında “A-3” yapılaşma düzenin “BL-3” olması ve yapı yaklaşma
mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Uygun görüşle arz
...709/20
Genel
arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
iy e m e c l is in e
..../..../2014
td ^ T Ü R E L
Antalya
şehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
T.C.
MANAVGAT
BELEDİYE MECLİS KARARI
K a r a rın T a rihi: 02.09.2014
“
Sayısı : 72
Konu: Kavaklı Mahallesi 1366 ada 6 parselde
Uygulama İmar Planı değişikliği.
Manavgat Belediye Meclisi; 02.09.2014 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis toplantı
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, Haşan
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Aydın Öz, Ayşe Çetin Önal, Nilsu Müzeyyen
Cengizler Gündüz, Mustafa Yapır, Füsun Yılmaz, Abdullah Önek Osman Sarıkaya, Ali Coşkun,
Mehmet Hakan Süral, Hüseyin Erol, Mustafa Erkan Ersoy, Cenk Halil Bayaz, Ömer Şahin, Ahmet
Güven, Ahmet Alp, Fazıl Öz, Salih Delikkulak, Eda Temur Tansak, Cemil Yiğit, Demir Durar,
Selçuk Seniıii, Tuba Vural Çokal, Hadiye İnci, Haşan Çetin ve Hilmi U slu’nun iştirakiyle toplandı.
Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.
Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Kavaklı Mahallesi 1366 ada 6 parselde
Uygulama İmar Planı değişikliği konusu olduğu görüldü.
Meclis Başkanı, Meclis Katibine İmar Komisyonu raporunu okuttu.
İmar Komisyonu Raporu; “02.07.2014 tarihli Belediye Meclis toplantısında görüşülerek
İmar Komisyonu’na havale edilen; 026B-24b-ld ve 026B-24a-2c nolu imar paftalarında yer alan
1366 ada 6 parselde yapılaşmaya müsait bir taban oturumu sağlanabilmesi amacıyla güneyindeki
7,50 metrelik yoldaki yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreden 3 metreye düşürülerek Blok Nizam, 3
kat (BL-3) kütle önerisi yapılması amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş; Manavgat (Antalya) Merkez Bölgesi 1/1000 ölçekli İlave+ Revizyon
Uygulama İmar Planı Notları, Diğer Hususlar başlığı, 2.40. maddesi (Mevcut parselin cephesi
bakımından planda belirtilen kat adedine göre yapılabilecek yapının minimum yapı cephe şartım
sağlamaması halinde planda belirtilenden daha düşük kata göre (3 katın altında olmamak üzere)
yapılaşmaya izin verilir.) uyarınca söz konusu parselin yapılaşmasına imkan bulunmadığından
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon raporu imza altına alınarak Meclisin takdirine
sunulmuştur.”
Meclis Başkam konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Meclis Başkanı, Gündem maddesinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya
sundu.
Yapılan oylama sonucunda; Kavaklı Mahallesi 1366 ada 6 parsellerde Uygulama İmar Planı
değişikliğinin reddine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.
Meclis Katipleri
AN TA LY A - M A N A V G A T
K A V A K L I M A H A L L E S İ 1366 ADA 6 P A R S E L
PLAN D E Ğ İŞ İK L İĞ İ G E R E K Ç E R A P O R U
A L A N I N GENEL TANIMI
Plan değişikliğine konu alan; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 026b24b-İd ve 026b-24a-2c imar paftalarında yer alan 1366 ada 6 parsel nolu taşınmazı
kapsamaktadır. Bahse konu parsel, tapu kaydına göre 444,00 m2 yiiz ölçüme sahiptir. Alan
konum olarak Çarşamba Pazarı’nın güneybatısında yer almaktadır.
Şekil I: Plan değişikliğine konıı çıkının uychulcın görünümü.
MEVCUT İMAR PLANI KARARLARI
Plan değişikliğine konu alan, Manavgat Revizyon+îlave Uygulama İmar Planı içerisinde
yer almaktadır. Yürürlükte bulunan onaylı imar planı kararlarına göre; 1366 ada 6 parsel
konut alanı olarak öngörülmüş olup, yapılaşma koşullan ayrık nizam, 3 kat olarak
belirlenmiştir.
P L A N D E Ğ İŞ İK L İĞ İ G E R E K Ç E L E R İ VE P L A N K A R A R L A R I
Onaylı imar planında belirlenen ayrık nizam yapılaşma koşullarına göre, söz konusu parselin
tabanda % 40 oranında kütle olurumu ile 3 kat yapılaşma hakkı bulunmaktadır. Parselasyon
planlan sonucu dar bir formda oluşturulan ve köşe parsel konumunda olan bu alana onaylı
uygulama imar planına göre çekme mesafeleri uygulandıktan sonra parsel üzerine yapılacak
olan yapının bina cephe uzunluğu (şekil 2 'de görüldüğü iizere) yaklaşık 5.15 metre
olmaktadır. Dolayısıyla mevcut imar planı kararlarına göre parsel üzerinde minimum yapı
cephe-derinlik ölçülerinde yapılaşmaya müsait bir yapı oturumu sağlanamamaktadır. Bahse
konu parselde bu mağduriyetin giderilerek, imar planında öngörülen yapılaşma hakkının
kullanılabilmesi için onaylı uygulama imar planında tadilat yapılması gereği oluşmaktadır.
Şekil 2. Mevcut im a r Planına Göre Parsel Üzerindeki Yapı Olurumu
Parselin yapılaşma hakkını kullanabilmesi ve imar yönetmeliğine uygun minimum
yapı cephe-derinlik ölçülerinde yapılaşma şartlarına göre bir yapı oturumu sağlanabilmesi
amacıyla hazırlanan imar planı değişiklik önerisinde; mevcut imar planındaki kat sayısı,
kuzey, doğu ve batı yönlerdeki yapı yaklaşım mesafeleri korunmuş, parselin güneyindeki
yoldan çekme mesafesi 3 metreye düşürülerek parsel üzerine blok nizam(kütle) yapılaşma
koşulu önerilmiştir. Yapılan düzenleme sonucunda parsel üzerine yapılacak olan bloğun taban
alanı 173 m2( 173/444=0,39 oranında) olurken, bloğun doğu yönündeki cephe uzunluğu 7.15
m olmuştur. Dolayısıyla herhangi bir yoğunluk aıtışı söz konusu olmamıştır.
Yapılan plan değişikliği 3194 sayılı imar kanunu, planlama kriterleri ve şehircilik
ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Değişiklik sonucunda parsel üzerinde taban alanı
kullanımı ve minimum yapı cephe-derinlik ölçülerini sağlayacak şekilde yapılaşma hakkı
kullanımı sağlanmıştır.
Şekil 3: Mevcut İm ar Planı.
Seldi 4: Öneri İm ar Planı D eğişikliği
P la n « v i Ş e h ir c ilik
P la n la m a L td Ş ti.
tm m u i şe h ik r u N C iıa n ocası
lü< ı
Tp > c i I N » :
M «ne«»V
SoküK
»SSSO
M*
i Ayancı
40179
72 1
AhKARA
1*1 ( f î l 2 j 4 2 6 93 2 9 4 6 7 6 4 0 0
«• ma il
piar. cv»»*pl*ntwı.coro.l r
H ıl İl V 0
0 0 4 22 1 6
m
T »c i r r ı
S >c • I
No
S375İ
S E Y D IH A N
ÇAM UR
Ş e h ir P la n c ıs ı Ş P O 5*0
O D T U
TS04
2İ00<
..
Ş f ’ » » '•'*
[v\( ,r,
\ AI>‘r , . . , C r dL
Tel:Ubbt> 7 o / / o ^
ı •• •
-------------■ ^ ^ ^ y ^ A o n c ıv g f s ! V.D.NOİ U ) 75648 ?k4
ö
Download

Gündemin 132.Maddesi