T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03-/^3 3 ^ © ^
Konu: Konyaaltı 5338 ada 12 parsel NİP.
EXP02016
A N T A L Y A
3/./07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 18İ, 19İ nolu imar paftalarında yer alan
Gürsu Mahallesi 5338 ada 12 parselin ticaret alanından konaklama, akaryakıt ve LPG servis
istasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle,
ruşie, arz ederim.
_______ Z01/201
72014
\
— —
----------------------------
yu j
Faruk KARAÇAY
Genel Sekreter V.
BELEDİYE M ECLİSİNE
' ݣL/C.V/20.14
t. E f*
\ 1 1I
*
/
>
Menderes TÜREL
Antalya Btiyükşehir Belediye Başkam
Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
Adres: Antalya Büyilkşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ( KONYAALTI) BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 5338 ADA 12 PARSEL
PAFTA NO: 181=19i
MEVCUT PU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ lç e b e l e d İ y e s İ
5338 ADA 12 PARSEL
1/9000 ÖLÇEKLİ NÂZIM m A k PLÂNI DEĞİŞİKLİSİ
konvaalti
AÇIKLAMA RAPORU
PLANLAMA A LAN IN IN KONUSU
Antalya ili , Büyükşehir , Konyaal+ı Belediyesi sınırları içinde 6ürsu Mahallesinde
tapunun 5338 ada , 12 parsel numarasında kayıtlı 1/5000 ölçekli 18İ ve 19İ paftalarında
yer alan 2545 m2 alanda imar plan tadilatı hazırlanması.
PLANLAMA A LAN IN IN BÖLGESİ İÇİNDEKİ T A N IM I
Planlama alanı Konyaaltı Belediyesi sınırları içinde Sürsü Mahallesinde , 45 m
genişliğindeki 100. yıl ana ulaşım aksının devamı olan Bulvarın güneyinde yer almaktadır.
Resim 1 : Uydu fo to ğ ra fı
M EV C U T İM A R P L A N I
DURUM U ( 1/5000 Ö lçekli ve 1/1 00 0 Ölçekli )
Antalya Büyükşehir Belediyesi 18İ ve 19İ nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Paftasında plan değişikliğine konu alan ticaret alanı olarak tanımlıdır.
Söz konusu parsel İ8î-lla ve 19İ-llld nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Paftasında Konaklama , Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı olarak tanımlıdır.
Resim 2 : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı örneği
[email protected] 3 : 1/5000 ölçekli mevcut ve öneri Nazım İm ar Planı
AHAAÇ KAPSAM VE GEREKÇE
Söz konusu bölge Antalya kent merkezinin batısında
ulaşım bağlantılarını sağlayan önemli akslardan biridir.
, Antalya'nın doğu - batı
Plan değişikliğine konu 5338 ada 12 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
Akaryakıt istasyonu olup , faaliyeti konusunda gerekli tüm yasal izin ve hakları
tamamlanmış halen faal bir tesistir.
Hazırlanan ve önerilen plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
tüm' yasal müktesebatrnı tamamlayarak faaliyette bulunan Konaklama ,Akaryakıt ve
Servis İstasyonunun LPG ilavesi ile birlikte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına da
işlenmesi söz konusu olmuştur.
Planlama alanının , Antalya kent merkezi ile olan ilişkisi , bulunduğu güzergahın
bölge ulaşım al<sı ile olan bağlantısı ve bölgenin , yapılmak istenen tesis anlamında bir
tesis ihtiyacının bulunması nedeniyle hazırlanan plan değişikliği önerisinin uygun olduğu
kanaatindeyim.
Saygılarımla arz ederim.
Download

\ 1 1 I - Antalya Belediyesi