T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- ^ 3 I - 3 :^ 6 g
Konu: Serik İlçesi, Cumalı Mah.
39 Parsel UİP.
EXP02016
ANTALYA
0 (^ /0 9 /2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Serik Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Cumalı Mahallesi, 026A-07D-2B nolu imar paftasında yer alan, 39 Parselin doğusunda
bulunan 10 m .’lik ve kuzeyinde bulunan 15 m .’lik imar yollarının kaydırılmasına ilişkin
hazırlanan imar planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine
havalesi hususunu arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik D/
Uygun görüşle arz ederi
)ZEN
"Sekreter Yardımcısı
Ekler: -İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
<2.1/09/2014 Şehir Plancısı
O > ./09/2014 Pln. Şb. Md. V.
: M.P.KINKİT
: M .A L K A N ,/^
Adres: A ntalya Büyilkşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M enekşe ALKAN
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
K a ra r T arihi : 09/05/2014
K a ra r No
: 80
Belediye Meclisini Teşkil Edenlerin Adı, Soyadı
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay KARAYILDIRIM,
Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa TÜRKMEN,
Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp OKUDAN,
Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa ALKAN,
Ramazan GUNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül SERDAR,
Mehmet OKUDAN, M ahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar ÇAĞLIYURT,
Kani DEMİR, Abdullah AKBABA
K onunun Ö z e ti: C um ah M ahallesi-026-a-O7-d-2-b nolu paftada yer alan 39 nolu parsel.
Serik Belediye M eclisi, Belediye Başkanlığının 29/04/2014 günlü ve 57794418-301.02-265-2490
sayılı çağrı yazısına istinaden 09/05/2014 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Belediye Meclis toplantı
salonunda Mayıs ayı M eclis toplantısının 2. Birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr.
Ramazan ÇALIK Başkanlığında Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Yusuf KAYA, Şenay
KARAYILDIRIM, Ömer GÜRLER, Niyazi YILDIRIM, Ferudun ÇELİK, Adnan YILMAZ, Mustafa
TÜRKMEN, Mithat KÜÇÜK, Adnan AKPINAR, Çevriye YILDIZ, Haşan Fevzi YILMAZ, Ragıp
OKUDAN, Recep BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Mustafa
ALKAN, Ramazan GÜNER, Bekir KUMBUL, Mahmut YAĞCILAR, Hüseyin Barış ÜNSAL, Ayşegül
SERDAR, Mehmet OKUDAN, Mahmut ERDEM, Çevriye YÜCE, Faik ÇITAK, Ali KUŞ, Pınar
ÇAĞLIYURT, Kani DEM İR ve Abdullah AKBABA’mn iştiraki ile toplandı.
Meclis gündeminin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce İmar Komisyonuna havale edilen İmar
Tadilatları içerisinde bulunan Cumalı Mahallesi 026-a-07-d-2-b nolu paftada yer alan 39 nolu parsel
konusu ile ilgili olarak Belediye Meclis üyeleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin
ardından oylamaya geçildi.
K A R A R T A R İH İ
09/05/2014
:
KARAR NO :
80
Medine TOMBUL tarafından verilen dilekçe incelendi; Cumalı Mahallesi 026-a-07-d-2-b nolu
paftada yer alan 39 nolu parselin doğusunda bulunan lO.OOm’lik ve kuzeyinde bulunan 15.00m’lik imar
yollarının kaydırılması talebi ile ilgili olarak; parselin doğusunda bulunan lO.OOm’lik imar yolunun artık
parsel kalmayacak şekilde parselin doğu sınırına kaydırılmasının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(SERİK BELEDİYESİ)
KONU : 39 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya İli Serik ilçesi sınırları içerisinde 026A-07D-2B nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
)afîtasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Plan değişikliği amacı ise; 39 parsel üzerinde bulunan 10.00 m ’lik imar yolunun artık parsel
kalmayacak şekilde parselin doğu sınırına kaydırılmasını sağlamaktadır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
39 parsel, Serik İlçesi Cumalı Mahallesi içerisinde yer almaktadır.______________________
v-_
N
Nn s
'‘v
S N
\
v
>»
N.
\
V.
Ns
\
Şekil 2. Kadastral Durum
Say it Ü LKER
Şehir Plancısı
{
Murâtpaşa Mh. 572 Sk. tinine Apt. No:i6 Kat:4 D S Antal}
İS': 0242 24/ 1/ ;4 -&>:Cz4^ 447 uz 4b
â
J
4. PLANLAMA KARARLARI
Plan değişikliği amacı ise; 39 parsel üzerinde bulunan 10.00 m ’lik imar yolunun artık parsel
kalmayacak şekilde parselin doğu sınırına kaydırılmasını sağlamaktadır.
Planlama alanı içerisinde; bu amaç doğrultusunda, 39 parselin doğusunda bulunan 10.00 m ’lik yol
parselin doğu sınırına artık parsel kalmayacak şekilde kaydırılmıştır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
SERİK BELEDİYESİ
GÖSTERİM (LEJAND)
PARSEL NO: 39 PARSEL
PAFTA NO: 0 2 6 - A - 07 - D - 2B
------- PLANDEötŞİKLİĞISINIRI
t
ÖLÇEK:1/1000
ÖNERİ PLAN
Şekil 3.Plan Örneği
Saygılarımla »iigilerihize sunarım.
P la n e ti Ş ehircilik SEYDİHAKÎ ÇAMUR
ehir Piı'incis* Sî-'O: 590
Planlr ma Ltd. Şii. Ş
Ğ.D.T.İ':. 19.86-23004
TMM0S S' HİR PLAKÇILAR ODASI
S a ^ \ lP f - f r o x R
Ş
1//P İt3 n C I S ı \
t a l a ş a M jM ?2 3 / N«16 K:a Df, a n W ■
Oda Sıcıl-Wq: (>zı/İ9-ıl[ tTEL'
o \ ?<ı;•
- i/,l - '
GSM: 0 S 3 2 İ6 0 J
? X : 247J
Büro Mui! fıu: 06 4Û17&
IVİent; i; S£.■r-=:*■
: ifa: 7 2/1
ÎSöSG
A.âvraît» / AKKARA
•e!: (0-!2| 425 .2 2S - 467 64 00
i-ın ail
■ DİiiiıiA'ifMilaniUM.coni.îı
iit it v.B. : 730 004 22i 8
ic ü i ei S ic il Uo: S375?
2
Sayit ÜLKER
Şehir Plancısı
Muratpass Mh. 572 Sk. Emine Apt. No:16 Kat:4 D:8 Antalya
Tel: 0242 247 17 74 Fax:0242 247 05 46
SERİK BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 39 PARSEL
PAFTA NO: 026 - A - 07 - D - 2B
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
1ı C-' •
PARK
I 1r--
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
t
K
ÖLÇEK: 1/1000
MEVCUT PLAN
Download

Gündemin 114.Maddesi