C. Senatosu B : lı 3 2 . 9 . 1963 O : 1
dişeler izhar edilmiştir. Şimdi, okuyacağım ra­
kamlar, bu tereddüt ve endişeleri silecek mahi­
yettedir,
hem de yüksek okullara
giremiyecek nitelikte
olan çocuklarımız, böylelikle yurt kalkınmasında
gerçek yerlerini almış olacaklardır.
Erkek teknik mezunlarından meslek dışı ça­
lışanların 1961 - 1962 senesi yüzde oranı 13,04
tür. 1958 - 1959 senesinde bu nisbet % 15,08
idi.
Bu yıl alman tedbirlerle, erkek meslekî öğ­
retim okullarımızı zorlamaya hacet kalmaksızın,
meslek okullarımızın kapasitelerinde yapılan ge­
nişlemelerle bütün ortaokul mezunlarının üst
okullara alınması imkânları bulunmuş olmakta­
dır. «Meslekî ve teknik öğretim kurumlarımıza
istidatsız öğrenciler gönderiyoruz ve meslekî
teknik öğretim okullarımızın kapasitelerini zor­
luyoruz» yolundaki düşünceler, iş ve tedbirleri­
mizin mahiyetlerinin iyi bilinmemesinden doğdu­
ğuna kaaııiiz. Bu yol girişilen yeni eğitim dü­
zeninin sanayide buhran yaratması şöyle dur­
sun, aksine iş sahasında ihtiyaç duyulan teknik
personeli yetiştirmek suretiyle, asıl bugün meveudolaıı buhran giderilmiş olacaktır. Öte yan­
dan da, birçok vatandaşlarımız meslekî ve tek­
nik öğretim okullarımızın, ki; bunların içinde
öğretmen okulları ve diğer Bakanlıklara bağlı
meslek okulları da vardır; bunların birinci dev­
releri yani orta kısım mezunlarına, tamamiyle
genel ortaokullarımıza eşit hak ve formasyon ve­
rilmekte olduğunu bilmediklerinden, bu okullara
karşı çekingen davranmaktadırlar. Görülüyor ki,
velilerimizin ve çocuklarımızın bu konuda her
hangi bir endişeye düşmeleri için hiçbir sebep
mevcut değildir. Türk teknik öğretim öğrenci se­
viyesi ve kapasite olarak yükseltecek olan bu
yöneltmenin milletimiz için yararlı
olacağına
kaani bulunuyoruz.
Meslek içi çalışanların yekûnu % 86,06 dır.
1958 - 1959 senesinde bu nisbet % 84,02 idi.
Kız teknik okullarımızdan mezun olanların
yalnız yüzde dokuzu meslek dışı çalışmakta, yüz­
de 91 i mektebin ana hedeflerine uygun istih­
dam içindedirler. Yani evkadımdır, evinde çalış­
maktadır veyahut da atelye açmıştır ve saire...
Ticaret öğretiminde bu nisbet yüzde yüzdür. Yal­
nız, buradaki yüzde yüz nisbeti ticaret liseleri
mezunlarının içerisinden mühim bir kısmının
akademilere gitmiş olmasını, diğer mühim bir
kısmının da doğrudan doğruya işletmelerde; ge­
rek şahsi işletmelerde ve gerekse özel işletmeler­
de mesleklerin uygun vazifeler aldıklarını gös­
terir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz
ve arz ettiğim rakamlar da gösteriyor ki; teknik
öğretim, geniş ölçüde bilgi ve zekâ ile yanyanadır. Bu öğretim dalma gençlerin kaydırılmasının
amacı da teknik zekâların inkişafını temin et­
mektir.
Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketimi­
zin gelişmesi, teknik okulların gelişmesiyle, bun­
lara, zeki ve müstait öğrencilerin yönelmeleri ile
mümkün olabilecektir. Bugün, artık teknik öğ­
retim, basit bir el maharetine malik bir sanat
kolu olmaktan çıkmıştır. İlimle tekniğin, teknik
ile ilmin bir bütün haline geldiği bir devirde ya­
şamaktayız. Maziden gelme yanlış anlayışlar ve
alışkanlıklarla, birçok teknik maharet ve zekâya
sahip gençlerimiz liselere hücum etmekte ve böy­
lece memlekete en yararlı olabilecekleri sahalara
yönetememektedirler. Devlet plânı bu .yanlış an­
layışı düzeltmek amaciyle hükümler koymuş ve
Bakanlığımız da bu hükümleri bu yıldan itiba­
ren uygulamaya koyulmuştur. Böylece, Türkiye
sathında teknik öğretim okullarımız pek az öğ­
renci ile kapasitelerinin altında çalışmaktan kur­
tarılacak ve öte yandan liselerimizdeki ağır iz­
diham sebebiyle hem gereği gibi yetişemiyen ve
Muhterem arkadaşlarım, öyle zannediyorum
ki, burada konuşan arkadaşlarımın endişelerine
ve sordukları suallere gereken cevabı verdim.
Eğer, unuttuğum noktalar kalmışsa, muhterem
arkadaşlarım hatırlatırlar tekrar arzı
cevap
ederim. Yalnız, bu genel görüşme münasebetiy­
le bir kısım hatip arkadaşlarımızın takririn dı­
şına çıkarak, eğitim politikamızın bütününü ilgi­
lendiren birtakım ana düşünceleri dile getirdiler.
Bu konu üzerinde şimdilik durmayı fazla görü­
rüm. Gerektiği ahvalde, arkadaşlarımın bu görüş­
lerine elbette cevabımız olacaktır. Bu genel gö­
rüşme ile, Muhterem Meclisinizin temsil ettiği
Türk genel oyunun da aydınlanmış olacağı hu­
susu, bizim için büyük bir fırsat olmuştur. Bun­
dan dolayı, gerek Muhterem Heyetinize ve ge­
rekse genel görüşmenin açılmasına yol açan tak-.
— 145 —
Download

C. Senatosu B : lı 3 2.9. 1963 O : 1 — 145 —