T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ °W \
İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü
EXP02016
A N T AL Y A
Sayı: 18234893 _ O U S ~ 0 2- -C ? O Q Konu: Yetki Devri İptali hk.
07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi: 09.07.2014 tarih, 2035 sayılı Hukuk Müşavirliğinin yazısı.
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun gereği ve
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin son bendinde yapılan değişiklik
sebebiyle, ilçe belediyelerine yetki devrini sağlayan 08.04.2011 tarih ve 196 sayılı Antalya
Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararının, ilgide bahse konu Hukuk Müşavirliği görüşü de dikkate
alınarak, iptal edilmesi yönünde gerekli Kararın alınması amacıyla Belediye Meclisine havalesini
arz ederim.
Hüs
İmar ve Şehi
Ek:
09.07.2014 tarih, 2035 sayılı yazısı
08.04.2011 tarih ve 196 sayılı Meclis Kararı.
Uygun görü
( H
Bedrvfll
Genel Sı
Uygun görüşletarz ederim.
- - - - ^ 7 /0 7 /2 (1 ^ 4
V
-— FamrK7CRXÇ7CYi'"--Genel Sekreter V.
BELEDİYE MECLİSİNE
23/07/2014
Menderes TÜREL
A d res: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi
07100 / ANTALYA
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Hukuk Müşavirliği
SAYI:99313561/ 04 ^ 0 .2 KONU :Meclis kararı
J2o 3 5
09/07/2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Harita Şube Müdürlüğü
İLGİ: 07.07.2014 tarihli ve 2639 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ile ekli meclis karan ve ilgili mevzuat incelendi.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 7. Maddesinde Büyüksehir
belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları sayılmış, b bendinde;
Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde
1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve
onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak
hazırlayacakları uygulama imar planlarım, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon
planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek;” Yetkisi belirtilmiştir.
Yasanın 7. madde son bendine 6360 sayılı yasa gereği 06.12.2012 tarihinde
eklenmiş olan cümle ile;
“Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (1), (s), (t) bentlerindeki
görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini
belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” Hükmü
getirilmiştir.
Yukarıda belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde, ilgi yazınıza konu
imar uygulamaları konusunda ilçe belediyelerine yetki devrinin yapılamayacağı anlaşılmakta
olup, yetki devrinin iptaline ilişkin yeni bir meclis karan alınarak ilçe belediyelerine
bildirilmesi gerektiği görüşündeyim.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
1.Hukuk Müşavirliği: Kazım Özalp Cad. Sarılar İşhanı K at 5 Daire 15
Telefon: 247 69 47- Faks: 248 23 58
Ayrıntılı bilgi için İrtibat: H avva BÜY ÜKARSLA N
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
08-04-2011
Celse No
Meclis 1. Başkan V
Divan Katibi
Divan Katibi
Erdem A R M E N
Deniz FİLİZ
Turgay G ENÇ
2
Karar No
196
Eki
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, sadece mahkeme kararı ile iptal edilen veya kamu kurum ve
kuruluşlarının isteği ile ptan revizyonları sonrası yapılacak olan imar uygulamaları ile ilgili işlemlerin yapım
kontrolü ve onaylanmasında İlçe Belediyelerine yetki verilmesi konusunun “Büyükşehir Belediyesinin
__________ uygun gördtlğt) durumlarda verilen yetkinin geri alınm ası” kaydı İle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
£, ö .
D airesi: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta.ve No :
31-03-2011 1295
Meclisin 08-04-2011 Cuma günü saat 17:30 'da yaptığı 2011 dönemi 4 . Toplantısının
Birleşiminin 2. Oturumunda alınan 2011-196 sayılı kararıdır.___________________________
G ündem in 27. m addesinde y er alan; “B üyükşehir B elediye M eclisinin İ l . 0 3 .2 0 İl tarihli
toplantısında görüşülerek, İm ar ve B ayındırlık K om isyonuna havale edilen; plan revizyonları
sonrası yap ılacak olan im ar uygulam aları işlem lerinin yapım kontrolünün ve onaylam asının İlçe
B elediyelerine yetki devri konusunun incelenerek, karara bağlanm ak üzere B üyükşehir B elediye
M eclisine havalesini arz ederim .” deyim li İm ar ve Şehircilik B aşkanlığının 31.03.2011 gün ve 1295
sayılı yazısı okundu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
B üyükşehir B elediye M eclisinin 11.03.2011 tarihli toplantısında görüşülerek, İm ar ve
Bayındırlık K om isyonuna havale edilen; Plan R evizyonları sonrası yapılacak olan im ar
uygulam aları işlem lerinin yapım kontrolünün ve onaylam asının İlçe B elediyelerine yetki devri
konusu g erekçe raporu ile birlikte K om isyonum uzca incelenm iş, B ü yükşehir B elediyesi sınırları
içerisinde sad ece M ahkem e K ararı ile iptal edilen veya kam u kurum ve k u ru lu şların ın isteği ile plan
revizyonları sonrası yapılacak olan im ar uygulam aları işlem lerinin ilçe belediyelerince yapım ve
kontrolünü on ay lam ak la yetkilendirilm eleri ve ilgili im ar uygulam asının tescilin e m üteakip o n ay lı
dosyasının H arita ve İstim lâk M üdürlüğüne gönderilm esinin uygun olduğu g ö rü şü n e varılm ış olup,
konu A ntalya B üyükşehir B elediye M eclisince karara bağlanacaktır. 29.03.2011
Erdem A R M E N
İm ar K om . B aşkanı
Z e k iÇ İV İK
İm ar K om . Ü yesi
İm za
D eniz Fırat BU D A K
İm ar Kom. Üyesi
İmza
Y aşar TA BU R
İm ar Kom. Ü yesi
İmza
D en iz FİLİZ
İm ar K om . Ü yesi
T urgay G ENÇ
İm ar Kom. Ü yesi
İm za
M ustafa R eşat O K TA Y
İm ar K om . Ü yesi
İm za’lı K om isyon raporu okundu
M eclis 1. B aşkan V ekili Erdem A R M E N ; konuyu görüşm eye açtı, yapılan m ü zak ereler
sonucunda İm a r ve B ayındırlık K om isyonundan geldiği şekliyle oylam aya sundu ve işaretle y apılan
oylam a sonunda;
B üyükşejıir B elediyesi sınırları içerisinde, sadece m ahkem e kararı ile iptal edilen veya
kam u kurum ve kuruluşlarının isteği ile plan revizyonları sonrası yapılacak olan im ar uygulam aları
ile ilgili işlem lerin yapım kontrolü ve onaylanm asında İlçe B eled iy elerin e yetki verilm esi
konusunun “ B ü y ü k şeh ir B elediyesinin ıj^gun gördüğü durum larda ver/jen y etk in in geri alın m ası’
kaydı ile k abulüne oybirliği ile karar v«
Erdem ARMEN
Meclis 1. Başkan V.
1.
Download

Gündemin 94.Maddesi - Antalya Belediyesi