T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 2 1 &Q - l / Ş O J
Konu: M uratpaşa 8214 ada 7 p. UİP.
£ ./ll/2 0 1 4
BA ŞKA NLIK M AKAM INA
M uratpaşa Belediye M eclisinin 02.10.2014 gün ve 413 sayılı kararı ile reddedilen,
19L-Ic, 19L-IId nolu im ar paftlarm da yer alan M eydankavağı M ahallesi 8214 ada 7 parselde
yer alan konut alanına kütle inşaat durum u verilmesine ilişkin 5460,2 Plan İşlem Numaralı
1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
H üsam ettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
oÇ.H 1/2014
MŞîfeçvcr
—
G enel'Sekreter Yardımcısı V.
ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE
......../..../2 0 1 4
EK:-İlçe Belediye M eclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklam a raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N TA LY A
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ .antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
02.10.2014 TARİH VE 413 SAYILI KARARI
Gündemin 37. Maddesi
Karar No. 413
Özü: 8214 Ada 7 nolu parselde hazırlanan
5460,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan
değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonundan geldiği şekliyle reddine oy
birliği ile karar verildiği hk.
G ündem in 35. M addesinde yer alan Plan ve Proje M üdürlüğünün, Başkanlık
M akamına, İlgi; 23.07.2014 tarihli ve 3999 sayılı dilekçe, M evcut im ar planında a/A-4 ve
E=0.80 yapılanm a koşullu, zem in katta ticari kullanım lı konut alanı olan 8214 ada 7 parselde
kütle inşaat durumu verilm esine ilişkin önerilen 5460,2 plan işlem num aralı 1/1000 ölçekli
uygulam a im ar planı
değişikliği Planlam a ve İmar K om isyonunun 09.09.2014 tarihli
toplantısında incelenm iş, uygun bulunm amıştır. Konunun görüşülm ek üzere Belediye
M eclisine havalesini isteyen 25.09.2014 tarih ve 5009 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, konunun Planlam a ve İmar Kom isyonu Raporu
doğrultusunda kabulü uygundur Başkanım , dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, rapor bizce de uygundur, dedi.
Üye M ustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım, biz de rapora aynen katılıyoruz, dedi.
Başkan, ilgili gündem m addesinin kom isyon raporu çerçevesinde karara bağlanm asını
oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oybirliği ile kabul edilmiştir, dedi.
Yapılan oylamada;
8214 A da 7 nolu parselde hazırlanan 5460,2 plan işlem num aralı 1/1000 ölçekli plan
değişikliği önerisinin Planlam a ve İm ar Kom isyonundan geldiği şekliyle reddine oy birliği ile
karar verildi.
Ümit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
CK
CemîKOTAN
Divan Katibi
Gülay AKIN
Divan Katibi
ANTALYA İLİ, (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ), MURATPAŞA BELEDİYESİ,
KONU; MEYDAN KAVAĞI MAHALLESİ, 8214 ADA 7 PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Meydan kavağı mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 19L-İC imar planı
paftasına giren 8214 ada 7 parsel 30 m. genişliğindeki perge caddesi üzerinde yer almakta olup onaylı
1/5.000 ölçekli imar planında konut alanında kalmaktadır. Ancak yol genişliklerine bağlı olarak hazırlanan
plan revizyonu ile bu parsel, zemin katı (5.50 m.) ticari kullanıma dönüştürülmüştür.
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Perge caddesi 8214 ada 7 nolu parsel üzerinde, mevcut ruhsatlı yapı
yanlış apikasyon yapılması sebebiyle kendi parsel sınırları içerisinde kalmasına rağmen, arka yaklaşma
mesafelerinde ihlalller bulunmaktadır.
Parsel maliki sehven yapılan hatanın düzeltilebilmesi ve yapısına yeniden ruhsat ve iskan
alabilmesi için plan tadilatı talebinde bulunmaktadır.
3.BUGÜNKÜ
ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
8214 Ada 7 no lu parsel imar uygulaması ile oluşmuş olup, parselin içerisinde ruhsatlı bir adet yapı
bulunmaktadır.
4.PLANLAMA KARARLARI
8214 ada 7 nolu parsel malikinin talebi incelendiğinde, sehven yapılan hatalı aplikasyon sonucu
inşaat edilen bina, parsel sınırlarını ihlal etmemektedir.
Ayrıca yapılan binanın inşaat ruhsatında belirtilen toplam inşaat alanı büyüklüklerine uyduğu
görülmektedir.
Bu nedenle hazırlanan plan değişikliği ile mevcut yapı harita kadastro mühendisine tespit
aplikasyon yaptırılarak kütle olarak plana işlenmiştir.
Plan üzerine işlenen kütlenin boyutları ve yüksekliği, plan üzerinde ayrıca belirtilmiştir. Ayrıca
mevcut ruhsat üzerindeki toplam inşaat alanı arttırılmadan plan üzerine işlenmiştir.
m a Mim.M
>to K sraiam a
■n M ah. 477
K.:2 No:5
'.42 243 61
•'ar No: 730
’rris Uo:0730
1C00 0013
PCUOĞLU
Plancısı
MURATPAŞA BELEDİYESİ
TADİLAT GEREKÇESİ
ADA/PARSEL NO:8214/7
Yapı düzeninin değiştirilmesi
PAFTA NO:19L-IC
PARSEL ALANI: 2.000 M2
MEVCUT PLAN
Ö L Ç E K : 1 /1 0 0 0
ÖNERİ PLAN
Download

Tam sayfa faks yazdırma