2S
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
t
EXP02016
im ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü
Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2 - 3 0 1 .0 3 - - ^ 1 - 5 . 1 0 ^
Konu: M uratpaşa 6842 ada 12,13 ve 14 parseller UİP.
ANTALYA
a lı/0 6 /2 0 1 4
BA ŞKA NLIK M AK A M IN A
M uratpaşa Belediye M eclisinin 03.03.2014 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-IIIB nolu im ar paftasında yer alan Y üksekalan M ahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin
birleştirilerek blok yapı nizam ından ayrık yapı nizam ına dönüştürülm esine ilişkin 1/1000
ölçekli U ygulam a İm ar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye M eclisinin 08.05.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık K om isyonuna havale edilm iş olup, kom isyon
raporu ekte sunulmuştur.
K onunun karara bağlanm ak üzere M eclise havalesini arz ederim.
Faruk KA
AY
-M j u
Genel Sekreter V.
EK:
-K om isyon Raporu
-İlçe Belediye M eclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-A çıklam a raporu
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
ÎLİS ’I
M'-yl
M enderes TÜ SEL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Adres: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .L ale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E-posta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
\
hw
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 45. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 90 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-IIIB nolu imar paftasında yer
alan Yüksekalan Mahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin
birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı nizamına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 90 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-IIIB nolu imar paftasında yer
alan Yüksekalan Mahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin
birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı nizamına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulpuştO fT"^
_
Kerim' 'BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
\
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Has
İmar/Kom. Üyesi
Oytun Eylem pÖG'MUŞ""
İmar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmarKbm. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
mar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.*1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 45. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 90 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-IIIB nolu imar paftasında yer
alan Yüksekalan Mahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin
birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı nizamına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve 90 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20K-IIIB nolu imar paftasında yer
alan Yüksekalan Mahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin
birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı nizamına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun
olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
J ^
YANTAÇ
İmar Kom.
Ali Baki SARICA
^
Kerim BAŞKAPTAN
Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
t
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
03.03.2014 TARİH VE 90 SAYILI KARARI
Gündemin 21. Maddesi
Karar No. 90
Özü: 6842 Ada 12, 13 ve 14 nolu parsellerde
hazırlanan plan değişikliği önerisinin Planlama
ve İmar Komisyonundan geldiği şekliyle
kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği hk.
)
V.
G ündem in 21. M addesinde yer alan Plan ve Proje M üdürlüğünün, 6842 A da 12, 13 ve
14 parsellerin birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı nizam ına dönüştürülm esine
ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulam a imar plan değişikliği önerisi Planlam a ve İm ar
K om isyonu’nun
10.02.2014
tarihli toplantısında incelenm iş, uygun bulunm uştur.
Konunun görüşülm ek üzere Belediye M eclisine havalesini isteyen 25.02.2014 gün ve 1142
sayılı yazısı okundu.
Üye Şefik A tilla Tem irhanoğulları söz alıp, komisyonda incelenm iş uygun bulunm uştur
başkanım görüşüm üz olum ludur, dedi.
Ü ye İbrahim A kkaya söz alıp, katılıyoruz başkanım kom isyona, dedi.
Ü ye D eniz Fırat Budak söz alıp, katılıyoruz efendim, dedi.
Üye A bdullah Işıkhan söz alıp, çekimser, dedi.
Üye Fırat Ö zen söz alıp, çekim ser sayın başkan, dedi.
Başkan, gündem in bu m addesini komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum
kabul edenler, dedi.
Y apılan oylamada;
C.H.P grubu, D .S.P grubu ve Bağım sız Üye Şefik A tilla Tem irhanoğulları’nın kabul,
A .K .P grubu ve M H P ’li Üye Fırat Ö zen’in çekimser oylarına karşılık,
6842 A da 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan plan değişikliği önerisinin Planlam a
ve İmar K om isyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
Süleyman E D İL M E N
Beletjiye Başkam
Belediye Meclis ijhşkanı
Devlet İl
Divan,
NCEL
T/r\
Haşan HİLsni
İLİT
Divan^K7at«br\ /
PIMED
Planlama İnşaat Medikal Ltd.Şti.
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
6842 ADA 12,13 ve 14 NOLU İMAR PARSELLERİNE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan d eğ işikliğine konu alan; A ntalya ili, M uratpaşa İlçesi, Y üksekalan m ahallesi sınırları içerisinde
20K 3B nolu 1/1000 Ö lçekli im a r paftasında bulunm aktadır. Bu alan 75.Y ıl C um hu riye t Lisesi
güneyinde, Eski M ezarlığın doğusunda ve 5 2 0 .sokağa cepheli konum dadır.
Uydu Fotoğrafı
2.
H alihazır ve Kadastral D urum
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
BL-3 (Blok nizam 3 kat) 0,50/1,00 inşaat nizam ı ile Konut A lanında kalan parselin, A -3 (ayrık nizam 3
kat) 0,50/1,00 inşaat nizamı ile yapılaşm asına im kan sağlanm ası am açlanm aktadır.
v. h .- JBU.ŞÜfsy<Ü aR-A2j; Ky l,LANjMJLVE-KAPASTRA L DU R;UM- ^
- r _v - V * - "
M evcut kullanım da a lt bölge genelinde yapılaşm a kısm en tam am lanm ıştır: Plan değişikliğine konu
parsellerin bulunduğu 12, 13 ve 14 nolu p arseller (m üştem ilatlar haricinde) boş vaziyettedir.
4.
PLANLAMA KARARLARI
Parselin dahil old uğ u 6842 adanın genelinde yapılaşm a koşulları BL-3 (blok nizam 3 kat) olarak
belirlenm işken, batıdaki 14.50 m etre genişliğindeki ana artere cepheli olan kısım da 0.40/1,20 ve
adanın geriye kalan kısm ında 0,50/1.00 olarak yapılanm a katsayıları belirlenm iştir. Belirlenen bu plan
kararlarına göre, yollardan çekm e m esafesi bırakılm adan blok şeklinde ve arka bahçe m esafesi
m inim um 5.75m o la ca k şekilde bir yapılaşm aya imkan tanınm aktadır
Plan değişikliğim s konu 12, 13 ve 14 nolu parseller de yapılanm a katsayısının T A K S = 0 ,5 0 ve
- -Altınkum 'M ah.-G azi'.iyiustafa k e m a l Bulvarı N o‘ 28/4 .-•»
--- - 07070 K onyaaltı/A N T A LY A . * ‘ 1
Tel: (242) 230 2'1.26 - 532-30 30 532
*
- -
--*r
’
30
m m
PIMED
Planlama İnşaat Medikal Ltd.Şti.
KAKS =1.00 olarak belirlendiği kısım da kalm aktadır.
D iğer taraftan; söz konusu parsellerin tevhid edilm esinin m üm kün olduğu, M uratpaşa B elediyesi Plan
ve Proje M üdürlüğü’nün 16,08,2013 gün ve 4839 sayılı yazısı ile parsel m aliklerine bildirilm iştir.
6842 ada 12 parsel 638 m 2, 13 parsel 906 m 2 ve 14 parsel 1071 m 2 büyüklüğündedir. Bu üç parselin
birleştirilm esi ile o lu şa ca k 2615 m 2 büyüklüğündeki yeni parselde yapılaşm a ayrık nizam niteliğine
dönüşm ektedir.
Y ukarıda belirtilen yazı üzerine bu defa yine aynı parsellere ilişkin M uratpaşa B elediyesi İm ar İşleri
M üdürlüğü’ne parsellerin tevhid edilm esi halinde ayrık nizam yapı yapılıp ya pılm aya cağ ın a ilişkin
m üracaata verilen ce vap ta (02,10,2013 gün ve 20565 sayılı yazı);
“Planlı ala nla r tip im a r yönetm eliğinin M adde 16 Yapı düzenine ait tanım lar bölüm ü; -Yapı N izam ıtanım ına istinaden yeni tarihli im ar durum u b e lg e s in d e -A y rık N izam - yapılaşm a belirtilm ediği takdirde,
ayrık nizam uygulam ası ya pıla m a m a kta dır” denilm ektedir.
Bu durum da; parselin doğu ve batı yan bahçe m esafesi 3’e r m etre olacak şekilde ve ön bahçe
m esafesi bırakılm adan 30 m etre derinliğe kadar bir yapılaşm a hakkı verilm ektedir. Parselde
tanım lanan bu ya pıla şm a hakkı ile m im ari yönden ço k büyük ve konut kullanım a m a cına yönelik
kullanışsız bir kütle ortaya çıkm aktadır. Buna ek olarak, projelendirm ede güneş, ışık, hava vb.
yaşam sal gereklerin çö züm lenem eyeceği m ekanların da ortaya çıktığı görülm üştür.
M evcut Y a pıla şm a Hakkı
Öneri Y a pılaşm a Hakkı
Belirtilen o lu m su zlukla r ve M uratpaşa B elediyesi’nin ilgili m üdürlükleri tarafından verilen görüşler
çerçevesinde; 12, 13 ve 14 nolu parsellerin birleşm esi ile oluşacak 2615 m2 büyüklüğündeki parsel
dahilinde blok nizam yerine a yrık nizam yapılaşm anın daha uygun olacağı görülm ektedir. Buna göre;
Ön ifch çe m esafesiz yapılaşm a yerine, ayrık nizam yapılaşm anın gereği o la ra k ön bahçe
ife s i 5 m etre o larak belirlenm iştir.
A ltın k ü m Mah. Ga2i M ustâfa K e m a l B ulvarı No:28/4
- 87070 K onyaaİtH AN TALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 5 ^2 30 3Q 532
PİMED
•
•
•
•
•
Planlama İnşaat Medikal Ltd.Şti.
3 ’e r m etre olan yan b ahçe m esafeleri de 4.50 m etre o larak artırılm ıştır.
Ada genelinde geçerli olan (m eskün konut) h/2 yapı ya klaşm a m esafesi uyarınca (11.50/2=)
5.75m arka bahçe m esafesi tanım lanm aktadır.
BL-3 (Blok nizam 3 kat) 0,50/1,00 inşaat nizamı ile Konut Alanında kalan parselin T A K S ve
KAKS değerleri artırılm adan, yukarıda tanım lanan inşaat ya klaşm a sınırları dahilinde, A-3
(ayrık nizam 3 kat) 0 ,50 /1 ,00 inşaat nizamı ile yapılaşm asına im kan sağlanm aktadır.
Yukarıda açıklanan plan kararları ile söz konusu alan d ahilinde ayrık nizam olacak şe kilde ve
bloklar arasında m inim um 9 ’ar m etre m esafe olacak şekilde 4 a d e t bina yapılabilm ektedir.
Parseldeki bu yeni ya pıla nm a şeklinde, yukarıda belirtilen olum suzlukların g id erilm e si ile
m im ari yönden daha uygun ve kullanışlı m ekanların elde e dilm e sine olanak sağlanm ıştır.
Ada genelinde g eçerli olan Y1 gösterim i de parsel ölçeğine yansıtılm ıştır. Buna göre; Y1 ile
tanım lı plan notları parsel ölçeğinde yürürlüğünü devam ettirecektir.
Yukarıda açıklanan^kapsam ve gerekçe lerle oluşturulan 1/1000 ölçekli U ygulam a im a r Planı değişikliği
ekte s u n u lm a kta d ır
T T jf - - 7 * 1
'
Şen/r Plancısı
A Grubu imar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
0
7?
4
1 1 8 9
 ltın ku rrrM a h ; 'GazTMuâtafa Kemal Bulvarı -No:28/4
07070' K pnyâaltı/Â N T A LY A 5
" ' Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 5 32
-3
»<<■
e.
»wii . . . ı . . ? ^ i r
»a . ...
JKB^VEBRKIEt
- .-■.!■■•<-•- <S*.
--;-
ANTAL YA M U.RATPÂŞA B Eİ_EDİY ES İ
PAFTA NÖ : 20K-3-B
*
^
ADA NO
42
PARSEL NQ
PARSEL NO
PARSEL NO
: 12'
: 13
: 14
ALANI. ; :638 m2
: 906 m2
ALANI
:1071 m2
ALANI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ- >
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
'..
V;..
•
’ '
-'
BL-3 (Blok nizam 3 kat) 0,50/1,00 inşaat nizamı ile Konut Alanında kalan parselin, A-3'
(ayrık nizam 3 kat) 0,50/1,00 inşaat nizamı ile yapılaşmasına imkan sağlanması
amaçlanmaktadır.
ÖNERİ PLAN
MEVCUT PLAN
K
1/1 ooc
GÖSTERİM
3 0 0 PLANONAMAS|N|R|
-------------- YAPI Y A K L A Ş M A SINIR!
M ESK Ü N KO N U T
«SÖs&V^fe'Şs* - T ^ *ft5>ŞiVSfcii.-' 'i.VS <&î
Download

Gündemin 39.Maddesi - Antalya Belediyesi