T .C .
A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E S İ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- İ O İ l r - 'L O S j
Konu: Konyaaltı 4290 ada 3 p. UİP.
EXP02016
ANTALYA
0 i[. /aW2014
B A ŞK A N L IK M A KA M IN A
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan,
19İ-2C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı
yapılaşm a durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulam a İmar Planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere M eclise havalesini arz ederim.
Faruk
ÇAY
G e n e H te k r e te r JV '.'<"
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye M eclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
M enderes TÜ R E L
A n ta ly a B üyükşehir B elediye B aşkanı
A d r e s : A n talya Büyükşeh ir B ele d iy e si, K araalioğ lu Parkı İçi 07 1 0 0 A N T A L Y A
A yrıntılı b ilgi için irtibat: A . L ale D A R IC I
T e l : 0 2 4 2 241 28 66
F a x : 0 2 4 2 24 3 0 6 28
W e b : w w w .antalva.bel.tr
E -p o s ta : in fo@ an talva-bld .gov.tr
p lan lam a@ an talva.bel.tr
1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
(
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 36. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 28 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19İ-2C nolu imar paftasında yer
alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı
yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 28 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19İ-2C nolu imar paftasında yer
alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı
yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama
İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
İmar Kom. Başkanı
YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
\
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
£v, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli
toplantısında gündemin 36. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 28 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19İ-2C nolu imar paftasında yer
alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı
yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği
KOMİSYON RAPORU:
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün ve 28 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 19İ-2C nolu imar paftasında yer
alan Arapsuyu Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı
yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
İmar Kom. Başkanı
YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
imar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Oytun Eylem DOĞMUŞ
imar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kt>m. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
KO N Yî^L T D
fÇ
EXP02016
BELEDİYESİ
A N TA LY A K O N Y A A LT I B E L E D İY E S İ
M E C L İS K A R A M
ANTALYA
MART/2014
DONEMİ
M ECLİS BAŞKANI: Edip Kemal BAHADIR TARİHİ
07/03/2014
DİVAN KATİBİ
: Murat DENIZDELEN BİRLEŞİM
1
1
OTURUM
DİVAN KATİBİ
: Hacet KAVAK
18
KATILAN UYE SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 03/03/2014 tarih ve 217 sayılı yazısı.
Öğretmenevleri Mahallesi 4290 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar
planı değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
ÖZÜ
07
G Ü N D EM NO
KARAR NO
28
A N TA LY A K O N Y A A L T I B E L E D İY E M E C L İS İ’NİN 07/03/2014 TA RİH ,
28 SA Y IL I K A R A R ID IR
K onu: İlgi: 21.01.2014 gün ve 1644 evrak kayıt numaralı dilekçe,
İlgi dilekçe ile 4290 ada 03 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
yapılması talep edilmektedir.
Konu 05.02.2014 gün ve 22 sayılı Konyaaltı Belediye Meclis karan ile imar komisyonuna
havale edilmiştir.
İmar Komisyonu toplantı tutanağı yazımız ekinde olup konunun görüşülmek üzere Meclise
havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/03/2014 tarih ve 217 sayılı yazısı.
İM A R K O M İSY O N R A PO RU
K O M İSY O N A H A V A LE E D İL E N
K O M İSY O N T O PLA N TISIN IN
M E C L İS K A R A R IN IN
05.02.2014
28.02.2014
K a r a r T arihi
K a ra r T arihi
84
K a r a r No
22
K a ra r No
Plan ve Proje Müdürlüğü
M üdürlüğü
4290 ada 03 nolu parselde talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar
ÖZÜ
planı değişikliği.
M ahallesi/Köyü
A da Parsel/No
İm ar Paftası
Öğretmenevleri
4290/3
19I-2c
KARAR
:
1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-4, 0,20/0,80 yapılanma koşullu konut alanı olarak
planlı 4209 ada 3 nolu parsele mevcut çekme mesafeleri uygulandığında plan ile öngörülen inşaat
alanını kullanamadığı görülmektedir.
Talep edilen plan değişikliği ile parsele kütle yapı nizamı verilerek bu problemin çözülmesi
amaçlanmıştır. Değişiklik ile; yan bahçe çekme mesafeleri 5,75 metreden 4,5 metreye, arka bahçe
94003877.FR. 15/R .01/9.22
mesafesi 11,50 metreden 10 metreye çekilmiştir. Yapılanma koşullan; H=4 kat, E=0,80 olarak
yeniden tanımlanmıştır.
4290 ada 3 nolu parsele yönelik talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş ve M axTAKS=0,20 yapılanma koşulunun plana eklenmesi şartıyla
uygun bulunmuştur.” İfadeli, 28/02/2014 tarihli İmar Komisyonu Başkanı Deniz FİLİZ (imzalı), Üye
Orhan BU D A K (imzalı), Ünal CANKO (imzalı), Üye İbrahim ÇOBAN (imzalı), Üye İbrahim
YÜKSEKV İCD AN (imzalı) İmar Komisyonu toplantı tutanağı.
Belediye Başkan V. Edip Kemal BAHADIR; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler
sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
Öğretmenevleri Mahallesi 4290 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı
değişikliği, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
Vekili
Divan Kâtibi
94003877.FR.15/R.01/ 10.22
PİEV3 1 D
Planlama İnşaat Medikal Ltd.Şti.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
4290 ADA 3 PARSELE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Plan değişikliğine konu alan; Öğretmenevleri mahallesi, Atatürk Bulvarı kuzeyinde, 903.sokağa cepheli konumda
ve Konyaaltı Kaymakamlığının doğusunda yer almaktadır. Söz konusu parsel 191 2C nolu imar planı paftasında
kalmaktadır.
Uydu Fotoğrafı
Halihazır ve Kadastral Durum.
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
A-4 (ayrık nizam dört kat) ve 0.20/0.80 (TAKS=0.20, KAKS=0.80) yapılaşma koşullarına sahip parselde mevcut
çekme mesafeleri ile taban alanı ve kat alanlarındaki inşaat alanı kullanılamadığından, kütle nizam verilerek
problemin çözülmesi amaçlanmaktadır.
3.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
4290 ada genelinde plan değişikliğine konu 3 nolu parsel ve 14 nolu parsel haricinde yapılaşma tamamlanmıştır.
Alt bölge ölçeğinde yapılaşmanın ekseriyetle tamamlandığı görülmektedir.
4.
PLANLAMA KARARLARI
4290 ada genelindeki A-4 (ayrık nizam dört
kat) ve 0.20/0.80 (TAKS=0.20, KAKS=0.80)
yapılaşma koşullarına
göre
ön bahçe
mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafeleri 5.75
metre ve arka bahçe mesafesi 11.50 metre
olarak uygulanmaktadır.
Buna göre; 690 m2 büyüklüğündeki parselde
hak edilen taban alanı (690x0.20=) 138 m2
olmakta iken söz konusu çekme mesafelerinin
uygulanması durumunda ancak
105 m2
büyüklüğündeki bir alan kullanılabilmektedir.
Belirtilen
bu
durumda taban
alanında
kullanılamayan inşaat alanı 33 m2’dir.
Kat alanlarında ise; 940 m2 alan kullanımı hak
edilirken mevcut durumda ancak 828 m2
kullanılabilmektedir. Taban alanındaki inşaat
alanı kaybı diğer katlardaki eksik inşaat alanı ile
birleştirildiğinde toplamda 112 m2 büyüklüğünde
bir inşaat alanı kaybı ortaya çıkmaktadır.
Altınkum MâfT G aziV M stafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 K onyaaltı/AN TALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
pmm
Planlama inşaat Medikal Ltd.Şti.
Mevcut İmar Planı
(yapı hakları kullanılamamaktadır)
öneri İmar Planı
(yapı hakları kullanılabilmektedir)
Yukarıda açıklanan duruma göre kullanılamayan inşaat alanının elde edilebilmesi çekme mesafelerinin
değiştirilmesi ile mümkün olabilmektedir.
Belirtilen sebeplerle parselin yoldan çekme mesafesi değiştirilmeden 5 metre olarak muhafaza edilirken, komşu
parsellerden 4.50'şer metre ve arka bahçeden 10 metrelik çekme mesafeleri dahilinde hak edilen 138 m2
büyüklüğündeki taban alanı kullanımı temin edilebilmektedir.
Diğer taraftan; yukarıda belirtilen çekme mesafeleri dahilinde kalan alanda yapılaşma katsayısı maxTAKS=0.20,
E=0.80 ve kat adedi h=4 kat olarak belirlenmiştir. Böylece, ada genelinde diğer parseller için öngörülen planlama
kararlan ile yapılaşma katsayısı ve kat adedıl yönünden uyum sağlanmış, hak edilen inşaat alanı üzerinde bir
yapılaşmanın ortaya çıkmaması temin edilmiştir.
Altınkum Mam. G ^ iîv lu s ta fa Kemal Bulvarı No:28/4
0707Ç Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
pmm
Planlama İnşaat Medikal Ltd.Şti.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Mevcut - Öneri (ölçeksiz)
Yukarıdj
sun
gerekçelerle oluşturulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekte
Y.ATSenseKÇAY
Şeljir Plancısı
A G M b u İm ar Planı
Yet.S .N o:0027 D .N o:1535
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
3
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
PAFTA NO
ADA NO
: 191 2C
: 4290
PARSEL NO
ALANI
:3
: 690m2
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI
A-4 (ayrık nizam dört kat) ve 0.20/0.80 (TAKS=0.20, KAKS=0.80) yapılaşma koşullarına sahip parselde
mevcut çekme mesafeleri ile taban alanı ve kat alanlarındaki inşaat alanı kullanılamadığından, kütle nizam
verilerek problemin çözülmesi amaçlanmaktadır.
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
<
K
1/1000
GÖSTERİM
D O C ) PLAN ONAMA SINIRI
------------- YAPI YAKLAŞMA SINIRI
Download

Gündemin 27.Maddesi - Antalya Belediyesi