ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
a
Tarih:01.12.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İTİRAZ SAHİBİ
TMMOB Ş E H İR P L A N C IL A R I O D A SI A N T A L Y A ŞU B E Sİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
12.11.2014
tarihli
toplantısında gündemin 144. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
İTİRAZ KONUSU
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Şeydiler Mahallesi
802 parselin Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis
İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 5668 Plan İşlem
Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi
içerisinde yapılan itiraz.
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Şeydiler Mahallesi
802 parselin Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis
İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 5668 Plan İşlem
Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plam’na askı süresi
içerisinde yapılan itiraz komisyonumuzca incelenmiş,
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.________________________________________
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Haşan AIURBAN
İn^K ûm A & esi
Kerim BAŞKAPTAN
TMMOB
L
— Şehir Ptencılart Odası
:u be '
I I_ ^
Sayı
K onu
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B
Yükseliş A pt. K:4 No: 18 - ANTALYA
Tel: 0.242.322 15 0 0• Faks: 0.242.322 15 00
E-posta: [email protected]
______________W eb: http://w w w .spo.org.tr
:07.14.122
rPlanlar Hk.
22.10.2034
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEKÎR B E L E D İY E BA ŞKA NLIĞ FNA
ANTALYA
1-Antalya Büyiikşehir Belediye M eclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 428 sayılı kararı ile onaylanan
Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselde Entegre Tarımsal İşletme ve
Toptan Ticaret Alanı yapılabilmesi amacıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Antalya Büyükşehir Belediyesinde 13.10.2014-13.11.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
Aynı alana ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 429 sayılı
kararı ile onaylanan Aksu, 025B-02B nolu imar paftasında yer alan Fatih Mahallesi 13419 ada 6
parselin Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İm ar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya
çıkartılmıştır.
Söz konusu plan değişikliği ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plam’nda “Tarımsal Niteliği
Korunacak Alan” olarak belirlenen bölgede Kentsel Kullanım Kararları içinde yer alan “3.5.5. Entegre
Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanı” plan kararı getirilmiştir.Bu hali ile sanayi niteliğinde üretim
yapılabilecek tesis niteliği kazanmıştır. Onaylı 1/100000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni
Planı'nda söz konusu alan plan kararı verilen kentsel ve sanayi gibi kullanım kararlarının dışında
kalmakta olup, tarım kullanım kararı verilen alanlar içerisiride yer almaktadır. Onaylı 1/25000 Ölçekli
Nazım İmar Planında “6.Mevcut Kullanımı ve Doğal Yapısı Sürdürülecek Alanlar” başlığı altında
“6.1.Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” olarak tanımlanmış olup, ilgili plan notu ile 5403 sayılı
Toprak Korum a ve Arazi Kullanım Kanunu’na atıfta bulunulmuştur.Bu tür araziler tarımsal üretim
açısından değerli olup, gerek kentsel gerekse kırsal planlama açısından korunması gerekli alanlardır.
Plan kararı tamamen kentsel kullanım kararlarının içinde yer almakta olup, kentsel kullanım kararı
getirilen her bölgede alt ölçekli plan kararları ile uygulanabilecek bir kullanım kararıdır. Tarım alanları
içerisinde üretime, pazarlamaya, depolamaya yönelik bu tür münferit entegre tesis kullanım kararları
tarımsal alan bütünlüğünü bozmakta, kentsel altyapı maliyetini olumsuz etkilemekte, çevresindeki
tarımsal üretim alanlarını yaratacağı çevre koşulları ile olumsuz etkilemektedir. Hazırlanan 1/25000
Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bu hali ile onaylı 1/100000
Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerine, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar
Planının Genel ilke ve esaslarına, planlama ilke ve esaslarına aykırıdır.
Ayrıca yer seçimi konusunda, nitelikli tarım arazileri ile çevrili kentsel kullanım kararları
içinde yer alan bir kullanımın yaratacağı çevresel etkiler söz konusu 1/25000 Ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planmda göz önüne alınmamış olup, ÇED Raporu ile
ilgili planların değerlendirilmesi planlama ilkesi açısından daha uygun olacaktır.
2Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 447 sayılı kararı ile
onaylanan Korkuteli, N24D-21A nolu imar paftasında yer alan Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21
parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya
çıkartılmıştır.
- TMMOB
ANTALYA ŞUBE
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B
Yükseliş Apt. K.-4 No: 18 - ANTALYA
Tel: 0.242.322 15 00 ♦ Faks: 0.242.322 15 00
E-posta: [email protected]
______ _______Web: http://www.spo.org.tr
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde;
“İmar planı ilkeleri
MADDE 21 — (6) Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar
planları hazırlanamaz. (7) İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme raporlarındaki
yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması zorunludur. ” denilmektedir.
İlgili plan kapsamında herhangi bir yapı yapılmayacak olsa bile Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği gereğince her türlü planda jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun hazırlanması
gerekmektedir. Söz konusu plan bu yönü ile ilgili yönetmeliğe aykırıdır.
Yine îlgili planda ÇED Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılıp yapılmadığı konusunda
herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
3- Antalya Büyükşehir Belediye M eclisi’nin 11.09.2014 tarih ve 448 sayılı kararı ile
onaylanan Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis
İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Antalya
Büyükşehir Belediyesinde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde;
“Genel planlama esasları
MADDE 7 —j) Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması
ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum
ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.
Araştırma ve analiz
MADDE 8 - (1) Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu
kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar
halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz,
etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır. ” denilmektedir.
İlgili alana ilişkin onaylı mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylandığı tarihteki
ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planının kazanılmış müktesap haklar doğrultusunda bir idari işlem devamı niteliğinde
olması gerekirken,hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ilgili kurumlardan sadece
Karayolları Müdürlüğü'nün görüşünün alınmış olması tarafımızca eksik görülmektedir. Yine söz
konusu 1/1000 ölçekli planın, plana esas Jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun olduğuna dair herhangi
bir bilginin olmaması, aynı zamanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planmda söz konusu
Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğine göre ilgili kurum görüşleri ve Jeolojik etüt konusunda bir
bilgi aktarılmaması mevcut hali ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını ilgili yönetmelik hükümlerine
aykırı hale getirmektedir.
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.08.2014 tarihinde onaylanan Serik İlçesi, Belek
Turizm M erkezi 1512 parselde iskele amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nde 27.09.2014-27.10.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.
İlgili planda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen kurum görüşlerinin ve jeolojk
ve jeoteknik etüt raporunun olup olmadığı ve ÇED Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılıp
yapılmadığı konusunda herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 65/B
Yükseiiş A pt. K.-4 No-. 18 - ANTALYA
Tel: 0.242.322 15 00 * Faks: 0.242.322 15 00
E-posta: [email protected]
______ _____ Web: http://w yw .spo-org.tr ■
Askı süresi içerisinde yapmış olduğumuz itirazımızın yasal süreİer göz önünde bulundurularak
değerlendirilmesi hususunda. Antalya ili, Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan 13419 ada 6 parselin
Entegre Tarımsal İşletme ve Toptan Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin alman kurum
görüşlerinin tarafımıza iletilmesi, Korkuteli,Yukarıkaraman Mahallesi 139 ada 21 parselin güneş
enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin ve Serik İlçesi, Belek Turizm Merkezi
1512 parselde iskele amaçlı nazım imar planında ÇED Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapılıp
yapılmadığına ilişkin tarafımıza bilgi verilmesi. , ve tüm planlarda ilgili kurum görüşlerine, imar
planına esas jeolojik ve jeoteknik raporun olup olmadığına, müellif imzasının olup olmadığına,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve ilgili mevzuata uyulup uyulmadığına bakılarak işleme
alınması hususunda hassasiyet gösterilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim
Saygılarımızla, ■>v
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
11 - 09-2014
Celse No
Meclis 1. Başkan V.
Divan Katibi
Divan Katibi
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
1
Karar No
448
Eki
1
Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis İstasyonu”
kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar
_________ verildi. (EKİ: 1 adet rapor)______________________________________________________________________
özü :
Dairesi: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta.ve No :
Meclisin 11-09-2014 Perşembe günü saat 10:00 'da yaptığı 2014 dönemi 8. Toplantısının
1. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2014-448 sayılı kararıdır._______________________
GÜNDEMİN 29. MADDESİ
... -
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında gündemin 126.
maddesinde görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Manavgat İlçesi
Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve Servis İstasyonu”
kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hakkmdaki;
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2014 tarihli raporunda;
Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve
Servis İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu Ali Baki SARICA ve Kerim BAŞKAPTAN Toplantıya Katılmadı, diğer
üyeler imzalı Meclisin takdirine sunulmuştur.
Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda İmar ve Bayındırlık
komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.
KARAR:
Manavgat İlçesi Şeydiler Mahallesi 802 parselin “Akaryakıt, CNG ve LPG Satış ve
Servis İstasyonu” kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
O27’0-21-<J
ANTALYA-MANAVGAT-SEYEHLER k ö y ü
802 NOLU KADASTRO PARSELİNE İLİŞKİN
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
GÖSTERİM
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
AKARYAKIT,CNG VE LPG
SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU
ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU
4 069 781.76
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(MANAVGAT-SEYDİLER KÖYÜ)
802 NOLU KADASTRO PARSELİME İLİŞKİN
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
1.
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı; Antalya ili, Manavgat ilçesi,Seydiler Köyü, Nifrit Mevkii sınırları içerisinde Antalya-Alanya yoluna
cepheli durumdadır. Bu alan, 027-D-01-A nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı paftasında kalmaktadır.
Uydu Fotoğrafı
2.PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Manavgat Belediyesi Meclisi'nin 14.10.1993 gün ve 1993/3-27 sayılı kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama imar
Planındaki "Akaryakıt ve Servis istasyonu" kararına ilişkin üst ölçekli plan iradesi ile ilgili teknik gereklilik yerine
getirilirken, Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından 24.12.2013/11029 ruhsat no verilen LPG Otogaz Satış
istasyonu işyeri açma izini verilen "LPG" ibaresi ve bunun yanında "CNG (Sıkıştırılmış DoğalGAz) ibarelerinin de
Nazım imar Planı kararlarına yansıtılması amaçlanmaktadır.
3.BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından 24.12.2013/11029 ruhsat no ile Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış
istasyonu işyeri açılışı ve çalıştırılmasına verilen izin ile Parsel üzerinde Akaryakıt ve LPG satış istasyonu olarak
hizmet veren tesis mevcuttur.
4.
PLANLAMA KARARLARI
Manavgat Belediye Meclisi'nin 14.10.1993 gün ve 1993/3-27 sayılı kararı ile Şeydiler Köyü 802 Nolu parsel için
hazırlanan 1/1000 Ölçekli mevzi İmar Planı ile onaylanan "Akaryakıt ve Servis istasyonu"na 03.02.1998 gün 15840/40 sayılı yapı ruhsatı verilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün 10.12.1997 gün ve 28177 sayılı yazısı ile de onaylı
vaziyet p unda görüldüğü şekli ile "Akaryakıt Satış İstasyonu" yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.
Altınkum Mah. Gazi M ustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 K onyaaltı/AN TALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
P L R N L R M f l İ N Ş A A T M€ D İ K fl l L T D . S T İ .
Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından 24.12.2013/11029 ruhsat no ile Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış
İstasyonu işyeri açılışı ve çalıştırılmasına da izin verilmiştir.
Yukarıda yapılan bu açıklamalara göre, parsel üzerinde 1993 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı ile
Akaryakıt ve Servis istasyonu tanımlanırken anılan tarihte üst ölçekli bir plan kararına ihtiyaç duyulmamıştır.
Mevcut durumda ise 2013 tarihli Gayrisıhhi Müessese sınıfında Akaryakıt ve LPG Otogaz satış istasyonu olarak
işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ilgili belediye tarafından verilmiştir.
Diğer taraftan; Doğal gaz, atmosfer basıncında -162°C'a kadar soğutulduğunda yoğuşarak sıvı faza geçmesi ile
ve "Sıvı Doğal Gaz" (LNG-Liquified Natural Gas) elde edilmektedir. CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ise, (LNG)
şeklinde tedarik edilen doğal gazın, yaklaşık 200-250 bar basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilmektedir. CNG,
kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan gaz fazında bir yakıttır.
Şehir içi lojistik araçları, araç filoları, Çöp kamyonu, yol süpürgesi gibi araçlar, Ağır vasıtalar, askeri ve kamu
hizmet araçları, Trenler, motosikletler, İş makinaları ve hafriyat kamyon filoları, forkliftler vb bir çok araçta CNG
(Compressed Natural Gas - Sıkıştırılmış DoğalGaz) kullanılabilmektedir.
Son yıllarda doğalgazın CNG adı ile (Compressed Natural Gas - Sıkıştırılmış Doğal Gaz) ulaştırma sektöründe de
kullanılması alternatif yakıt olma özelliği ile cazip hale gelmektedir. Bu yakıtın CO oranı % 0 olduğu için çevreye
dost bir alternatif yakıttır. Avrupa Birliğinin egzoz emisyon standardı olan Euro5'i işlem görmeden sağlayan tek
yakıttır.
Hazırlanan 1/5000 Ölçekli mevzii Nazım İmar Planı ile öncelikli olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile
belirlenen "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" kararı ile ilgili üst ölçekli plan iradesi konusundaki eksiklik
giderilmektedir. Bu teknik gereklilik yerine getirilirken alan dahilinde Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından
24.12.2013/11029 ruhsat no verilen LPG Otogaz Satış istasyonu işyeri açma izini verilen "LPG" ibaresi ve bunun
yanında CNG ibareleri de Nazım İmar Planı kararlarına yansıtılmaktadır.
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Mevcut-Önerisi (Ölçeksiz)
açıklanan kapsanvfrş gerekçelerle oluşturulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ekte sunulmaktadır.
n
Altınkum Mah. Gazi M ustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/AN TALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
Download

Gündemin 23.Maddesi - Antalya Belediyesi