T.C.
K Ü LTÜ R VE TU RİZM BA K A NLIĞ I
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge Kurulu
KA R AR
Toplantı No. V e Tarihi:
77 - 25.03.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1005- 25.03.2014
Toplantı Yeri
K AYSERİ
Prof.Dr. Fikri K U LA K O Ğ LU başkanlığındaki bir ekip tarafından Kayseri ili’ndeki “Eski
Ticaret Yolları ve Yerleşim Yerlerinin Tespiti” konusunda 27.08.2012-30.09.2012 tarihleri arasında
gerçekleştirilen yüzey araştırması çalışması kapsam ında tespit edilen alanlardan Kayseri ili,
K ocasinan ilçesi, D üver Köyü, Eskidüğerbaşı M evkii’nde bulunan höyüğün tescilinin
değerlendirilm esine yönelik K ültür Varlıkları ve M üzeler Genel M üdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih,
267080 sayılı yazısı ile söz konusu höyüğün tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl K ültür ve Turizm
M üdürlüğü’nün 13.01.2014 tarih ve 2769 sayılı, Kayseri İl Özel İdaresi İm ar Altyapı ve Planlam a
D aire B aşkanlığı’nın 03.09.2013 tarih ve 170 sayılı, Enerji ve Tabii K aynaklar Bakanlığı, M aden
İşleri Genel M üdürlüğü’nün 21.01.2014 tarih ve 31989 sayılı, K ültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım
ve İşletm eler Genel M üdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 14998 sayılı, Kayseri Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl M üdürlüğü’nün 03.02.2014 tarih ve 1126 sayılı görüş yazıları ile K orum a Bölge
K urulu M üdürlüğü raportörlerinin 03.01.2014 tarih ve 4 sayılı raporu okundu; raportörün
açıklam aları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşm e sonucunda;
Kayseri ili, K ocasinan ilçesi, D üver Köyü, Eskidüğerbaşı M evkii’nde bulunan ve kararımız
eki sit fişi üzerindeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalar üzerinde sınırları belirlenen Eskidüğerbaşı
H öyüğü’nün 2863 sayılı yasa kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Y üksek
K urulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi korum a esasları ve
kullanm a koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İL: KAYSERİ
İLÇE: KOCASİNAN
D.K.V.K.E
SIT
ENVANTER NO
HARİTA NO
M A H A LLE KO Y : DUVER KOYU
KADASTRO
VEYA M E V K İİ:
ADA:
PARSEL: 53,54,57,61,63,87,88
148
ADI: ESKİDÜĞERBAŞI HÖYÜĞÜ
GENEL TANIM: ESKİDÜĞERBAŞI HÖYÜĞÜ, DÜVER KÖYÜ NÜN YAKLAŞIK 1 KM. GÜNEYDOĞUSUNDA, KAYSERİ-BOĞAZLIYAN KARAYOLUNUN 500 M.
DOĞUSUNDA BULUNMAKTADIR. YAKLAŞIK 150 M. ÇAPINDAKİ HÖYÜK, DOĞAL KAYALIK ALAN ÜZERİNDE YER ALMAKTADIR. HÖYÜK KUZEY YÖNDEN
DÜZLÜK GÖRÜNÜMÜNDE OLUP, DİĞER YÖNLERDEN YÜKSELTİSİ MEVCUTTUR. HÖYÜK ÜZERİNDE VE ETEĞİNDEKİ DÜZ TARIM ARAZİLERİNDE FARKLI
FORMLARDA ÇOK SAYIDA SERAMİK MALZEMEYE İLE HÖYÜK ÜZERİNDE BİR ADET DERİN OLMAYAN KAÇAK KAZI ÇUKURUNA RASTLANMIŞTIR. HÖYÜK
YÜZEYİNDE VE ETEKLERİNDE RASTLANAN ROMA VE ORTA ÇAĞA AİT SERAMİK AĞIRLIKLI VERİLERDEN BU DÖNEMLERDE İSKAN GÖRDÜĞÜ TAHMİN
EDİLMEKTEDİR.
ŞİM DİKİ TE H LİK E LE R
: Kaçak kazı ve tarımsal faaliyetler
ŞİM DİKİ DURUM
SİT POTANSİYELİ
:
ŞİM DİKİ KO RUM A
ÖNERİLEN KO RUM A
1. Derece arkeolojik sit
KORUMA DERECESİ: 1 derece arkeolojik sit
Korumasız
HAZIRLAYANLAR:
Zeynep ÖZDEMİR
Uzman (Arkeolog)
Recep TOK
Harita Mühendisi
: 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescili
KO N TR O L EDEN: Dilek YALDIZ Bölge Kurul Müdür V.
K. K .V . K. B. K. KARARLARI
YAYIN DİZİSİ
No:
K. K.V. K. B. K. O NAYI:
G ÖZLEMLER
du t>
jr-h. î ;
î _y—-an»
HD ; v
! r Hil
•
t d İ t- *
>
:
— Şı%— t~ ¥- —
6 DERECELİK ED50 KOORDİNAT
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
7
8
Y
681691.000
681748.792
681769.000
681758.545
681713.681
681658.156
681623.157
681636.602
X
4313487.000
4313468.173
4313427.000
4313362.214
4313328.952
4313336.089
4313394.769
4313461.068
*
f
3 DERECELİK ED50 KOORDİNAT
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
7
8
Y
X
421683.874
421741.019
421759.862
421747.279
421701.342
421646.077
421613.026
421628.648
4313510.066
4313489.346
4313447.527
4313383.115
4313351.346
4313360.308
4313420.112
4313485.937
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
kayseri Kültür Varlıklarının
Koruma BöSga Kurulunun
<21îJQî.2.QU+Gün ve JûûSSayılı
karar ekidir.
ûftck YALDIR
Bölge ;KufulMüdür V.
../....... /2014
I
12014
/
/2014
/
/2014
Pafta No:
Download

Kocasinan- Düver Köyü I.Derece Arkolojik Sit Alanıdaki