T.C.
DEVELİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 87684534-809.99Konu : Yardım Kampanyası
kC
19/06/2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
DEVELİ
Yahyalı İlçesi Derebağ Kasabası Ortaokulu İngilizce öğretmeni olarak görev
yapmakta iken, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatım kaybeden Melek
DURMUŞ'un geride kalan ailesi için yardım kampanyası düzenlendiği ile ilgili Kayseri
Valiliğinin 12/06/2014 tarih ve 2413665 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
EKİ:
Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Teşkilata
Elbiz Caddesi No: 09 38400 Develi / KAYSHKİ
Telefon (0352) 621 60 54- 621 02 00
e- posta: Jı-vcii ^8 (/'ınch.üuv tr.
Bilgi İçin: Ş e f - I I.YANMAZ
Belgegeçer (0352)621 21 05
lııt.Adr.: w
w
de\cli-mcb.aov.ir
T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 98515756/815/2398787
Konu: Yardım Kampanyası
12/06/2014
VALİLİK MAKAMINA
Yahyalı İlçesi Derebağ Kasabası Ortaokulu İngilizce öğretmeni olarak görev
yapmaktayken aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Melek
DURMUŞ'un; ailesinin çiftçilikle uğraştığı, tıp fakültesinde ve anadolu lisesinde okuyan
kardeşlerinin olduğu, geride kalan ailesinin gelir seviyesinin düşük olduğu ve sosyal
güvenceleri olmadığından, yardım kampanyası düzenlenmesi talebi ile ilgili Yahyalı
Kaymakamlığının 06.06.2014 tarih ve 1926 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.
Öğretmen Melek DURMUŞ'un ailesine maaş bağlanmasını gerektiren şartlar, başına
gelen elim durumdan dolayı olunmadığından, aile fertlerinin eğitim, sağlık ve diğer
giderlerinin karşılanması amacı ile İlimizde 1 yıl süreyle yardım kampanyası düzenlenmesi,
kampanyaya katılacak duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarını İş Bankası Yahyalı şubesindeki
Salim DURMUŞ adına açılan TR440006400000153810157954 İBAN nolu hesaba
yatırmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde O lurlarınıza arz ederim.
Bilal YILMAZ
İl Milli Eğitim Müdürü
OLUR
12/06/2014
Erdoğan AYGENÇ
Vali a.
Vali Yardımcısı
EKLER:
1- Yazı (2 Sayfa)
Bu belge, 5070 sayılı E lektronik İm za K anununun 5 inci m addesi gereğince g üvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Osman K avuncu B ul.H acı Saki M ah. 40/B K ocasinan K A Y SE R İ
Elektronik Ağ: w w w .kayseri.m eb.gov.tr
e-posta: tem elegitim 38@ m eb.gov.tr
A yrıntılı bilgi için: Ü nal Ç O L A K Şube M üdürü
B. A K K U Ş V .H .K .İ. Tel: (0 352) 3301125 (161-148)
Faks: (0 352) 3366230
'
< r~ M
.
T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Milfi Eğitim Müdürlüğü
* 4^
»_l
1» .Öb •
—ı^ J ^
Sayı : 98515756/814/2416364
Konu: Yardım Kampanyası
12/06/2014
.... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İstanbul ili Kadıköy İlçesi Şener Birsöz İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin
GENÇER’in Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama ve İş Okulunda okumakta olan
CEREBRAL PALSY tanısı ile tedavi görmekte olan kızı Berksu GENÇER'in yurt dışında
tedavi olması ve sağlık giderlerinin karşılanması amacıyla Türkiye genelinde 05.06.2014
tarihinden itibaren bir (1) yıl süre ile 1.500.000.00 TL'lik yardım toplanması ile ilgili İstanbul
Valiliği'nin 11/06/2014 tarih ve 2376716 sayılı yazısı ile onayı ekte gönderilmiştir.
ilçenizdeki okullara gerekli duyurunun yapılarak, yardımın sorumlu kurul üyeleri
Ruhi EKŞİ, Nazmi ERTUGRUL ve Şefka GENÇDUR adına müşterek hesap olarak Halk
Bankası Sahrayıcedit İstanbul Şubesinde açılan (IBAN NO: TR 22 0001 2009 8740 0001
0187 88 ) hesap numarasına yatırılması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bilal YILMAZ
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1- Yazı ve
i----------------------------------—
D E V E L İ KAYM AKAMLIĞI
Yaz; İgıeri M ü d ü rlü ğ ü
1 6 -»• 2014
m
G u v ^ E l e f S r o n f k İmzalı
EVRAK NO. DOSYA NO.
sık
Dağıtım:
16 İlçe Kaymakamlığına
Bu belge, 5070 sayılı E lektronik im za K anununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Evrak teyidi h ttp://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 71b9-a7a9-39c4-8e32-6622 kodu ile yapılabilir.
Osm an K avuncu Bul. Hacı Sakı M ah.. 40/B K ocasinan/K A Y S E R İ
Elektronik Ağ: http:// kayseri.m eb .g o v .tr
e-posta: tem elegitim 38@ m eb.gov.tr
A yrıntılı bilgi için: U nal Ç O L A K Şb. M a.
Tel: (0 3 5 2 )3 3 0 11 25 (148-161)
Faks: (0 352) 336 62 30
Download

Konu : Yardım Kampanyası 19/06/2014 M