ÖĞRENME STİLLERİ
Yrd.Doç.Dr.M.BETÜL YILMAZ
Bilişsel Stil

bireyin psikolojisini oluşturan üç cephe
– duyuş (nasıl hissettiği),
– davranış (nasıl davrandığı)
– biliş (nasıl bildiği)

Bireyin psikolojisindeki bu üç temel elementin nasıl
yapılandığı ve örgütlendiği bireyin bilişsel stilini oluşturur.

Bilişsel stiller zeka ve cinsiyetten bağımsızdır, ayrıca da
kişiye ait değil, genellenebilir bir kavramdır.
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil
2
Bilişsel Stil Kuramı

Çağdaş bilişsel stil kuramına göre
desenler;
– bilişsel kontroller (algısal tutumlar ve bilişsel tutumlar)
ve bilişsel süreç,
– zihinsel betimleme
– kişisel yapılardır.
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil
3
Bilişsel Stil Kuramı Modeli
D IŞ D Ü N Y A
Y aşantılar
G özlenen
D avranış
İşleyen B ellek
Ö ğrenm e, B aşa
Ç ıkm a Stratejileri
B İL İŞSE L G /Ç
B İL İŞSE L ST İL
B İL İŞSE L
KONTROL
B İR İN C İL
KAYNAKLAR
(B ütü ncül / Ç özüm leyici - G örsel / Sözel)
B ilgiler
ve B ilişsel
G eçm iş
Sebep/sonuç
İlişkisi
K urabilm e
B ecerisi
K işisel
K aynaklar
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil
C insiyet
K aygı,
tutum , vb.
4
Bilişsel Stil
Bilişsel stilleri açıklamaya yönelik çalışmalar
iki temel boyutta ele alınabilir:
– Bütüncül / Ayrıştırıcı Boyut
– Görsel / Sözel Boyut
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil
5
Bilişsel Stil Örnekleri

Witkin - Alan Bağımlı / Alan Bağımsız

Güdüsel Hareket Edenler – Düşünerek
Hareket Edenler

Seviyelendirenler –Keskinleştirenler
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
6
Bilişsel Stil Örnekleri
Witkin
– alan bağımsız
– alan bağımlı
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil
7
Bilişsel Stil Örnekleri

Güdüsel Hareket Edenler x Düşünerek Hareket Edenler
– İhtimallere hızlıca göz attıktan sonra karara çok hızlı
–ve çoğu zaman hatalı- varanlar
– Tepkide bulunmadan önce tüm durumları değerlendiren ve
göreceli olarak daha az hata yapanlar
– Hızlı ama göreceli olarak az hata yaparak reaksiyon
gösterenler
– İlk gruba göre daha yavaş ama onlar kadar hatalı tepkide
bulunanlar
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil
8
Bilişsel Stil Örnekleri

3. Seviyelendirenler –Keskinleştirenler
Seviyelendirenler
Şimdi ile geçmişi aynı anda işleme
Soyut sebep / sonuç ilişkileri
Bellekteki imgeler durağan değil
Bellekte imgeler solgun
Genelleştirilen algı
Bütünleştirilmiş bakış açısı
Keskinleştirenler
Zaman olarak şimdiki zamanı algılama
Somut sebep / sonuç ilişkileri
Bellekteki imgeler durağan
Algıda ana kanal görsellik
Odaklanan algı
Ayrıştırılmış bakış açısı
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil
9
Bilişsel Stil ile Öğrenme Stili
Arasındaki İlişki
Öğrenme stilleri
öğrenme sürecine odaklanır.
 pedagojiye dayalı olarak bireysel farklılıklarla
ilgilenir.
 öğrenme stilleri kavramına yönelik yeni yapılar
geliştirir.
 öğrenme erişisinin zenginleştirir.
 kuramsal temeli destekleyecek ölçekler geliştirir.

Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Bilişsel stil – Öğrenme stili
10
Öğrenme Stili Nedir ?
Öğrenme stili
 bir öğretim yöntemini bazıları için harika,
diğerleri için korkunç kılan biyolojik ve
gelişimsel özelliklerdir (Dunn).
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
11
Öğrenme Stili Nedir ?
Öğrenme stili
 bireylerin karakteristik davranışlarının,
öğrenme çevrelerini nasıl algıladıklarını,
bu çevre ile nasıl etkileşime girdiklerini ve
tepkide bulunduklarını açıklamaya hizmet
eden nisbeten istikrarlı göstergeleridir
(Keefe, NASSP).
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
12
Öğrenme Stili Nedir ?
Öğrenme stili
 ruhun ve bazı zihinsel niteliklerin
göstergesi olan dışsal davranış, özellikler
ve haldir (Gregorc).
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
13
Öğrenme Stili Nedir ?
Öğrenme stili
 her bireyde farklılık gösteren, bireyin yeni
ve zor bilgi üzerine konsantre olması ile
başlayıp bilgiyi alma ve zihne yerleştirme
süreci ile devam eden bir yoldur (Dunn ve
Dunn).
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
14
Öğrenme Stili Nedir ?
Öğrenme stili
 bireyin bilgiyi algılamasında ve belli bir
yolla veya yolları birleştirerek
işlemesindeki tercih ya da eğilimidir
(Sarasin).
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
15
Öğrenme Stili
Öğrenme stillerinde bireyin dikkate
alınabilecek özellikleri :
– Bilişsel boyut
– Duyuşsal boyut
– Fizyolojik boyut
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
16
Öğrenme Stili Modelleri (Kolb)
Kolb’e göre öğrenme aşamaları
Somut Yaşantı
 Yansıtıcı Gözlem
 Soyut Kavramsallaştırma
 Aktif Yaşantı

Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
18
Öğrenme Stili Modelleri (Kolb)
Somut
Yaşantı
Yerleştirien
Değiştirien
(Accomodative)
(Divergent)
Yansıtıcı
Gözlem
Aktif
Yaşantı
Ayrıştıran
Özümseyen
(Convergent)
(Assimilative)
Soyut
Kavramsallaştırma
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
19
Öğrenme Stili Modelleri (Gregorc)
Gregorg’a göre öğrenme sırasında


Algılama (Soyut / Somut)
Düzenleme (Ardışık / Rasgele)
belirleyicidir.
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
20
Öğrenme Stili Modelleri (Gregorc)
Gregorg’a göre
1) Somut algılayan – Ardışık düzenleyenler
2) Somut algılayan – Rasgele düzenleyenler
3) Soyut algılayan – Ardışık düzenleyenler
4) Soyut algılayan – Rasgele düzenleyenler
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
21
Öğrenme Stili Modelleri (Dunn ve Dunn)
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
24
Öğrenme Stili Modelleri (Dunn ve Dunn)
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
25
Öğrenme Stili Modelleri (Honey ve Mumford)
Honey ve Mumford’a göre öğrenme stilleri

Aktivistler (Harekete geçiciler)
 Yansıtıcılar (Analistler)
 Teorisyenler (sebep bulucular)
 Pragmatistler (uygulayıcılar)
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
26
Öğrenme Stili Modelleri (Sarasin)
Sarasin’e göre öğrenme stilleri

Görseller
 İşitseller
 Dokunsal / Kinestetikler
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
27
Sarasin (Görseller)







Tertipli ve düzenlidirler.
Kurallara uyarlar, disiplinlidirler.
Ödevlerinin büyük bir özenle (itina) ile yaparlar.
Sözlü verilen bilgileri anlamakta zorlanırlar.
Sözlü bilgiler sınıflandırılarak ya da basamaklandırılarak küçük
cümleler biçiminde verildiği zaman daha iyi öğrenirler.
Gördüklerini daha iyi hatırlarlar.
İyi birer gözlemcidirler.
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
28
Sarasin (İşitseller)








Sesli düşünürler.
Sesli okuduklarında daha iyi öğrenirler.
Yabancı dil öğrenimine yatkındırlar.
Güzel ve ahenkli konuşurlar.
Geniş kelime bilgisine sahiptirler.
Konuşmaktan zevk alırlar.
Kolaylıkla şarkı sözlerini, şiirleri öğrenebilirler.
Müzik ve ritim duyguları gelişmiştir ve duyarlıdırlar.
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
29
Sarasin (Kinestetikler)










Sınıfta her zaman hareketlidirler. Uzun süre bir yerde sabit oturamazlar.
Söz almadan, parmak kaldırmadan konuşurlar.
Görsel ve işitsel mesajları algılamakta zorluk çekerler.
Eşyalara dokunarak, yaparak öğrenmekten zevk alırlar.
Özellikle küçük yaşlarda (1.,2.,3. sınıflarda) bir işin, mesajın
öğretiminde öğretmen, öğrenci ile birlikte beraber uygulamasını
yaptığı zaman daha iyi öğrenirler.
Şaka yapmaktan hoşlanırlar.
Öğretmenine, arkadaşlarına, çevresindekilere dokunarak iletişim
kurmaktan zevk alırlar.
Yaparak, dokunarak daha iyi öğrenirler.
Yazmaktan hoşlanmazlar.
Yazılı sunulan bilgiyi okumaktan sıkılır ve öğrenemezler.
Yrd.Doç.Dr.M. Betül YILMAZ
Öğrenme stili
30
Download

Öğrenme stili