03 .00/102
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no:
Karar Tarih ve no:
23.06.2014- 129
23.06.2014 -2569
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Merkez, Saraydüzü Köyü, İnaz (Demirçevre) Köyü, İsmail Köyünde
26.03.2014 tarih ve 190 sayılı Encümen Kararına istinaden yapılan 181 Nolıı imar uygulamasının
Kurulda değerlendirilmesi istemine ilişkin Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’na (İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü) 17.06.2014 tarih ve 28817491.04-310.99-181 UYG.586-166739 sayılı yazısı, istemin yanı
sıra izinsiz uygulamalar, sit sınırı paftası ve tescil fişinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul
Müdürlüğü uzmanlarının 20.06.2014 tarih ve 4311 sayılı yerinde inceleme ve 4312 sayılı dosya
inceleme raporları okundu tescil fişi, paftaları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Afyonkarahisar İli, Merkez, Saraydüzü Köyü, İnaz (Demirçevre) Köyü, Konya Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.06.1995 gün 2272 sayılı Kararı ile II. (İki) Derece Doğal Siti olarak
tescilli, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.05.2008 gün, 2710 sayılı
Kararı ile 1/25000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar
Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı uygun bulun Ömer-Gecek Termal
Turizm bölgesinin ve anılan Kurul Kararı ile tescillenen ve imar planına aktarılan sınırları onaylanan
Üzerlik Tepe Höyüğü I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitinin çakıştığı alana ilişkin 26.03.2014 tarih ve 190
sayılı Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Kararına istinaden yapılan 181 Nolu İmar Uygulamasının
kültür varlıkları açısından uygun olduğuna, Çakışan Alanlara İlişkin Protokol uyarınca İmar
Uygulamasına giren diğer alanlarla birlikte Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca
değerlendirilmesine,
- Üzerlik Tepe Höyüğü I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitine ilişkin hazırlanan tescil fişi ve Koordinatlı sit
sınırı paftasının uygun olduğuna,
- Sit sınırları üzerine dökülen yabancı maddelerin kaldırılması, kaçak kazı çukurlarının kapatılması
işlemlerinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Belediyesince ve Müze Müdürlüğü denetiminde
yapılması, işlem öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,
- Bahse konu tahribatlara ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına, yapanların ilgili güvenlik birimlerince
araştırılarak haklarında yasal işlem başlatılmasına ve akıbetinin Kurul Müdürlüğüne bildirilmesine,
- İzinsiz müdahalelerin önlenmesi için Maliye Hâzinesindeki söz konusu taşınmazın etrafının Belediyesi
ve Müze Müdürlüğü denetiminde tel çitle çevrilmesine, Belediyesince ve güvenlik birimlerince alınan
önlemlerin sıklaştırılmasına karar verildi.
Başkan
Doç. Dr. Feriştah ALANYALI
N
Ç
.
■ Â to a ş n i
VS
* •
V
'.'¿ t,T i
--
İMZA
Üye
Doç. Dr. Rahmi ERDEM
İMZA
Başkan Yardımcısı
M. Zeki ÇİTÇİ
İMZA
Üye
Bekir KARABAĞ
İMZA
Üye
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Üye
Doç. Dr. İ. Tunç SİPAHİ
İMZA
Üye
Hasan ÜNVER
İMZA
İMZA
Üye
Ayfer ÖRTEN
Afyonkarahisar Belediye Tem.
Üye
Mevlüt ÜYÜMEZ
Müze Müdürü
İMZA
İMZA
AVRUPA KONSEYİ
KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
K.V.K.E
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU
TÜRKİYE
İli: Afyonkarahisar
İlçesi: Merkez
Adı:
Üzerlik Tepe Höyük
M ahalle veya Köyü: İnaz (Demirçevre) Köyü
ENVANTER NO:
SIT
Pafta:
H A RİTA NO:
Ada:
Parsel:
G EN EL TANIM : Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, İnaz (Demirçevre) Köyü sınırları içerisinde bulunan Höyük, İnaz (Demirçevre) Köyü yerleşik alanı dışında yer almaktadır.
Bahse konu Höyük Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.06.1995 gün 2272 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillidir. Höyük'ün
doğusundan Afyonkarahisar - Kütahya Karayolu geçmekte olup, batısı, güneyi ve kuzeyinde tavuk çiftliklerinin olduğu görülmektedir. Höyük yaklaşık olarak 3-4 metre
yüksekliğinde olup, 100 m. çapındadır. Höyük yoğun şekilde tahribata uğramış olup yüzeyde yoğun olarak Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine tarihlenen seramik kap
parçalarına rastlanmıştır.
K orum a Şimdiki Tehlikeler: Kaçak kazılar ve fabrika atıkları.
Şimdiki D urum : Höyük'ün bulunduğu alan çevredeki fabrikaların tehdidi altındadır.
Sit Potansiyeli: I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
K orum a Derecesi: I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
H azırlayanlar:
T a rih : 23.06.2014
Necdet BAYBOSTAN
Arkeolog
Murat ZORLU
Şehir Plancısı
Şimdiki K orum a: Korumasız
Ö nerilen K orum a:
T arih: 23
Yayın Dizisi:
KU RU L
K A RA RLA RI:
Bölge Kurulu Müdürü
Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu'nun 05.06.1995 gün
2272 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli.
REVİZYON:
Gözlemler:
K u ru l İsmi:
T.C.
KÜLTÜR VE TURİMZ BAKANLIĞI
Eskişehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Eskişehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu'nun 23.06.2014 tarih ve
2569 sayılı Karar Ekidir.
G EEAYK ONAYI:
K urul K a ra r T arihi:
K urul K a ra r No:
AFYONKARAHİSAR İLİ! MERKEZ, DEMİRÇEVRE (İNAZ) K İ^ Ü
ÜZERLİK TEPE HÖYÜĞÜ
SIT SINIRI
.CE ITRF 96
U LTÜ f.V E TURIMM
Eskişehir Kültür
Korıınfd Bölge Kurul iıEskişehir Kültür Varlıklar:
,Bölge Kurulu'nun f23.06ât)T|j
îti, \ r ------feıSJ a :JHfl
X
' .NoktaNo
m X
1
ve 2569
2 J lP
,3“
4
5
6
7
8
9
|10
j11
I2
hp
alğ m l
537445.510
537461.860
537572.660
537572.970
537572;190
537569.460
537566.610
537537.730
537535.000
537531.400
537528.790
537470.440
4301227.280
4301229.160
4301221.690
4301208.500
4301199.610
4301191.120
4301185.880
4301141.030
4301138.210
4301136.660
4301136.460
4301139.550
614 ADA 1 PARSEL RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
İNAZ
ili
İlçesi
Mahallesi
Plan No
Pafta No
1
1646
614
ADA
K24B9B1C
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI |
KÜITÜR VARLIKLARI VE MÜZELER j
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.......
I
ESKİŞEHİR KÛLTÖPı VARLIKLARIM!
KORUMA BGLQ£ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
111.05
ESKİŞEHİR
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
.OC 2x
BÖLGE
v E İ£ / .$ .~ s A m ı k a r a r i
r w ; * ‘.vf rcr.r.TÁ-'.jc/ &as>«BLm K g-«
mm.
ITRF 96 KOORDİNE ÖZET ve ALAN HESABI
X
Y
NoktaNo
614/1
614/3
614/5
614/7
614/9
614/11
537445.51
537572.66
537572.19
537566.61
537535.00
537528.79
Ada/Parsel
Noktalar
614
614/1
NoktaNo
4301227.28
4301221.69
4301199.61
4301185.88
4301138.21
4301136.46
614/2
614/4
614/6
614/8
614/10
614/12
537461.86
537572.97
537569.46
537537.73
537531.40
537470.44
HesapAlan
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11,
12
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11,
12
TOPUM
TAPUALANI
HESAPLAN, tN
FARK
TECVİZ
8967.42
8967.42
0.00
40.57
X
Y
Düzeltme
4301229.16
4301208.50
4301191.12
4301141.03
4301136.66
4301139.55
Deng.Alan
8967.42
+0.00
8967.42
8967.42
+0.00
8967.42
8967.42
+0.00
8967.42
Ö LÇ E K :
1/1000
T >F
UYGUNDUR
m
¡J , D ü z e n le y e n
*
i„ C/. I.llj... M:,-i ■
■
■V
•:_1------
A dı Sovadı
T a rih
İM ZA
ö_
T
M
■
n
B E L E D İY E / Ö Z E L İD A R E
K O N TR O L EDEN
L.
I
—Imijr viıVrV^J/, f1y -’--1
'
i ?
K A D A S T R O M ÜD .
K O N TR O L EDEN
Download

Afyonkarahisar Saraydüzü köyü İnaz (Demirçevre)