T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı No. Ve Tarihi: 73 - 07.02.2014
Karar No. Ve Tarihi : 949 - 07.02.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Kayseri ili, Develi ilçesi, Şıhlı K asabası’nda bulunan, tapunun 125 ada, 468 no.lu parselinde
M aliye Hazinesi adına kayıtlı taşınm azda yer alan Kayseri K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a
K urulu’nun 30.01.2009 tarih ve 1287 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınm az kültür varlığı
olarak tescil edilen kaya oda mezarın sınırlarının yanlış belirlendiği anlaşıldığından düzeltilen tescil
bilgilerinin ve kaya oda mezarın 1. D erece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilm esine
yönelik K orum a Bölge K urulu M üdürlüğü raportörlerinin 08.01.2014 tarih ve 24 sayılı raporları ile
konuya ilişkin K urulum uzun 30.01.2009 tarih ve 1287 sayılı kararı okundu; raportörün açıklam aları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşm e sonucunda;
Kayseri ili, Develi ilçesi, Şıhlı K asabası’nda bulunan, tapunun 125 ada, 468 no.lu parselinde
M aliye Hazinesi adına kayıtlı taşınm azda yer alan, korunması gerekli taşınm az kültür varlığı olarak
tescil edilen kaya oda mezarın K urulum uzun 30.01.2009 tarih ve 1287 sayılı kararıyla belirlenen
sınırlarının iptal edilmesine; kaya oda mezarın 1. D erece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek,
düzeltilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan sit sınırlarının kararım ız eki harita üzerindeki 1/2500
ölçekli ve sit fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak belirlenen şekliyle
uygun olduğuna; söz konusu alanda I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi korum a esasları ve
kullanm a koşullarının K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün ve
658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;
I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLEN
ŞIHLI KAYA ODA MEZARI
GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI
■ Bu alanlar, korum aya yönelik bilim sel çalışm alar dışında aynen korunacak sit alanları olup
bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşm aya izin verilmem esine,
■ İm ar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenm esine;
■ Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;
■ Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durum larda yapılacak alt yapı uygulam aları için müze
m üdürlüğünün görüşüyle konunun K orum a K urulunda değerlendirilmesine;
■ Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı m evsim lik tarımsal faaliyetlerinin
devam edebileceğine;
■
Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına;
1/2
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı No. Ve Tarihi: 73 - 07.02.2014
Karar No. Ve Tarihi : 949 - 07.02.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
■ Ağaçlandırm aya gidilmemesine, yalnızca m evcut ağaçlardan ürün alınabileceğine;
■
Taş, toprak, kum vb. alınmam asına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, m aden vb. ocaklarının
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri m alzem e dökülmemesine;
■
Sit alanının m ahiyetine tesir etm eyecek şekilde K urulum uzdan izin almak koşuluyla
birleştirm e (tevhid) ve ayırm a (ifraz) yapılabileceğine;
şeklinde belirlenm esi gerektiğine karar verildi.
2/2
3 7 £>
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İL: KAYSERİ
İLÇE: DEVELİ
D.K.V.K.E
ENVANTER NO
HARİTA NO
MAHALLE KOY : ŞIHLI KASABASI
KADASTRO
VEYA MEVKİİ
ADA:
PARSEL: 468
ADI: KAYA ODA MEZARI
GENEL TANIM: KAYA MEZARI, ŞIHLI KASABASININ GÜNEYBATISINDA, KASABAYA YAKLAŞIK 300 M. MESAFEDE YER ALMAKTADIR. KARACIKDAĞININ
BATI YÖNÜNDEKİ DOĞAL KAYALIK ALANININ OYULMASI SURETİYLE OLUŞTURULAN KAYA MEZARI DİKDÖRTGEN BİR GİRİŞE SAHİPTİR. ZEMİNDEN
YAKLAŞIK 1 M. YÜKSEKLİKTE OYULMUŞ, 50X100 CM. ÖLÇÜLERİNDEKİ GİRİŞ KISMINDA HERHANGİ BİR SÜSLEME UNSURU BULUNMAMAKTADIR.
MEZAR TEK ODALI OLUP, İÇ KISMI GİRİŞ YÖNÜ HARİCİNDE ÜÇ YÖNDE KLİNE İLE ÇEVRİLİDİR.
O NAN Dİ ŞİMDİKİ TEHLİKELER
Kayseri Küliür Varlıklarının
K o ru rna B ö lg e K u rulunun
0}J?Z„.İQ.ı^Gün ve J % 9 .Sayılı
karar ekidir.
ŞİMDİKİ DURUM
Ö^e'Kuruİ'MüdiV
x-.'L>-.' —-'.-.•■-.JL.ffi ---------------’
SİT POTANSİYELİ
: 1. Derece arkeolojik sit
KORUMA DERECESİ: 1 derece arkeolojik sit
ŞİMDİKİ KORUMA
:
Zeynep ÖZDEMİR
Uzman (Arkeolog)
Recep TOK
Harita Mühendisi
HAZIRLAYANLAR:
ÖNERİLEN KORUMA
Korumasız
08.01.2014
: 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescili
KONTROL EDEN: Dilek YALDIZ Bölge Kurul Müdür V.
K. K. V. K. B. K. KARARLARI
YAYIN DİZİSİ
No:
/..... I20U
I
un e y O a s ı
ISr'-İ' i
#
Şeyhti
1716J»
31
K a ra cıkd a fr T
>prubaşı
(Myâ >
6 DER ECELİK ED50 KOORDİNAT 3 DEREC;EUK ED50 KOORDİNAT
NoktaNo
1
2
3
4
l
Y
730198.680
730267.721
730228.654
730163.537
---------------------------
X
4218522.077
4218483.818
4218418.200
4218457.477
NoktaNo
1
2
3
4
Y
467065.032
467132.784
467091.629
467027.830
I.DERECEARKEOLOJİK SİT ALANI
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
X
4217021.932
4216981.472
4216917.166
4216958.516
/2014
Download

Kayseri- Develi- Şıhlı Kasabası 125 ada 468 parsel I.Derece