i.
0 . SAGLIK
SiLiMLERi FAKOLTESi F.T. R SOLOMO MAZERET VE SINAV TAiHLERi
( Mazeret Smavi ic;in Ba~vurusu
Dersin Ad.
Ogrencinin
KLiNiK PROBLEM
~OZME II
Adl Soyadl
ISMAIL OGUZ DAYANIR
OSMAN DEGERCI
Kabul Edilenlerin
Mazeret Smav Tarihleridir
)
Ogretim Gorevlisi
Raporlu oldugu Tarihler
SmavTarihi
Saati
Yer/Dersm
Doy. Dr. DERYA <;ELiK
14.04.2014
14.04.2014
20.05.2014
10:00
DERYA ~ELlI<
ODASINDA
YONETIM
KURULU
ODASINDA
PROTEZ
REHABiLiTASYONU
LlLOFER SAYZAN
Doy. Dr. NAZiF EKiN AKALAN
10.04.2014
12.05.2014
14:00
HAST A iLE iLETi~iM
LiLOFER BAYZAN
Doy. Dr. NESLIHAN OZCAN
10.04.2014
15.05.2014
09:30
Ogr. Ger. SAIME NiLAY
BAYDOGAN
16.04.2014
13.05.2014
09:30
15.04.2014
15.04.2014
21.05.2014
12:00
DERSLiK-6
GUNLUK
YA~AM AKTiviTELERi
ZEKERiYA HADDUR
..
FizvOTERAPiDE
OL<;MEVE DEGERLENDiRME
YONTEMLERi
OZAL YILDIZ
AHMET KILlN<;
EMRE SARiDEDE
NORO~iRURJiK HASTALIKLAR VE
AHMET KILlN<;
REHABiLiT ASYON
Doy. Dr. iPEK YELDAN
DERSLiK-7
AsisTAN
ODAS
( pratik slnava girmedi)
Yrd. Doy. Dr. BURCU ERSOZ
HOSEYiNSiNOGLU
15.04.2014
13.05.2014
12:30
BURCU ERSOZ
ODASINDA
ANFi
FiZYOLOJi II
IRFAN DAL
Prof. Dr. MEHMET KAYA
15.04.2014
13.05.2014
10:00
BiYOFiZiK
iRFAN DAL
Prof. Dr. ROSTEM NURTEN
15.04.2014
15.05.2014
12:30
Doy. Dr. ELA TARAKCI
16.04.2014
14.05.2014
12:30
ELA TARAK~I
ODASINDA
12:30
ELA TARAKvl
ODASINDA
ROMATOLOJiK HASTALlKLARDA
REHABiLiTASYON
OLGU OZDEMiR
slYOFlzlK
ARD. "_
.
FiziKSEL MODALiTELER
VEELEKTROTERAPiII
EMRE SARiDEDE
D09. Dr. ELA TARAKCI
16 ..Q4;~{l1~,.
./"".: .•{W~-~
',".
"""
,','~'....
,.
tr;~~~"
<.1
14.05.2014
I
i.
0 . SAGLIK SiliMlERi
FAKOl TESi F.T. R SOlOMO MAZERET VE SINAV TAiHlERi
( Mazeret Sinavi i~in Ba§vurusu Kabul Edilenlerin Mazeret Slnav Tarihleridir )
TEDAViHAREKETLERi
VE PRENSipLERi II
AHMET KILINC
EDA NUR KAlDIRIM
Yrd. Do~. Dr. BURCU ERSQZ
HOSEYiNSiNOGLU
17.04.2014
17.04.2014( teo.-prat.)
Yl>NETIM
KURULU
ODASINDA
REHABiLiTASYON
YONTEMLERi II
OlGU OZDEMiR
AHMET KILINC
07.04.2014
07.04.2014
BURCU HOCA
ODASINDA
ERCANAKAR
ERCANAKAR
OZGOR AYDOGAN
Prof. Dr. MEBRURE BilGE
BilGiC
08.04.2014
08.04.2014
1.0 TIP
10:00
FAKOLT
PATOLOJI
KORSOSO
ASiYE GOl
Yrd. Dot;. Dr. NURAN
GENCTORK
ODASINDA
ANATOMI
A. 8. 0
MANipULASYON VE
MOBiLiZASYON
EBRU KAYA
ODASINDA
,'."
10:00
DERYA c;EUK
ODASINDA
.
ATATURKiLKELERivE
iNKILAP TARiHi II
FiZYOTERAPiDE
OZEL KONULAR II
INKILAP TARiHI
ENSTOTOSO
iSMAiL OGUZ DAYANIR
Yrd. Do~. Dr.GOK$EN KURAN
ASLAN
GOK$EN
KURAN
ODASINDA
i .0 . SAGLIK
BiLiMLERi FAKOLTESi SAGLIK YONETiMi BOLOMO MAZERET VE SINAV TARiHLERi
( Mazeret Sinavi i~in Ba§vurusu Kabul Edilenlerin Mazeret Sinav Tarihleridir )
Dersin Adl
SAGLIK SiSTEMLERi
VE pOLiTiKALARI
FiNANSAL YONETiM
SAGLIK HizMETLERiNDE
KALiTE VONETiMi
BiLGiSAYAR
Ogrencinin Adl Soyadl
ROZGARYllMAZ
KOBRAAKYOl
HASANTAHSIN BOGA
M . HA~EM KA<;MAZ
iBRAHiM ERGiNBA~
TEOMAN OZ<;OBANOGLU
MUSTAFA TEKiK
NUH ATAMAN
YONETiM MUHASEBESi
MUSTAFA TEKiK
KOBRAAKYOl
MUHASEBEYE GiRi~
SAGLIK KURUMLARINDA
PAZARLAMA
SAGLIK BiLi~iMi
MISRAAKGON
HASANTAHSiN BOGA
M . HA~EM KA<;MAZ
Ogretim Gorevlisi
Raporlu oldugu Tarihler
Smav Tarihi
Saati
YerlDerslik
Prof. Dr. HAYOAR SUR
08.04.2014
15.05.2014
12:30
DERSLIKTE
Prof. Dr. KAMIL AHMET KOSE
09.04.2014
09.04.2014
13.05.2014
13:30
DERSLIKTE
15.05.2014
12:30
DERSLiKTE
16.05.2014
09:30
FEN
FAKOLTESi
MAZERET DiLEKCELi
Yrd. 009. Dr. SELMA SOYOK
15.04.2014
Yrd. 009. Dr. IBRAHIM
ALPER OiZOAR
11.04.2014
11.04.2014
Yrd. 009. Dr. OZGOR
MUHiTTiN ESEN
11.04.2014
11.04.2014
11.04.2014
14.05.2014
12:00
CANSER
BOZ un
ODASINDA
00<;. Dr. EVREN DiLEK $ENGOR
07.04.2014
12.05.2014
13:30
DERSLIKTE
Yrd. 009. Dr. EOA YILMAZ
07.04.2014
15.05.2014
12:30
DERSLIKTE
12.05.2014
09:30
DERSLiKTE
Yrd. DoC.Dr. GOLBAHAR KESKIN MAZERET DiLEKCELi
I
-.
ULUSLARARASI SiVASET
.
TIBBi TERMiNOLOJi
SATIN ALMA VE
MALZEME YONETiMi
NAZU KOCA<;INAR
MEHMET AKiF AVCI
FATMA MERVE GOKTA~
Prof. Dr. HATiCE BiRSEN
HEKIMOGLU
Yrd. 00<;. Dr. GOLBAHAR KESKIN
~ ....:I:
.,,,,:- 'if
MERVE SA<;U
1:'
18.04.2014
16.05.2014
09:30
DERSLIKTE
15.04.2014
,"~,,~"_
15.04.2014
14.05.2014
10:30
DERSLIKTE
15.05.2014
12:30
DERSLiKTE
' ".".~~.
···~'lit,:~~
....
,
#""''11 <0'-
,,f"!
\~
Yrd. 00<;. Dr. EDA YILMA.l< ),\
,\l, ';
r ..,.::,~
-:~'"'ii ,.
,f :'~ J; .~.J t ~,~~'~~;
'';
');"
\".',)14:iQ4.2014
....
"'/ l~'\
":~i,:.~,~~o&-~'t;~
UI "
!'Ilr" .t: \J,-o";'-~1
J;::(;>'7i~
\ "; D0kan X8h3!I~'1St.~
.
J.
..~~~
, '. <, ;~~\!gf~l
i, ..
i .0 . SAGLIK
BiLiMLERi FAKOLTESi EBELiK BOLOMO MAZERET VE SINAV TARiHLERi
( Mazeret Sinavi icin Ba~vurusu Kabul Edilenlerin Mazeret Sinav Tarihleridir )
Ogrencinin Ad. Soyad.
Dersin Ad.
iNSAN DAVRANI~LARI VE
iLETi~iM BECERiLERi
DOGUM BiLGiSi IV
SENAGOLLOK
HAWAGONE$
oiLAN COMERT
AY$EGOLKARABACAK
II
BURCU KONYALIOGLU
AY$EGOLKARABACAK
RUM SAGLIGI
AY$EGOLKARABACAK
TURKDiLi
iNTERNLiK PROGRAMI
EMEL SARIKAYA
Ogretim Gorevlisi
Raporlu
oldugu
Tarihler
Smav Tarihi
Saati
YerlDerslik
009. Dr. NESLiHAN OZCAN
08.04.2014
08.04.2014
13.05.2014
13:30
OERSLiKTE
Ogr. Gor. Dr. TOLAY YILMAZ
15.04.2014
15.04.2014
14.05.2014
12:00
TOlay Yllmaz 'In
Odaslnda
14.04.2014
16.05.2014
15:00
C.T.F
009. Dr. NESLiHAN OZCAN
11.04.2014
12.05.2014
13:30
OERSLiKTE
009. Dr. SAAOET YAZICI
14.04.2014
12.05.2014
13:00
OERSLiKTE
Okutman
RIZA GERc;EK
Ogr.Gbr. Dr.
i. O.
SAGLIK BiLiMLERi FAKOLTESi SOSYAL HizMET BOLOMO MAZERET VE SINAV TARiHLERi
( Mazeret Sinavi icin Ba~vurusu Kabul Edilenlerin Mazeret Sinav Tarihleridir )
Dersin Adl
PSiKOLOJiYE GiRi~
RAPOR YAZMA VE
SUNUM BECERiLERi
GENEL iKTisADA GiRi~
Ogrencinin Adl Soyadl
Smav Tarihi
Saati
YerlDerslik
18.04.2014
MAZERET OiLEK<;ELi
18.04.2014
16.05.2014
08:45
DERSLiKTE
Dr. REYHAN
KASIM KIRMIZI
Uzman KEMAL GODEK
08.04.2014
13.05.2014
08:30
DERSLiKTE
Yrd. DoC;. Dr. SEMA YOLA<;
11.04.2014
16.05.2014
10:30
DERSLiKTE
Yrd. 00<;. Dr. ABOULHAKiM BEKi
15.04.2014
13.05.2014
10:30
DERSLiKTE
14.04.2014
16.05.2014
15:00
C.T.F
11.04.2014
16.05.2014
15:30
DERSLiKTE
18.04.2014
16.05.2014
09:00
DERSLiKTE
MERVE AGBULUT
BO$RA YAVUZ
TURKDiLi II
BO$RA YAVUZ
iSTATisTiK
Raporlu oldugu Tarihler
MAHMUT OEGiRMENCi
HARUN CEviz
KASIM KIRMIZI
SOSYAL HizMET
ORTAMLARINDA iNCELEME
TURKiYENiN
TOPLUMSAL YAPISI
Ogretim Gorevlisi
SELMA ESRA TOPRAK
BiLAL YILOIZ
Okutman
SA YDAM
RIZA GER<;EK
Yrd. 00<;. Dr. ABOULHAKiM BEKi
Prof. Dr. TANSEL
AK
Download

i . 0 .SAGLIK SiLiMLERi FAKOLTESi F.T. R