15 5 2015 Cuma
900-9 30 Kavit
9 30 prof Dr Ozgen OZER
A9115 konu,mas
9 45 Prof.Dr.U:vi ZEYBEK
A911§
konusmas
KozmeJk urunlerde kul anllan ucucu yatt ar
10 15 prof Dr 02gen OZER
Kozmetik trunler ve deri
V
l100 Kahve Arasl
ll 15 Dr Evren ALGIN YAPAR
Turklye lla,ve Tibbi Cihaz Kurumu Ko2metik urunler Koordinasyon Daire 3a5kanl
Konu basll薔 l daha sonra b‖ dirilecektir
12.00‐ 12.15.Soru‐ Cevap
12.15‐ 13300こ len Veme首
i
13.30.Prof.Dr.Buen KIVcAK
Ko2metik urunlerde ku‖ an lan bitklsel ekstreler
14.00 Dol.Dr Evren Homan GOKcE
V
Ya51anma kar,iti maddeler′ ant oksidanlar
1445‐ 15 00 Kahve Aras:
15 00 Do9.Dr Sinem Yaprak KARAVANA
V taminler′ prote n er
15 45 Prof Dr 02gen OZER
Gune,ve gune,sOnraSI urunler
16 30 Soru‐ Cevap
16 5 2015 Cumartesi
930.Dr.Zeynep sENY:ё iT
BIyofaktё rler
1000.Prof.Dr.Esra BALOGLU
Cilt baklm Orunler ve c‖ t rengini a,lcl lrunler
1045‐ 11 00 Kahve Arasi
ll.00.Dr Aysu YURDASiPER
Sag baklm uronleri
l145 Dr Sakine TUNCAY TANRiVERDl
V
Tlrnak baklm arunleri ve bi esenleri
12.15‐ 12.30.Soru‐
cevap
1230‐ 1330ё 言len Yemetti
1330,Prof Dr:,Ik OZGUNEY
Ko2met k emOlsiyonlar n haz!rlanma yOntemleri ve Olcek bし
yutme
1415.Prof Dr.Ye5im KARASuLU
Kozmetik arunlerde ku‖ an lan veni ta51vici SiStemler
15.00.Kahve Arasi
15 1S Prof.Dr Hande Gurer ORHAN
V
Kozmetik uronlerde guven ik degerlendirmesi
16 00 Yard Doc.Dr.Mesut ARiCl
KozmeJk urun erde ambalajlama,e■ keJeme ve tantlm faaliveJen
16.30‐ 1645.Soru‐
cevap
17 5 2015 Pazar
930 Do,Dr Mine OZYAZ:C:
Kozmetik lrunlerde kalite kontrOl
10.15
Konu5macl daha sonra bildir‖ ecektir
Ko2meJk urun enn klinik/dermatO ojik a,ldan dete‖
ll.00‐ 1115.Kahve
endinlmesi
ArasI
ll 15 Prof Dr.Ozgen OZER
Kozmetik urunlerde yapllan stabilite ve etkinlik testler
l145.Doc.Dr Evren H GOKcE
V
Kozmetik aranlerde urun bilgi′
dosyas!
12 15 Soru‐ cevap
1230‐ 13.300こ le Vemetti
13.30‐ 15.30.PANEL‐ Fikirden Orune Giden Yolda prole Destek Program:ari ve Patent
Pane‖stler:Fatih KARABEY― Nural D 5 Ticaret Ltd sti Ar Ce Mudurl
Mustafa cAKIR― Ege Universitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi‐ Patent Vekili
ceun AKIN‐ Ege On versteJ Ebitem Tekno ojl Transfer O■
●‐Prole Uzmanl
U2m.Ecz ErolE‖ Simsolo‐ Medvレ yon sa薔 !k Ve lb,sanayi 5irket Orta首
1
Prof Dr 02gen OZER― Ege Universitesi Eczac l k FakOltesi FarmasOtik Tekno oli Anabilim
Dal Baskan ve Ko2metOloji Bilim Da l Ba,kant
‐
15.30.Kapani5
Organttasyon web adresh www.ege―
D● zenleme
Kuru:u:
ft.o曖
Do, Dr Evren Homan G6kce
Do9 Dr Sinem Yaprak Karavana
Dr Mehmet AliEge
Dr Aysu Yurdasiper
Dr Zeynep senvittit
Dr Sakine Tuncay Tanr verdi
Dr Seda Rencber
Uzm Ecz Erkan AJzoこ u
Uzm Ecz Gul,in Ars an Azizo首
lu
Uzm Ecz Ero E Simsolo
Genel Bilg‖ er:
▼
Kongrenin Tarlhi ve Yer
illiry:‖ :二 ‰
lrkeJKonakJzmir
Kongre d‖ i Tllrkceldir
Kaylt ve Danl,ma Masalarl 15-17 Mavis 2015 tarihlerinde 08:30-20:00 saat eri araslnda hizmet
verecekt r
Toplanti ucreti:
Eczacl ve uretic:300 TL(KDV dah idir)
Akadem`yen1 200 TL(KDV dahildir)
0首 renCi:100
TL(KDV dahildir)
′
`T C Ziraat BankasI Ege Onivers tesi 5ubesi Ege Oniversitesi DOner Sermave
l,letme MldOrl山 ЁO Eczac lk Faku tesi Hesabl TR 160001001446072168935029 No′ lu Hesablna 08
Katil mc ar n ucretinら
ヽ
k:よ
NI:!懲
智 ∫;:∬ 器
1::層
購 :耀 ::「
f::旨
ム Pttt#λ 羊でよ :lkt膚 ‖
edilmevecekur)Fatura ven ecekur
‖eti,im Bilgileri
Organizasyon Sekretaryas:Dr Sakine Tuncay Tanriverdi
e mal:infoOege ft org
tel:0232-3111369
gsm:05077039409
FarmasOtik Teknoloji ABD Sekreterli薔 i Tel:0232-3113981/3114181
Fax1 0232-3885258
県
1棚
Download

Program