*• \ O 1
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- 'î û \S
Konu: Manavgat 7 parsel NİP
EXP02016
AN TALYA
Ol{./&kl2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 027A-21D nolu imar paftasında yer alan
Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye
Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.
^
----- TarukKARAÇAY
<Ç _____
Genel Setooac
EK:
-Komisyon Raporu
-1/5000 ölçekli NİP.
- Açıklama raporu
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
A d res: A ntalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A .Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
W eb: www.antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
kalite@ antalva.bel.tr
ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.05.2014
tarihli
toplantısında önerge verilip gündemin 51. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 027A-21D nolu
imar paftasında yer alan Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin
tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı
KOMİSYON RAPORU:
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 027A-21D nolu
imar paftasında yer alan Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin
tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı
Komisyonumuzca incelenmiş,
uygun
olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
jH Y —
I^Y
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
an KASAPO
İmar Kom. Başkanı
Bahadır YANTAÇ
İmarKom. Üyesi
Cenk Haiil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
niasanairiKBAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat 0KTA:
İmar Kom. Üyesi
Oytun E ylem -p0Ğ r\)ltJŞ ^
İrrVar Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENIRLI
İmar Kom. Üyesi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:21.05.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli
toplantısında önerge verilip gündemin 51. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 027A-21D nolu
imar paftasında yer alan Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin
tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı
KOMİSYON RAPORU:
Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, 027A-21D nolu
imar paftasında yer alan Karaöz Mahallesi 7 nolu parselin
tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanı
olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur^------^
---- L--------------------------------------------------------------- y .
L
Kerim BAŞKAPTAN
imar Kom. Üyesi
Cerîk hlalil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
Hâsânali IRBAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
/frh^r Kom. Üyesi
Ali Baki SARICA
imar KomJJyesi
Selçuk SENİRLİ
imar Kom. Ü\^x '': '
A _'
Oyfun.Eylenfı DGTĞMl^
İmar Kom. Üye/si
MANAVGAT (ANTALYA)
KARAÖZ MAHALLESİ 7 NOLU PARSEL
TARIMSAL AMAÇLI ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1- PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanının içerisinde yer aldığı, Manavgat, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya İli’ne
bağlı bir ilçe merkezi olup, 36°47'12” kuzey enlem ve 31°26'49” doğu boylam konumunda
yer almaktadır.. Yerleşimin TÜÎK (Türkiye İstatistik Kurumu) adrese dayalı nüfus kayıt
sistemi sonuçlarına göre 2013 yılı nüfusu 208.526’dır. Planlamaya konu parselin yer aldığı
Karaöz Mahallesi, Antalya İli’ne 86 km, Manavgat İlçesi’ne 7 km uzaklıktadır. 1910 yılında
köy olarak kurulan yerleşimdeki hane sayısı 183’tür. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve
balıkçılığa dayalıdır, iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Kışın ılık yazm ise sıcak
ve kurak geçmektedir. Yerleşimde 1 adet ilköğretim tesisi, 1 adet sağlık ocağı ve 1 adet cami
bulunmaktadır. 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre nüfusu 832 kişi
olarak tespit edilmiştir. Karaöz Köyü 12.11.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında mahalle statüsüne dönüşmüştür.
(Resim 1. Planlama Alanı Uydu Görüntüsü)
Planlamaya konu alan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Karaöz Mahallesi sın ır la n
içerisinde, Otluk Mevkii’nde yer alan 7 nolu parseli kapsamaktadır. 1/5000 ölçekli 027-a-21d ile 1/1000 ölçekli 027-a-21-d-l-a ve 027-a-21-d-l-d imar paftalarında yer alan planlamaya
konu parselin büyüklüğü tapu kaydına göre 9.000,00 m2’dir. Parsel konum olarak Karaöz
yerleşim merkezinin güney batısında, D-400 Konya-Manavgat Karayolu’nun ise kuzeyinde
yer almaktadır. Alana ulaşım D-400 Konya-Manavgat Karayolu’na bağlanan Karaöz yolu
üzerinden sağlanmaktadır.
1
2- PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlamaya konu parsel üzerine kırsal kalkınmayı, tarıma dayalı üretimi ve ekonomik
yatırımları destekleyecek nitelikte bölgeye hizmet verecek tarımsal amaçlı “zeytin
depolama ve paketleme tesisi” yapılmak istenmektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nm Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırım Konulan ve Yatırım Süresi başlıklı 3. Bölümün Yatırım Konulan başlıklı 8.
Maddenin l.a) fıkrasında “Tanmsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması ve
Paketlenmesi’ne yönelik yeni tesislerin yapımı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.”
hükmü uyarınca yapılmak istenen “zeytin depolama ve paketleme tesisi” projesi İl Gıda
Tanm Ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne sunulmuş Î1 Derlendirme Komisyonu tarafından
uygun görülerek Bakanlık hibe destek programına teklifi yapılmıştır. Yukarıda belirtilen
amaç ve hibe desteği kapsamında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde söz konusu
tesisin yapılabilmesi için imar planı yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
3- BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlamaya konu parsel üzerinde herhangi bir yapı ve kullanım bulunmamaktadır.
Parselin kuzeydoğusundan eneıji iletim hattı geçmektedir. Parselin kuzeyinde parsele
ulaşımı sağlayan ve devamında Karaöz Mahallesi’ne bağlanan mevcut (kadastral) yol
bulunmaktadır. Parselin güneybatısında kanal ve kanal yolu mevcuttur.
2
4- PLANLAMA KARARLARI
Planlama çalışması öncesinde tarımsal amaçlı tesis kapsamındaki “zeytin depolama ve
paketleme tesisi” talebinin ilgili mevzuat açısından bu bölgede yapılıp yapılamayacağı
hususunda gerekli kurumlardan görüş alınması için Manavgat Belediyesi’ne 27/12/2013
tarihli dilekçe ile başvuru yapılmıştır. Manavgat Belediyesi tarafından konu ile ilgili; Orman
Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, DSÎ Genel Müdürlüğü 13. Bölge
Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü, A.K.E.D.A.Ş., T.E.Î.A.Ş., Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü kurumlarına görüş sorulmuştur. Alman görüşler doğrultusunda; Kültür ve Turizm
Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih
ve 79545921/07.10.1.219 sayılı, Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge
Müdürlüğü’nün 20.01.2014 tarih 106940 sayılı, T.E.İ.A.Ş.’nin 09.01.2014 tarih ve 30 sayılı
görüş yazılarında söz konusu parselde imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca
bulunmadığı bildirilmiştir. Konuya ilişkin, DSİ Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün
13.01.2014 tarih, 22097 sayılı görüş yazısı ile “söz konusu parselde imar planı yapılabilmesi
hususunda; Antalya Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüşü doğrultusunda
işlem yapılması gerektiği” bildirilmiş, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ise
13.03.2014 tarih ve 1676 sayılı görüş yazısında “bahse konu 7 parsel numaralı taşınmazın
Sulu Özel Ürün Arazisi olduğu, söz konusu taşınmaz üzerine, Müdürlükçe 24.02.2014-02
olarak numaralandırılan tarımsal amaçlı projede planlanan, Zeytin Depolama ve Paketleme
Tesisinin yapılması, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesi
gereğince, projesine uyulması, Manavgat 8. Noterliğince imza altına alman 20.02.2014 tarih
ve 934 sayılı taahhütnamede belirtilen amacı dışında kullanılmayacağı ibaresine uyulması ve
taşınmazın tapudaki vasfının “Zeytin Depolama ve Paketleme Tesisi ve Tarla” olarak
değiştirilmesi şartıyla uygunluğu” bildirilmiştir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ise
08.01.2014 tarih 36 sayılı yazısı ile “söz konusu parselde yapılacak imar planında zeminde
mevcut Eneıji Nakil Hattının 7,5 m sağa-7,5 m sola olacak şekilde koruma bandı sağlanarak
imar planında yeşil alan olarak korunması ve 1 adet 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması”
hususunu bildirmiştir.
Alana ilişkin olarak hazırlanan hâlihazır haritalar Manavgat Belediyesi tarafından
19.03.2014 tarihinde onaylanıştır. Yine alana ilişkin olarak hazırlanan imar planına esas
jeolojik - jeoteknik etüd raporu Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından
01.04.2014 tarihinde onaylanmıştır.
İlgili kurumlardan alman görüşler doğrultusunda hazırlanan imar planında öncelikli
olarak ulaşım kararlan belirlenmiş, bu kapsamda parselin kuzeyinden geçen mevcut yol 10
metrelik trafik yolu olarak öngörülmüş, parselin bulunduğu alan Zeytin Depolama ve
Paketleme Tesisi Alanı olarak planlanmıştır. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin görüşü
doğrultusunda; parselden geçen eneıji nakil hattının sağında ve solunda 7,5 metrelik koruma
bandı oluşturulmuş ve yapı yasaklı alan olarak tanımlanmıştır. “Zeytin depolama ve
paketleme tesisine” ilişkin yapılaşma yoğunluğu Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 9.5.2.3 maddesi gereğince 0,10
olarak belirlenmiştir. Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre
3
Düzeni Planı plan hükümlerinin 9.5.1 maddesi gereğince “Başbakanlık, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye
dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (Tarımsal Kalkınma
Kooperatiflerince uygulanan projeler, Üretici Birlikleri/Kooperatifleri tarafından uygulanan
projeler, Avrupa Birliği kaynaklı projeler, Dünya Bankası destekli projeler, sosyal riski
azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile destekleme projeleri ile en az 100
büyükbaş, 200 küçükbaş ve üzeri kapasiteli hayvancılık veya 50.000 adet ve üzeri kapasiteli
kanatlı hayvancılık yatırımlarında yukarıda belirtilen yapılaşma Emsali (E) % 50 oranında
arttırılabilir.” hükmü plan notlarına eklenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri parselin güneybatı
yönünden 10 m, diğer yönlerden 5’er metre olarak belirlenmiştir.
Yapılan imar planı çalışması ile bölgede ihtiyaç duyulan bu tesisin, ilgili yasal
mevzuat çerçevesinde bölgeye kazandırılması hedeflenmiştir.
MANAVGAT (ANTALYA) - KARAOZ MAHALLESİ
7 NOLU PARSEL ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME
TESİSİ NAZIM İMAR PLANI
GÖSTERİM
SINIRLAR
0 o o o c PLAN ONAMA SINIRI
TARIMSAL AMAÇLI
ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİ
um
YAPI YASAKLI ALAN
/
/
ENERJİ NAKİL HATTI
■
TAŞIT YOLU
mn
(Resim 3. Öneri îmar Planı)
5
5- PLAN NOTLARI
2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun İle Bu Kanunlara İstinaden Yayınlanmış Yönetmelik Hükümlerine Uyulması,
Çevre Kalitesinin Korunması İçin Kirliliği Önleyici Her Türlü Tedbir Alınması Şarttır.
14.03.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
31.12.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
03.07.2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hava Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Hükümlerine
Uyulacaktır.
ÇED Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine
Uyulacaktır.
Otopark Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
Planlama Alanı İçerisinde Kullanım "Zeytin Paketleme Ve Depolama Tesisi"
Olacaktır. Planda Belirtilen Amaç Dışında Kullanılamaz.
Planlama Alanı İçerisinde Yapılaşma Yoğunluğu Emsal (E): 0.10'dur.
Antalya- Burdur- İsparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan
Hükümleri'nin 9.5.1. Maddesi Gereğince; "Başbakanlık, Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, İlgili
Bakanlıklar Ve Bunların Bağlı Kuruluşları Tarafından Desteklenen Projeye Dayalı Tarımsal
Faaliyetler Kapsamında Tarımsal Amaçlı Yapılar (Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerince
Uygulanan Projeler, Üretici Birlikleri/Kooperatifleri Tarafından Uygulanan Projeler, Avrupa
Birliği Kaynaklı Projeler, Dünya Bankası Destekli Projeler, Sosyal Riski Azaltma Projesi
Kapsamında Uygulanacak Projeler Gibi) İle Destekleme Projeleri İle En Az 100 Büyükbaş,
200 Küçükbaş Ve Üzeri Kapasiteli Hayvancılık Veya 50.000 Adet Ve Üzeri Kapasiteli
Kanatlı Hayvancılık Yatırımlarında Yukarıda Belirtilen Yapılaşma Emsali (E) % 50 Oranın
Da Arttırılabilir. "Hükmü Geçerlidir.
Planda Yapı Yasaklı Alan Olarak Belirlenen Alanlarda, Herhangi Bir Yapı Ve
Kullanım Yer Alamaz. Bu Alanlar Parsel İçi Açık-Yeşil Alan Olarak Korunacaktır.
6
Alana İlişkin Olarak 01.04.2014 Tarihinde Antalya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tarafından Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporu Hükümlerine
Uyulması Zorunludur. Projeye Esas Zemin Etüd Raporu Hazırlanmadan Uygulamaya
Geçilemez.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılmadan Bu Plan Üzerinden Uygulama
Yapılamaz.
Burada Yer Almayan Hususlarda; 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama
Bölgesi Çevre Düzeni Planı Hükümleri İle 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik
Hükümleri Geçerlidir.
ÇAMUR
ODTÜ
23004
S ic il N o ;
£>SO
7
01
06
11
A
MANAVGAT
16
22 23 24 25
.
(ANTALYA)
KARAÖZ
027-a-21-d
027*a-21-a
4072 500
(4072500)
MOT. GÖDEK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
TARAFINDAN YAPILAN MANAVGAT
KARAÖZ 7 PARSELİNE ATT 1/1000 ÖLÇEKLİ
HALİHAZIR HARİTA 3194 SAYILI İMAR
KANUNUNUN 7/A MADDESİNE GÖRE
İNCELENDİ V E ONANOL
MANAVGAT
- KARAÖZ MAHALLESİ
T (ANTALYA)
[i
•
iDEPOLAMA
RSEL ZEYTİN
7 NOLU PARS
VE PAKETLEME
TESİSİ NAZIM
İM IfMAR PLANI
ÖLÇEK:1/5000
■19/.3L./2014
GÖSTERİM
(4072000)
MANAVGAT BELEDİYESİ
ŞO M SÖZEN
Belediye Başkanı
İSINIRLAR .
D O O O C PLAN ONAMA SINIRI
TARIMSAL AMAÇLI
ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİ
YAPI YASAKLI ALAN
■i
v
r
ENERJİ NAKİL HATTI
TAŞIT YOLU
•"■-İV ?,
.
(407Y500)
PLAN HÜKÜMLERİ:
.
1
■ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA'
DAİR KANUN İLE BU KANUNLARA İSTİNADEN YAYINLANMIŞ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE• •
UYULMASI, ÇEVRE KALİTESİNİN1KORUNMASI İÇİN KİRLİLİĞİ ÖNLEYİCİ HER TÜRLÜ TEDBİR.
ALINMASI ŞARTTIR.
• 14.03.1991 TARİH VE 20814 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KATI ATIKLARIN
KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
. • 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SU KİRLİLİĞİ
KONTROL YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE OYULMASI ZORUNLUDUR.
• 03.07.2009 TÂRİH VE 27277 SAYILI RESMİ-GAZETEDE YAYIMLANAN HAVA KİRLİLİĞİ
KONTROL YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.
• ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE '
UYULACAKTIR.
•
V* ÇED YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
• AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILARA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
'
(4071-000)
,
• DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE .
UYULACAKTIR.
.
• J*
• OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
• GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
• PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE KULLANIM "ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİ"'.
OLACAKTIR. PLANDA BELİRTİLEN AMAÇ'.DIŞINDA KULLANILAMAZ.
• PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE .YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU EMSAL (E); 0.10'DUR.
• ANTALYA - SURDUR ■ İSPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ
PLANI. PLAN HÜKÜMLERİ NİN 9.5.1. MADDESİ GEREĞİNCE; 'BAŞBAKANLIK, TARIM VE
KÖYIŞLERI BAKANLIĞI, İLGİLİ BAKANLIKLAR VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN
■DESTEKLENEN-PROJEYE DAYALI TARIMSAL- FAALİYETLER KAPSAMINDA TARIMSAL AMAÇLI
YAPILAR (TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNCE UYGULANAN PROJELER. ÜRETİCİ
BİRLİKLERİ/KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN UYGULANAN PROJELER. AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI
PROJELER, DÜNYA BANKASI DESTEKLİ PROJELER, SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ
KAPSAMINDA UYGULANACAK PROJELER GİBİ) İLE DESTEKLEME PROJELÇRİ İLE EN AZ 100
■ BÜYÜKBAŞ. 200 KÜÇÜKBAŞ VE ÜZERİ KAPASİTELİ HAYVANCILIK VEYA 50.000 ADET VE ÜZERİ
' KAPASİTELİ KANATLI HAYVANCILIK YATIRIMLARINDA YUKARIDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA
EMSALİ (E) % 50 ORANINDA ARTTIRILABİLİR." HÜKMÜ GEÇERLİDİR.
• PLANDA YAPI YASAKLI ALAN OLARAK BELİRLENEN ALANLARDA, HERHANGİ BİR YAPI -VE
KULLANIM YER ALAMAZ. BU ALANLAR PARSEL İÇİ AÇIK-YEŞIL ALAN OLARAK KORUNACAKTIR.
• ALANA İLİŞKİN OLARAK 01.04.2014 TARİHİNDE ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNIK- ETÜD
RAPORU HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. PROJEYE ESAS ZEMİN ETÜD RAPORU •
HAZIRLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.
• 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPILMADAN BU PLAN ÜZERİNDEN UYGULAMA
YAPILAMAZ.
• BURADA YER ALMAYAN HUSUSLARDA; 1/100.000 ÖLÇEKİ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA
PLANLAMA BÖLGESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI HÜKÜMLERİ İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE
İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
027*d-01-a
•
Ellptöld: GRS80
Datum: ITRF98 •
• Projeksiyon: UTM
D.O.M.: 33
• O.Ğ.:3
.MQh:Mesıtf OETİN
1/5000
•MÜTEAHHİT: GÜDEK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
- ITRF 96 DOM:33 DG:3
• ED50 00M:300G3
\MESUL mV>.: Numan GfciDEK
Download

Gündemin 29.Maddesi - Antalya Belediyesi