s
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Manavgat 7 parsel UİP.
t
EXP02016
ANTALYA
d ? /12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Manavgat Belediye Meclisinin 04.11.2014 gün ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan,
027A-21D-1A, 027A-21D-1D nolu imar paftalarında yer alan Karaöz Mahallesi Zeytin
Depolama ve Paketleme Tesisi olarak planlanmasına ilişkin 6910 Plan İşlem Numaralı 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyökşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz ederim.
....'12/2014 J j j d
Bedrullah ERÇİN
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
/1 9 /9 H1i
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Menekşe ALKAN
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
.
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.eov.tr
[email protected]
T.C.
MANAVGAT
BELEDİYE MECLİS KARARI
Kararın Tarihi: 04.11.2014
“
Sayısı: 98
Konu: Karaöz Mahallesi 7 parselin “Zeytin
Depolama ve Paketleme Tesisi Alanı”
amaçlı Uygulama îmar Planı Teklifi
konusunun görüşülmesi.
Manavgat Belediye Meclisi; 04.11.2014 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Meclis toplantı
salonunda Meclis Başkanı Şükrü SÖZEN, üyelerden; Erşan Özden, Oytun Eylem Doğmuş, Haşan
Şekerlisoy, Bülent Özgüven, Abdulhalim Demiral, Aydın Öz, Ayşe Çetin Önal, Nilsu Müzeyyen
Cengizler Gündüz, Mustafa Yapır, Füsun Yılmaz, Abdullah Önel, Osman Sarıkaya, Ali Coşkun,
Mehmet Hakan Süral, Hüseyin Erol, Cenk Halil Bayaz, Ömer Şahin, Ahmet Güven, Ahmet Alp,
Fazıl Öz, Salih Delikkulak, Eda Temur Tansak, Cemil Yiğit, Demir Durar, Selçuk Senirli, Ünsal
Çiviler, Tuba Vural Çokal, Hadiye İnci, Haşan Çetin ve Hilmi Uslu’nun iştirakiyle toplandı.
Gündemin konularının görüşülmesine devam edildi.
Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkanı konunun Karaöz
Mahallesi 7 parselin “Zeytin Depolama ve Paketleme Tesisi Alanı” amaçlı Uygulama İmar Planı
Teklifi olduğu görüldü.
Meclis Başkanı, Meclis Katibine İmar Komisyonu raporunu okuttu.
İmar Komisyonu raporu: “02.10.2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında görüşülerek
İmar Komisyonu’na havale edilen; 027A-21d-la ve 027A-21d-ld no’lu imar paftalarında yer alan
07 no’lu parselin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.06.2014 tarih ve 2014-282 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda” Tarımsal Amaçlı Zeytin
Depolama ve Paketleme Tesisi Alanı” şeklindeki E= 0.10 Hmax= 7.50 yapılanma koşullu 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi Komisyonumuzca incelenmiş; uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.”
Meclis Başkanı, konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.Söz alan olmadı.
Meclis Başkanı, Gündem maddesini İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya
sundu.
Yapılan oylama sonucunda; 027A-21d-la ve 027A-21d-ld no’lu imar paftalarında yer alan
7 no’lu parselin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.06.2014 tarih ve 2014-282 sayılı
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda ”Tarımsal Amaçlı Zeytin
Depolama ve Paketleme Tesisi Alanı” şeklindeki E= 0.10 Hmax= 7.50 yapılanma koşullu 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin UYGUNLUĞUNA, toplantıya katılan üyelerin oybirliği
Meclis Katipleri
MANAVGAT (ANTALYA) - KARAOZ MAHALLESİ
7 NOLU PARSEL ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME
TESİSİ UYGULAMA İMAR PLANI ,
GÖSTERİM
Q O Q Q P L A N ONAMA SINIRI
MÜLKİYET SINIRI
'YAPI YAKLAŞMA SINIRI
ENERJİ NAKİL HATTI
TARIMSAL AMAÇLI .
ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİ
İ l i l?
O . A . -1 .1
■TRAFO
JEOLOJİK FORMASYON
(SIVILAŞMA TEHLİKESİ AÇISINDAN ÖNLEMLİ ALAN)
(Resim 3. Öneri İmar Planı)
MANAVGAT (ANTALYA)
KARAÖZ MAHALLESİ 7 NOLU PARSEL
TARIMSAL AMAÇLI ZEYTİN DEPOLAMA VE PAKETLEME TESİSİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
1- PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanının içerisinde yer aldığı, Manavgat, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya İli’ne
bağlı bir ilçe merkezi olup, 36°47'12” kuzey enlem ve 31°26'49” doğu boylam konumunda
yer almaktadır.. Yerleşimin TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) adrese dayalı nüfus kayıt
sistemi sonuçlarına göre 2013 yılı nüfusu 208.526’dır. Planlamaya konu parselin yer aldığı
Karaöz Mahallesi, Antalya İli’ne 86 km, Manavgat İlçesi’ne 7 km uzaklıktadır. 1910 yılında
köy olarak kurulan yerleşimdeki hane sayısı 183’tür. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve
balıkçılığa dayalıdır, iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Kışın ılık yazın ise sıcak
ve kurak geçmektedir. Yerleşimde 1 adet ilköğretim tesisi, 1 adet sağlık ocağı ve 1 adet cami
bulunmaktadır. 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre nüfusu 832 kişi
olarak tespit edilmiştir. Karaöz Köyü 12.11.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
kapsamında mahalle statüsüne dönüşmüştür.
netcadp;^gg- ^
^ -■
"
■
'
,*
İMAR PLANINA
KONU PARSEL
(Resim 1. Planlama Alanı Uydu Görüntüsü)
Planlamaya konu alan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Karaöz Mahallesi sınırları
içerisinde, Otluk Mevkii’nde yer alan 7 nolu parseli kapsamaktadır. 1/5000 ölçekli 027-a-21d ile 1/1000 ölçekli 027-a-21-d-l-a ve 027-a-21-d-l-d imar paftalarında yer alan planlamaya
konu parselin büyüklüğü tapu kaydına göre 9.000,00 m2’dir. Parsel konum olarak Karaöz
yerleşim merkezinin güney batısında, D-400 Konya-Manavgat Karayolu’nun ise kuzeyinde
yer almaktadır. Alana ulaşım D-400 Konya-Manavgat Karayolu’na bağlanan Karaöz yolu
üzerinden sağlanmaktadır.
1
& 6V - 23004
O da Sicii fto :
590
2- PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Planlamaya konu parsel üzerine kırsal kalkınmayı, tarıma dayalı üretimi ve ekonomik
yatırımları destekleyecek nitelikte bölgeye hizmet verecek tarımsal amaçlı “zeytin
depolama ve paketleme tesisi” yapılmak istenmektedir. Bu kapsamda Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’mn Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırım Konuları ve Yatırım Süresi başlıklı 3. Bölümün Yatırım Konulan başlıklı 8.
Maddenin l.a) fıkrasında “Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Depolanması ve
Paketlenmesi’ne yönelik yeni tesislerin yapımı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.”
hükmü uyarınca yapılmak istenen “zeytin depolama ve paketleme tesisi” projesi İl Gıda
Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne sunulmuş İl Derlendirme Komisyonu tarafından
uygun görülerek Bakanlık hibe destek programına teklifi yapılmıştır. Yukarıda belirtilen
amaç ve hibe desteği kapsamında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde söz konusu
tesisin yapılabilmesi için imar planı yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
3- BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Planlamaya konu parsel üzerinde herhangi bir yapı ve kullanım bulunmamaktadır.
Parselin kuzeydoğusundan enerji iletim hattı geçmektedir. Parselin kuzeyinde parsele
ulaşımı sağlayan ve devamında Karaöz Mahallesi’ne bağlanan mevcut (kadastral) yol
bulunmaktadır. Parselin güneybatısında kanal ve kanal yolu mevcuttur.
-
8
(Resim 2. Planlama Alanı Halihazır ve Kadastral Durumu)
2
S
4- PLANLAMA KARARLARI
Planlama çalışması öncesinde tarımsal amaçlı tesis kapsamındaki “zeytin depolama ve
paketleme tesisi” talebinin ilgili mevzuat açısından bu bölgede yapılıp yapılamayacağı
hususunda gerekli kurumlardan görüş alınması için Manavgat Belediyesine 27/12/2013
tarihli dilekçe ile başvuru yapılmıştır. Manavgat Belediyesi tarafından konu ile ilgili; Orman
Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, DSÎ Genel Müdürlüğü 13. Bölge
Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü, A.K.E.D.A.Ş., T.E.İ.A.Ş., Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü kurumlarına görüş sorulmuştur. Alman görüşler doğrultusunda; Kültür ve Turizm
Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.01.2014 tarih
ve 79545921/07.10.1.219 sayılı, Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge
Müdürlüğü’nün 20.01.2014 tarih 106940 sayılı, T.E.İ.A.Ş.’nin 09.01.2014 tarih ve 30 sayılı
görüş yazılarında söz konusu parselde imar planı yapılmasında herhangi bir sakınca
bulunmadığı bildirilmiştir. Konuya ilişkin, DSİ Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün
13.01.2014 tarih, 22097 sayılı görüş yazısı ile “söz konusu parselde imar planı yapılabilmesi
hususunda; Antalya Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüşü doğrultusunda
işlem yapılması gerektiği” bildirilmiş, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ise
13.03.2014 tarih ve 1676 sayılı görüş yazısında “bahse konu 7 parsel numaralı taşınmazın
Sulu Özel Ürün Arazisi olduğu, söz konusu taşınmaz üzerine, Müdürlükçe 24.02.2014-02
olarak numaralandırılan tarımsal amaçlı projede planlanan, Zeytin Depolama ve Paketleme
Tesisinin yapılması, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesi
gereğince, projesine uyulması, Manavgat 8. Noterliğince imza altına alman 20.02.2014 tarih
ve 934 sayılı taahhütnamede belirtilen amacı dışında kullanılmayacağı ibaresine uyulması ve
taşınmazın tapudaki vasfının “Zeytin Depolama ve Paketleme Tesisi ve Tarla” olarak
değiştirilmesi şartıyla uygunluğu” bildirilmiştir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ise
08.01.2014 tarih 36 sayılı yazısı ile “söz konusu parselde yapılacak imar planında zeminde
mevcut Enerji Nakil Hattının 7,5 m sağa-7,5 m sola olacak şekilde koruma bandı sağlanarak
imar planında yeşil alan olarak korunması ve 1 adet 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması”
hususunu bildirmiştir.
Alana ilişkin olarak hazırlanan hâlihazır haritalar Manavgat Belediyesi tarafından
19.03.2014 tarihinde onaylanıştır. Yine alana ilişkin olarak hazırlanan imar planına esas
jeolojik - jeoteknik etüd raporu Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından
01.04.2014 tarihinde onaylanmıştır.
İlgili kurumlardan alman görüşler ve onaylı Nazım imar planı doğrultusunda
hazırlanan uygulama imar planında, nazım planda belirlenen ulaşım ve arazi kullanım
kararları korunmuştur. Akdeniz Elektrik Dağıtım A Ş .’nin görüşü doğrultusunda; parselin
kuzeydoğu sınırında 8x5=40 m2 büyüklüğünde alan trafo alanı olarak ayrılmış, parselden
geçen enerji nakil hattının sağında ve solunda 7,5 metrelik koruma bandı oluşturulmuş ve yapı
yasaklı alan olarak tanımlanmıştır. “Zeytin depolama ve paketleme tesisine” ilişkin yapılaşma
yoğunluğu Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
plan hükümlerinin 9.5.2.3 maddesi gereğince 0,10 olarak belirlenmiş, yapı yüksekliği ise 7.50
m olarak öngörülmüştür. Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre
3
Düzeni Planı plan hükümlerinin 9.5.1 maddesi gereğince “Başbakanlık, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye
dayalı tarımsal faaliyetler kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (Tarımsal Kalkınma
Kooperatiflerince uygulanan projeler, Üretici Birlikleri/Kooperatifleri tarafından uygulanan
projeler, Avrupa Birliği kaynaklı projeler, Dünya Bankası destekli projeler, sosyal riski
azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile destekleme projeleri ile en az 100
büyükbaş, 200 küçükbaş ve üzeri kapasiteli hayvancılık veya 50.000 adet ve üzeri kapasiteli
kanatlı hayvancılık yatırımlarında yukarıda belirtilen yapılaşma Emsali (E) % 50 oranında
arttırılabilir.” hükmü plan notlarına eklenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri parselin güneybatı
yönünden 10 m, diğer yönlerden 5’er metre olarak belirlenmiştir.
Yapılan imar planı çalışması ile bölgede ihtiyaç duyulan bu tesisin, ilgili yasal
mevzuat çerçevesinde bölgeye kazandırılması hedeflenmiştir.
5
5- PLAN NOTLARI
2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun İle Bu Kanunlara İstinaden Yayınlanmış Yönetmelik Hükümlerine Uyulması,
Çevre Kalitesinin Korunması İçin Kirliliği Önleyici Her Türlü Tedbir Alınması Şarttır.
14.03.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
31.12.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
03.07.2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hava Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Hükümlerine
Uyulacaktır.
ÇED Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.
Deprem
Uyulacaktır.
Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine
Otopark Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
Planlama Alanı İçerisinde Kullanım "Zeytin Paketleme Ve Depolama Tesisi"
Olacaktır. Planda Belirtilen Amaç Dışın Da Kullanılamaz.
Planlama Alanı İçerisinde Yapılaşma Yoğunluğu Emsal (E): 0.10'dur. Yapı Yüksekliği
Hmaks: 7.50 m'dir. Yapı Yaklaşma Mesafeleri Parselin Güneybatı Cephesinden 10 M, Diğer
Yönlerden 5'er Metredir.
Antalya- Burdur- İsparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan
Hükümleri'nin 9.5.1. Maddesi Gereğince; "Başbakanlık, Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, İlgili
Bakanlıklar Ve Bunların Bağlı Kuruluşları Tarafından Desteklenen Projeye Dayalı Tarımsal
Faaliyetler Kapsamında Tarımsal Amaçlı Yapılar (Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerince
Uygulanan Projeler, Üretici Birlikleri/Kooperatifleri Tarafından Uygulanan Projeler, Avrupa
Birliği Kaynaklı Projeler, Dünya Bankası Destekli Projeler, Sosyal Riski Azaltma Projesi
Kapsamında Uygulanacak Projeler Gibi) İle Destekleme Projeleri İle En Az 100 Büyükbaş,
200 Küçükbaş Ve Üzeri Kapasiteli Hayvancılık Veya 50.000 Adet Ve Üzeri Kapasiteli
Kanatlı Hayvancılık Yatırımlarında Yukarıda Belirtilen Yapılaşma Emsali (E) % 50 Oranın
Da Arttırılabilir. "Hükmü Geçerlidir.
Planda Yapı Yasaklı Alan Olarak Belirlenen Alanlarda, Herhangi Bir Yapı Ve
Kullanım Yer Alamaz. Bu Alanlar Parsel İçi Açık-Yeşil Alan Olarak Korunacaktır.
6
Alana îlişkin Olarak 01.04.2014 Tarihinde Antalya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Tarafından Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporuna Göre;
-Önlemli Alan 1.1 Olarak Belirtilen Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlarda:
1-
Yapılacak Zemin Etütlerinde Uygun Temel Derinliği Ve Temel Tipi Proje Müellifi
Tarafından Belirlenmelidir.
2-
Yapı Temelleri Homojen Seviyelere Oturtulmalıdır.
3İnceleme Alanının Tamamında Zeminin Ağırlıklı Olarak Killi Şiltten Meydana
Gelmesi Ve Yeraltı Suyunun Yüksek Olması Sebebiyle Sıvılaşma Olasılığı Ve Sıvılaşma
Riski Bulunmaktadır. Yapılacak Zemin Etütlerinde, Belirlenecek Olan Uygun Temel
Derinliklerinde; Temelin Oturacağı Zem İn Deki Sıvılaşma Riski Ne Karşı, Sıvılaşma
Analizleri Ayrıntılı Olarak İrdelenmeli, Değerlendirmeler Sonucu Çıkacak Problemlere Göre
Su; Uygun Yerüstü Ve Yeraltı Drenaj Sistemleri İle Yapı Temel Alanlarından
Uzaklaştırılmalı Ve Zemin İyileştirme Yöntem/Yöntemleri Belirlenmeli Ve Uygulanmalıdır.
4Kil Oranının Arttığı Bölümlerinde Yer Altı, Yağmur Ve Atik Suların Zemini Ve Yapı
Temellerini Etkilememesi, Şişme Oturma Ve Taşıma Gücü Gibi Mühendislik Problemlerine
Sebebiyet Vermemesi İçin, Zeminde Uygun Yerüstü Ve Yeraltı Drenaj Sistemleri Proje
Müellifi Tarafından Yapılmalıdır.
5Yaklaşık Eğim Aralığı % 0-10 Olarak Belirlenmiştir Dolayısıyla Stabil Durumda
Herhangi Bir Kütle Hareketi Beklenmez. Ancak Yapılaşma Esnasında Yapılacak Derin Kazı
Ve Oluşacak Şevler İçin Alanın Tümünde Uygun İksa Ve İstinat Tedbirleri Alınmalıdır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 08.01.2014 Tarih, 36 Sayılı Kurum
Görüşü Geçerlidir.
Antalya Valiliği İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 13.03.2014 Tarih,
1676 Sayılı Kurum Görüşü Geçerlidir.
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü'nün 07.01.2014 Tarih, 219 Sayılı Kurum Görüşü Geçerlidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 13.01.2014 Tarih, 22097
Sayılı Kurum Görüşü Geçerlidir.
Burada Yer Almayan Hususlarda; 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama
Bölgesi Çevre Düzeni Planı Hükümleri İle 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik
Hükümleri Geçerlidir.
*f
û i *, -Ai oi o- r•' j *ı
1)
£
|C
S: yfeooo
MANAVGAT
o :
(ANTALYA)
. KARÂÖZ
027-a-21-d
MOT. OOOEK MOHENDfSLlK LTD.ŞTİ.
TARAFINDAN ' YAPILAN MANAVGAT
KARAOZ 7 PARSELİNE Atî 1(1000ÖLÇEKLİ
HALİHAZIRHARİTA31MSAYIUİMAR
KANUNUNUN7/AMADDESİNEGÖRE
İNCELENDİVEONANDI.
MANAVGAT (ANTALYA) - KARAÖZ MAHALLESİ
7 NOLU PARSEL ZEYTİN DpPOLAMA VE PAKETLEME
TESİSİ NAZIM İMAR PLANI /
GÖSTERİM
MANAVGAT BELEDİYESİ
&INIRLAR .
DOOOC
PLAN ONAMA SINIRI
TARIMSAL AMAÇLI
ZEYTİN PEPOLAMA VE. PAKETLEME TESİSİ
YAPI YASAKLI ALAN
ENERJİ NAKİL HATTI
TAŞIT YOLU
PLAN HÜKÜMLERİ:
* 2872 SAYILI ÇİEVRE KANUNU VE 5491 SAYILI. .ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA'
DAİR KANUN İLE BU KANUNLARA İSTİNADEN YAYINLANMIŞ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE-' . •
UYULMASI, ÇEVRE KALİTESİNİN KORUNMASI İÇİN KİRLİLİĞİ ÖNLEYİCİ HER TÜRLÜ TEDBİRALINMASI ŞARTTIR
' ÇED YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
* OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
* GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
■ PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE.YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU EMSAL (E): 0.10'DUR.
* ANTALYA - BURDUR - İSPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ
PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ'NİN 9.6.1. MADDESİ GEREĞİNCE; 'BAŞBAKANLIK, TARIM VE
KÖYIŞLERİ BAKANLIĞI, İLGİLİ BAKANLIKLAR VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN
• DESTEKLENEN-PROJEYE DAYALI. TARIMSAL FAALİYETLER KAPSAMINDA TARIMSAL AMAÇLIYAPILAR (TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNCE UYGULANAN PROJELER, ÜRETİC)
BİRLİKLERİ/KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN -ÜYGULANAN PROJELER, AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI
PROJELER, DÜNYA BANKASI DESTEKLİ PROJELER, SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ
KAPSAMINDA UYGULANACAK PROJELER GİBİ) İLE DESTEKLEME PROJELERİ İLE EN AZ 100
BÜYÜKBAŞ; 200 KÜÇÜKBAŞ VE ÜZERİ KAPASİTELİ HAYVANCILIK VEYA 50.000 ADET VE ÜZERİ
' KAPASİTELİ KANATLI HAYVANCILIK YATIRIMLARINDA YUKARIDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA
EMSALİ (E) ’A 50 ORANINDA ARTTIRILABİLİR," HÜKMÜ GEÇERLİDİR.
* ALANA İLİŞKİN OLARAK 01.04.2014 TARİHİNDE ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK- ETÜD
RAPORU HÜKÜMLERİNE UYULMASI' ZORUNLUDUR. PROJEYE ESAS ZEMİN ETÜD RAPORU ■
HAZIRLANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.
l'ER ALMAYAN HUSUSLARDA; 1/100.000 ÖLÇEKİ ANTALYA-BURDUR-ISPARTA
* BURADA YER
PLANLAMA BÖLGESİ
‘
ÇEVRE DÜZENİ-PLANI HÜKÜMLERİ İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE
İLGİLİ YÖNETMELİK
îTMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
Oalum: IÎRF96 ■
ProjeMyon: LfTM
O.O.M.: 33
O.Ğ.:3
MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
IDEK
Download

Gündemin 150.Maddesi - Antalya Belediyesi